جدول پخش

خراسان شمالی
 • شروع برنامه:00:00:01
 • پایان برنامه: 01:11:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

سینمایی روز سوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:11:59
 • پایان برنامه: 01:15:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:15:46
 • پایان برنامه: 01:17:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر پویش کتاب خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:17:54
 • پایان برنامه: 01:51:10
 • طول برنامه:33 دقیقه

زلال معرفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:51:10
 • پایان برنامه: 01:53:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:53:34
 • پایان برنامه: 01:54:32
 • طول برنامه:

آنونس برنامه های ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:54:32
 • پایان برنامه: 02:01:02
 • طول برنامه:6 دقیقه

بازار محبت-ناموس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:01:02
 • پایان برنامه: 02:01:34
 • طول برنامه:

آنونس معرفی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:01:34
 • پایان برنامه: 02:08:58
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه خلوت انس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:08:58
 • پایان برنامه: 02:10:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فضای مجازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:10:06
 • پایان برنامه: 02:13:28
 • طول برنامه:3 دقیقه

نور هدایت-آمادگی برای سفر آخرت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:13:28
 • پایان برنامه: 02:15:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:15:52
 • پایان برنامه: 03:42:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

تاج بندگی ( زنده )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:42:00
 • پایان برنامه: 03:55:36
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان صبح به افق بجنورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:55:36
 • پایان برنامه: 04:01:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

تاج بندگی ( زنده )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:01:37
 • پایان برنامه: 04:04:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:04:00
 • پایان برنامه: 04:34:30
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی پناهیان - ق16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:34:30
 • پایان برنامه: 04:36:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:36:00
 • پایان برنامه: 05:20:32
 • طول برنامه:44 دقیقه

مستند مدافعان حرم - شهیدسنجرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:20:32
 • پایان برنامه: 05:21:04
 • طول برنامه:

آنونس معرفی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:21:04
 • پایان برنامه: 05:21:11
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:21:11
 • پایان برنامه: 05:58:58
 • طول برنامه:37 دقیقه

مستند اهل ایمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:58
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن طبیعت استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:02:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود جمهوری و صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:11
 • پایان برنامه: 06:03:09
 • طول برنامه:

آنونس برنامه های ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:09
 • پایان برنامه: 06:04:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله رمضانی - رمضان 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:26
 • پایان برنامه: 07:08:54
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

جزء خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:08:54
 • پایان برنامه: 07:11:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر پویش کتاب خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:11:02
 • پایان برنامه: 07:27:21
 • طول برنامه:16 دقیقه

نشانه ها- کوچ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:27:21
 • پایان برنامه: 07:27:52
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:27:52
 • پایان برنامه: 07:29:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

امثال و حکم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:08
 • پایان برنامه: 07:30:06
 • طول برنامه:

آنونس برنامه های ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:06
 • پایان برنامه: 08:14:24
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال قلبهای شکسته - حقیقت گمشده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:14:24
 • پایان برنامه: 08:14:55
 • طول برنامه:

آنونس معرفی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:14:55
 • پایان برنامه: 08:21:25
 • طول برنامه:6 دقیقه

گنجینه احکام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:21:25
 • پایان برنامه: 08:21:57
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:21:57
 • پایان برنامه: 08:25:01
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر ترنم شبانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:25:01
 • پایان برنامه: 08:41:58
 • طول برنامه:16 دقیقه

ذیرایی ساده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:41:58
 • پایان برنامه: 08:42:30
 • طول برنامه:

آنونس معرفی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:42:30
 • پایان برنامه: 08:46:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

نمایی از ایران-بازار سنتی یزد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:46:24
 • پایان برنامه: 08:46:35
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:46:35
 • پایان برنامه: 08:49:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود جدید شاد بهنام بانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:49:27
 • پایان برنامه: 08:59:35
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه قاب سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:35
 • پایان برنامه: 09:00:33
 • طول برنامه:

آنونس برنامه های ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:33
 • پایان برنامه: 09:34:24
 • طول برنامه:33 دقیقه

آینه خانه ( بازپخش )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:34:24
 • پایان برنامه: 09:34:56
 • طول برنامه:

آنونس معرفی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:34:56
 • پایان برنامه: 09:45:40
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه بارانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:40
 • پایان برنامه: 09:47:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر پویش کتاب خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:47:48
 • پایان برنامه: 09:50:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

سفره سلامت -ق17

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:53
 • پایان برنامه: 09:53:17
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:53:17
 • پایان برنامه: 09:57:26
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه در کنار هم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:57:26
 • پایان برنامه: 10:00:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ ماه نو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:22
 • پایان برنامه: 10:52:19
 • طول برنامه:51 دقیقه

خانه مهر( بازپخش )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:52:19
 • پایان برنامه: 10:52:26
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:52:26
 • پایان برنامه: 10:53:15
 • طول برنامه:

توصیه های طب سنتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:53:15
 • پایان برنامه: 10:54:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود مناجاتی - رمضان 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:54:46
 • پایان برنامه: 10:57:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلام بزرگان - آیت الله مجتهدی تهرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:57:36
 • پایان برنامه: 10:58:23
 • طول برنامه:

آرم استیشن-حمزه رضا ( ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:23
 • پایان برنامه: 10:59:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات بر حضرت معصومه (س)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:39
 • پایان برنامه: 11:14:59
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:14:59
 • پایان برنامه: 11:19:28
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ مناجاتی آرامش پرتلاطم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:19:28
 • پایان برنامه: 12:04:49
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال سر دلبران - قسمت 15

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:04:49
 • پایان برنامه: 12:05:23
 • طول برنامه:

آنونس معرفی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:23
 • پایان برنامه: 12:10:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

فرازی از سخن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:10:33
 • پایان برنامه: 12:11:01
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:11:01
 • پایان برنامه: 12:16:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

رمضان 98- تاآسمان - ق22

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:16:16
 • پایان برنامه: 12:17:00
 • طول برنامه:

راه روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:17:00
 • پایان برنامه: 12:31:50
 • طول برنامه:14 دقیقه

حدیث کسا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:31:50
 • پایان برنامه: 12:36:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:36:59
 • پایان برنامه: 12:52:22
 • طول برنامه:15 دقیقه

اذان ظهر به افق بجنورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:52:22
 • پایان برنامه: 12:54:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای روز شانزدهم ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:54:15
 • پایان برنامه: 12:56:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر پویش کتاب خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:56:23
 • پایان برنامه: 13:00:39
 • طول برنامه:4 دقیقه

گنجینه احکام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:39
 • پایان برنامه: 13:00:52
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:52
 • پایان برنامه: 14:00:01
 • طول برنامه:59 دقیقه

قبو ل باشه ( بازپخش )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:01
 • پایان برنامه: 14:02:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود آی دل خودم - علیرضا طعلیسچی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:02:39
 • پایان برنامه: 14:05:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:05:02
 • پایان برنامه: 14:38:14
 • طول برنامه:33 دقیقه

زلال معرفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:38:14
 • پایان برنامه: 14:39:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن غازهای وحشی-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:39:31
 • پایان برنامه: 15:17:18
 • طول برنامه:37 دقیقه

مستند اهل ایمان - قسمت 8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:17:18
 • پایان برنامه: 15:17:50
 • طول برنامه:

آنونس معرفی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:17:50
 • پایان برنامه: 16:06:43
 • طول برنامه:48 دقیقه

رنگی رنگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:06:43
 • پایان برنامه: 16:07:23
 • طول برنامه:

تیزر سبک زندگی- روزی فرزند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:07:23
 • پایان برنامه: 16:08:21
 • طول برنامه:

آنونس برنامه های ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:08:21
 • پایان برنامه: 16:52:53
 • طول برنامه:44 دقیقه

مستند مدافعان حرم - شهیدسنجرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:52:53
 • پایان برنامه: 16:55:17
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:55:17
 • پایان برنامه: 16:59:14
 • طول برنامه:3 دقیقه

فرازی از سخن - قسمت 14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:14
 • پایان برنامه: 17:00:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:31
 • پایان برنامه: 18:00:38
 • طول برنامه:1 ساعت

جزء خوانی ( زنده )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:38
 • پایان برنامه: 18:03:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:03:02
 • پایان برنامه: 18:38:12
 • طول برنامه:35 دقیقه

سلام آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:38:12
 • پایان برنامه: 18:39:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:39:41
 • پایان برنامه: 18:56:39
 • طول برنامه:16 دقیقه

پذیرایی ساده - قسمت 10- پاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:56:39
 • پایان برنامه: 18:57:13
 • طول برنامه:

آنونس معرفی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:57:13
 • پایان برنامه: 18:59:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:10
 • پایان برنامه: 19:58:08
 • طول برنامه:58 دقیقه

قبول باشه ( زنده )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:08
 • پایان برنامه: 19:59:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:39
 • پایان برنامه: 20:08:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:08:59
 • پایان برنامه: 20:21:17
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان مغرب به افق بجنورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:17
 • پایان برنامه: 20:46:16
 • طول برنامه:24 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:46:16
 • پایان برنامه: 20:47:10
 • طول برنامه:

آرم استیشن عمارت مفخم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:47:10
 • پایان برنامه: 20:47:26
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:47:26
 • پایان برنامه: 21:35:24
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال سر دلبران - قسمت 16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:24
 • پایان برنامه: 21:35:55
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:55
 • پایان برنامه: 21:57:55
 • طول برنامه:22 دقیقه

مبان برنامه برنامه شرکت گاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:57:55
 • پایان برنامه: 21:58:54
 • طول برنامه:

آنونس برنامه های ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:58:54
 • پایان برنامه: 22:00:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:04
 • پایان برنامه: 22:53:04
 • طول برنامه:53 دقیقه

گود ورزش ( زنده )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:04
 • پایان برنامه: 22:53:36
 • طول برنامه:

آنونس معرفی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:36
 • پایان برنامه: 22:58:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

گنجینه احکام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:18
 • پایان برنامه: 22:58:50
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:50
 • پایان برنامه: 22:59:40
 • طول برنامه:

سلام بر امام حسین(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:40
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:18:01
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود-پنهان چو دل-همایون شجریان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:18:01
 • پایان برنامه: 23:20:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:25
 • پایان برنامه: 23:25:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه رمضان و پزشکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:13
 • پایان برنامه: 23:26:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن آیینه خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:26:20
 • پایان برنامه: 23:30:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود مناجاتی امشب ای ماه-محمد معتمدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:43
 • پایان برنامه: 23:30:55
 • طول برنامه:

تیزر شبکه-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:55
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سینمایی بلمی به سوی ساحل

توضیحات برنامه درج نشده است.