جدول پخش

کرمان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:14:17
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

سینمایی-ستوپاتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:15:20
 • پایان برنامه: 02:08:13
 • طول برنامه:52 دقیقه

مسابقه-خانه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:10:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست - بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:25
 • پایان برنامه: 03:41:24
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال در حاشیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:43:33
 • پایان برنامه: 03:51:24
 • طول برنامه:7 دقیقه

پل های تاریخی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:52:04
 • پایان برنامه: 03:58:42
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه-مسجد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:59:16
 • پایان برنامه: 04:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:06:00
 • پایان برنامه: 04:10:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:10:45
 • پایان برنامه: 04:14:58
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماز جماعت صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:14:58
 • پایان برنامه: 04:18:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعای فرج امام زمان(عج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:18:33
 • پایان برنامه: 04:23:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:23:39
 • پایان برنامه: 04:59:41
 • طول برنامه:36 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:02:00
 • پایان برنامه: 05:22:03
 • طول برنامه:20 دقیقه

برگی از وجود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:22:03
 • پایان برنامه: 05:25:16
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیک آشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:16
 • پایان برنامه: 05:55:06
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند دیار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:55:06
 • پایان برنامه: 05:59:15
 • طول برنامه:4 دقیقه

شهرستانها - جیرفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:05
 • پایان برنامه: 06:01:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:13
 • پایان برنامه: 06:11:21
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:46
 • پایان برنامه: 06:58:32
 • طول برنامه:45 دقیقه

ستاره ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:06
 • پایان برنامه: 08:05:06
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

صبح به خیر کرمان - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:05:06
 • پایان برنامه: 08:06:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:07:56
 • پایان برنامه: 08:48:55
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال در حاشیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:48:55
 • پایان برنامه: 08:52:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

روزگار حمید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:52:17
 • پایان برنامه: 08:56:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

قایق سواری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:57:45
 • پایان برنامه: 08:59:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:20:14
 • طول برنامه:20 دقیقه

کرمان ورزش سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:20:14
 • پایان برنامه: 09:25:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

شهرستانها ، بردسیر - راین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:25:33
 • پایان برنامه: 09:48:25
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند-شاید تا پروازی دیگر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:48:25
 • پایان برنامه: 09:52:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ آرزوی بلند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:52:20
 • پایان برنامه: 09:56:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

نگارگری سنتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:56:35
 • پایان برنامه: 09:58:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:10
 • پایان برنامه: 10:00:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:26
 • پایان برنامه: 10:50:29
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:50:29
 • پایان برنامه: 10:52:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:52:17
 • پایان برنامه: 10:59:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

تماشا 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:01:40
 • پایان برنامه: 11:55:57
 • طول برنامه:54 دقیقه

مسابقه-خانه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:56:37
 • پایان برنامه: 12:17:59
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند دیار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:00
 • پایان برنامه: 12:30:27
 • طول برنامه:10 دقیقه

بایدها و واقعیت ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:27
 • پایان برنامه: 12:37:12
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:38:02
 • پایان برنامه: 12:44:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:44:00
 • پایان برنامه: 12:48:57
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:48:57
 • پایان برنامه: 12:58:28
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:58:28
 • پایان برنامه: 13:02:33
 • طول برنامه:4 دقیقه

زیارت امام سجاد(ع)در روز سه شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:02:33
 • پایان برنامه: 13:06:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

تواشیح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:06:57
 • پایان برنامه: 13:53:05
 • طول برنامه:46 دقیقه

ره عشق - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:53:05
 • پایان برنامه: 13:56:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیک آشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:56:05
 • پایان برنامه: 13:57:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:57:40
 • پایان برنامه: 13:59:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:06
 • پایان برنامه: 14:45:06
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبهای کرمان - بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:47:13
 • پایان برنامه: 14:51:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک-رئیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:51:18
 • پایان برنامه: 14:57:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

اقلیم-شهر کرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:12
 • پایان برنامه: 15:45:12
 • طول برنامه:45 دقیقه

پزشک شما - بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:45:25
 • پایان برنامه: 15:53:50
 • طول برنامه:8 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:53:50
 • پایان برنامه: 15:55:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:25
 • پایان برنامه: 16:24:08
 • طول برنامه:28 دقیقه

پلکان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:24:58
 • پایان برنامه: 16:38:43
 • طول برنامه:13 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:38:43
 • پایان برنامه: 16:42:42
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:42:42
 • پایان برنامه: 16:44:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر-ساعت 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:01:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:01:35
 • پایان برنامه: 17:04:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:04:29
 • پایان برنامه: 17:54:29
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست - بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:20
 • پایان برنامه: 18:01:33
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:01:33
 • پایان برنامه: 18:03:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:03:08
 • پایان برنامه: 18:05:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:06:07
 • پایان برنامه: 18:47:45
 • طول برنامه:41 دقیقه

مجموعه طنز ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:49:26
 • پایان برنامه: 18:58:01
 • طول برنامه:8 دقیقه

مستند مردم آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:01
 • پایان برنامه: 18:59:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:16
 • پایان برنامه: 19:31:58
 • طول برنامه:31 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:31:58
 • پایان برنامه: 19:34:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ احساس و رویا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:35:29
 • پایان برنامه: 19:48:01
 • طول برنامه:12 دقیقه

بناهای تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:48:51
 • پایان برنامه: 19:52:28
 • طول برنامه:3 دقیقه

طلیعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:28
 • پایان برنامه: 19:54:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:54:03
 • پایان برنامه: 19:58:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:10
 • پایان برنامه: 19:59:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

خبر-ساعت 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:07:00
 • پایان برنامه: 20:09:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:09:39
 • پایان برنامه: 20:22:39
 • طول برنامه:13 دقیقه

خبر-ساعت 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:03
 • پایان برنامه: 20:47:21
 • طول برنامه:22 دقیقه

طرحی نو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:50:42
 • پایان برنامه: 20:55:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

دستهای خلاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:18
 • پایان برنامه: 20:57:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:57:53
 • پایان برنامه: 20:59:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:14
 • پایان برنامه: 21:45:14
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبهای کرمان - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:46:55
 • پایان برنامه: 21:55:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

اتومبیل سواری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:59
 • پایان برنامه: 21:57:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:58:24
 • پایان برنامه: 21:59:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:05
 • پایان برنامه: 22:32:36
 • طول برنامه:32 دقیقه

تازه شو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:34:17
 • پایان برنامه: 22:44:44
 • طول برنامه:10 دقیقه

بایدها و واقعیت ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:46:51
 • پایان برنامه: 22:55:16
 • طول برنامه:8 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:16
 • پایان برنامه: 22:56:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:56:51
 • پایان برنامه: 22:59:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر-ساعت 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:16:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

عصر خمینی (ره)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:16:59
 • پایان برنامه: 23:21:04
 • طول برنامه:4 دقیقه

سلام - امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:17
 • پایان برنامه: 23:29:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:30
 • پایان برنامه: 23:31:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:31:30
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:28 دقیقه

سینمایی عقرب

توضیحات برنامه درج نشده است.