جدول پخش

کردستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 40 دقیقه

سینمایی آدم برفی

سینمایی آدم برفی

 • شروع برنامه:01:40:00
 • پایان برنامه: 01:41:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:01:41:00
 • پایان برنامه: 02:40:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

به یانی باش

به یانی باش

 • شروع برنامه:02:40:00
 • پایان برنامه: 03:38:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

سریال هزار دستان

سریال هزار دستان

 • شروع برنامه:03:38:00
 • پایان برنامه: 03:40:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:03:40:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

جز خوانی

جز خوانی جزء 27 قران کریم

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:02:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

ترنم صبحگاهی

ترنم صبحگاهی

 • شروع برنامه:05:02:00
 • پایان برنامه: 05:03:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:05:03:00
 • پایان برنامه: 05:07:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

نجوا

نجوا

 • شروع برنامه:05:07:00
 • پایان برنامه: 05:12:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن

تلاوت قرآن

 • شروع برنامه:05:12:00
 • پایان برنامه: 05:26:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

اذان صبح در فقه جعفری

اذان صبح در فقه جعفری

 • شروع برنامه:05:26:00
 • پایان برنامه: 05:28:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان صبح در فقه شافعی

اذان صبح در فقه شافعی

 • شروع برنامه:05:28:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

آفرینش

آفرینش

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:24:45
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت قرآن

تلاوت قرآن

 • شروع برنامه:06:24:45
 • پایان برنامه: 06:58:45
 • طول برنامه:34 دقیقه

تفسیر قرآن کریم

تفسیر قرآن کریم

 • شروع برنامه:06:58:45
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث نبوی

حدیث نبوی

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

به یانی باش

به یانی باش(صبحگاهی)

 • شروع برنامه:08:05:00
 • پایان برنامه: 08:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

انیمیشن مهارت های زندگی

انیمیشن مهارت های زندگی

 • شروع برنامه:08:15:00
 • پایان برنامه: 09:05:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند زمین در سال 2050

مستند زمین در سال 2050

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 09:07:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ

نماهنگ

 • شروع برنامه:09:07:45
 • پایان برنامه: 09:10:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:09:10:00
 • پایان برنامه: 09:43:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

په لکه زیرینه

په لکه زیرینه

 • شروع برنامه:09:43:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 09:48:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

دوربین مخفی

دوربین مخفی

 • شروع برنامه:09:48:00
 • پایان برنامه: 10:44:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

سریال هزار دستان

سریال هزار دستان

 • شروع برنامه:10:44:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

خبر

خبر

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

ژین و ئه وین

ژین و ئه وین

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:06:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:12:06:00
 • پایان برنامه: 13:01:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

دیسان شه و

دیسان شه و

 • شروع برنامه:13:01:00
 • پایان برنامه: 13:02:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:13:02:15
 • پایان برنامه: 13:13:15
 • طول برنامه:11 دقیقه

انوار هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:13:15
 • پایان برنامه: 13:15:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

نجوا

نجوا

 • شروع برنامه:13:15:15
 • پایان برنامه: 13:20:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن

تلاوت قرآن

 • شروع برنامه:13:20:00
 • پایان برنامه: 13:28:10
 • طول برنامه:8 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر+ دعای فرج

 • شروع برنامه:13:28:10
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

دعای فرج

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:32:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر شعار سال

تیزر شعار سال

 • شروع برنامه:13:32:00
 • پایان برنامه: 15:14:49
 • طول برنامه:1 ساعت و 42 دقیقه

سینمایی آدم برفی

سینمایی آدم برفی

 • شروع برنامه:15:14:49
 • پایان برنامه: 16:14:49
 • طول برنامه:1 ساعت

به یانی باش

به یانی باش

 • شروع برنامه:16:14:49
 • پایان برنامه: 16:47:49
 • طول برنامه:33 دقیقه

په لکه زیرینه

په لکه زیرینه(کودک)

 • شروع برنامه:16:47:49
 • پایان برنامه: 16:55:49
 • طول برنامه:8 دقیقه

نیمکت

نیمکت

 • شروع برنامه:16:55:49
 • پایان برنامه: 18:00:49
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

ژین و ئه وین

ژین و ئه وین

 • شروع برنامه:18:00:49
 • پایان برنامه: 18:30:49
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر

حرف آخر

 • شروع برنامه:18:30:49
 • پایان برنامه: 18:32:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

آگهی

 • شروع برنامه:18:32:00
 • پایان برنامه: 19:13:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال ماجراهای من و میرزا مراد

سریال ماجراهای من و میرزا مراد

 • شروع برنامه:19:13:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:24:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر

حرف آخر

 • شروع برنامه:19:24:00
 • پایان برنامه: 19:29:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ

نماهنگ

 • شروع برنامه:19:29:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

خبر

خبر

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 19:53:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نیمکت

نیمکت

 • شروع برنامه:19:53:00
 • پایان برنامه: 20:04:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

انوار هدایت

انوار هدایت

 • شروع برنامه:20:04:00
 • پایان برنامه: 20:11:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن

تلاوت قرآن

 • شروع برنامه:20:11:00
 • پایان برنامه: 20:13:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان مغرب در فقه شافعی

اذان مغرب در فقه شافعی

 • شروع برنامه:20:13:38
 • پایان برنامه: 20:19:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

صهبای جان

صهبای جان

 • شروع برنامه:20:19:00
 • پایان برنامه: 20:24:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب در فقه جعفری

اذان مغرب در فقه جعفری

 • شروع برنامه:20:24:10
 • پایان برنامه: 20:26:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

دعای فرج

 • شروع برنامه:20:26:00
 • پایان برنامه: 20:31:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقامه نماز رهبری

اقامه نماز رهبری

 • شروع برنامه:20:31:00
 • پایان برنامه: 20:56:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ئاسوی ئاگاداری

ئاسوی ئاگاداری

 • شروع برنامه:20:56:00
 • پایان برنامه: 21:11:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دوربین مخفی

دوربین مخفی

 • شروع برنامه:21:11:00
 • پایان برنامه: 21:17:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ

نماهنگ

 • شروع برنامه:21:17:00
 • پایان برنامه: 21:22:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تماشا

تماشا

 • شروع برنامه:21:22:00
 • پایان برنامه: 21:27:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

آگهی

 • شروع برنامه:21:27:00
 • پایان برنامه: 21:29:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آفتاب خوبان

آفتاب خوبان

 • شروع برنامه:21:29:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

آرم خبر + خبر

آرم خبر + خبر

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 21:57:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

حرف آخر

حرف آخر

 • شروع برنامه:21:57:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

آگهی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

دیسان شه و

دیسان شه و

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:06:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:23:06:00
 • پایان برنامه: 23:07:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

آگهی

 • شروع برنامه:23:07:00
 • پایان برنامه: 23:51:59
 • طول برنامه:44 دقیقه

شعار سال

شعار سال

 • شروع برنامه:23:51:59
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:8 دقیقه

نیمکت

نیمکت