جدول پخش

خراسان جنوبی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

پرسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:25:00
 • پایان برنامه: 00:26:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:26:00
 • پایان برنامه: 00:29:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه سفرنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:29:24
 • پایان برنامه: 00:29:55
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:29:55
 • پایان برنامه: 00:53:35
 • طول برنامه:23 دقیقه

شرح پریشانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:53:35
 • پایان برنامه: 00:55:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر شب های زعفرونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:55:46
 • پایان برنامه: 01:22:34
 • طول برنامه:26 دقیقه

شادمانه خراسان جنوبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:22:34
 • پایان برنامه: 01:26:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:26:04
 • پایان برنامه: 01:26:35
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:26:35
 • پایان برنامه: 02:49:12
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

سینمایی

تمپل گراندین

 • شروع برنامه:02:49:12
 • پایان برنامه: 02:57:35
 • طول برنامه:8 دقیقه

تولید ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:57:35
 • پایان برنامه: 02:58:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:58:35
 • پایان برنامه: 02:59:06
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:59:06
 • پایان برنامه: 03:38:59
 • طول برنامه:39 دقیقه

مستند نقشی از گذشته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:38:59
 • پایان برنامه: 03:39:28
 • طول برنامه:

تصاویر مکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:39:28
 • پایان برنامه: 03:46:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قبل از اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:46:00
 • پایان برنامه: 03:58:25
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:58:25
 • پایان برنامه: 03:59:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

گوهر سعادت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:59:27
 • پایان برنامه: 03:59:36
 • طول برنامه:

وله پایان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:59:36
 • پایان برنامه: 04:03:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

بیانات رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:03:27
 • پایان برنامه: 05:08:47
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

گلشن وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:08:47
 • پایان برنامه: 05:10:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

می دانم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:10:16
 • پایان برنامه: 05:34:57
 • طول برنامه:24 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:34:57
 • پایان برنامه: 05:36:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر دوره دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:36:18
 • پایان برنامه: 05:46:18
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:46:18
 • پایان برنامه: 05:47:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:47:18
 • پایان برنامه: 05:47:36
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:47:36
 • پایان برنامه: 06:04:56
 • طول برنامه:17 دقیقه

دست ها و نقش ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:56
 • پایان برنامه: 06:05:27
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:27
 • پایان برنامه: 06:31:36
 • طول برنامه:26 دقیقه

شادمانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:31:36
 • پایان برنامه: 06:32:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:32:51
 • پایان برنامه: 06:58:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:00
 • پایان برنامه: 06:59:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:15
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:

تصاویر طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:54:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

صبحانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:54:00
 • پایان برنامه: 07:54:59
 • طول برنامه:

گام دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:54:59
 • پایان برنامه: 07:55:30
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:55:30
 • پایان برنامه: 08:15:30
 • طول برنامه:20 دقیقه

پرسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:15:30
 • پایان برنامه: 08:17:41
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیز شب های زعفرونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:17:41
 • پایان برنامه: 08:18:12
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:18:12
 • پایان برنامه: 08:54:21
 • طول برنامه:36 دقیقه

مجموعه شمعدونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:54:21
 • پایان برنامه: 08:55:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:55:36
 • پایان برنامه: 09:23:03
 • طول برنامه:27 دقیقه

بیرجندنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:23:03
 • پایان برنامه: 09:24:01
 • طول برنامه:

تیزر صبحگاهی رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:24:01
 • پایان برنامه: 09:24:32
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:24:32
 • پایان برنامه: 09:48:08
 • طول برنامه:23 دقیقه

پرورش دنیای سبزتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:48:08
 • پایان برنامه: 09:49:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:49:08
 • پایان برنامه: 09:50:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:23
 • پایان برنامه: 09:51:08
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:51:08
 • پایان برنامه: 10:54:08
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

سفره قندی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:54:08
 • پایان برنامه: 10:55:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:23
 • پایان برنامه: 10:58:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:18
 • پایان برنامه: 10:59:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:51
 • پایان برنامه: 11:11:51
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:11:51
 • پایان برنامه: 11:13:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:13:06
 • پایان برنامه: 11:31:13
 • طول برنامه:18 دقیقه

حنا دختری در مزرعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:31:13
 • پایان برنامه: 11:32:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:28
 • پایان برنامه: 11:49:31
 • طول برنامه:17 دقیقه

میراثی از سناباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:49:31
 • پایان برنامه: 11:50:02
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:02
 • پایان برنامه: 12:08:35
 • طول برنامه:18 دقیقه

زکات برکت زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:08:35
 • پایان برنامه: 12:09:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر دوره دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:09:55
 • پایان برنامه: 12:27:21
 • طول برنامه:17 دقیقه

شاهدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:27:21
 • پایان برنامه: 12:27:42
 • طول برنامه:

تصاویر مکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:27:42
 • پایان برنامه: 12:29:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیتراژ به سوی نیاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:29:30
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 12:40:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:21
 • پایان برنامه: 12:47:49
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:47:49
 • پایان برنامه: 12:55:44
 • طول برنامه:7 دقیقه

احکام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:55:44
 • پایان برنامه: 12:56:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

گوهر سعادت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:56:46
 • پایان برنامه: 12:56:55
 • طول برنامه:

وله به سوی نیاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:56:55
 • پایان برنامه: 13:01:08
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:01:08
 • پایان برنامه: 13:01:39
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:01:39
 • پایان برنامه: 13:18:52
 • طول برنامه:17 دقیقه

پسر نابغه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:18:52
 • پایان برنامه: 13:20:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر صبحانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:20:19
 • پایان برنامه: 13:21:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:21:34
 • پایان برنامه: 13:22:05
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:22:05
 • پایان برنامه: 14:33:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

شب های زعفرونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:33:15
 • پایان برنامه: 14:34:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر طرح همبستگی جهاد ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:34:36
 • پایان برنامه: 14:36:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:36:31
 • پایان برنامه: 14:37:02
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:37:02
 • پایان برنامه: 15:55:26
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

سینمایی

مادر من

 • شروع برنامه:15:55:26
 • پایان برنامه: 15:57:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

ایرانی می خواهم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:57:28
 • پایان برنامه: 15:59:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:40
 • پایان برنامه: 16:16:40
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:16:40
 • پایان برنامه: 16:18:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:18:45
 • پایان برنامه: 16:20:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:20:20
 • پایان برنامه: 16:22:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر شب های زعفرونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:22:31
 • پایان برنامه: 16:23:02
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:23:02
 • پایان برنامه: 16:41:02
 • طول برنامه:18 دقیقه

بازتاب

بازپخش

 • شروع برنامه:16:41:02
 • پایان برنامه: 16:47:15
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:47:15
 • پایان برنامه: 16:47:46
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:47:46
 • پایان برنامه: 17:40:25
 • طول برنامه:52 دقیقه

مسابقه فرمانده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:25
 • پایان برنامه: 17:41:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر طرح همبستگی جهاد ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:41:46
 • پایان برنامه: 17:43:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر عصرگاهی رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:43:13
 • پایان برنامه: 17:43:44
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:43:44
 • پایان برنامه: 18:48:44
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

سفره قندی

برنامه خانواده / بازپخش

 • شروع برنامه:18:48:44
 • پایان برنامه: 18:50:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:19
 • پایان برنامه: 18:55:04
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:04
 • پایان برنامه: 18:55:35
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:35
 • پایان برنامه: 19:37:12
 • طول برنامه:41 دقیقه

ناخونک

بازپخش

 • شروع برنامه:19:37:12
 • پایان برنامه: 19:38:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:38:27
 • پایان برنامه: 19:42:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

لاله های صادق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:42:59
 • پایان برنامه: 19:43:37
 • طول برنامه:

وله استانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:43:37
 • پایان برنامه: 19:58:27
 • طول برنامه:14 دقیقه

حدیث کساء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:27
 • پایان برنامه: 19:59:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:40
 • پایان برنامه: 20:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر استان

بخش خبری 20

 • شروع برنامه:20:05:00
 • پایان برنامه: 20:07:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان

اذان مغرب به افق بیرجند

 • شروع برنامه:20:07:52
 • پایان برنامه: 20:22:32
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر استان

بخش خبری 20

 • شروع برنامه:20:22:32
 • پایان برنامه: 20:25:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:14
 • پایان برنامه: 20:26:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:49
 • پایان برنامه: 20:28:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر صبحانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:28:16
 • پایان برنامه: 20:28:47
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:28:47
 • پایان برنامه: 21:03:47
 • طول برنامه:35 دقیقه

مدرسه عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:03:47
 • پایان برنامه: 21:07:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:07:17
 • پایان برنامه: 21:09:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:09:49
 • پایان برنامه: 21:10:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:10:20
 • پایان برنامه: 22:21:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

شب های زعفرونی

برنامه شبانه

 • شروع برنامه:22:21:20
 • پایان برنامه: 22:23:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:23:14
 • پایان برنامه: 22:24:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:24:49
 • پایان برنامه: 22:25:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:25:20
 • پایان برنامه: 22:43:20
 • طول برنامه:18 دقیقه

بازتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:43:20
 • پایان برنامه: 22:44:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:44:55
 • پایان برنامه: 22:49:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:49:55
 • پایان برنامه: 22:50:36
 • طول برنامه:

وله استانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:36
 • پایان برنامه: 22:56:49
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:56:49
 • پایان برنامه: 22:58:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:24
 • پایان برنامه: 22:59:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:44
 • پایان برنامه: 23:14:44
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

بخش خبری 23

 • شروع برنامه:23:14:44
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تصاویر طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:42 دقیقه

مجموعه شمعدونی

توضیحات برنامه درج نشده است.