جدول پخش

خراسان جنوبی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:01:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر تابستانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:01:26
 • پایان برنامه: 00:01:57
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:01:57
 • پایان برنامه: 00:21:57
 • طول برنامه:20 دقیقه

پرسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:21:57
 • پایان برنامه: 00:23:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر کشمو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:23:37
 • پایان برنامه: 00:24:08
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:24:08
 • پایان برنامه: 00:47:02
 • طول برنامه:22 دقیقه

شرح پریشانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:47:02
 • پایان برنامه: 00:49:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

مصرف بهینه آب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:49:37
 • پایان برنامه: 00:50:08
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:50:08
 • پایان برنامه: 01:35:13
 • طول برنامه:45 دقیقه

دیدار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:35:13
 • پایان برنامه: 01:37:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر شب های زعفرونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:37:15
 • پایان برنامه: 01:37:46
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:37:46
 • پایان برنامه: 01:46:51
 • طول برنامه:9 دقیقه

گزیده ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:46:51
 • پایان برنامه: 01:48:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر شمعدونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:48:46
 • پایان برنامه: 01:51:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

ما مسرفیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:51:34
 • پایان برنامه: 03:14:54
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

فیلم تلویزیونی

فقط 2 ساعت

 • شروع برنامه:03:14:54
 • پایان برنامه: 03:15:32
 • طول برنامه:

تیزر صبحانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:15:32
 • پایان برنامه: 03:17:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:17:56
 • پایان برنامه: 03:53:31
 • طول برنامه:35 دقیقه

دردانه های خلیج فارس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:53:31
 • پایان برنامه: 03:54:22
 • طول برنامه:

تصاویر مکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:54:22
 • پایان برنامه: 04:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قبل از اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 04:17:15
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:17:15
 • پایان برنامه: 04:17:34
 • طول برنامه:

وله پایان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:17:34
 • پایان برنامه: 05:15:58
 • طول برنامه:58 دقیقه

گلشن وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:15:58
 • پایان برنامه: 05:17:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:17:10
 • پایان برنامه: 05:41:06
 • طول برنامه:23 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:41:06
 • پایان برنامه: 05:41:26
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:41:26
 • پایان برنامه: 05:51:26
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:51:26
 • پایان برنامه: 05:51:45
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:51:45
 • پایان برنامه: 05:52:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:52:45
 • پایان برنامه: 05:53:04
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:53:04
 • پایان برنامه: 06:20:45
 • طول برنامه:27 دقیقه

شادمانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:20:45
 • پایان برنامه: 06:22:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله استانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:22:05
 • پایان برنامه: 06:59:24
 • طول برنامه:37 دقیقه

مستند روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:24
 • پایان برنامه: 07:00:01
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:01
 • پایان برنامه: 08:05:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

صبحانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:05:01
 • پایان برنامه: 08:07:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:07:36
 • پایان برنامه: 08:08:07
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:08:07
 • پایان برنامه: 08:28:07
 • طول برنامه:20 دقیقه

پرسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:28:07
 • پایان برنامه: 08:29:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر وحدت همبستگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:29:28
 • پایان برنامه: 08:29:59
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:29:59
 • پایان برنامه: 09:12:13
 • طول برنامه:42 دقیقه

مجموعه شمعدونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:12:13
 • پایان برنامه: 09:13:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:13:46
 • پایان برنامه: 09:14:17
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:14:17
 • پایان برنامه: 09:41:04
 • طول برنامه:26 دقیقه

علم و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:41:04
 • پایان برنامه: 09:42:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:42:56
 • پایان برنامه: 09:44:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:44:10
 • پایان برنامه: 10:54:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

سفره قندی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:54:10
 • پایان برنامه: 10:58:15
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:15
 • پایان برنامه: 10:59:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:51
 • پایان برنامه: 11:11:51
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:11:51
 • پایان برنامه: 11:12:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:12:51
 • پایان برنامه: 11:13:22
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:13:22
 • پایان برنامه: 11:32:09
 • طول برنامه:18 دقیقه

دختری به نام نل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:09
 • پایان برنامه: 11:36:39
 • طول برنامه:4 دقیقه

یاقوت کویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:36:39
 • پایان برنامه: 11:44:59
 • طول برنامه:8 دقیقه

طبیعت استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:44:59
 • پایان برنامه: 11:47:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر تابستانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:47:11
 • پایان برنامه: 11:51:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

در کنار هم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:51:41
 • پایان برنامه: 11:52:12
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:52:12
 • پایان برنامه: 12:09:21
 • طول برنامه:17 دقیقه

زکات برکت زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:09:21
 • پایان برنامه: 12:10:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

گام دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:10:21
 • پایان برنامه: 12:29:34
 • طول برنامه:19 دقیقه

شاهدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:29:34
 • پایان برنامه: 12:31:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

می دانم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:31:02
 • پایان برنامه: 12:32:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصاویر مکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:32:45
 • پایان برنامه: 12:34:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیتراژ به سوی نیاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:34:33
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 12:45:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:19
 • پایان برنامه: 12:52:38
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:52:38
 • پایان برنامه: 12:59:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

احکام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:19
 • پایان برنامه: 12:59:28
 • طول برنامه:

وله به سوی نیاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:28
 • پایان برنامه: 12:59:59
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:59
 • پایان برنامه: 13:19:01
 • طول برنامه:19 دقیقه

ماجراهای جنگل دوستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:19:01
 • پایان برنامه: 13:20:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:20:34
 • پایان برنامه: 13:21:05
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:21:05
 • پایان برنامه: 14:25:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

شب های زعفرونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:25:05
 • پایان برنامه: 14:28:54
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:28:54
 • پایان برنامه: 14:29:25
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:29:25
 • پایان برنامه: 15:53:23
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

سینمایی

ملک خاتون

 • شروع برنامه:15:53:23
 • پایان برنامه: 15:54:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:54:50
 • پایان برنامه: 15:59:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:40
 • پایان برنامه: 16:16:40
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:16:40
 • پایان برنامه: 16:18:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:18:29
 • پایان برنامه: 16:36:05
 • طول برنامه:17 دقیقه

بازتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:36:05
 • پایان برنامه: 16:37:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر 114 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:37:17
 • پایان برنامه: 16:37:48
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:37:48
 • پایان برنامه: 17:26:48
 • طول برنامه:49 دقیقه

مسابقه فرمانده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:26:48
 • پایان برنامه: 17:27:22
 • طول برنامه:

تیزر سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:22
 • پایان برنامه: 17:27:53
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:53
 • پایان برنامه: 18:36:02
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

سفره قندی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:36:02
 • پایان برنامه: 18:39:02
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:39:02
 • پایان برنامه: 18:39:33
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:39:33
 • پایان برنامه: 19:13:35
 • طول برنامه:34 دقیقه

ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:13:35
 • پایان برنامه: 19:14:06
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:14:06
 • پایان برنامه: 19:45:54
 • طول برنامه:31 دقیقه

کشمو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:45:54
 • پایان برنامه: 19:46:19
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:46:19
 • پایان برنامه: 19:52:29
 • طول برنامه:6 دقیقه

لاله های صادق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:29
 • پایان برنامه: 19:53:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیتراژ به سوی نیاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:56
 • پایان برنامه: 19:59:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:00
 • پایان برنامه: 20:01:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:01:52
 • پایان برنامه: 20:02:01
 • طول برنامه:

وله به سوی نیاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:02:01
 • پایان برنامه: 20:22:01
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:01
 • پایان برنامه: 20:26:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:22
 • پایان برنامه: 20:30:16
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:16
 • پایان برنامه: 20:30:47
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:47
 • پایان برنامه: 21:02:07
 • طول برنامه:31 دقیقه

کارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:02:07
 • پایان برنامه: 21:05:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:07
 • پایان برنامه: 21:10:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:10:27
 • پایان برنامه: 22:20:27
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

شب های زعفرونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:20:27
 • پایان برنامه: 22:23:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:23:20
 • پایان برنامه: 22:25:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:25:55
 • پایان برنامه: 22:26:26
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:26:26
 • پایان برنامه: 22:46:26
 • طول برنامه:20 دقیقه

بازتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:46:26
 • پایان برنامه: 22:47:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:47:34
 • پایان برنامه: 22:53:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:19
 • پایان برنامه: 22:55:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:37
 • پایان برنامه: 22:59:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:40
 • پایان برنامه: 23:14:40
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:14:40
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تصاویر طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:42 دقیقه

مجموعه شمعدونی

توضیحات برنامه درج نشده است.