جدول پخش

خراسان جنوبی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:04:21
 • طول برنامه:4 دقیقه

مجموعه یادآوری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:04:21
 • پایان برنامه: 00:05:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر گام دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:05:50
 • پایان برنامه: 00:06:38
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:06:38
 • پایان برنامه: 00:28:41
 • طول برنامه:22 دقیقه

گزیده زیربازارچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:28:41
 • پایان برنامه: 00:29:19
 • طول برنامه:

وله استانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:29:19
 • پایان برنامه: 00:41:04
 • طول برنامه:11 دقیقه

میراثی از سناباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:41:04
 • پایان برنامه: 00:42:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر پویش مهربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:42:04
 • پایان برنامه: 00:42:52
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:42:52
 • پایان برنامه: 02:11:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

فیلم تلویزیونی

فرشته

 • شروع برنامه:02:11:10
 • پایان برنامه: 02:13:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر پویش کتاب خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:13:18
 • پایان برنامه: 02:27:55
 • طول برنامه:14 دقیقه

پذیرایی ساده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:27:55
 • پایان برنامه: 02:28:15
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:28:15
 • پایان برنامه: 02:29:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر پویش مهربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:29:15
 • پایان برنامه: 02:30:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

امثال الحکم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:22
 • پایان برنامه: 04:37:22
 • طول برنامه:2 ساعت و 7 دقیقه

نسیم رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:37:22
 • پایان برنامه: 04:38:14
 • طول برنامه:

حدیث پیامبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:38:14
 • پایان برنامه: 04:42:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلام رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:42:09
 • پایان برنامه: 05:46:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

مراسم جمع خوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:46:40
 • پایان برنامه: 05:48:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر پویش مهربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:48:40
 • پایان برنامه: 06:19:30
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:19:30
 • پایان برنامه: 06:21:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه نذر نظر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:21:18
 • پایان برنامه: 06:31:18
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:31:18
 • پایان برنامه: 06:32:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:32:18
 • پایان برنامه: 06:33:05
 • طول برنامه:

تیزر نسیم رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:33:05
 • پایان برنامه: 06:33:53
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:33:53
 • پایان برنامه: 07:13:39
 • طول برنامه:39 دقیقه

صد فرسخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:13:39
 • پایان برنامه: 07:14:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله استانی-بلده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:14:59
 • پایان برنامه: 07:37:43
 • طول برنامه:22 دقیقه

شادمانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:37:43
 • پایان برنامه: 07:40:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ رادیوشب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:40:38
 • پایان برنامه: 07:41:26
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:41:26
 • پایان برنامه: 08:41:26
 • طول برنامه:1 ساعت

گزیده ماه مهربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:41:26
 • پایان برنامه: 08:42:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر پویش مهربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:42:26
 • پایان برنامه: 08:43:14
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:43:14
 • پایان برنامه: 09:30:35
 • طول برنامه:47 دقیقه

مجموعه یادآوری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:35
 • پایان برنامه: 09:32:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

تولید ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:32:49
 • پایان برنامه: 09:33:37
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:33:37
 • پایان برنامه: 09:51:26
 • طول برنامه:17 دقیقه

برای مهمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:51:26
 • پایان برنامه: 09:51:53
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:51:53
 • پایان برنامه: 10:54:25
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

سیمای سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:54:25
 • پایان برنامه: 10:58:47
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:47
 • پایان برنامه: 10:59:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:51
 • پایان برنامه: 11:11:51
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:11:51
 • پایان برنامه: 11:12:38
 • طول برنامه:

06 sms

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:12:38
 • پایان برنامه: 11:14:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه بزرگترها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:14:43
 • پایان برنامه: 11:15:31
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:31
 • پایان برنامه: 11:32:58
 • طول برنامه:17 دقیقه

پویا نمایی پسر نابغه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:58
 • پایان برنامه: 11:33:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:33:58
 • پایان برنامه: 11:50:04
 • طول برنامه:16 دقیقه

دست ها و نقش ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:04
 • پایان برنامه: 11:51:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر پویش مهربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:51:04
 • پایان برنامه: 11:51:52
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:51:52
 • پایان برنامه: 12:19:17
 • طول برنامه:27 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:19:17
 • پایان برنامه: 12:20:09
 • طول برنامه:

حدیث پیامبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:09
 • پایان برنامه: 12:21:05
 • طول برنامه:

تصاویر مکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:05
 • پایان برنامه: 12:22:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیتراژ به سوی نیاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:22:53
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:41:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

اذان و نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:00
 • پایان برنامه: 12:42:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:42:43
 • پایان برنامه: 12:42:52
 • طول برنامه:

وله به سوی نیاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:42:52
 • پایان برنامه: 12:44:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه مساجد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:44:22
 • پایان برنامه: 13:04:12
 • طول برنامه:19 دقیقه

شاهدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:04:12
 • پایان برنامه: 13:04:59
 • طول برنامه:

تیزر نسیم رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:04:59
 • پایان برنامه: 13:05:47
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:47
 • پایان برنامه: 13:17:18
 • طول برنامه:11 دقیقه

پویانمایی پارسا کوچولو و مهمانی خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:17:18
 • پایان برنامه: 13:19:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر پویش کتاب خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:19:26
 • پایان برنامه: 14:24:26
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

مراسم جمع خوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:24:26
 • پایان برنامه: 14:28:26
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه طلیعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:28:26
 • پایان برنامه: 14:29:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر نسیم سحر رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:29:57
 • پایان برنامه: 14:31:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:31:23
 • پایان برنامه: 14:32:11
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:32:11
 • پایان برنامه: 15:54:53
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

فیلم تلویزیونی

یک دقیقه و یازده ثانیه

 • شروع برنامه:15:54:53
 • پایان برنامه: 15:55:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر پویش مهربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:53
 • پایان برنامه: 15:57:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

تولید ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:57:56
 • پایان برنامه: 15:59:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:40
 • پایان برنامه: 16:16:40
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:16:40
 • پایان برنامه: 16:17:32
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:17:32
 • پایان برنامه: 16:17:52
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:17:52
 • پایان برنامه: 16:22:44
 • طول برنامه:4 دقیقه

جرعه ای از خورشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:22:44
 • پایان برنامه: 16:23:15
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:23:15
 • پایان برنامه: 16:43:35
 • طول برنامه:20 دقیقه

بازتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:43:35
 • پایان برنامه: 16:49:48
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:49:48
 • پایان برنامه: 16:50:36
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:36
 • پایان برنامه: 17:51:56
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

سیمای سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:51:56
 • پایان برنامه: 17:53:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله استانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:53:01
 • پایان برنامه: 17:53:32
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:53:32
 • پایان برنامه: 18:37:13
 • طول برنامه:43 دقیقه

اقیانوس آرام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:37:13
 • پایان برنامه: 18:39:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:39:38
 • پایان برنامه: 18:40:09
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:40:09
 • پایان برنامه: 19:35:22
 • طول برنامه:55 دقیقه

ماه مهربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:35:22
 • پایان برنامه: 19:40:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:40:25
 • پایان برنامه: 19:43:57
 • طول برنامه:3 دقیقه

ربنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:43:57
 • پایان برنامه: 19:47:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اسماالحسنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:47:00
 • پایان برنامه: 19:51:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:22
 • پایان برنامه: 19:58:06
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:06
 • پایان برنامه: 19:58:34
 • طول برنامه:

وله به سوی نیاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:34
 • پایان برنامه: 19:59:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:47
 • پایان برنامه: 20:19:47
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:19:47
 • پایان برنامه: 20:21:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:59
 • پایان برنامه: 20:28:12
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:28:12
 • پایان برنامه: 20:29:00
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:00
 • پایان برنامه: 21:21:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

بانمایندگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:21:00
 • پایان برنامه: 21:21:20
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:21:20
 • پایان برنامه: 21:22:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:22:29
 • پایان برنامه: 21:23:17
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:23:17
 • پایان برنامه: 21:45:21
 • طول برنامه:22 دقیقه

گزیده زیربازارچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:45:21
 • پایان برنامه: 21:47:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:47:31
 • پایان برنامه: 22:17:27
 • طول برنامه:29 دقیقه

اهل ایمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:17:27
 • پایان برنامه: 22:19:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:19:27
 • پایان برنامه: 22:29:33
 • طول برنامه:10 دقیقه

بارانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:29:33
 • پایان برنامه: 22:30:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:33
 • پایان برنامه: 22:31:17
 • طول برنامه:

تیزر جشنواره مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:31:17
 • پایان برنامه: 22:32:05
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:32:05
 • پایان برنامه: 22:52:37
 • طول برنامه:20 دقیقه

بازتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:52:37
 • پایان برنامه: 22:53:25
 • طول برنامه:

تیزر یادآوری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:25
 • پایان برنامه: 22:58:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

لاله های صادق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:25
 • پایان برنامه: 22:58:49
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:49
 • پایان برنامه: 22:59:40
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:40
 • پایان برنامه: 23:14:40
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:14:40
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تصاویر طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:42 دقیقه

مجموعه یادآوری

توضیحات برنامه درج نشده است.