جدول پخش

سیستان و بلوچستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:24:55
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

سینمایی شرط اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:24:55
 • پایان برنامه: 02:21:15
 • طول برنامه:56 دقیقه

مهر هنکین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:21:15
 • پایان برنامه: 02:47:10
 • طول برنامه:25 دقیقه

آوای شرقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:47:10
 • پایان برنامه: 03:35:50
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال سامبونگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:35:50
 • پایان برنامه: 03:46:15
 • طول برنامه:10 دقیقه

موشن گرافیگ جنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:46:15
 • پایان برنامه: 04:10:15
 • طول برنامه:24 دقیقه

اذانگاهی

اذان صبح به افق زاهدان 3:54:00

 • شروع برنامه:04:10:15
 • پایان برنامه: 04:49:15
 • طول برنامه:39 دقیقه

حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:49:15
 • پایان برنامه: 04:56:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

موشن گرافیگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:56:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

مستند ایرانگراد

قسمت 3

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

شروع باکس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:12:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:00
 • پایان برنامه: 06:37:25
 • طول برنامه:25 دقیقه

سیر وسفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:37:25
 • پایان برنامه: 07:01:05
 • طول برنامه:23 دقیقه

خط عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:01:05
 • پایان برنامه: 07:20:05
 • طول برنامه:19 دقیقه

آوای شرقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:20:05
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

خنده بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:02:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

سلام امام زمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:45
 • پایان برنامه: 08:09:05
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:09:05
 • پایان برنامه: 08:52:30
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال ناخونگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:52:30
 • پایان برنامه: 08:54:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک خانه دوست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:54:20
 • پایان برنامه: 09:09:45
 • طول برنامه:15 دقیقه

آوای شرقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:09:45
 • پایان برنامه: 09:52:20
 • طول برنامه:42 دقیقه

سیتک روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:52:20
 • پایان برنامه: 10:37:10
 • طول برنامه:44 دقیقه

مستند فاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:37:10
 • پایان برنامه: 11:36:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

مهر هنکین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:36:00
 • پایان برنامه: 12:25:25
 • طول برنامه:49 دقیقه

افسانه سامبونگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:25
 • پایان برنامه: 12:55:50
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذانگاهی

اذان ظهر به افق زاهدان 12:29:00

 • شروع برنامه:12:55:50
 • پایان برنامه: 14:11:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

گزیده جنگ شبانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:11:20
 • پایان برنامه: 15:25:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

سینمایی شرط اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:25:05
 • پایان برنامه: 16:20:05
 • طول برنامه:55 دقیقه

مل ترمی

برنامه تولیدی خانواده با لهجه سیستانی

 • شروع برنامه:16:20:05
 • پایان برنامه: 16:29:20
 • طول برنامه:9 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:20
 • پایان برنامه: 16:29:40
 • طول برنامه:

یک آیه یک پیام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:40
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 16:55:50
 • طول برنامه:10 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:55:50
 • پایان برنامه: 17:59:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

دردونه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:30
 • پایان برنامه: 18:43:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال لژیونرها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:43:00
 • پایان برنامه: 19:17:05
 • طول برنامه:34 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:17:05
 • پایان برنامه: 19:44:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلنگر

قسمت 30

 • شروع برنامه:19:44:00
 • پایان برنامه: 19:59:10
 • طول برنامه:15 دقیقه

اذانگاهی

اذان مغرب به افق زاهدان 19:49:00

 • شروع برنامه:19:59:10
 • پایان برنامه: 19:59:40
 • طول برنامه:

یک آیه یک پیام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:40
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:27:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:27:10
 • پایان برنامه: 20:31:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:30
 • پایان برنامه: 20:38:35
 • طول برنامه:7 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:38:35
 • پایان برنامه: 20:42:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:42:30
 • پایان برنامه: 21:52:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

جنگ شبانه شبهای پرستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:52:30
 • پایان برنامه: 21:59:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:59:30
 • پایان برنامه: 22:49:50
 • طول برنامه:50 دقیقه

افسانه سامبونگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:49:50
 • پایان برنامه: 22:59:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:40
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:27:50
 • طول برنامه:12 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:27:50
 • پایان برنامه: 23:59:20
 • طول برنامه:31 دقیقه

سریال ناخونگ

قسمت 8