پخش زنده

چند رسانه ای

از هم دور نیستیم
از هم دور نیستیم
هم تکمیلی
تاریخ بارگذاری: 98/04/05

سایر ویدئوها

لحظات مهم

06:23
نقش همگرایی در جوامع مهاجر برانتقال فرهنگی
تعداد بازدید: 1596 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:01
رسانه های نوین و اعتماد
تعداد بازدید: 1628 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:12
انسجام جامعه مهاجر
تعداد بازدید: 1626 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:55
آمادگی در قاهره برای برگزاری انتخابات
تعداد بازدید: 1527 نفر
تاریخ درج: 96/02/26