پخش زنده

چند رسانه ای

پرسش
پرسش
نیازمندیهای کشور در پیشبرد اهداف و نظام
تاریخ بارگذاری: 98/04/03

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 1640 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 1642 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:55
سرمایه انسانی
تعداد بازدید: 1671 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:39
دلسوزی برای جوانان
تعداد بازدید: 1586 نفر
تاریخ درج: 96/02/26