خبر

سیما

صدا

شبکه یک

ثریا

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000
مدت 47 دقیقه