خبر

سیما

صدا

شبکه یک

تسبیح صبا

4:36:00 اذان صبح به افق تهران 11:54:00 اذان ظهر به وقت تهران 18:06:00 اذان مغرب به وقت تهران
مدت 81 دقیقه