خبر

سیما

صدا

شبکه یک

ورزش و مردم

حجت الاسلام علیرضا علیپور : رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال / حمیدرضا کاشی : کارشناس فوتبال
مدت 109 دقیقه