خبر

سیما

صدا

شبکه یک

حرف حساب

مهمانان برنامه : رضا اسدی فر ( مدیر کار گروه تجاری سازی ) - مهرداد حسیبی ( کارشناس خبری ) - مسعود طبیبی ( رییس اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور )
مدت 45 دقیقه