خبر

سیما

صدا

شبکه یک

فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری در هفته دولت

انجام کارهای جهشی و فوق العاده در اقتصاد مقاومتی
مدت 7 دقیقه