خبر

سیما

صدا

شبکه یک

چند نما از دیکتاتور

وابستگی شدید رژیم پهلوی به غرب و امریکا و اوج گرفتن این وابستگی در قانون کاپیتولاسیون
مدت 18 دقیقه