خبر

سیما

صدا

شبکه یک

اخبار صبحگاهی

اذان ظهر به وقت تهران : 13.11.00 اذان مغرب به وقت تهران : 20.35.00
مدت 25 دقیقه