خبر

سیما

صدا

شبکه یک

قاف تا قبله

تلاوت قران کریم / 11:55:00 اذان ظهر به وقت تهران / اقامه نماز جماعت ظهر / دعای فرج
مدت 18 دقیقه