خبر

سیما

صدا

شبکه یک

خانواده یک

موضوع : حمایت از زنان سرپرست خانواده - میهمانان برنامه : دکتر حسن زاده کارشناس بخش پزشکی ، اقای خنجری کارشناس علمی ، دکتر اذرنگی متخصص بیماری های مغز و اعصاب - خانم بهرامی خیر و کارافرین
مدت 93 دقیقه