خبر

سیما

صدا

شبکه یک

خانواده یک

میهمانان برنامه : خانم نائلی در بخش هنری ، آقایان حسین بهرامی در بخش آشپزی ، علی مهران زاده در بخش سرزمین من - کاشان و دکتر مهران زارعی قنواتی فوق تخصص قرنیه چشم
مدت 86 دقیقه