خبر

سیما

صدا

شبکه یک

قاف تا قبله

تلاوت قران کریم - اسماء الحسنی - اذان مغرب به وقت تهران 20:45:00 - دعای الهم لک صمنا - اقامه ماز جماعت مفرب به امامت آیت الله نوری همدانی
مدت 19 دقیقه