خبر

سیما

صدا

شبکه یک

تسبیح صبا

اذان صبح به افق تهران : 4.27.00 اذان ظهر به وقت تهران : 13.11.00 اذان مغرب به وقت تهران : 20.35.00
مدت 81 دقیقه