خبر

سیما

صدا

شبکه یک

ونوس

نیما اقاجانی - علیرضا ره انجام - محمود رادمانمهر - سهند یوسفی : کارشناس و مشاور تحصیلی
مدت 26 دقیقه