خبر

سیما

صدا

شبکه یک

صبح بخیر ایران

کارشناس تجارت الکترونیک: ابوالفضل طالبی - طرح نامه نگاری:رضا نظیفی - روانشناس: دکتر سید آرش تقویی
مدت 94 دقیقه