خبر

سیما

صدا

شبکه یک

مجموعه چرخ فلک

خواهر مینا می خواهد برای چند روز به مسافرت برود که مادرش مجبور است چند روزی را پیش دختر کوچکش مینا بماند و ...
مدت 52 دقیقه