خبر

سیما

صدا

شبکه یک

خانواده یک

مهمانان برنامه : مهدی نمازی ( مربی آشپزی ) - دکتر شکوه جمالی ( روان شناس ) - دکتر محمد شریعتی ( معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ) - دکتر مهرداد نصرالله زاده ( پزشک و متخصص تغذیه )
مدت 87 دقیقه