خبر

سیما

صدا

شبکه یک

خانواده یک

بخش هنری: مریم فرجاد - بخش دانش پز: علیرضا خنجری - بخش آشپزی: حسین بهرامی -روانشناس: مرجان محمدیان - روان شناس تربیتی: دکتر شکوه جمالی
مدت 89 دقیقه