خبر

سیما

صدا

شبکه یک

شهر باران

حسین توکلی : خواننده / سید مرتضی فاطمی : نابینا
مدت 63 دقیقه