خبر

سیما

صدا

شبکه یک

سر زمین ما

مهمانان برنامه : امیر عباس احمدی ( مدیر عامل موسسه مردم نهاد ) - شیرین نیازمند ( مدیر موسسه طبیعت وایو ) - دکتر ساناز صنایع گلدوز ( رئیس هیات مدیره انجمن نهاد ) - موضوع برنامه : روز جهانی گردشگری
مدت 48 دقیقه