خبر

سیما

صدا

شبکه یک

مجموعه خط هوایی شمال

لویی یک سرخپوست اهل منطقه شمال است که می خواهد از یلونایف به زادگاهش یعنی شمال برود اما ...
مدت 37 دقیقه