خبر

سیما

صدا

شبکه یک

سینمایی نفربر

محمد علی رزمنده بسیجی که به عنوان عکاس در جبهه حضور دارد در یکی از شهرهای مرزی که همه مردم بوسیله بعثها کشته شده اند...
مدت 81 دقیقه