خبر

سیما

صدا

شبکه یک

نماز ظهر

اقامه نماز به امامت آیت الله جعفری
مدت 7 دقیقه