خبر

سیما

صدا

شبکه یک

صبح بخیر ایران

مهمان برنامه : دکتر علی صدرا (روان شناس ) - امیر علی جوادیان ( عکاس دفاع مقدس )
مدت 78 دقیقه