خبر

سیما

صدا

شبکه یک

گفتگوی تلویزیونی ریاست محترم قوه قضاییه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 پیامک شبکه یک سیما : 300001
مدت 71 دقیقه