خبر

سیما

صدا

شبکه یک

چشم شیشه ای

تحلیل و بررسی تولیدات فیلم کوتاه و گفت و گو با اقای حنیفه نژاد کارگردان فیلم کوتاه ساچمه
مدت 39 دقیقه