خبر

سیما

صدا

شبکه یک

مداحی شب نورزدهم ماه رمضان در حضور مقام معظم رهبری

مداح : آقای سازگار
مدت 14 دقیقه