خبر

سیما

صدا

شبکه یک

تار و پود

موضوع این قسمت : شکاف بین نسل ها
مدت 36 دقیقه