خبر

سیما

صدا

شبکه یک

اخبار صبحگاهی

11:48:00 اذان ظهر به وقت تهران 17:34:00 اذان مغرب به وقت تهران
مدت 25 دقیقه