خبر

سیما

صدا

شبکه یک

خانواده یک

بازیگر:سیامک اشعریون - طب سنتی:دکتر یارقلی - بخش کیوسک:رضا فیاضی - بخش آشپزی: عادله رویگری - سامانه پیامکی برنامه:3000123 - تلفن ارتباط با برنامه: 22145355
مدت 93 دقیقه