جدول پخش

مهاباد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:38:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

مستند ایران انار دارد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:38:00
 • پایان برنامه: 01:38:00
 • طول برنامه:1 ساعت

کازیوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:38:00
 • پایان برنامه: 03:06:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

سینمایی دسر توت فرنگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:06:00
 • پایان برنامه: 03:56:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

طنز پیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:56:00
 • پایان برنامه: 04:02:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:02:00
 • پایان برنامه: 04:23:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:23:00
 • پایان برنامه: 05:34:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

کاتی موسیقا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:34:00
 • پایان برنامه: 05:42:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

حی علی الصلاه(اذان صبح)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:47:00
 • پایان برنامه: 06:02:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مشق + آرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:00
 • پایان برنامه: 06:17:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:17:00
 • پایان برنامه: 06:49:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

شگفتیهای حیوانات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:49:00
 • پایان برنامه: 07:01:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:06:00
 • پایان برنامه: 07:26:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند آب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:31:00
 • پایان برنامه: 08:27:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

طنز پیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

کازیوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:49:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

انیمیشن گروه پنگا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:04:00
 • پایان برنامه: 11:41:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال رشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:41:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند با کارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:11:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میراثی از سناباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:16:00
 • پایان برنامه: 12:23:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

آفاق +بیانات رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:00
 • پایان برنامه: 12:34:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

مساجد تاریخی کردستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:34:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

مناجات کردی +حی علی الصلاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:43:00
 • پایان برنامه: 12:52:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

آرم شبکه + دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 14:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:13:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 47 دقیقه

سینمایی دیگه چه خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 17:01:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

آرم شبکه +کاتی موسیقا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:01:00
 • پایان برنامه: 17:28:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

آرم شبکه +سریال قلبهای شکسته+حی علی الصلاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:31:00
 • پایان برنامه: 17:39:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

ادامه ی سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:44:00
 • پایان برنامه: 17:52:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

ادامه ی سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:52:00
 • پایان برنامه: 18:43:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

آرم شبکه +باغچه ی گولان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:43:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماهنگ +تیزر سریال ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:21:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ریحانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 21:23:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:26:00
 • پایان برنامه: 22:56:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شه و باش+پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:59:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال رشید

توضیحات برنامه درج نشده است.