جدول پخش

مهاباد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:08:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

سریال کبری 11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:08:00
 • پایان برنامه: 01:18:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

روژی نوی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:18:00
 • پایان برنامه: 01:21:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:21:00
 • پایان برنامه: 01:25:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن انتخابات -وله انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:25:00
 • پایان برنامه: 02:51:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

سینمایی توماج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:51:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماهنگ انتخابات -موشن انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:25:00
 • پایان برنامه: 03:28:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:28:00
 • پایان برنامه: 04:33:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

کاتی موسیقا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:33:00
 • پایان برنامه: 04:38:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:38:00
 • پایان برنامه: 05:16:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

مستند انسان و طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:16:00
 • پایان برنامه: 05:29:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

مستند پارلمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:29:00
 • پایان برنامه: 05:37:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماهنگ انتخابات -انتخاب اصلح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:37:00
 • پایان برنامه: 05:44:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

مناجات -حی علی الصلاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:44:00
 • پایان برنامه: 05:56:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان صبح فقه شافعی -فقه جعفری -نجوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:56:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:26:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:26:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی تصاویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:01:00
 • پایان برنامه: 07:02:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:00
 • پایان برنامه: 07:05:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:05:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ انتخابات -وله اعلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 08:05:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

بهارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:05:00
 • پایان برنامه: 08:18:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

مستند پارلمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:18:00
 • پایان برنامه: 08:23:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ انتخابات -تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:23:00
 • پایان برنامه: 09:23:00
 • طول برنامه:1 ساعت

کاتی موسیقا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:23:00
 • پایان برنامه: 09:31:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

موشن انتخابات -نماهنگ انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:31:00
 • پایان برنامه: 09:37:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلام رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:37:00
 • پایان برنامه: 09:41:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:41:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی -نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

روژی نوی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

وله انتخابات -موشن انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:43:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال کبری11 -وله اعلام 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:43:00
 • پایان برنامه: 12:11:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

موشن انتخابات -مسند فصل انتخاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:11:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر فهما -وله انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:23:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماهنگ انتخابات -کلام رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

به خته وه ری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:41:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

ریحانه -تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:41:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

مستند پارلمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

سینمایی از میان سایه ها -نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:51:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند نقاب --وله اعلام 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:51:00
 • پایان برنامه: 15:53:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:53:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماهنگ انتخابات -کلام رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

باغچه ی گولان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 16:53:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:53:00
 • پایان برنامه: 17:07:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

مستند پارلمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:07:00
 • پایان برنامه: 17:35:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

فصل انتخاب 7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:35:00
 • پایان برنامه: 17:38:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

وله انتخابات -کلام رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:38:00
 • پایان برنامه: 18:01:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

موشن انتخابات -به خته وه ری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:01:00
 • پایان برنامه: 18:12:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

مواهب -مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:12:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب فقه شافعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

شاهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:00
 • پایان برنامه: 18:27:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:00
 • پایان برنامه: 18:31:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:31:00
 • پایان برنامه: 18:35:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب فقه جعفری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:35:00
 • پایان برنامه: 18:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آرم شبکه -پیام بزرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:40:00
 • پایان برنامه: 19:18:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

اقتصاد -پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:18:00
 • پایان برنامه: 19:42:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

وله اعلام 4-آوای سرزمین ما 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:42:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

مستند پارلمان -پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی -موشن انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

گولستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 21:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:20:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

شه و باش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:23:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی -آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:00
 • پایان برنامه: 23:27:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلام رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:27:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:32 دقیقه

سریال کبری 11-پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.