جدول پخش

مهاباد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:01:00
 • پایان برنامه: 01:06:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

به ره و سلا مه تی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:06:00
 • پایان برنامه: 01:08:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سریال ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:08:00
 • پایان برنامه: 02:53:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 45 دقیقه

سینمایی استوپاتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:53:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

دکلمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:20:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند جندی شاپور 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:55:00
 • پایان برنامه: 04:12:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

نشانه ها 7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:12:00
 • پایان برنامه: 04:17:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:17:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان فقه شافعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:28:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

اذان فقه جعفری و نجوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:28:00
 • پایان برنامه: 04:33:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

شاهد 251

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:33:00
 • پایان برنامه: 05:43:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

کاتیس موسیقا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:43:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

مشق 18

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

خبر کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:18:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

آفرینش 30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی تصاویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:01:00
 • پایان برنامه: 07:02:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:00
 • پایان برنامه: 07:09:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:09:00
 • پایان برنامه: 07:31:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند مشق 20-تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:31:00
 • پایان برنامه: 07:34:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر اعلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:34:00
 • پایان برنامه: 08:09:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند گندی شاپور 2 -تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:09:00
 • پایان برنامه: 08:40:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

دل افروزان 16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:40:00
 • پایان برنامه: 08:41:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:41:00
 • پایان برنامه: 08:44:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر اعلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:44:00
 • پایان برنامه: 08:58:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

بازارهای ایران 7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:58:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر راز شکوفایی-آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 10:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

به ره و سلا مه تی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:11:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

دکلمه -تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:11:00
 • پایان برنامه: 10:51:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

عروسکی ناوچه ی امید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:51:00
 • پایان برنامه: 10:58:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

گنجینه -تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:00
 • پایان برنامه: 10:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:00
 • پایان برنامه: 11:41:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال در حاشیه ق 19

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:41:00
 • پایان برنامه: 11:49:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تیزر اعلام -نسیم ملل(کانادا)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:49:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

خاووخیزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر راز شکوفایی-تیزر سریال در حاشیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:02:00
 • پایان برنامه: 13:11:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

مواهب 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:11:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

به خته وه ری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

شاهد 253

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم ایران (کندوان)-تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 15:28:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

سینمایی رسوایی 2-تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:28:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آرم شبکه -تیزر بهداشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:41:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

کاتی موسیقا-تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:41:00
 • پایان برنامه: 17:06:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند پرورش دنیای سبزتر1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:06:00
 • پایان برنامه: 17:08:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:08:00
 • پایان برنامه: 17:48:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال ناخونک ق 8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:48:00
 • پایان برنامه: 17:49:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:49:00
 • پایان برنامه: 18:39:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

باغچه ی گولان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:39:00
 • پایان برنامه: 18:49:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دوربین مخفی 13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:49:00
 • پایان برنامه: 19:59:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

خاووخیزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی-تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

به خته وه ری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:50:00
 • پایان برنامه: 20:53:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب فقه شافعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:53:00
 • پایان برنامه: 21:11:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

ئاوینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:11:00
 • پایان برنامه: 21:15:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب فقه جعفری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 21:42:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

ادامه ی ئاوینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:42:00
 • پایان برنامه: 21:47:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:47:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

کاتی موسیقا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی-اذان مغرب فقه شافعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

خبر کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:18:00
 • پایان برنامه: 23:19:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سریال ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:19:00
 • پایان برنامه: 23:59:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال در حاشیه ق 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:59:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.