جدول پخش

مهاباد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:20:00
 • پایان برنامه: 00:40:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:40:00
 • پایان برنامه: 02:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:10:00
 • پایان برنامه: 02:35:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

چهار سوی علم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

کازیوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:59:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:59:00
 • پایان برنامه: 05:24:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

بخته وه ری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:24:00
 • پایان برنامه: 06:34:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:39:00
 • پایان برنامه: 06:59:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:05:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

روح الغزل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شادمانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 09:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

کازیوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:10:00
 • پایان برنامه: 10:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

انیمیشن عصر یخبندان 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:25:00
 • پایان برنامه: 11:10:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خنده بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:10:00
 • پایان برنامه: 11:17:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:17:00
 • پایان برنامه: 12:17:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سریال علی البدل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:17:00
 • پایان برنامه: 12:37:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

بخته وری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:37:00
 • پایان برنامه: 12:50:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

خاووخیزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 15:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی ده دقیقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:35:00
 • پایان برنامه: 16:35:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شه وباش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:40:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

سریال ماه و پلنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

به خته وه ری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت

باغچه ی گولان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:58:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

خاووخیزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 21:05:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ئاوینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:40:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خنده بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

شه وباش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال علی البدل

توضیحات برنامه درج نشده است.