جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

مهاباد
 • شروع برنامه:00:06:00
 • پایان برنامه: 01:01:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ایرانگرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:08:00
 • پایان برنامه: 02:16:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

کازیوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:17:00
 • پایان برنامه: 03:44:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

سینمایی دفتردار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:46:00
 • پایان برنامه: 04:02:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:02:00
 • پایان برنامه: 04:22:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:22:00
 • پایان برنامه: 05:13:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

کاتی موسیقا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:13:00
 • پایان برنامه: 05:23:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اذان شافعی و جعفری +آفاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:23:00
 • پایان برنامه: 05:44:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه کاتی موسیقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:44:00
 • پایان برنامه: 06:08:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

دانستنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:08:00
 • پایان برنامه: 06:23:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:25:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند چهار سوی علم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:06:00
 • پایان برنامه: 07:25:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:26:00
 • پایان برنامه: 08:26:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ایرانگرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:38:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

کازیوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:42:00
 • پایان برنامه: 11:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

انیمیشن تیز پا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:22:00
 • پایان برنامه: 12:06:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

سزیال لیسانسه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:08:00
 • پایان برنامه: 13:28:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:34:00
 • پایان برنامه: 13:41:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

پلهای تاریخی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:41:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

حدیث+اذان شافعی+شاهد+راهیان نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 15:24:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 34 دقیقه

سینمایی بید مجنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

کاتی موسیقا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:46:00
 • پایان برنامه: 17:39:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

باغچه ی گولان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:42:00
 • پایان برنامه: 18:19:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال جاده چالوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:31:00
 • پایان برنامه: 18:44:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

مساجد تاریخی کردستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:44:00
 • پایان برنامه: 19:59:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:12:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:22:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

ادامه ی خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 21:12:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

ریحانه+اذان فقه جعفری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:12:00
 • پایان برنامه: 21:18:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ عید قربان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:26:00
 • پایان برنامه: 22:58:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

شه و باش+پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:02:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:22:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال لیسانسه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.