جدول پخش

مهاباد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:11:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

سریال حانیه 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:11:00
 • پایان برنامه: 01:21:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

روژی نوی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:21:00
 • پایان برنامه: 02:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

سینمایی مشت آهنین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:50:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:25:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

شه و باش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:08:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند نقاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:08:00
 • پایان برنامه: 05:44:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

مستند انسان و طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:44:00
 • پایان برنامه: 05:47:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:47:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان صبح شافعی -جعفری -نجوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

خبرکردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:18:00
 • پایان برنامه: 06:23:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:23:00
 • پایان برنامه: 06:58:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی تصاویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:01:00
 • پایان برنامه: 07:02:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:00
 • پایان برنامه: 07:05:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:05:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ انتخاات -وله اعلام 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

دل نوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:40:00
 • پایان برنامه: 07:54:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

مستند پارلمان 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:54:00
 • پایان برنامه: 07:59:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:59:00
 • پایان برنامه: 09:19:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

شه و باش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:19:00
 • پایان برنامه: 09:39:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مدرسه موشها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:39:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

وله انتخاب -موشن انتخابات -پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

به ره و سلا مه تی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:50:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نماهنگ انتخاب -موشن انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:48:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال حانیه 12 -وله اعلام 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:48:00
 • پایان برنامه: 11:56:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تیزر فهما -بیانات رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:56:00
 • پایان برنامه: 12:26:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

-موشن انتخابات -مستند فصل انتخاب 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:26:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

به خته وه ری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 14:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

خاووخیزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:10:00
 • پایان برنامه: 15:42:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

سینمایی در بند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:42:00
 • پایان برنامه: 16:02:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند نقاب -وله اعلام 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:02:00
 • پایان برنامه: 16:52:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

باغچه ی گولان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:52:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:55:00
 • پایان برنامه: 17:25:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مجموعه ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:25:00
 • پایان برنامه: 17:39:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

مستند پارلمان 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:39:00
 • پایان برنامه: 17:42:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

-موشن انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:42:00
 • پایان برنامه: 18:02:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

به خته وه ری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:02:00
 • پایان برنامه: 18:08:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:08:00
 • پایان برنامه: 18:09:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

حی علی الصلاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:09:00
 • پایان برنامه: 18:12:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب فقه شافعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:12:00
 • پایان برنامه: 18:17:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

شاهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:17:00
 • پایان برنامه: 18:24:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

مواهب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:24:00
 • پایان برنامه: 18:28:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:00
 • پایان برنامه: 18:33:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب فقه جعفری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:33:00
 • پایان برنامه: 18:37:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آرم شبکه -پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:37:00
 • پایان برنامه: 19:52:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

خاووخیزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

موشن انتخابات -پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی -موشن انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

بهارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:20:00
 • پایان برنامه: 21:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:25:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

نه مامی نوژین -موشن انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

کاتی موسیقا -پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

خبر کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:18:00
 • پایان برنامه: 23:23:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی -تیزر فهما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال حانیه 13-پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.