جدول پخش

مهاباد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:20:00
 • پایان برنامه: 00:40:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:40:00
 • پایان برنامه: 02:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:10:00
 • پایان برنامه: 02:35:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

چهار سوی علم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

مستند میراث مرثیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:59:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:59:00
 • پایان برنامه: 05:24:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

بخته وه ری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:24:00
 • پایان برنامه: 06:34:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

سینمایی چراغ های رابطه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:39:00
 • پایان برنامه: 06:59:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:05:00
 • پایان برنامه: 07:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:35:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

شادمانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 09:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

شه و چرا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:10:00
 • پایان برنامه: 10:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

انیمیشن شهر موش ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:25:00
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 11:25:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

مستند مسیری به مریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:25:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال ارمغان تاریکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:38:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

بخته وری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:38:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

ساباتی سوز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی مبارزی که از کوه پایین آمد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

گلچین شه وباش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:40:00
 • پایان برنامه: 17:10:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند مشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:10:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

باغچه ی په پو له کان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند یکسال کشاورزی در ایرلند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

به خته وه ری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گرداب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:10:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

عصرانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

ریحانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

گلستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

شه وچرا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال ارمغان تاریکی

توضیحات برنامه درج نشده است.