جدول پخش

مهاباد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

سریال سارق روح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:06:00
 • پایان برنامه: 01:32:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

سینمایی روباه در مسیر تاریک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:32:00
 • پایان برنامه: 02:37:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

به ره و سلا مه تی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:37:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند هیرکان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:20:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

کاتی موسیقا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:08:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

مواهب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:08:00
 • پایان برنامه: 05:13:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناجات -حی علی الصلاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:13:00
 • پایان برنامه: 05:16:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان صبح فقه شافعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:16:00
 • پایان برنامه: 05:25:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

اذان صبح فقه جعفری -نجوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند قوم نگار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

خبر کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:18:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

آفرینش31

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی تصاویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:01:00
 • پایان برنامه: 07:02:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:00
 • پایان برنامه: 07:09:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:09:00
 • پایان برنامه: 07:28:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

مستند ابو منتظر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:28:00
 • پایان برنامه: 07:32:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر رونق تولید -وله اعلام 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:32:00
 • پایان برنامه: 08:06:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:06:00
 • پایان برنامه: 08:26:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند میراث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:26:00
 • پایان برنامه: 08:28:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر تولیدی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:28:00
 • پایان برنامه: 08:54:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

سینما پشت پرده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:54:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نسیم آفرینش -تیزر رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

عروسکی اوس بابا و فنچ قلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:40:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نسیم ملل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

روژی نوی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم ایران وله اعلام 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:48:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال سارق روح 16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:48:00
 • پایان برنامه: 12:08:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

به خته وه ر ی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:08:00
 • پایان برنامه: 12:12:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

مناجات -حدیث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:12:00
 • پایان برنامه: 12:17:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر فقه جعفری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:17:00
 • پایان برنامه: 12:21:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

شاهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:00
 • پایان برنامه: 12:24:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نجوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:24:00
 • پایان برنامه: 12:27:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان ظهر فقه شافعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:27:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

مواهب 27

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

خاووخیزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی بیست و یک روز بعد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نسیم آفرینش -وله اعلام 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:35:00
 • پایان برنامه: 16:29:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

مستند آفریقا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:00
 • پایان برنامه: 16:43:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

میراثی از سناباد -تیزر رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:43:00
 • پایان برنامه: 17:33:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

باغچه ی گولان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:33:00
 • پایان برنامه: 18:13:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

به خته وه ر ی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:00
 • پایان برنامه: 18:17:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تربت3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:17:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تیزر رونق تولید -کارآوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

خاووخیزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:24:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر رونق تولید -وله اعلام 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:00
 • پایان برنامه: 20:27:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:27:00
 • پایان برنامه: 21:02:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

گفتگوی ویزه خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:02:00
 • پایان برنامه: 21:38:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

آرم شبکه -اقتصاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:38:00
 • پایان برنامه: 21:44:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:44:00
 • پایان برنامه: 22:37:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

5 جانور بزرگ آمریکای جنوبی 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:37:00
 • پایان برنامه: 22:43:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:43:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

نسیم ملل-له ش ساغی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

خبر کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:18:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال سارق روح 17

توضیحات برنامه درج نشده است.