جدول پخش

مهاباد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:20:00
 • پایان برنامه: 01:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:50:00
 • پایان برنامه: 02:35:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

قول و غزل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

کازیوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

بخته وه ری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

شه وباش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:59:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:05:00
 • پایان برنامه: 07:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شگفتی های خلقت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:35:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند ایران ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 09:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

کازیوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:10:00
 • پایان برنامه: 10:24:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

انیمیشن یوگی خرسه و من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:24:00
 • پایان برنامه: 10:34:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:34:00
 • پایان برنامه: 11:34:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شه وچرا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:34:00
 • پایان برنامه: 12:20:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

گزارش ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بخته وری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی آتشنشان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:40:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

شه وباش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

باغچه ی گولان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:03:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال همسایه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:39:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:39:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

بخته وه ری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:40:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

آوینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:40:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

شه و باش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال شوخی کردم

توضیحات برنامه درج نشده است.