جدول پخش

مهاباد
 • شروع برنامه:00:27:00
 • پایان برنامه: 01:08:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

مستند دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:10:00
 • پایان برنامه: 02:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

کازیوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:53:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

وله دفاع مقدس +نسیم ملل(کره جنوبی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:21:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:48:00
 • پایان برنامه: 04:57:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

حی علی الصلاه +اذان فقه شافعی +فقه جعفری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:57:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

ادامه ی ویژه برنامه ی دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:23:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماهنگ +تیزر دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:23:00
 • پایان برنامه: 07:01:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

مستند چهار سوی علم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:06:00
 • پایان برنامه: 07:38:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:42:00
 • پایان برنامه: 08:24:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

مستند دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:29:00
 • پایان برنامه: 09:39:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

کازیوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:47:00
 • پایان برنامه: 11:03:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 16 دقیقه

انیمیشن عصر یخبندان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:03:00
 • پایان برنامه: 11:12:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

وله دفاع مقدس تیزر اعلام برنامه +آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:12:00
 • پایان برنامه: 12:09:00
 • طول برنامه:57 دقیقه

سریال سیمرغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:00
 • پایان برنامه: 13:36:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:36:00
 • پایان برنامه: 13:46:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شاهد+تیزر برنامه های تولیدی +وله دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:46:00
 • پایان برنامه: 15:13:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

سینمایی شب شکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:17:00
 • پایان برنامه: 16:22:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

برنامه ی دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:22:00
 • پایان برنامه: 16:33:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

وله دفاع مقدس +از خدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:33:00
 • پایان برنامه: 17:23:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

باغچه ی گولان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:23:00
 • پایان برنامه: 18:17:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

وله دفاع مقدس +سریال عقیق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:17:00
 • پایان برنامه: 18:23:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیایش +اذان فقه شافعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:23:00
 • پایان برنامه: 18:37:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

مساجد تاریخی +وله دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:42:00
 • پایان برنامه: 19:54:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 21:01:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

پیام بازرگانی +ریحانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:00
 • پایان برنامه: 21:17:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

سینما پشت پرده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:17:00
 • پایان برنامه: 21:25:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تیزر برنامه های تولیدی +وله دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:25:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از خدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:39:00
 • پایان برنامه: 22:54:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

برنامه ی دفاع مقدس+پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:00
 • پایان برنامه: 23:14:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:14:00
 • پایان برنامه: 23:59:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

وله دفاع مقدس +سریال سیمرغ

توضیحات برنامه درج نشده است.