جدول پخش

مهاباد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:05:00
 • پایان برنامه: 01:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

به ره و سلا مه تی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:10:00
 • پایان برنامه: 02:44:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 34 دقیقه

سینمای سه ماهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:44:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:20:00
 • پایان برنامه: 03:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:25:00
 • پایان برنامه: 03:50:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

کارون شریان تمدن 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:50:00
 • پایان برنامه: 03:52:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سریالها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:52:00
 • پایان برنامه: 04:37:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نغمه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:37:00
 • پایان برنامه: 04:39:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

نیایش -حی علی الصلاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:39:00
 • پایان برنامه: 04:42:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان صبح فقه شافعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:42:00
 • پایان برنامه: 04:47:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح فقه جعفری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:47:00
 • پایان برنامه: 04:48:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:48:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

شه و باش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

خبر کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:18:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

رنگین کمان زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:24:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک بسیج سازمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:24:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

4 سوی علم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی تصاویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:01:00
 • پایان برنامه: 07:02:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:00
 • پایان برنامه: 07:09:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:09:00
 • پایان برنامه: 07:12:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر اعلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:12:00
 • پایان برنامه: 07:19:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

موشن گرافیک بسیج سازمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:19:00
 • پایان برنامه: 07:47:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند کارون شریان تمدن 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:47:00
 • پایان برنامه: 07:51:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر اعلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:51:00
 • پایان برنامه: 08:25:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

دل نوازان -آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:25:00
 • پایان برنامه: 08:28:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر اعلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:28:00
 • پایان برنامه: 08:52:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند هیرکان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:52:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

موشن گرافیک بسیج سازمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 10:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

به ره و سلا مه تی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:07:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:07:00
 • پایان برنامه: 10:47:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

عروسکی ماجراهای سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:47:00
 • پایان برنامه: 11:32:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

روژی نوی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:00
 • پایان برنامه: 11:34:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

رنگین کمان زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:34:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 11:42:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

هنر ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:42:00
 • پایان برنامه: 11:49:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

دکلمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:49:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 13:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

خاووخیزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:09:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر جشنواره 114-رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:09:00
 • پایان برنامه: 13:16:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

مواهب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:16:00
 • پایان برنامه: 13:51:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

به خته وه ری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:51:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 13:59:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

شاهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 15:18:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

برای اینکه بدذاتند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:18:00
 • پایان برنامه: 15:28:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میراثی از سناباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:28:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

شه و باش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 16:52:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:52:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماهنگ کردی -رنگین کمان زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاصد بهار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:35:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

باغچه ی گولان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:35:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

خاووخیزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

رونق تولید -آفاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:24:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:00
 • پایان برنامه: 20:43:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

به خته وه ری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:43:00
 • پایان برنامه: 20:46:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب فقه شافعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:46:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

شاهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:50:00
 • پایان برنامه: 21:03:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

ئاوینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:03:00
 • پایان برنامه: 21:07:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب فقه جعفری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:07:00
 • پایان برنامه: 21:40:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

ادامه ی ئاوینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:40:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

کاتی موسیقا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

خبر کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:18:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

شوق زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال در حاشیه

توضیحات برنامه درج نشده است.