جدول پخش

مهاباد
 • شروع برنامه:00:03:00
 • پایان برنامه: 01:13:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

کازیوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:13:00
 • پایان برنامه: 01:22:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

دکلمه ی کردی+ آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:22:00
 • پایان برنامه: 02:52:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی 21 روز بعد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:53:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماهنگ کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:56:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

مستند جاده ی ابریشم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:21:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:21:00
 • پایان برنامه: 05:36:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

کاتی وه رزیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:36:00
 • پایان برنامه: 05:53:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

زکات برکت زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:53:00
 • پایان برنامه: 05:59:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

مناجات کردی+حی علی الصلاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:00
 • پایان برنامه: 06:06:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اذان صبح(فقه شافعی +جعفری)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:00
 • پایان برنامه: 06:21:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:21:00
 • پایان برنامه: 06:51:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سریال فراری از قصری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:51:00
 • پایان برنامه: 07:01:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 08:11:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

راه ابریشم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:11:00
 • پایان برنامه: 08:20:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:20:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

ما می توانیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

کازیوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:40:00
 • پایان برنامه: 09:47:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تیزر اعلام برنامه +تیزر سریال ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:47:00
 • پایان برنامه: 10:54:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

انیمیشن لوراکس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:03:00
 • پایان برنامه: 11:36:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

سریال این دو نفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:41:00
 • پایان برنامه: 12:13:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:31:00
 • پایان برنامه: 12:37:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

دکلمه ی کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:53:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماهنگ کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 14:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:11:00
 • پایان برنامه: 15:41:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی 21 روز بعد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:42:00
 • پایان برنامه: 16:49:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

کاتی موسیقا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سریال فراری از قصر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:24:00
 • پایان برنامه: 17:33:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

مواهب+ حی علی الصلاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:38:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

باغچه ی گولان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دوربین مخفی+ آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:40:00
 • پایان برنامه: 18:51:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

اقتصاد مقاومتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:51:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:21:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 20:41:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

اقتصاد مقاومتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:41:00
 • پایان برنامه: 21:31:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ئاوینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:39:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 16 دقیقه

کاتی وه رزیش+پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:18:00
 • پایان برنامه: 23:50:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

سریال این دو نفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:50:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

از خدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.