جدول پخش

مهاباد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جمعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:05:00
 • پایان برنامه: 01:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت

به ره و سلا مه تی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 02:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

سینمایی پلیس فروشگاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:15:00
 • پایان برنامه: 02:19:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

شوق زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:19:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند یک چکه ماه 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تواشیح -فوت کوزه گری -دعای روز 13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:20:00
 • پایان برنامه: 03:46:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند برای مهمانی 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:46:00
 • پایان برنامه: 04:56:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

نشانه ها -پارشیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:56:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

بیانات رهبری -دعای روز 13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

جمع خوانی جزء 13-1397

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

خبر کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:18:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال سر دلبران ق 13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی تصاویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:01:00
 • پایان برنامه: 07:02:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:00
 • پایان برنامه: 07:08:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:08:00
 • پایان برنامه: 07:11:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر اعلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:11:00
 • پایان برنامه: 07:39:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

نیمه ی پنهان ماه 16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:39:00
 • پایان برنامه: 07:44:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:44:00
 • پایان برنامه: 07:51:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

دعای روز 13 -نسیم ملل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:51:00
 • پایان برنامه: 07:56:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

ستاد اقامه (بانوان هنرمند)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:56:00
 • پایان برنامه: 08:31:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اهل ایمان 13(شب نشینی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:31:00
 • پایان برنامه: 08:37:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تیزر اعلام -تواشیح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:37:00
 • پایان برنامه: 08:49:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

دکلمه 22

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:49:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

از خدا برکت -آرم شبکهخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

به ره و سلا مه تی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینما یی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:02:00
 • پایان برنامه: 11:13:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

انیمیشن افسانه ی شهر قالی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:13:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

شمعدونی ق 38-آفاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 13:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

جمع خوانی جزء 13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تیزر اعلام -تیزر سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 13:12:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

شوق زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:00
 • پایان برنامه: 13:45:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

به خته وه ری(اذان ها)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 14:02:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

زکات برکت زندگی 17

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:02:00
 • پایان برنامه: 15:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 38 دقیقه

سینمایی شر خر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:40:00
 • پایان برنامه: 15:51:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

قاب سفید-آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:51:00
 • پایان برنامه: 16:33:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال سر دلبران ق 13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:33:00
 • پایان برنامه: 17:23:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

باغچه ی گولان -

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:23:00
 • پایان برنامه: 17:53:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نماز جمعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:53:00
 • پایان برنامه: 18:58:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

جمع خوانی جزء13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

بیانات رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:20:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیام بازرگانی -اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

خوانی خودا (ویژه ی افطار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:37:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

پیام بازرگانی -نه مامی نوژین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:37:00
 • پایان برنامه: 21:39:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای روز 13-آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:39:00
 • پایان برنامه: 22:24:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

گام دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:24:00
 • پایان برنامه: 22:58:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستند برای مهمانی13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:00
 • پایان برنامه: 22:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

خبر کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:18:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال سر دلبران ق 14

توضیحات برنامه درج نشده است.