جدول پخش

مهاباد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:04:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

سریال هفت سنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:04:00
 • پایان برنامه: 00:05:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:05:00
 • پایان برنامه: 01:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت

طنز پیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:06:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:06:00
 • پایان برنامه: 02:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 44 دقیقه

سینمایی در دل دریا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:50:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از خدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:06:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

4 سوی علم 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:55:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

ریگای ئیمام-آفاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 05:35:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

کاتی موسیقا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:35:00
 • پایان برنامه: 05:41:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

مناجات چلبی -حدیث-حی علی الصلاهع

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:41:00
 • پایان برنامه: 05:42:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اذان صبح شافعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:42:00
 • پایان برنامه: 05:51:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

اذان صبح جعفری -نجوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:51:00
 • پایان برنامه: 05:52:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:52:00
 • پایان برنامه: 06:43:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

مستند اسب های افسونگر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:43:00
 • پایان برنامه: 06:53:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:53:00
 • پایان برنامه: 06:58:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاصد بهار -قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

ریگای ئیمام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی تصاویر زمستانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:01:00
 • پایان برنامه: 07:02:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:00
 • پایان برنامه: 07:08:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:08:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:29:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

مشق 13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

طنز پیشگان 7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

کازیوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:40:00
 • پایان برنامه: 09:44:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزرز اعلام -آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:44:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

انیمیشن گالیور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 10:59:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزرز اعلام -آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:00
 • پایان برنامه: 11:54:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

سریال یوسف 40

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:54:00
 • پایان برنامه: 12:33:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

دیار مهر (فرصت های طلایی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:33:00
 • پایان برنامه: 12:36:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

ریگای ئیمام-آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:36:00
 • پایان برنامه: 12:41:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناجات 9-حدیث-حی علی الصلاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذن ظهر جعفری -حی علی الصلاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 12:48:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان ظهر شافعی -آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:48:00
 • پایان برنامه: 13:58:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

خانواده-میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:58:00
 • پایان برنامه: 14:01:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:01:00
 • پایان برنامه: 15:36:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

سینمایی فرزانه -آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:36:00
 • پایان برنامه: 16:51:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

کاتی موسیقا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:51:00
 • پایان برنامه: 17:43:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

باغچه ی گولان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:43:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:17:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

نماز جمعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:17:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

ریگای ئیمام -آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:00
 • پایان برنامه: 18:24:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

مناجات 7-حدیث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:24:00
 • پایان برنامه: 18:27:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب شافعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:00
 • پایان برنامه: 18:34:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

شاهد 35-حدیث-حی علی الصلاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:34:00
 • پایان برنامه: 18:41:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اذان مغرب جعفری -نجوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:41:00
 • پایان برنامه: 18:46:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:46:00
 • پایان برنامه: 19:56:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:56:00
 • پایان برنامه: 19:58:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

ریگای ئیمام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آفاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:24:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:00
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاصد بهار (لرستان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ئاوینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 21:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:20:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

کاتی ورزیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:13:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

خبر کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:13:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

ریگای ئیمام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال هفت سنگ 2

توضیحات برنامه درج نشده است.