جدول پخش

کیش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:12:37
 • طول برنامه:12 دقیقه

ادامه سینمایی نبض نگاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:12:37
 • پایان برنامه: 00:14:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 100 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:14:17
 • پایان برنامه: 00:14:37
 • طول برنامه:

وله معرفی یرنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:14:37
 • پایان برنامه: 00:23:18
 • طول برنامه:8 دقیقه

موسیقی فیلم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:23:18
 • پایان برنامه: 00:24:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:24:18
 • پایان برنامه: 00:32:42
 • طول برنامه:8 دقیقه

رای من-انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:32:42
 • پایان برنامه: 01:01:04
 • طول برنامه:28 دقیقه

نیمه پنهان ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:01:04
 • پایان برنامه: 01:03:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسایقه پیامکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:03:45
 • پایان برنامه: 01:03:55
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:03:55
 • پایان برنامه: 01:38:50
 • طول برنامه:34 دقیقه

سریال پزشک دهکده 89

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:38:50
 • پایان برنامه: 01:41:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسایقه پیامکی انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:41:31
 • پایان برنامه: 01:42:01
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:42:01
 • پایان برنامه: 01:52:52
 • طول برنامه:10 دقیقه

رای من-انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:52:52
 • پایان برنامه: 02:25:49
 • طول برنامه:32 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:25:49
 • پایان برنامه: 02:29:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

بازار محبت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:29:41
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 04:05:27
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

سینمایی پر سیاوشون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:05:27
 • پایان برنامه: 04:05:48
 • طول برنامه:

وله معرفی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:05:48
 • پایان برنامه: 04:12:22
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:12:22
 • پایان برنامه: 04:18:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

صد ترفند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:18:20
 • پایان برنامه: 04:19:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:19:20
 • پایان برنامه: 04:20:09
 • طول برنامه:

مناظر دیدنی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:09
 • پایان برنامه: 04:20:23
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:23
 • پایان برنامه: 04:50:35
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی پناهیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:35
 • پایان برنامه: 05:03:11
 • طول برنامه:12 دقیقه

پیام آوران وحی / حضرت یوسف 24

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:03:11
 • پایان برنامه: 05:04:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله ساحل نیاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:04:23
 • پایان برنامه: 05:13:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:13:00
 • پایان برنامه: 05:17:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح

موقع اذان صبح 05:13:00

 • شروع برنامه:05:17:59
 • پایان برنامه: 05:24:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:24:30
 • پایان برنامه: 05:26:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:26:12
 • پایان برنامه: 05:26:31
 • طول برنامه:

وله خاتم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:26:31
 • پایان برنامه: 05:48:35
 • طول برنامه:22 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:48:35
 • پایان برنامه: 05:58:33
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:33
 • پایان برنامه: 05:59:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:33
 • پایان برنامه: 06:00:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:36
 • پایان برنامه: 06:01:19
 • طول برنامه:

صلوات حضرت رسول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:19
 • پایان برنامه: 06:01:39
 • طول برنامه:

وله معرفی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:39
 • پایان برنامه: 06:52:50
 • طول برنامه:51 دقیقه

مستند دریاها و اقیانوسها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:52:50
 • پایان برنامه: 06:53:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:53:50
 • پایان برنامه: 06:54:40
 • طول برنامه:

تیزر برنامه های ضبطی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:54:40
 • پایان برنامه: 07:04:50
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه قاب سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:04:50
 • پایان برنامه: 07:05:31
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:05:31
 • پایان برنامه: 07:16:22
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه رای من-انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:16:22
 • پایان برنامه: 07:17:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

دریچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:17:27
 • پایان برنامه: 07:51:49
 • طول برنامه:34 دقیقه

ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:51:49
 • پایان برنامه: 07:53:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی تصویر ای ساربان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:53:41
 • پایان برنامه: 07:56:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسابقه پیا مکی- انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:56:22
 • پایان برنامه: 07:57:19
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:57:19
 • پایان برنامه: 07:58:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:38
 • پایان برنامه: 08:02:19
 • طول برنامه:3 دقیقه

مرد نبرد-شهید سلیمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:19
 • پایان برنامه: 08:03:16
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:03:16
 • پایان برنامه: 08:52:08
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال غیر علنی-4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:52:08
 • پایان برنامه: 08:52:39
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:52:39
 • پایان برنامه: 09:02:17
 • طول برنامه:9 دقیقه

رای من-انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:02:17
 • پایان برنامه: 09:03:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه سبک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:03:20
 • پایان برنامه: 09:03:32
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:03:32
 • پایان برنامه: 09:10:05
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه شفافیت-انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:10:05
 • پایان برنامه: 09:30:47
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند آوای سرزمین ما-انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:47
 • پایان برنامه: 09:33:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسابقه پیامکی-انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:33:28
 • پایان برنامه: 09:42:41
 • طول برنامه:9 دقیقه

رای من-انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:42:41
 • پایان برنامه: 09:42:50
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:42:50
 • پایان برنامه: 09:49:43
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه اوج هیجان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:49:43
 • پایان برنامه: 09:55:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گرافی انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:55:06
 • پایان برنامه: 09:55:22
 • طول برنامه:

تیزر کیش و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:55:22
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

کیش و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:04
 • طول برنامه:

صبح با خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:04
 • پایان برنامه: 11:02:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسابقه پبامکی انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:02:45
 • پایان برنامه: 11:03:03
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:03:03
 • پایان برنامه: 11:05:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

فتح بزرگ-شهید سلیمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:05:59
 • پایان برنامه: 11:08:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسابقه پیامکی انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:08:40
 • پایان برنامه: 11:09:10
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:09:10
 • پایان برنامه: 11:12:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه بیعت رضوی- انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:12:29
 • پایان برنامه: 11:14:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

دریچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:14:14
 • پایان برنامه: 11:36:44
 • طول برنامه:22 دقیقه

دانستنیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:36:44
 • پایان برنامه: 11:43:57
 • طول برنامه:7 دقیقه

موشن گرافیک انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:43:57
 • پایان برنامه: 11:46:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ خاطرات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:46:14
 • پایان برنامه: 11:48:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسابقه پیامکی- انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:48:55
 • پایان برنامه: 11:49:53
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:49:53
 • پایان برنامه: 11:58:41
 • طول برنامه:8 دقیقه

پیام آوران وحی/عیسی 57

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:58:41
 • پایان برنامه: 12:00:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله اذانگاهی حریم ملکوت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:30
 • پایان برنامه: 12:07:46
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:07:46
 • پایان برنامه: 12:08:00
 • طول برنامه:

وله دریا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:08:00
 • پایان برنامه: 12:13:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

موقع اذان ظهر 12:08:00

 • شروع برنامه:12:13:20
 • پایان برنامه: 12:20:01
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:01
 • پایان برنامه: 12:20:57
 • طول برنامه:

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:57
 • پایان برنامه: 12:21:18
 • طول برنامه:

وله معرفی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:18
 • پایان برنامه: 12:21:54
 • طول برنامه:

وله کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:54
 • پایان برنامه: 12:33:37
 • طول برنامه:11 دقیقه

انیمیشن چوپان دروغگو-4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:33:37
 • پایان برنامه: 12:33:54
 • طول برنامه:

وله شیکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:33:54
 • پایان برنامه: 12:43:07
 • طول برنامه:9 دقیقه

رای من-انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:43:07
 • پایان برنامه: 12:43:53
 • طول برنامه:

دریچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:43:53
 • پایان برنامه: 12:46:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسابقه پیامکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:46:34
 • پایان برنامه: 13:12:51
 • طول برنامه:26 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:51
 • پایان برنامه: 13:20:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

رای من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:20:15
 • پایان برنامه: 13:26:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

مبان برنامه زیباییهای گیلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:26:00
 • پایان برنامه: 13:28:41
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسابقه پیامکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:28:41
 • پایان برنامه: 13:29:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:29:41
 • پایان برنامه: 13:56:29
 • طول برنامه:26 دقیقه

تیک تاک-نوجوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:56:29
 • پایان برنامه: 13:56:48
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:56:48
 • پایان برنامه: 13:57:38
 • طول برنامه:

بیشتر بدانیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:57:38
 • پایان برنامه: 14:00:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسابقه پیامکی انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:19
 • پایان برنامه: 14:00:39
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:39
 • پایان برنامه: 15:30:18
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

سینمایی نبض نگاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:18
 • پایان برنامه: 15:30:37
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:37
 • پایان برنامه: 15:33:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسابقه پبامکی انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:33:18
 • پایان برنامه: 15:34:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

مناظر دیدنی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:34:30
 • پایان برنامه: 15:41:21
 • طول برنامه:6 دقیقه

سرود شادمانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:41:21
 • پایان برنامه: 15:50:34
 • طول برنامه:9 دقیقه

رای من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:50:34
 • پایان برنامه: 15:52:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر رادیو انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:52:30
 • پایان برنامه: 15:58:38
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ ایران جان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:38
 • پایان برنامه: 16:01:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسابقه پیامکی انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:01:19
 • پایان برنامه: 16:02:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:02:50
 • پایان برنامه: 16:43:11
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال پزشک دهکده/90

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:43:11
 • پایان برنامه: 16:48:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گرافیک انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:48:22
 • پایان برنامه: 16:48:56
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:48:56
 • پایان برنامه: 16:53:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

سردار سلیمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:53:58
 • پایان برنامه: 16:56:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:56:11
 • پایان برنامه: 16:56:41
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:56:41
 • پایان برنامه: 16:58:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

بیانات رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:35
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

یک آیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر محلی کیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:16:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:16:30
 • پایان برنامه: 17:18:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

با قانون آشنا شویم 06/ انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:18:55
 • پایان برنامه: 17:21:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسابقه پبامکی انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:21:36
 • پایان برنامه: 17:27:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

صد ترفند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:23
 • پایان برنامه: 17:27:44
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:44
 • پایان برنامه: 17:36:07
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه رای من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:36:07
 • پایان برنامه: 17:42:21
 • طول برنامه:6 دقیقه

تکیه بر جای مدرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:42:21
 • پایان برنامه: 17:42:56
 • طول برنامه:

دریچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:42:56
 • پایان برنامه: 17:45:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسابقه پیامکی انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:55
 • پایان برنامه: 17:54:18
 • طول برنامه:8 دقیقه

رای من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:54:18
 • پایان برنامه: 17:54:48
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:54:48
 • پایان برنامه: 17:56:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شمیم یار

تایم کلی 00:01:31

 • شروع برنامه:17:56:19
 • پایان برنامه: 17:57:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

ذکر روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:57
 • پایان برنامه: 18:03:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:03:46
 • پایان برنامه: 18:04:00
 • طول برنامه:

وله دریا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:04:00
 • پایان برنامه: 18:08:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

موقع اذان مغرب 18:04:00

 • شروع برنامه:18:08:59
 • پایان برنامه: 18:09:09
 • طول برنامه:

وله حی علی الصلوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:09:09
 • پایان برنامه: 18:17:16
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:17:16
 • پایان برنامه: 18:18:12
 • طول برنامه:

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:18:12
 • پایان برنامه: 18:18:46
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:18:46
 • پایان برنامه: 18:21:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسابقه پیامکی انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:21:27
 • پایان برنامه: 19:12:50
 • طول برنامه:51 دقیقه

ویژه برنامه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:12:50
 • پایان برنامه: 19:17:11
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ پیمان وحدت-انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:17:11
 • پایان برنامه: 19:37:53
 • طول برنامه:20 دقیقه

آوای سرزمین من-انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:37:53
 • پایان برنامه: 19:39:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرر رادیو انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:39:49
 • پایان برنامه: 19:41:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 100 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:41:29
 • پایان برنامه: 19:44:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسابقه پبامکی انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:44:10
 • پایان برنامه: 19:53:23
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه رای من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:23
 • پایان برنامه: 19:59:43
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ مثنوی اقوام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:43
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:45:09
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال غیر علنی/05

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:09
 • پایان برنامه: 20:46:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:46:39
 • پایان برنامه: 20:52:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

با خبرنگاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:52:39
 • پایان برنامه: 20:54:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ ایران سرافراز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:54:40
 • پایان برنامه: 20:59:15
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:15
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ورزش جزیره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:00
 • پایان برنامه: 21:57:41
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسابقه پیامکی انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:57:41
 • پایان برنامه: 22:06:05
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه رای من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:06:05
 • پایان برنامه: 22:07:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:07:35
 • پایان برنامه: 22:39:05
 • طول برنامه:31 دقیقه

ناخونک/63

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:39:05
 • پایان برنامه: 22:41:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسابقه پیامکی انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:41:46
 • پایان برنامه: 22:43:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:43:16
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 16 دقیقه

سینمایی نابخشوده

تایم کلی برنامه 01:50:13