جدول پخش

الکوثر
 • شروع برنامه:00:21:34
 • پایان برنامه: 00:22:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعایه - مفازا کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:22:59
 • پایان برنامه: 00:24:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار فی صور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:24:59
 • پایان برنامه: 00:25:49
 • طول برنامه:

دعایه - بلادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:25:49
 • پایان برنامه: 00:26:38
 • طول برنامه:

دعایه - مسائل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:26:38
 • پایان برنامه: 00:29:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

طبیبک

شرح مختصری از بیماری و درمان آن

 • شروع برنامه:00:29:46
 • پایان برنامه: 00:47:57
 • طول برنامه:18 دقیقه

اعلام التقی(ائمتی)

معرفی خاندان رسالت از زبان گویای امام هادی علیه السلام

 • شروع برنامه:00:47:57
 • پایان برنامه: 00:54:54
 • طول برنامه:6 دقیقه

الکلم الطیب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:54:54
 • پایان برنامه: 00:57:54
 • طول برنامه:3 دقیقه

اخبار الساعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:57:54
 • پایان برنامه: 00:59:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژه قدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:59:24
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:

سیاسی-زکریا جابر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

کنا هناک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:10:00
 • پایان برنامه: 01:10:17
 • طول برنامه:

آرم استیشن مزرعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:10:17
 • پایان برنامه: 01:11:08
 • طول برنامه:

دعایه - قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:11:08
 • پایان برنامه: 01:14:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

چهل سالگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:14:59
 • پایان برنامه: 01:59:59
 • طول برنامه:45 دقیقه

قضیه ساخنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:59:59
 • پایان برنامه: 02:02:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

اخبار الساعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:02:59
 • پایان برنامه: 03:29:31
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:29:31
 • پایان برنامه: 03:31:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار فی صور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:31:31
 • پایان برنامه: 03:41:31
 • طول برنامه:10 دقیقه

کنا هناک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:41:31
 • پایان برنامه: 03:42:29
 • طول برنامه:

دعایه - پریا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:42:29
 • پایان برنامه: 04:28:29
 • طول برنامه:46 دقیقه

مسلسل باب المراد

در خصوص زندگی امام جواد(ع) جزو برنامه های خریداری شده

 • شروع برنامه:04:28:29
 • پایان برنامه: 04:30:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

فواصل فقهیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:44
 • پایان برنامه: 04:57:59
 • طول برنامه:27 دقیقه

المغتربون

ترویج سبک زندگی اسلامی در غرب

 • شروع برنامه:04:57:59
 • پایان برنامه: 04:59:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

اخبار فی صور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:59:56
 • پایان برنامه: 05:44:58
 • طول برنامه:45 دقیقه

المنتظر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:44:58
 • پایان برنامه: 05:47:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:47:57
 • پایان برنامه: 05:53:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ سیاسی - رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:53:13
 • پایان برنامه: 05:58:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

یا ایهالذین آمنوا

معرفی و بررسی اجمالی آیاتی از کتاب قرآن که با عبارت یا ایهاالذین امنوا اغاز می شوند.

 • شروع برنامه:05:58:09
 • پایان برنامه: 05:59:00
 • طول برنامه:

دعایه - قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:00
 • پایان برنامه: 05:59:53
 • طول برنامه:

دعایه - وجه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:53
 • پایان برنامه: 06:18:04
 • طول برنامه:18 دقیقه

اعلام التقی(ائمتی)

معرفی خاندان رسالت از زبان گویای امام هادی علیه السلام

 • شروع برنامه:06:18:04
 • پایان برنامه: 06:18:50
 • طول برنامه:

دعایه - فقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:18:50
 • پایان برنامه: 06:23:03
 • طول برنامه:4 دقیقه

وجدانیات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:23:03
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

الکلم الطیب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:35:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوة القرآن الکریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:56
 • پایان برنامه: 06:37:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:37:16
 • پایان برنامه: 06:40:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعای روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:40:50
 • پایان برنامه: 06:57:26
 • طول برنامه:16 دقیقه

دعاء الصباح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:26
 • پایان برنامه: 06:59:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:23
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:

سیاسی-زکریا جابر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

کنا هناک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:10:51
 • طول برنامه:

دعایه - مراد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:51
 • پایان برنامه: 07:44:09
 • طول برنامه:33 دقیقه

مسلسل براءه

زندگی دختری که به بیماری ایدز مبتلا شده است

 • شروع برنامه:07:44:09
 • پایان برنامه: 07:44:50
 • طول برنامه:

دعایه - مشاهدین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:44:50
 • پایان برنامه: 07:51:49
 • طول برنامه:6 دقیقه

الکلم الطیب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:51:49
 • پایان برنامه: 07:52:28
 • طول برنامه:

آرم استیشن مجله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:52:28
 • پایان برنامه: 07:53:14
 • طول برنامه:

دعایه - ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:53:14
 • پایان برنامه: 07:54:07
 • طول برنامه:

دعایه - من ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:54:07
 • پایان برنامه: 07:54:53
 • طول برنامه:

دعایه - اسرتنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:54:53
 • پایان برنامه: 07:59:49
 • طول برنامه:4 دقیقه

فواصل فقهیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:59:49
 • پایان برنامه: 08:01:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:45
 • پایان برنامه: 08:03:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعایه - مفازا کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:03:10
 • پایان برنامه: 08:34:47
 • طول برنامه:31 دقیقه

برنامج الاطفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:34:47
 • پایان برنامه: 08:58:34
 • طول برنامه:23 دقیقه

کاوشگران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:58:34
 • پایان برنامه: 08:59:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعایه - مفازا کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:59
 • پایان برنامه: 09:24:56
 • طول برنامه:24 دقیقه

هنا فلسطین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:24:56
 • پایان برنامه: 09:25:32
 • طول برنامه:

سیاسی-زکریا جابر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:25:32
 • پایان برنامه: 09:26:01
 • طول برنامه:

آرم سوشیال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:26:01
 • پایان برنامه: 09:30:31
 • طول برنامه:4 دقیقه

وجدانیات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:31
 • پایان برنامه: 09:56:01
 • طول برنامه:25 دقیقه

اسرتنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:56:01
 • پایان برنامه: 09:56:50
 • طول برنامه:

دعایه - مسائل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:56:50
 • پایان برنامه: 09:57:41
 • طول برنامه:

دعایه - امه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:57:41
 • پایان برنامه: 09:58:33
 • طول برنامه:

دعایه - قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:33
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام قائد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اخبار الساعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:03:00
 • پایان برنامه: 10:30:25
 • طول برنامه:27 دقیقه

برنامج الاطفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:25
 • پایان برنامه: 10:30:46
 • طول برنامه:

آرم برنامه زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:46
 • پایان برنامه: 11:55:44
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:55:44
 • پایان برنامه: 11:57:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

مدح پیامبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:57:55
 • پایان برنامه: 11:58:48
 • طول برنامه:

دعایه - وجه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:58:48
 • پایان برنامه: 11:59:24
 • طول برنامه:

ویژه قدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:24
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:

سیاسی-زکریا جابر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اخبار الساعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:03:00
 • پایان برنامه: 12:03:52
 • طول برنامه:

دعایه - قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:03:52
 • پایان برنامه: 12:04:42
 • طول برنامه:

دعایه - فلسطین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:04:42
 • پایان برنامه: 12:31:57
 • طول برنامه:27 دقیقه

المغتربون

ترویج سبک زندگی اسلامی در غرب

 • شروع برنامه:12:31:57
 • پایان برنامه: 12:32:40
 • طول برنامه:

دعایه - عقائد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:32:40
 • پایان برنامه: 12:33:18
 • طول برنامه:

دعایه - موعظه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:33:18
 • پایان برنامه: 12:51:29
 • طول برنامه:18 دقیقه

اعلام التقی(ائمتی)

معرفی خاندان رسالت از زبان گویای امام هادی علیه السلام

 • شروع برنامه:12:51:29
 • پایان برنامه: 12:53:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهل سالگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:53:03
 • پایان برنامه: 12:54:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

هنا ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:54:05
 • پایان برنامه: 12:55:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:55:26
 • پایان برنامه: 12:59:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعای ایام هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:00
 • پایان برنامه: 12:59:58
 • طول برنامه:

دعایه - پریا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:58
 • پایان برنامه: 13:45:58
 • طول برنامه:46 دقیقه

مسلسل باب المراد

در خصوص زندگی امام جواد(ع) جزو برنامه های خریداری شده

 • شروع برنامه:13:45:58
 • پایان برنامه: 13:46:37
 • طول برنامه:

دعایه - اضوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:46:37
 • پایان برنامه: 13:47:27
 • طول برنامه:

دعایه - بلادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:47:27
 • پایان برنامه: 13:48:18
 • طول برنامه:

دعایه - امه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:48:18
 • پایان برنامه: 13:51:34
 • طول برنامه:3 دقیقه

فواصل فقهیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:51:34
 • پایان برنامه: 13:54:42
 • طول برنامه:3 دقیقه

طبیبک

شرح مختصری از بیماری و درمان آن

 • شروع برنامه:13:54:42
 • پایان برنامه: 13:55:18
 • طول برنامه:

سیاسی-زکریا جابر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:18
 • پایان برنامه: 13:59:57
 • طول برنامه:4 دقیقه

مدح پیامبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:57
 • پایان برنامه: 14:44:59
 • طول برنامه:45 دقیقه

المنتظر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:44:59
 • پایان برنامه: 14:47:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:47:58
 • پایان برنامه: 14:48:42
 • طول برنامه:

دعایه - عقائد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:48:42
 • پایان برنامه: 14:53:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

یا ایهالذین آمنوا

معرفی و بررسی اجمالی آیاتی از کتاب قرآن که با عبارت یا ایهاالذین امنوا اغاز می شوند.

 • شروع برنامه:14:53:38
 • پایان برنامه: 14:54:26
 • طول برنامه:

دعایه - حقائق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:54:26
 • پایان برنامه: 14:55:12
 • طول برنامه:

دعایه - فقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:55:12
 • پایان برنامه: 14:55:52
 • طول برنامه:

دعایه - قضیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:55:52
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

چهل سالگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اخبار الساعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:03:00
 • پایان برنامه: 15:05:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

ادعیة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

هنا فلسطین

در خصوص فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

برنامج الاطفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:59:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

لوز

مسابقه رمضانی

 • شروع برنامه:16:59:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلان البرامج لقناه الکوثر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اخبار الساعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:03:00
 • پایان برنامه: 17:05:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

ادعیة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 17:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:10:00
 • پایان برنامه: 17:47:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

مسلسل براءه

زندگی دختری که به بیماری ایدز مبتلا شده است

 • شروع برنامه:17:47:00
 • پایان برنامه: 17:48:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:48:00
 • پایان برنامه: 17:51:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:51:00
 • پایان برنامه: 17:58:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

الکلم الطیب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:58:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار فی صور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

المفتاح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 18:28:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار فی صور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

صباح الکوثر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:00
 • پایان برنامه: 19:56:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

فواصل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:56:00
 • پایان برنامه: 19:59:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلان البرامج لقناه الکوثر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:10:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

قضیة ساخنة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

الاسلام فی امیرکا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:25:00
 • پایان برنامه: 21:29:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:29:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ساحه الریاضه

معرفی و آشنایی با ورزش ایران و جهان

 • شروع برنامه:21:55:00
 • پایان برنامه: 21:58:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ المدافعون عن المقدسات

کلیپ مذهبی

 • شروع برنامه:21:58:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار فی صور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

امة واحدة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 22:59:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلان البرامج لقناه الکوثر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

مسلسل باب المراد

در خصوص زندگی امام جواد(ع) جزو برنامه های خریداری شده