جدول پخش

الکوثر
 • شروع برنامه:00:50:00
 • پایان برنامه: 00:59:39
 • طول برنامه:9 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 02:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

الوجه الاخر(مباشر)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:29:58
 • پایان برنامه: 03:55:58
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:16
 • پایان برنامه: 04:55:05
 • طول برنامه:54 دقیقه

فقه الاسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:05
 • پایان برنامه: 05:46:28
 • طول برنامه:46 دقیقه

مسلسل امام الفقاء

در خصوص زندگی اما جعفر صادق

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:01
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:14:10
 • پایان برنامه: 06:59:10
 • طول برنامه:45 دقیقه

قضیه ساخنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:58:40
 • طول برنامه:58 دقیقه

ترتیل القرآن مرقد الامام الرضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 09:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

ان للمتقین مفازا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:20:52
 • پایان برنامه: 09:26:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

سنن النبی

آشنایی مخاطبان با اداب زندگی پیامبر (ص)

 • شروع برنامه:09:30:36
 • پایان برنامه: 10:55:38
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

الوجه الاخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:09:05
 • پایان برنامه: 12:46:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 37 دقیقه

الفیلم السینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:56
 • پایان برنامه: 12:58:04
 • طول برنامه:7 دقیقه

حول العالم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:25:00
 • پایان برنامه: 13:30:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ سیاسی - رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:31:00
 • پایان برنامه: 13:58:12
 • طول برنامه:27 دقیقه

حجاب بلا حدود

در خصوص حجاب خانم های خارج از کشور از جمله لبنان، آلمان و فرانسه

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:46:23
 • طول برنامه:46 دقیقه

مسلسل امام الفقاء

در خصوص زندگی اما جعفر صادق

 • شروع برنامه:15:00:02
 • پایان برنامه: 15:57:12
 • طول برنامه:57 دقیقه

ترتیل القرآن مرقدالسیده المعصومه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:10:00
 • پایان برنامه: 16:40:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

الموعظه الحسنه

موضوعات روز و مناسبتهای مذهبی

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

برنامج الاطفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

لوز(مباشر- بیروت)

مسابقه رمضانی

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

برنامج الاطفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مسلسل الملکوت

عالم برزخ و اتفاقات و درگیری روحی فردی که به کما رفته است

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

الحلقه الخضراء(مباشر)

مسابقه زنده تلفنی با هدف ایجاد سرگرمی، آموزش و توسعه فرهنگ حفظ حدیث

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

فقه الاسلام-ویژه رمضان(مباشر)

برنامه زنده-فلسفه احکام شرعی مطابق با فتاوای مراجع عظام تقلید

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:27:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

حجاب بلا حدود

در خصوص حجاب خانم های خارج از کشور از جمله لبنان، آلمان و فرانسه

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نجباء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سر الخنجر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 21:57:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

حول العالم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:48:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

مسلسل امام الفقاء

در خصوص زندگی اما جعفر صادق

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

ان للمتقین مفازا(مباشر)

زنده/مسابقه انس با قرآن