جدول پخش

الکوثر
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:14:39
 • طول برنامه:14 دقیقه

مسلسل ملح التراب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:17:42
 • پایان برنامه: 00:24:02
 • طول برنامه:6 دقیقه

مقتطفات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:24:02
 • پایان برنامه: 00:31:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

ورثه الانبیاء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:31:10
 • پایان برنامه: 00:54:50
 • طول برنامه:23 دقیقه

المفتاح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:10:00
 • پایان برنامه: 01:15:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیب الصلاه

کلیپ نماز

 • شروع برنامه:01:15:16
 • پایان برنامه: 02:00:16
 • طول برنامه:45 دقیقه

قضیه ساخنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:16
 • پایان برنامه: 03:23:06
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:23:06
 • پایان برنامه: 03:30:08
 • طول برنامه:7 دقیقه

بیت المقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:08
 • پایان برنامه: 04:14:21
 • طول برنامه:44 دقیقه

مسلسل ملح التراب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:15:51
 • پایان برنامه: 04:21:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:21:45
 • پایان برنامه: 04:28:53
 • طول برنامه:7 دقیقه

ورثه الانبیاء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:30
 • پایان برنامه: 04:50:03
 • طول برنامه:19 دقیقه

جوله فی الصحافه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:03
 • پایان برنامه: 04:56:23
 • طول برنامه:6 دقیقه

مقتطفات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:56:23
 • پایان برنامه: 05:01:51
 • طول برنامه:5 دقیقه

نفحات قدسیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:01:51
 • پایان برنامه: 05:57:38
 • طول برنامه:55 دقیقه

فقه الاسلام( مباشر قم المقدسه)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:21
 • پایان برنامه: 06:27:25
 • طول برنامه:26 دقیقه

راقدون فی الغری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:31:13
 • پایان برنامه: 06:38:52
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوة القرآن الکریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:38:52
 • پایان برنامه: 06:52:09
 • طول برنامه:13 دقیقه

دعاء الصباح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:52:09
 • پایان برنامه: 06:57:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیب الصلاه

کلیپ نماز

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:51:04
 • طول برنامه:41 دقیقه

مسلسل الخزنه

در خصوص سرقت گاو صندوق

 • شروع برنامه:07:52:34
 • پایان برنامه: 07:58:54
 • طول برنامه:6 دقیقه

مقتطفات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:13
 • پایان برنامه: 09:30:23
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

برنامج الاطفال الناشئه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:34
 • پایان برنامه: 09:59:33
 • طول برنامه:28 دقیقه

اعلام فی الطب

در خصوص معرفی پزشکان ایرانی

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:31:04
 • طول برنامه:26 دقیقه

راقدون فی الغری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:31:25
 • پایان برنامه: 11:57:03
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:25:13
 • طول برنامه:25 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 12:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

جوله فی الصحافه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:55:11
 • پایان برنامه: 13:00:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:56
 • پایان برنامه: 13:45:09
 • طول برنامه:44 دقیقه

مسلسل ملح التراب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:48:38
 • پایان برنامه: 13:55:46
 • طول برنامه:7 دقیقه

ورثه الانبیاء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:55:18
 • طول برنامه:55 دقیقه

فقه الاسلام( مباشر قم المقدسه)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:32:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

اعلام فی الطب

در خصوص معرفی پزشکان ایرانی

 • شروع برنامه:15:32:00
 • پایان برنامه: 16:57:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

برنامج الاطفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:10:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

مسلسل الخزنه

در خصوص سرقت گاو صندوق

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 18:01:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

انامل مبدعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:01:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

اسرتنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

صباح الکوثر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

قضیة ساخنة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ذکریات الدوما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

رساله الحقوق

معرفی رساله حقوق امام سجاد(ع)

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

شاعر الکوثر

معرفی شاعران برتر عرب زبان

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:52:30
 • طول برنامه:22 دقیقه

مسلسل ملح التراب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:53:30
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

مسلسل ملح التراب

توضیحات برنامه درج نشده است.