جدول پخش

الکوثر
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار فی صور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:02:00
 • پایان برنامه: 00:03:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازر گانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:03:46
 • پایان برنامه: 00:54:18
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال ستایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:54:18
 • پایان برنامه: 00:55:02
 • طول برنامه:

دعایه-مسائل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:55:02
 • پایان برنامه: 01:00:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:25
 • پایان برنامه: 02:25:23
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:25:23
 • پایان برنامه: 02:30:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:37
 • پایان برنامه: 03:15:38
 • طول برنامه:45 دقیقه

قضیه ساخنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:15:38
 • پایان برنامه: 03:16:29
 • طول برنامه:

دعایه-سیر و عبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:16:29
 • پایان برنامه: 03:22:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

منهج الرشاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:22:11
 • پایان برنامه: 03:26:26
 • طول برنامه:4 دقیقه

یا ایهالذین آمنوا

معرفی و بررسی اجمالی آیاتی از کتاب قرآن که با عبارت یا ایهاالذین امنوا اغاز می شوند.

 • شروع برنامه:03:26:26
 • پایان برنامه: 03:31:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

سیاسی-حیدر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:31:30
 • پایان برنامه: 03:59:13
 • طول برنامه:27 دقیقه

ابیات و عبرات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:59:13
 • پایان برنامه: 03:59:58
 • طول برنامه:

دعایه-معراج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:59:58
 • پایان برنامه: 04:42:26
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال غریب طوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:42:26
 • پایان برنامه: 04:44:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:44:22
 • پایان برنامه: 04:51:21
 • طول برنامه:6 دقیقه

الکلم الطیب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:51:21
 • پایان برنامه: 04:54:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:54:09
 • پایان برنامه: 05:10:45
 • طول برنامه:16 دقیقه

دعاء الصباح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:10:45
 • پایان برنامه: 05:14:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعای ایام هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:14:29
 • پایان برنامه: 05:27:46
 • طول برنامه:13 دقیقه

مناجات التائبین

مناجات

 • شروع برنامه:05:27:46
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

تلاوه ترتیل القرآن الکریم

ترتیل قرآن

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:57:43
 • طول برنامه:27 دقیقه

ابیات و عبرات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:43
 • پایان برنامه: 06:59:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:40
 • پایان برنامه: 07:00:24
 • طول برنامه:

دعایه-مسائل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:24
 • پایان برنامه: 07:27:43
 • طول برنامه:27 دقیقه

مسلمون بلا حدود

در خصوص معرفی افرادی که از انقلاب اسلامی ایران الگو گرفته اند و حتی مسلمان هم شدند از جمله کشور های آمریکای لاتین

 • شروع برنامه:07:27:43
 • پایان برنامه: 07:28:34
 • طول برنامه:

دعایه-سیر و عبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:28:34
 • پایان برنامه: 07:31:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:31:37
 • پایان برنامه: 08:26:03
 • طول برنامه:54 دقیقه

ملحمه تتجلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:26:03
 • پایان برنامه: 08:30:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

یا ایها الذین آمنوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:18
 • پایان برنامه: 08:31:11
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:31:11
 • پایان برنامه: 09:12:04
 • طول برنامه:40 دقیقه

مسلسل جابربن حیان

در خصوص زندگی جابر

 • شروع برنامه:09:12:04
 • پایان برنامه: 09:12:49
 • طول برنامه:

دعایه-معراج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:12:49
 • پایان برنامه: 09:19:48
 • طول برنامه:6 دقیقه

الکلم الطیب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:19:48
 • پایان برنامه: 09:20:00
 • طول برنامه:

لوگو استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:20:00
 • پایان برنامه: 09:25:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

منهج الرشاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:25:42
 • پایان برنامه: 09:29:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

سور قرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:29:07
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:33:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

اخبار الساعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:33:20
 • پایان برنامه: 10:01:42
 • طول برنامه:28 دقیقه

نجوم الارض

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:01:42
 • پایان برنامه: 10:29:01
 • طول برنامه:27 دقیقه

مسلمون بلا حدود

در خصوص معرفی افرادی که از انقلاب اسلامی ایران الگو گرفته اند و حتی مسلمان هم شدند از جمله کشور های آمریکای لاتین

 • شروع برنامه:10:29:01
 • پایان برنامه: 10:29:54
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:29:54
 • پایان برنامه: 10:30:15
 • طول برنامه:

آرم برنامه زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:15
 • پایان برنامه: 11:55:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:55:59
 • پایان برنامه: 11:57:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

سیاسی-رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:57:27
 • پایان برنامه: 11:58:21
 • طول برنامه:

دعایه-وجه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:58:21
 • پایان برنامه: 11:59:00
 • طول برنامه:

دعایه-فقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:00
 • پایان برنامه: 11:59:44
 • طول برنامه:

دعایه-مسائل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:44
 • پایان برنامه: 12:00:37
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:37
 • پایان برنامه: 12:56:46
 • طول برنامه:56 دقیقه

برنامه الاطفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:56:46
 • پایان برنامه: 13:00:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:38
 • پایان برنامه: 13:02:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار فی صور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:02:38
 • پایان برنامه: 13:03:31
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:03:31
 • پایان برنامه: 13:54:03
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال ستایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:54:03
 • پایان برنامه: 13:59:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

سیاسی-حیدر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:07
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اخبار الساعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:03:00
 • پایان برنامه: 14:03:39
 • طول برنامه:

دعایه-فقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:03:39
 • پایان برنامه: 14:04:23
 • طول برنامه:

دعایه-مسائل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:04:23
 • پایان برنامه: 14:58:49
 • طول برنامه:54 دقیقه

ملحمه تتجلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:58:49
 • پایان برنامه: 14:59:42
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:59:42
 • پایان برنامه: 15:27:01
 • طول برنامه:27 دقیقه

مسلمون بلا حدود

در خصوص معرفی افرادی که از انقلاب اسلامی ایران الگو گرفته اند و حتی مسلمان هم شدند از جمله کشور های آمریکای لاتین

 • شروع برنامه:15:27:01
 • پایان برنامه: 15:27:55
 • طول برنامه:

دعایه - وجه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:27:55
 • پایان برنامه: 15:28:40
 • طول برنامه:

دعایه - معراج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:28:40
 • پایان برنامه: 15:29:09
 • طول برنامه:

آرم سوشیال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:29:09
 • پایان برنامه: 15:30:02
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:02
 • پایان برنامه: 15:54:56
 • طول برنامه:24 دقیقه

الذهب الاحمر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:54:56
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ سیاسی - حیدر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اخبار الساعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:03:00
 • پایان برنامه: 16:03:53
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:03:53
 • پایان برنامه: 16:56:44
 • طول برنامه:52 دقیقه

سریال ولایت عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:56:44
 • پایان برنامه: 16:58:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:40
 • پایان برنامه: 16:59:03
 • طول برنامه:

فرکانس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:03
 • پایان برنامه: 16:59:56
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:56
 • پایان برنامه: 18:22:21
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

برنامج الاطفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:22:21
 • پایان برنامه: 18:25:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:40
 • پایان برنامه: 18:26:31
 • طول برنامه:

دعایه - سیرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:26:31
 • پایان برنامه: 18:27:25
 • طول برنامه:

دعایه - وجه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:25
 • پایان برنامه: 18:28:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ سیاسی - رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:53
 • پایان برنامه: 18:29:46
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:46
 • پایان برنامه: 18:30:07
 • طول برنامه:

آرم برنامه زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:07
 • پایان برنامه: 18:55:08
 • طول برنامه:25 دقیقه

مسائل و حلول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:08
 • پایان برنامه: 19:00:04
 • طول برنامه:4 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:04
 • پایان برنامه: 19:00:57
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:57
 • پایان برنامه: 19:26:09
 • طول برنامه:25 دقیقه

نجوم الارض

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:26:09
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

چهل سالگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:40:00
 • پایان برنامه: 19:41:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:41:46
 • پایان برنامه: 19:41:57
 • طول برنامه:

لوگو استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:41:57
 • پایان برنامه: 19:43:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:43:54
 • پایان برنامه: 19:44:39
 • طول برنامه:

دعایه - معراج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:44:39
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:

آرم برنامه زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

قضیه ساخنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:32:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار فی صور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:32:00
 • پایان برنامه: 20:32:53
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:32:53
 • پایان برنامه: 21:14:05
 • طول برنامه:41 دقیقه

مسلسل جابربن حیان

در خصوص زندگی جابر

 • شروع برنامه:21:14:05
 • پایان برنامه: 21:14:44
 • طول برنامه:

دعایه - فقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:14:44
 • پایان برنامه: 21:24:26
 • طول برنامه:9 دقیقه

گام دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:24:26
 • پایان برنامه: 21:28:44
 • طول برنامه:4 دقیقه

یا ایها الذین آمنوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:28:44
 • پایان برنامه: 21:29:37
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:29:37
 • پایان برنامه: 21:29:58
 • طول برنامه:

آرم برنامه زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:29:58
 • پایان برنامه: 22:24:58
 • طول برنامه:55 دقیقه

سیر و عبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:24:58
 • پایان برنامه: 22:25:52
 • طول برنامه:

دعایه - وجه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:25:52
 • پایان برنامه: 22:26:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

هنا ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:26:59
 • پایان برنامه: 22:27:12
 • طول برنامه:

لوگو استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:27:12
 • پایان برنامه: 22:28:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام القائد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:28:26
 • پایان برنامه: 22:28:55
 • طول برنامه:

آرم سوشیال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:28:55
 • پایان برنامه: 22:29:48
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:29:48
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 22:55:53
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:53
 • پایان برنامه: 23:01:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشحات و اناشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:01:33
 • پایان برنامه: 23:20:45
 • طول برنامه:19 دقیقه

ائمتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:45
 • پایان برنامه: 23:27:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

الکلم الطیب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:27:44
 • پایان برنامه: 23:52:56
 • طول برنامه:25 دقیقه

نجوم الارض

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:52:56
 • پایان برنامه: 23:57:14
 • طول برنامه:4 دقیقه

یا ایهالذین آمنوا

معرفی و بررسی اجمالی آیاتی از کتاب قرآن که با عبارت یا ایهاالذین امنوا اغاز می شوند.

 • شروع برنامه:23:57:14
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ سیاسی - رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.