جدول پخش

الکوثر
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:31:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

مسلسل المختار الثقفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:31:00
 • پایان برنامه: 00:54:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

ابیات و عبرات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:15:00
 • پایان برنامه: 01:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

محاضرات دینیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:40:00
 • پایان برنامه: 01:54:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

نزار القطری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:54:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

انصار الحسین(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:31:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

مسلسل المختار الثقفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:32:00
 • پایان برنامه: 04:52:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

جوله فی الصحافه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

فقه الاسلام( مباشر قم المقدسه)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:23:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

ابیات و عبرات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:32:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوه القرآن الکریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دعاء الصباح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مسلسل البراءه المذبوحه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 09:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

برنامج الاطفال الناشئه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

محاضرات دینیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مصباح الهدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 12:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

جوله فی الصحافه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 14:01:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

مسلسل المختار الثقفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:01:00
 • پایان برنامه: 14:56:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

مصابیح الدجی(مباشر- طهران)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:28:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

ابیات و عبرات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

برنامج الاطفال الناشئه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:10:00
 • پایان برنامه: 17:56:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

مسلسل البراءه المذبوحه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مصباح الهدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

قضیه ساخنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

مصابیح الدجی(مباشر- طهران)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ثارالله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

مسلسل المختار الثقفی

توضیحات برنامه درج نشده است.