جدول پخش

الکوثر
 • شروع برنامه:00:07:05
 • پایان برنامه: 00:26:35
 • طول برنامه:19 دقیقه

فسحة اما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:28:35
 • پایان برنامه: 00:55:53
 • طول برنامه:27 دقیقه

لقاء خاص

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

کنا هناک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:13:05
 • پایان برنامه: 01:58:04
 • طول برنامه:44 دقیقه

قضیه ساخنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:01:04
 • پایان برنامه: 03:28:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

کنا هناک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:40:00
 • پایان برنامه: 04:13:32
 • طول برنامه:33 دقیقه

مسلسل سلم نحو السماء

زندگی غیاث الدین کاشانی

 • شروع برنامه:04:13:32
 • پایان برنامه: 04:33:02
 • طول برنامه:19 دقیقه

فسحة اما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:33:02
 • پایان برنامه: 05:01:30
 • طول برنامه:28 دقیقه

ساحه الریاضه

معرفی و آشنایی با ورزش ایران و جهان

 • شروع برنامه:05:03:30
 • پایان برنامه: 05:58:59
 • طول برنامه:55 دقیقه

امه واحده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:34
 • پایان برنامه: 06:27:52
 • طول برنامه:27 دقیقه

لقاء خاص

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:35:54
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوة القرآن الکریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:54
 • پایان برنامه: 06:52:30
 • طول برنامه:16 دقیقه

دعاء الصباح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

کنا هناک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:51:45
 • طول برنامه:41 دقیقه

مسلسل ثمان دقائق و نصف الدقیقه

زندگی دختری که از بدنبال انتقام از پدرش بود که متوجه شد پدرش بی گناه بود

 • شروع برنامه:07:52:43
 • پایان برنامه: 07:59:42
 • طول برنامه:6 دقیقه

الکم اطیب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:07
 • پایان برنامه: 08:21:07
 • طول برنامه:20 دقیقه

برنامه الاطفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:21:07
 • پایان برنامه: 08:38:23
 • طول برنامه:17 دقیقه

مسافر من الاراضی البعیده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:38:23
 • پایان برنامه: 08:55:28
 • طول برنامه:17 دقیقه

الکریات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:38
 • پایان برنامه: 09:21:41
 • طول برنامه:21 دقیقه

اسوه حسنه

در اخلاق و رفتار و منش پیامبر(ص) از زبان ابن عباس

 • شروع برنامه:09:22:20
 • پایان برنامه: 09:27:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:51
 • پایان برنامه: 09:56:01
 • طول برنامه:25 دقیقه

المفتاح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:04:25
 • پایان برنامه: 10:28:53
 • طول برنامه:24 دقیقه

برنامج الاطفال الناشئه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:05
 • پایان برنامه: 11:55:19
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:06:57
 • پایان برنامه: 12:34:25
 • طول برنامه:27 دقیقه

ساحه الریاضه

معرفی و آشنایی با ورزش ایران و جهان

 • شروع برنامه:12:34:25
 • پایان برنامه: 13:01:43
 • طول برنامه:27 دقیقه

لقاء خاص

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:01:43
 • پایان برنامه: 13:35:15
 • طول برنامه:33 دقیقه

مسلسل سلم نحو السماء

زندگی غیاث الدین کاشانی

 • شروع برنامه:13:40:44
 • پایان برنامه: 14:00:14
 • طول برنامه:19 دقیقه

فسحة اما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:56
 • پایان برنامه: 14:56:48
 • طول برنامه:55 دقیقه

امه واحده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اسوه حسنه

در اخلاق و رفتار و منش پیامبر(ص) از زبان ابن عباس

 • شروع برنامه:15:35:00
 • پایان برنامه: 16:25:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

نادینا

برنامه نادینا زنده ترکیبی کودک و نوجوان

 • شروع برنامه:16:25:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

برنامج الاطفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:10:00
 • پایان برنامه: 17:59:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

مسلسل ثمان دقائق و نصف الدقیقه

زندگی دختری که از بدنبال انتقام از پدرش بود که متوجه شد پدرش بی گناه بود

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مسائل و حلول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

صباح الکوثر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

قضیة ساخنة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ربانیون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

فصل الخطاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ثامن الحجج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

مسلسل سلم نحو السماء

زندگی غیاث الدین کاشانی