جدول پخش

الکوثر
 • شروع برنامه:00:19:24
 • پایان برنامه: 00:26:34
 • طول برنامه:7 دقیقه

الکلم الطیب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:28:34
 • پایان برنامه: 00:57:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

هذا القرآن

تفسیر موضوعی قرآن کریم

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

کنا هناک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:14:42
 • پایان برنامه: 01:59:36
 • طول برنامه:44 دقیقه

قضیه ساخنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:02:36
 • پایان برنامه: 03:28:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

کنا هناک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:40:00
 • پایان برنامه: 04:25:58
 • طول برنامه:45 دقیقه

مسلسل الدوریه الخاصه

داستان پلیسی در خصوص قاچاق

 • شروع برنامه:04:25:58
 • پایان برنامه: 04:34:28
 • طول برنامه:8 دقیقه

مقتطفات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:34:28
 • پایان برنامه: 05:02:30
 • طول برنامه:28 دقیقه

الموعد

اطلاع از آخرین پیشرفت های ایران در حوزه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ...

 • شروع برنامه:05:02:30
 • پایان برنامه: 05:58:16
 • طول برنامه:55 دقیقه

فقه الاسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:33
 • پایان برنامه: 06:28:59
 • طول برنامه:28 دقیقه

هذا القرآن

تفسیر موضوعی قرآن کریم

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:36:46
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوة القرآن الکریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:36:46
 • پایان برنامه: 06:53:22
 • طول برنامه:16 دقیقه

دعاء الصباح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:08
 • طول برنامه:10 دقیقه

کنا هناک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:08
 • پایان برنامه: 07:49:19
 • طول برنامه:39 دقیقه

مسلسل السعداء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:50:17
 • پایان برنامه: 07:57:27
 • طول برنامه:7 دقیقه

الکلم الطیب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:23
 • پایان برنامه: 08:23:31
 • طول برنامه:22 دقیقه

برنامه الاطفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:23:31
 • پایان برنامه: 08:45:23
 • طول برنامه:21 دقیقه

قصص بولیسیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:45:23
 • پایان برنامه: 08:57:27
 • طول برنامه:12 دقیقه

کبار العلماء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:20
 • پایان برنامه: 09:25:31
 • طول برنامه:25 دقیقه

مسلمون بلا حدود

در خصوص معرفی افرادی که از انقلاب اسلامی ایران الگو گرفته اند و حتی مسلمان هم شدند از جمله کشور های آمریکای لاتین

 • شروع برنامه:09:30:08
 • پایان برنامه: 09:54:35
 • طول برنامه:24 دقیقه

المفتاح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:04:25
 • پایان برنامه: 10:26:09
 • طول برنامه:21 دقیقه

برنامج الاطفال الناشئه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:12
 • پایان برنامه: 11:56:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:07:10
 • پایان برنامه: 12:35:12
 • طول برنامه:28 دقیقه

الموعد

اطلاع از آخرین پیشرفت های ایران در حوزه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ...

 • شروع برنامه:12:35:12
 • پایان برنامه: 13:03:38
 • طول برنامه:28 دقیقه

هذا القرآن

تفسیر موضوعی قرآن کریم

 • شروع برنامه:13:03:38
 • پایان برنامه: 13:49:36
 • طول برنامه:45 دقیقه

مسلسل الدوریه الخاصه

داستان پلیسی در خصوص قاچاق

 • شروع برنامه:13:52:57
 • پایان برنامه: 14:00:07
 • طول برنامه:7 دقیقه

الکلم الطیب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:07
 • پایان برنامه: 14:59:09
 • طول برنامه:59 دقیقه

فقه الاسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مسلمون بلا حدود

در خصوص معرفی افرادی که از انقلاب اسلامی ایران الگو گرفته اند و حتی مسلمان هم شدند از جمله کشور های آمریکای لاتین

 • شروع برنامه:15:35:00
 • پایان برنامه: 16:25:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

نادینا

برنامه نادینا زنده ترکیبی کودک و نوجوان

 • شروع برنامه:16:25:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

برنامج الاطفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:10:00
 • پایان برنامه: 17:52:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

مسلسل السعداء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اسرتنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

صباح الکوثر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

قضیة ساخنة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اغصان الزیتون

در خصوص جنایات صهیونیزم و اقدامات ملت های مختلف در قبال حمایت از ملت فلسطین مثل صلیب سرخ و گروه حامیان جان بدون جنگ

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

المغتربون

ترویج سبک زندگی اسلامی در غرب

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:54:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

المنتظر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

مسلسل الدوریه الخاصه

داستان پلیسی در خصوص قاچاق