جدول پخش

الکوثر
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:25:18
 • طول برنامه:25 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:25:18
 • پایان برنامه: 00:29:57
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:29:57
 • پایان برنامه: 00:30:48
 • طول برنامه:

دعایه-هوش سیاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:48
 • پایان برنامه: 01:15:40
 • طول برنامه:44 دقیقه

مسلسل آفاق

زندگی دختری که بدنبال پدرش است و در شرکت پیدا می کند و فکر می کند باعث جدایی از مادرش شده است که در نهایت متوجه می شود پدرش بی گناه است

 • شروع برنامه:01:15:40
 • پایان برنامه: 01:16:37
 • طول برنامه:

دعایه-بهترین عکس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:16:37
 • پایان برنامه: 01:22:17
 • طول برنامه:5 دقیقه

من نهج القائد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:22:17
 • پایان برنامه: 01:26:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

طبیبک

شرح مختصری از بیماری و درمان آن

 • شروع برنامه:01:26:30
 • پایان برنامه: 01:27:18
 • طول برنامه:

دعایه-حقائق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:27:18
 • پایان برنامه: 01:29:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار فی صور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:29:18
 • پایان برنامه: 01:55:41
 • طول برنامه:26 دقیقه

من معین نهج البلاغه

شرح خطبه ها و کلمات قصار نهج البلاغه

 • شروع برنامه:01:55:41
 • پایان برنامه: 01:58:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

اخبار الساعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:58:41
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ترامپت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

کنا هناک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:10:00
 • پایان برنامه: 02:11:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ سیاسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:11:35
 • پایان برنامه: 02:57:06
 • طول برنامه:45 دقیقه

قضیه ساخنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:57:06
 • پایان برنامه: 02:59:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار فی صور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:59:06
 • پایان برنامه: 04:25:43
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:25:43
 • پایان برنامه: 04:27:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ترامپت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:27:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اخبار الساعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

کنا هناک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 05:24:52
 • طول برنامه:44 دقیقه

مسلسل آفاق

زندگی دختری که بدنبال پدرش است و در شرکت پیدا می کند و فکر می کند باعث جدایی از مادرش شده است که در نهایت متوجه می شود پدرش بی گناه است

 • شروع برنامه:05:24:52
 • پایان برنامه: 05:32:45
 • طول برنامه:7 دقیقه

عدسه الکوثر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:32:45
 • پایان برنامه: 05:34:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار فی صور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:34:45
 • پایان برنامه: 05:35:24
 • طول برنامه:

ارم استیشن مجله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:35:24
 • پایان برنامه: 06:01:30
 • طول برنامه:26 دقیقه

الکوثر آنلاین

درخصوص معرفی سایت و اخبار پربازدید سایت شبکه

 • شروع برنامه:06:01:30
 • پایان برنامه: 06:56:58
 • طول برنامه:55 دقیقه

فقه الاسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:58
 • پایان برنامه: 07:03:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

ویژه ماه شعبان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:03:37
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

من معین نهج البلاغه

شرح خطبه ها و کلمات قصار نهج البلاغه

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 07:36:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوة القرآن الکریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:36:59
 • پایان برنامه: 07:53:35
 • طول برنامه:16 دقیقه

دعاء الصباح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:53:35
 • پایان برنامه: 07:54:21
 • طول برنامه:

دعایه-فقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:54:21
 • پایان برنامه: 07:58:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعاء یوم الثلاثاء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:05
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:01
 • طول برنامه:10 دقیقه

کنا هناک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:10:01
 • پایان برنامه: 09:09:03
 • طول برنامه:59 دقیقه

مسلسل ذکاء شریر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:09:03
 • پایان برنامه: 09:09:42
 • طول برنامه:

ترامپت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:09:42
 • پایان برنامه: 10:00:10
 • طول برنامه:50 دقیقه

برنامج الاطفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:10
 • پایان برنامه: 10:01:07
 • طول برنامه:

دعایه-بهترین عکس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:01:07
 • پایان برنامه: 10:26:11
 • طول برنامه:25 دقیقه

ذکریات الدوما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:26:11
 • پایان برنامه: 10:26:52
 • طول برنامه:

دعایه-یوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:26:52
 • پایان برنامه: 10:34:45
 • طول برنامه:7 دقیقه

عدسه الکوثر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:34:45
 • پایان برنامه: 10:35:36
 • طول برنامه:

دعایه-هوش سیاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:35:36
 • پایان برنامه: 10:47:19
 • طول برنامه:11 دقیقه

موزه قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:47:19
 • پایان برنامه: 10:47:59
 • طول برنامه:

دعایه-کوثر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:47:59
 • پایان برنامه: 10:58:40
 • طول برنامه:10 دقیقه

حضاره تحت الارض-شهر زیر زمینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:40
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ترامپت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اخبار الساعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:03:00
 • پایان برنامه: 11:03:54
 • طول برنامه:

دعایه-افاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:03:54
 • پایان برنامه: 11:24:12
 • طول برنامه:20 دقیقه

برنامج الاطفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:24:12
 • پایان برنامه: 11:30:54
 • طول برنامه:6 دقیقه

ویژه ماه شعبان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:54
 • پایان برنامه: 12:56:25
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

صباح الکوثر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:56:25
 • پایان برنامه: 12:58:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ سیاسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:58:44
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ترامپت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اخبار الساعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:03:00
 • پایان برنامه: 13:06:44
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعاء یوم الثلاثاء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:06:44
 • پایان برنامه: 13:33:07
 • طول برنامه:26 دقیقه

من معین نهج البلاغه

شرح خطبه ها و کلمات قصار نهج البلاغه

 • شروع برنامه:13:33:07
 • پایان برنامه: 13:34:04
 • طول برنامه:

دعایه-بهترین عکس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:34:04
 • پایان برنامه: 14:00:10
 • طول برنامه:26 دقیقه

الکوثر آنلاین

درخصوص معرفی سایت و اخبار پربازدید سایت شبکه

 • شروع برنامه:14:00:10
 • پایان برنامه: 14:45:02
 • طول برنامه:44 دقیقه

مسلسل آفاق

زندگی دختری که بدنبال پدرش است و در شرکت پیدا می کند و فکر می کند باعث جدایی از مادرش شده است که در نهایت متوجه می شود پدرش بی گناه است

 • شروع برنامه:14:45:02
 • پایان برنامه: 14:45:53
 • طول برنامه:

دعایه-هوش سیاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:53
 • پایان برنامه: 14:51:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

من نهج القائد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:51:33
 • پایان برنامه: 14:53:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

أیام لها تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:53:51
 • پایان برنامه: 14:56:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

ترامپت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:56:15
 • پایان برنامه: 15:00:28
 • طول برنامه:4 دقیقه

طبیبک

شرح مختصری از بیماری و درمان آن

 • شروع برنامه:15:00:28
 • پایان برنامه: 15:55:47
 • طول برنامه:55 دقیقه

فقه الاسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:47
 • پایان برنامه: 15:56:35
 • طول برنامه:

دعایه-حقائق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:56:35
 • پایان برنامه: 15:58:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:46
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ترامپت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اخبار الساعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:03:00
 • پایان برنامه: 16:05:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

ادعیة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ذکریات الدوما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

برنامج الاطفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:00
 • پایان برنامه: 17:59:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلان البرامج لقناه الکوثر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اخبار الساعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:03:00
 • پایان برنامه: 18:05:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

ادعیة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 18:09:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:09:00
 • پایان برنامه: 18:57:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

مسلسل ذکاء شریر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:57:00
 • پایان برنامه: 18:58:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار فی صور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مسائل و حلول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:25:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

صباح الکوثر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 20:59:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلان البرامج لقناه الکوثر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 21:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

قضیة ساخنة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

هنا فلسطین

در خصوص فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی

 • شروع برنامه:22:25:00
 • پایان برنامه: 22:28:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیب المدافعون عن المقدسات

کلیپ سیاسی

 • شروع برنامه:22:28:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار فی صور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

المغتربون

ترویج سبک زندگی اسلامی در غرب

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 22:58:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیب قائد الثوره الشیعه و السنه

کلیپ رهبری

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

المنتظر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:50:00
 • پایان برنامه: 23:59:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

گام دوم انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:59:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

اعلان البرامج لقناه الکوثر

توضیحات برنامه درج نشده است.