جدول پخش

الکوثر
 • شروع برنامه:00:00:59
 • پایان برنامه: 00:20:14
 • طول برنامه:19 دقیقه

اعلام التقی(ائمتی)

معرفی خاندان رسالت از زبان گویای امام هادی علیه السلام

 • شروع برنامه:00:20:14
 • پایان برنامه: 00:20:46
 • طول برنامه:

تیزر جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:20:46
 • پایان برنامه: 00:25:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:25:50
 • پایان برنامه: 00:29:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

طبیبک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:29:46
 • پایان برنامه: 00:52:32
 • طول برنامه:22 دقیقه

هالیوود کات

در خصوص بررسی فیلم های هالیووددی ضد ایرانی

 • شروع برنامه:00:52:32
 • پایان برنامه: 00:53:04
 • طول برنامه:

تیزر جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:53:04
 • پایان برنامه: 01:00:22
 • طول برنامه:7 دقیقه

مقتطفات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:22
 • پایان برنامه: 01:02:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار فی صور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:02:22
 • پایان برنامه: 01:03:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعایه-دردسر عظیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:03:24
 • پایان برنامه: 01:42:17
 • طول برنامه:38 دقیقه

مسلسل بالمناصفة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:42:17
 • پایان برنامه: 01:42:49
 • طول برنامه:

تیزر جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:42:49
 • پایان برنامه: 01:47:28
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشحات محمد رسول الله

مدح حضرت رسول

 • شروع برنامه:01:47:28
 • پایان برنامه: 01:51:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

یا ایهالذین آمنوا

معرفی و بررسی اجمالی آیاتی از کتاب قرآن که با عبارت یا ایهاالذین امنوا اغاز می شوند.

 • شروع برنامه:01:51:18
 • پایان برنامه: 01:56:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

وجدانیات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:56:27
 • پایان برنامه: 02:00:27
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ سیاسی-رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:27
 • پایان برنامه: 03:26:23
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:26:23
 • پایان برنامه: 03:26:55
 • طول برنامه:

تیزر جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:26:55
 • پایان برنامه: 03:30:01
 • طول برنامه:3 دقیقه

سور قرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:01
 • پایان برنامه: 03:39:43
 • طول برنامه:9 دقیقه

گام دوم انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:39:43
 • پایان برنامه: 03:40:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعایه-الحضاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:40:44
 • پایان برنامه: 04:25:44
 • طول برنامه:45 دقیقه

قضیه ساخنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:25:44
 • پایان برنامه: 04:26:16
 • طول برنامه:

تیزر جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:26:16
 • پایان برنامه: 04:31:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:31:30
 • پایان برنامه: 04:56:45
 • طول برنامه:25 دقیقه

مسائل و حلول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:56:45
 • پایان برنامه: 04:57:17
 • طول برنامه:

تیزر جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:57:17
 • پایان برنامه: 04:59:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:59:14
 • پایان برنامه: 05:01:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

ترامپت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:01:25
 • پایان برنامه: 05:03:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار فی صور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:03:25
 • پایان برنامه: 05:42:18
 • طول برنامه:38 دقیقه

مسلسل فدائی

در خصوص فلسطین

 • شروع برنامه:05:42:18
 • پایان برنامه: 05:42:50
 • طول برنامه:

تیزر جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:42:50
 • پایان برنامه: 05:50:08
 • طول برنامه:7 دقیقه

مقتطفات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:50:08
 • پایان برنامه: 05:53:42
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعای ایام هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:53:42
 • پایان برنامه: 06:10:18
 • طول برنامه:16 دقیقه

دعاء الصباح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:10:18
 • پایان برنامه: 06:23:35
 • طول برنامه:13 دقیقه

مناجات التائبین

مناجات

 • شروع برنامه:06:23:35
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

تلاوه ترتیل القرآن الکریم

ترتیل قرآن

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 07:50:43
 • طول برنامه:20 دقیقه

زعفران

معرفی آشپزی ایرانی

 • شروع برنامه:07:50:43
 • پایان برنامه: 07:51:15
 • طول برنامه:

آنونس جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:51:15
 • پایان برنامه: 07:56:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:56:34
 • پایان برنامه: 08:00:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:09
 • پایان برنامه: 08:02:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:05
 • پایان برنامه: 08:27:20
 • طول برنامه:25 دقیقه

مسائل و حلول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:27:20
 • پایان برنامه: 08:27:52
 • طول برنامه:

آنونس جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:27:52
 • پایان برنامه: 08:28:46
 • طول برنامه:

دعایه-وجه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:28:46
 • پایان برنامه: 08:30:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:43
 • پایان برنامه: 09:21:35
 • طول برنامه:50 دقیقه

المنتظر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:21:35
 • پایان برنامه: 09:22:07
 • طول برنامه:

آنونس جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:22:07
 • پایان برنامه: 09:22:46
 • طول برنامه:

دعایه-فقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:22:46
 • پایان برنامه: 09:26:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

یا ایهالذین آمنوا

معرفی و بررسی اجمالی آیاتی از کتاب قرآن که با عبارت یا ایهاالذین امنوا اغاز می شوند.

 • شروع برنامه:09:26:36
 • پایان برنامه: 09:29:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:29:35
 • پایان برنامه: 09:30:17
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:17
 • پایان برنامه: 10:13:46
 • طول برنامه:43 دقیقه

مسلسل المشاکل الکبری

درام اجتماعی با موضوع ازدواج و کسب و کار

 • شروع برنامه:10:13:46
 • پایان برنامه: 10:14:18
 • طول برنامه:

آنونس جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:14:18
 • پایان برنامه: 10:18:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

وجدانیات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:18:51
 • پایان برنامه: 10:19:36
 • طول برنامه:

دعایه-معراج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:19:36
 • پایان برنامه: 10:29:18
 • طول برنامه:9 دقیقه

گام دوم انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:29:18
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 10:33:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

اخبار الساعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:33:20
 • پایان برنامه: 10:34:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعایه-الحضاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:34:21
 • پایان برنامه: 10:57:07
 • طول برنامه:22 دقیقه

هالیوود کات

در خصوص بررسی فیلم های هالیووددی ضد ایرانی

 • شروع برنامه:10:57:07
 • پایان برنامه: 10:59:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ سیاسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:26
 • پایان برنامه: 10:59:58
 • طول برنامه:

آنونس جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:58
 • پایان برنامه: 11:19:13
 • طول برنامه:19 دقیقه

اعلام التقی(ائمتی)

معرفی خاندان رسالت از زبان گویای امام هادی علیه السلام

 • شروع برنامه:11:19:13
 • پایان برنامه: 11:19:45
 • طول برنامه:

آنونس جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:19:45
 • پایان برنامه: 11:27:03
 • طول برنامه:7 دقیقه

مقتطفات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:27:03
 • پایان برنامه: 11:29:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

سور قرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:29:01
 • پایان برنامه: 11:29:43
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:29:43
 • پایان برنامه: 11:30:04
 • طول برنامه:

ارم برنامه زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:04
 • پایان برنامه: 12:56:04
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:56:04
 • پایان برنامه: 12:56:36
 • طول برنامه:

آنونس جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:56:36
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:00:42
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:42
 • پایان برنامه: 13:55:09
 • طول برنامه:54 دقیقه

برنامه الاطفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:09
 • پایان برنامه: 13:58:28
 • طول برنامه:3 دقیقه

امام زمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:58:28
 • پایان برنامه: 13:59:00
 • طول برنامه:

آنونس جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله توبتنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار فی صور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:02:00
 • پایان برنامه: 14:02:42
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:02:42
 • پایان برنامه: 14:03:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعایه-درد سر عظیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:03:44
 • پایان برنامه: 14:42:37
 • طول برنامه:38 دقیقه

مسلسل بالمناصفة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:42:37
 • پایان برنامه: 14:43:09
 • طول برنامه:

آنونس جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:43:09
 • پایان برنامه: 14:45:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

أیام لها تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:46
 • پایان برنامه: 14:49:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

یا ایها الذین امنوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:49:36
 • پایان برنامه: 14:50:30
 • طول برنامه:

دعایه-هالیودکات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:50:30
 • پایان برنامه: 14:54:26
 • طول برنامه:3 دقیقه

طبیبک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:54:26
 • پایان برنامه: 14:59:19
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:59:19
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اخبار الساعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:03:00
 • پایان برنامه: 15:05:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

ادعیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

المنتظر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 15:55:32
 • طول برنامه:

آنونس جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:32
 • پایان برنامه: 15:59:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:51
 • پایان برنامه: 16:00:32
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:32
 • پایان برنامه: 16:25:32
 • طول برنامه:25 دقیقه

اعلام التقی(ائمتی)

معرفی خاندان رسالت از زبان گویای امام هادی علیه السلام

 • شروع برنامه:16:25:32
 • پایان برنامه: 16:26:04
 • طول برنامه:

آنونس جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:26:04
 • پایان برنامه: 16:31:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:31:04
 • پایان برنامه: 16:31:45
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:31:45
 • پایان برنامه: 16:32:06
 • طول برنامه:

ارم برنامه زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:32:06
 • پایان برنامه: 16:57:06
 • طول برنامه:25 دقیقه

نوافذ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:57:06
 • پایان برنامه: 16:57:38
 • طول برنامه:

آنونس جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:57:38
 • پایان برنامه: 17:01:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:01:38
 • پایان برنامه: 17:04:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

اخبار الساعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:04:38
 • پایان برنامه: 17:05:19
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:19
 • پایان برنامه: 17:07:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

ادعیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:07:19
 • پایان برنامه: 17:54:19
 • طول برنامه:47 دقیقه

مسلسل فدائی

در خصوص فلسطین

 • شروع برنامه:17:54:19
 • پایان برنامه: 17:54:51
 • طول برنامه:

آنونس جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:54:51
 • پایان برنامه: 18:01:51
 • طول برنامه:7 دقیقه

حول العالم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:01:51
 • پایان برنامه: 18:02:32
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:02:32
 • پایان برنامه: 18:02:53
 • طول برنامه:

ارم برنامه زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:02:53
 • پایان برنامه: 18:32:53
 • طول برنامه:30 دقیقه

واحه الاسرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:32:53
 • پایان برنامه: 19:27:53
 • طول برنامه:55 دقیقه

برنامج الاطفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:27:53
 • پایان برنامه: 19:28:25
 • طول برنامه:

آنونس جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:28:25
 • پایان برنامه: 19:32:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:32:25
 • پایان برنامه: 19:33:06
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:33:06
 • پایان برنامه: 19:58:06
 • طول برنامه:25 دقیقه

جسور الادب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:06
 • پایان برنامه: 19:58:38
 • طول برنامه:

آنونس جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:38
 • پایان برنامه: 20:02:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:02:38
 • پایان برنامه: 20:03:19
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:03:19
 • پایان برنامه: 20:28:19
 • طول برنامه:25 دقیقه

هالیوود کات

در خصوص بررسی فیلم های هالیووددی ضد ایرانی

 • شروع برنامه:20:28:19
 • پایان برنامه: 20:28:51
 • طول برنامه:

آنونس جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:28:51
 • پایان برنامه: 20:32:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:32:51
 • پایان برنامه: 20:33:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلان البرامج لقناه الکوثر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:51
 • پایان برنامه: 20:33:58
 • طول برنامه:

اعلام الان و بعدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:58
 • پایان برنامه: 20:43:58
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:43:58
 • پایان برنامه: 20:47:58
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:47:58
 • پایان برنامه: 20:48:39
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:48:39
 • پایان برنامه: 20:49:00
 • طول برنامه:

ارم برنامه زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:49:00
 • پایان برنامه: 21:34:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

قضیه ساخنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:34:00
 • پایان برنامه: 21:34:32
 • طول برنامه:

آنونس جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:34:32
 • پایان برنامه: 21:36:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار فی صور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:36:32
 • پایان برنامه: 21:39:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

ادعیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:39:32
 • پایان برنامه: 21:40:13
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:40:13
 • پایان برنامه: 22:28:13
 • طول برنامه:48 دقیقه

مسلسل المشاکل الکبری

درام اجتماعی با موضوع ازدواج و کسب و کار

 • شروع برنامه:22:28:13
 • پایان برنامه: 22:28:45
 • طول برنامه:

آنونس جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:28:45
 • پایان برنامه: 22:33:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:33:45
 • پایان برنامه: 22:35:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیب امریکا- السعودیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:35:45
 • پایان برنامه: 22:36:26
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:36:26
 • پایان برنامه: 23:26:26
 • طول برنامه:50 دقیقه

معراج السالکین

معرفی عرفان اسلامی-دفتر بیروت

 • شروع برنامه:23:26:26
 • پایان برنامه: 23:26:58
 • طول برنامه:

آنونس جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:26:58
 • پایان برنامه: 23:31:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلبب قائد الثوره- التیار التکفیری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:31:58
 • پایان برنامه: 23:34:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:34:27
 • پایان برنامه: 23:35:08
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:35:08
 • پایان برنامه: 23:35:20
 • طول برنامه:

شمارش معکوس خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:35:20
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.