جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

الکوثر
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:28:32
 • پایان برنامه: 01:22:28
 • طول برنامه:53 دقیقه

مسلسل الامام الحسن(ع)

زندگی و سیره و امامت امام حسن مجتبی

 • شروع برنامه:01:22:28
 • پایان برنامه: 01:28:48
 • طول برنامه:6 دقیقه

سنن النبی

آشنایی مخاطبان با اداب زندگی پیامبر (ص)

 • شروع برنامه:01:29:35
 • پایان برنامه: 01:59:43
 • طول برنامه:30 دقیقه

دروس فی تفسیر القرآن

تفسیر سوره های کوچک قرآن یا موضوعات مهم قرآنی

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:10:00
 • پایان برنامه: 02:15:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ سیاسی - رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:15:22
 • پایان برنامه: 03:00:24
 • طول برنامه:45 دقیقه

قضیه ساخنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:24
 • پایان برنامه: 04:22:02
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:35
 • پایان برنامه: 05:24:31
 • طول برنامه:53 دقیقه

مسلسل الامام الحسن(ع)

زندگی و سیره و امامت امام حسن مجتبی

 • شروع برنامه:05:25:12
 • پایان برنامه: 05:31:32
 • طول برنامه:6 دقیقه

سنن النبی

آشنایی مخاطبان با اداب زندگی پیامبر (ص)

 • شروع برنامه:05:32:20
 • پایان برنامه: 05:59:12
 • طول برنامه:26 دقیقه

رساله الحقوق

معرفی رساله حقوق امام سجاد(ع)

 • شروع برنامه:05:59:57
 • پایان برنامه: 06:58:34
 • طول برنامه:58 دقیقه

المنتظر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:03:10
 • پایان برنامه: 07:22:36
 • طول برنامه:19 دقیقه

الطیور البحریه

تحقیق در خصوص پرندگان ماهی خوار

 • شروع برنامه:07:22:36
 • پایان برنامه: 07:29:48
 • طول برنامه:7 دقیقه

مقتطفات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 07:40:06
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوة القرآن الکریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:41:26
 • پایان برنامه: 07:58:02
 • طول برنامه:16 دقیقه

دعاء الصباح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:10:00
 • پایان برنامه: 09:00:56
 • طول برنامه:50 دقیقه

مسلسل هجران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:26
 • پایان برنامه: 09:32:36
 • طول برنامه:31 دقیقه

برنامج الاطفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:34:01
 • پایان برنامه: 10:04:09
 • طول برنامه:30 دقیقه

دروس فی تفسیر القرآن

تفسیر سوره های کوچک قرآن یا موضوعات مهم قرآنی

 • شروع برنامه:10:05:33
 • پایان برنامه: 10:30:37
 • طول برنامه:25 دقیقه

اسرتنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:31:58
 • پایان برنامه: 10:58:50
 • طول برنامه:26 دقیقه

رساله الحقوق

معرفی رساله حقوق امام سجاد(ع)

 • شروع برنامه:11:05:10
 • پایان برنامه: 11:32:22
 • طول برنامه:27 دقیقه

برنامج الاطفال الناشئه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:43
 • پایان برنامه: 12:57:43
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:28:53
 • پایان برنامه: 13:59:01
 • طول برنامه:30 دقیقه

دروس فی تفسیر القرآن

تفسیر سوره های کوچک قرآن یا موضوعات مهم قرآنی

 • شروع برنامه:13:59:47
 • پایان برنامه: 14:53:43
 • طول برنامه:53 دقیقه

مسلسل الامام الحسن(ع)

زندگی و سیره و امامت امام حسن مجتبی

 • شروع برنامه:14:54:13
 • پایان برنامه: 15:00:33
 • طول برنامه:6 دقیقه

سنن النبی

آشنایی مخاطبان با اداب زندگی پیامبر (ص)

 • شروع برنامه:15:01:08
 • پایان برنامه: 15:59:45
 • طول برنامه:58 دقیقه

المنتظر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:26:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

الطیور البحریه

تحقیق در خصوص پرندگان ماهی خوار

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

برنامج الاطفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

لوز(مباشر- بیروت)

مسابقه رمضانی

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

برنامج الاطفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:10:00
 • پایان برنامه: 19:01:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

مسلسل هجران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:01:00
 • پایان برنامه: 19:26:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

المفتاح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

صباح الکوثر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

قضیة ساخنة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تقنیه نقیه

در خصوص انرژی صلح آمیز هسته ایی

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ساحه الریاضه

معرفی و آشنایی با ورزش ایران و جهان

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

امة واحدة

توضیحات برنامه درج نشده است.