جدول پخش

الکوثر
 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:31:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:32:35
 • پایان برنامه: 06:53:35
 • طول برنامه:21 دقیقه

لو هزم حزب ا...

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:54:19
 • پایان برنامه: 07:27:42
 • طول برنامه:33 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:27:42
 • پایان برنامه: 07:29:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

ویژه ولادت حضرت فاطمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:44
 • پایان برنامه: 08:54:41
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

الوجه الآخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:54:41
 • پایان برنامه: 08:59:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

ویژه ولادت حضرت فاطمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:42
 • پایان برنامه: 09:19:36
 • طول برنامه:19 دقیقه

حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:19:36
 • پایان برنامه: 09:27:13
 • طول برنامه:7 دقیقه

ویژه ولادت حضرت فاطمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:27:13
 • پایان برنامه: 09:29:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

أیام لها تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:29:52
 • پایان برنامه: 09:56:34
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:56:34
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه ولادت حضرت فاطمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

بریف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:03:34
 • پایان برنامه: 10:28:14
 • طول برنامه:24 دقیقه

فصل الخطاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:29:28
 • پایان برنامه: 11:54:25
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:54:25
 • پایان برنامه: 12:00:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

ویژه ولادت حضرت فاطمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:50
 • پایان برنامه: 12:59:07
 • طول برنامه:58 دقیقه

برنامج الاطفال و الناشئه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

بریف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:03:54
 • پایان برنامه: 13:04:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعایه - خاطرات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:04:56
 • پایان برنامه: 13:38:58
 • طول برنامه:34 دقیقه

نغمة باران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:38:58
 • پایان برنامه: 13:46:35
 • طول برنامه:7 دقیقه

ویژه ولادت حضرت فاطمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:46:35
 • پایان برنامه: 13:49:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

أیام لها تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:49:48
 • پایان برنامه: 13:55:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

مشاهد من ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:40
 • پایان برنامه: 14:00:17
 • طول برنامه:4 دقیقه

یا ایها الذین آمنوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:48
 • پایان برنامه: 15:25:24
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

الوجه الآخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:25:24
 • پایان برنامه: 15:29:39
 • طول برنامه:4 دقیقه

ویژه ولادت حضرت فاطمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نوافذ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ و سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:04:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

بريف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:04:00
 • پایان برنامه: 16:05:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

فواصل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:46:15
 • طول برنامه:41 دقیقه

مذکّرات رجل لم یکتمل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:46:15
 • پایان برنامه: 16:50:15
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ و سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:15
 • پایان برنامه: 16:53:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

أیام لها تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:53:15
 • پایان برنامه: 16:59:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

من ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

واحة الاسرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

برنامج الاطفال و الناشئه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ و سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:55:35
 • طول برنامه:25 دقیقه

لو هزم حزب ا...

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:35
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ و سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:27:35
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:27:35
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ و سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار 19:30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:40:00
 • پایان برنامه: 19:43:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ و سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:43:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

قضيه ساخنه-تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:33:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ و سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:00
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 21:22:30
 • طول برنامه:47 دقیقه

مسلسل بجمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:22:30
 • پایان برنامه: 21:23:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

فواصل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:23:30
 • پایان برنامه: 21:28:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

حول العالم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:28:45
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:25:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

فقه الاسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:25:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

الاخبار 22:30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 22:56:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

فواصل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:56:00
 • پایان برنامه: 22:59:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

أیام لها تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

فواصل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:21:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

راهیان نــور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:00
 • پایان برنامه: 23:28:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

أیام لها تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:28:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:57:35
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.