جدول پخش

الکوثر
 • شروع برنامه:00:27:17
 • پایان برنامه: 00:56:07
 • طول برنامه:28 دقیقه

هذا القرآن

تفسیر موضوعی قرآن کریم

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

کنا هناک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:12:52
 • پایان برنامه: 01:58:05
 • طول برنامه:45 دقیقه

قضیه ساخنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:01:05
 • پایان برنامه: 03:27:19
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

کنا هناک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:40:00
 • پایان برنامه: 04:15:43
 • طول برنامه:35 دقیقه

مسلسل سلم نحو السماء

زندگی غیاث الدین کاشانی

 • شروع برنامه:04:16:08
 • پایان برنامه: 04:27:52
 • طول برنامه:11 دقیقه

موزه قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:27:52
 • پایان برنامه: 04:34:53
 • طول برنامه:7 دقیقه

الکلم الطیب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:34:53
 • پایان برنامه: 05:03:12
 • طول برنامه:28 دقیقه

مسلسل هم الخالدون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:03:12
 • پایان برنامه: 05:58:49
 • طول برنامه:55 دقیقه

فقه الاسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:10
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

هذا القرآن

تفسیر موضوعی قرآن کریم

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:36:46
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوة القرآن الکریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:36:46
 • پایان برنامه: 06:53:22
 • طول برنامه:16 دقیقه

دعاء الصباح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

کنا هناک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:53:41
 • طول برنامه:43 دقیقه

مسلسل ثمان دقائق و نصف الدقیقه

زندگی دختری که از بدنبال انتقام از پدرش بود که متوجه شد پدرش بی گناه بود

 • شروع برنامه:08:00:13
 • پایان برنامه: 08:54:47
 • طول برنامه:54 دقیقه

برنامه الاطفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:54:47
 • پایان برنامه: 09:02:23
 • طول برنامه:7 دقیقه

ویژه وفات حضرت معصومه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:02:23
 • پایان برنامه: 09:30:43
 • طول برنامه:28 دقیقه

السید معصومه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:43
 • پایان برنامه: 09:56:29
 • طول برنامه:25 دقیقه

المفتاح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:04:25
 • پایان برنامه: 10:27:12
 • طول برنامه:22 دقیقه

برنامج الاطفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:25
 • پایان برنامه: 11:56:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:03:00
 • پایان برنامه: 12:31:19
 • طول برنامه:28 دقیقه

هم الخالدون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:31:44
 • پایان برنامه: 13:00:34
 • طول برنامه:28 دقیقه

هذا القرآن

تفسیر موضوعی قرآن کریم

 • شروع برنامه:13:01:35
 • پایان برنامه: 13:37:18
 • طول برنامه:35 دقیقه

مسلسل سلم نحو السماء

زندگی غیاث الدین کاشانی

 • شروع برنامه:13:38:08
 • پایان برنامه: 13:49:52
 • طول برنامه:11 دقیقه

موزه قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:49:52
 • پایان برنامه: 13:56:53
 • طول برنامه:7 دقیقه

الکلم الطیب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:45
 • پایان برنامه: 14:54:43
 • طول برنامه:54 دقیقه

مصابیح الدجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

موزه قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:35:00
 • پایان برنامه: 16:25:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

نادینا

برنامه نادینا زنده ترکیبی کودک و نوجوان

 • شروع برنامه:16:25:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

برنامج الاطفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:10:00
 • پایان برنامه: 17:57:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

مسلسل ثمان دقائق و نصف الدقیقه

زندگی دختری که از بدنبال انتقام از پدرش بود که متوجه شد پدرش بی گناه بود

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اسرتنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

صباح الکوثر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

قضیة ساخنة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اغصان الزیتون

در خصوص جنایات صهیونیزم و اقدامات ملت های مختلف در قبال حمایت از ملت فلسطین مثل صلیب سرخ و گروه حامیان جان بدون جنگ

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

المغتربون

ترویج سبک زندگی اسلامی در غرب

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

المنتظر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 22:57:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

عدسه الکوثر

گزارش های کوتاه و پرتابل با موضوعات مختلف - تولیدی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

مسلسل سلم نحو السماء

زندگی غیاث الدین کاشانی