جدول پخش

الکوثر
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:24:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:24:59
 • پایان برنامه: 00:30:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ سیاسی - رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:31:06
 • پایان برنامه: 01:19:59
 • طول برنامه:48 دقیقه

مسلسل فاکهه محرمه

در خصوص نقش شیطان در انحراف افراد و بهم زدن کانون خانواده

 • شروع برنامه:01:28:27
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

دعاء کمیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:14:54
 • پایان برنامه: 02:59:54
 • طول برنامه:45 دقیقه

قضیه ساخنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:59:54
 • پایان برنامه: 04:24:14
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:24:14
 • پایان برنامه: 04:29:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

وجدانیات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:08
 • پایان برنامه: 05:19:01
 • طول برنامه:48 دقیقه

مسلسل فاکهه محرمه

در خصوص نقش شیطان در انحراف افراد و بهم زدن کانون خانواده

 • شروع برنامه:05:24:27
 • پایان برنامه: 05:50:24
 • طول برنامه:25 دقیقه

اصحاب حول الرسول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:55:32
 • پایان برنامه: 06:50:32
 • طول برنامه:55 دقیقه

ثامن الحجج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:50:32
 • پایان برنامه: 07:28:59
 • طول برنامه:38 دقیقه

الاوتاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 07:37:12
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوة القرآن الکریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:37:12
 • پایان برنامه: 07:48:12
 • طول برنامه:11 دقیقه

دعاء العهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:48:12
 • پایان برنامه: 07:54:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

ویژه ماه شعبان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:54:01
 • پایان برنامه: 07:59:17
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ سیاسی - نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:11:30
 • پایان برنامه: 08:41:52
 • طول برنامه:30 دقیقه

مسلسل القلوب الوالهة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:43:24
 • پایان برنامه: 08:49:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:24
 • پایان برنامه: 08:57:41
 • طول برنامه:7 دقیقه

نوافذ حضاریه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:29:41
 • طول برنامه:29 دقیقه

برنامج الاطفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:10
 • پایان برنامه: 09:48:19
 • طول برنامه:18 دقیقه

جوله فی الصحافه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:49:02
 • پایان برنامه: 10:19:01
 • طول برنامه:29 دقیقه

مسائل و حلول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:19:49
 • پایان برنامه: 10:58:16
 • طول برنامه:38 دقیقه

الاوتاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:05:31
 • پایان برنامه: 12:27:29
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

الفیلم السینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:32:04
 • پایان برنامه: 12:58:01
 • طول برنامه:25 دقیقه

اصحاب حول الرسول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:25:02
 • طول برنامه:25 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:29:48
 • پایان برنامه: 13:59:38
 • طول برنامه:29 دقیقه

مسائل و حلول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:23
 • پایان برنامه: 14:49:16
 • طول برنامه:48 دقیقه

مسلسل فاکهه محرمه

در خصوص نقش شیطان در انحراف افراد و بهم زدن کانون خانواده

 • شروع برنامه:15:00:11
 • پایان برنامه: 15:53:37
 • طول برنامه:53 دقیقه

ثامن الحجج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:05:15
 • پایان برنامه: 16:31:12
 • طول برنامه:25 دقیقه

اصحاب حول الرسول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:31:12
 • پایان برنامه: 16:37:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

ویژه ماه شعبان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:37:42
 • پایان برنامه: 17:59:21
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

برنامج الاطفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:05:41
 • پایان برنامه: 18:12:33
 • طول برنامه:6 دقیقه

مقتطفات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:04
 • پایان برنامه: 19:01:42
 • طول برنامه:48 دقیقه

حوارات شبابیه

بحث و گفتگو درخصوص موضوعات اجتماعی جوانان

 • شروع برنامه:19:02:25
 • پایان برنامه: 20:24:23
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

الفیلم السینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:40
 • پایان برنامه: 20:31:51
 • طول برنامه:7 دقیقه

حول العالم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:07
 • پایان برنامه: 20:59:50
 • طول برنامه:26 دقیقه

شبه الرسول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 21:15:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ سیاسی - رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:15:43
 • پایان برنامه: 22:00:43
 • طول برنامه:45 دقیقه

قضیه ساخنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:43
 • پایان برنامه: 22:29:35
 • طول برنامه:28 دقیقه

حجاب بلا حدود

در خصوص حجاب خانم های خارج از کشور از جمله لبنان، آلمان و فرانسه

 • شروع برنامه:22:31:35
 • پایان برنامه: 22:56:35
 • طول برنامه:25 دقیقه

أضواء

بررسی وقایع و اخبار سینما و تئاتر

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

حقائق التاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.