جدول پخش

الکوثر
 • شروع برنامه:00:26:57
 • پایان برنامه: 00:58:30
 • طول برنامه:31 دقیقه

دعاء کمیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:14:54
 • پایان برنامه: 01:59:54
 • طول برنامه:45 دقیقه

قضیه ساخنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:59:54
 • پایان برنامه: 03:24:55
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:05
 • پایان برنامه: 04:20:11
 • طول برنامه:50 دقیقه

مسلسل الامام علی(ع)

در خصوص امامت امام علی از امامت تا شهادت امام علی

 • شروع برنامه:04:20:11
 • پایان برنامه: 04:26:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:26:05
 • پایان برنامه: 04:53:47
 • طول برنامه:27 دقیقه

لقاء خاص

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:53:57
 • پایان برنامه: 04:59:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

بیت المقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:16
 • پایان برنامه: 05:54:43
 • طول برنامه:54 دقیقه

ثامن الحجج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:57:46
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

الاوتاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:37:12
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوة القرآن الکریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:37:12
 • پایان برنامه: 06:48:12
 • طول برنامه:11 دقیقه

دعاء العهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:49:32
 • پایان برنامه: 06:54:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ سیاسی - نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:54:48
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نفحات قدسیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:35
 • پایان برنامه: 07:53:09
 • طول برنامه:42 دقیقه

مسلسل بروانه

در خصوص انقلاب اسلامی

 • شروع برنامه:07:53:52
 • پایان برنامه: 07:59:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:59:46
 • پایان برنامه: 08:26:24
 • طول برنامه:26 دقیقه

برنامج الاطفال الناشئه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:12
 • پایان برنامه: 09:00:12
 • طول برنامه:30 دقیقه

مسائل و حلول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:41
 • پایان برنامه: 09:18:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

جوله فی الصحافه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:18:00
 • پایان برنامه: 09:24:26
 • طول برنامه:6 دقیقه

مقتطفات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:27:46
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

الاوتاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 11:31:56
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

الفیلم السینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:06
 • پایان برنامه: 11:59:48
 • طول برنامه:27 دقیقه

لقاء خاص

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:29:45
 • پایان برنامه: 12:57:57
 • طول برنامه:28 دقیقه

مسائل و حلول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:57:57
 • پایان برنامه: 13:03:51
 • طول برنامه:5 دقیقه

نفحات قدسیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:06
 • پایان برنامه: 13:55:12
 • طول برنامه:50 دقیقه

مسلسل الامام علی(ع)

در خصوص امامت امام علی از امامت تا شهادت امام علی

 • شروع برنامه:13:59:36
 • پایان برنامه: 14:55:53
 • طول برنامه:56 دقیقه

ثامن الحجج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:05:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:30
 • پایان برنامه: 15:33:12
 • طول برنامه:27 دقیقه

لقاء خاص

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:33:29
 • پایان برنامه: 16:59:21
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

برنامج الاطفال الناشئه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:33
 • پایان برنامه: 17:10:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:10:48
 • پایان برنامه: 17:56:57
 • طول برنامه:46 دقیقه

حوارات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:57
 • پایان برنامه: 19:29:02
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

الفیلم السینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:17
 • پایان برنامه: 19:59:09
 • طول برنامه:28 دقیقه

ایران الیوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:15
 • پایان برنامه: 21:00:15
 • طول برنامه:45 دقیقه

قضیه ساخنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:54
 • پایان برنامه: 21:29:23
 • طول برنامه:28 دقیقه

اضواء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:29:34
 • پایان برنامه: 22:02:55
 • طول برنامه:33 دقیقه

تهوید القدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:03:05
 • پایان برنامه: 22:57:23
 • طول برنامه:54 دقیقه

حقائق التاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:44
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:30 دقیقه

مسلسل الامام علی(ع)

در خصوص امامت امام علی از امامت تا شهادت امام علی