جدول پخش

سحر 2
 • شروع برنامه:00:33:07
 • پایان برنامه: 01:31:47
 • طول برنامه:58 دقیقه

هم قصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:31:47
 • پایان برنامه: 01:59:46
 • طول برنامه:27 دقیقه

انداز جہاں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:59:46
 • پایان برنامه: 02:23:05
 • طول برنامه:23 دقیقه

TOP REPORTS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:23:05
 • پایان برنامه: 03:08:25
 • طول برنامه:45 دقیقه

ماں جیسا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:08:25
 • پایان برنامه: 03:08:49
 • طول برنامه:

ارم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:08:49
 • پایان برنامه: 03:29:20
 • طول برنامه:20 دقیقه

چرخه زندگی کا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:29:20
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:55:10
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبریں کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:55:10
 • پایان برنامه: 04:25:39
 • طول برنامه:30 دقیقه

گلوبل ولیج کے رہائشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:25:39
 • پایان برنامه: 04:27:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

انونس we the peple

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:27:42
 • پایان برنامه: 05:13:02
 • طول برنامه:45 دقیقه

ماں جیسا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:13:02
 • پایان برنامه: 05:15:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

انونس جهانشهری ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:15:29
 • پایان برنامه: 05:36:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

چرخه زندگی کا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:36:00
 • پایان برنامه: 06:34:40
 • طول برنامه:58 دقیقه

هم قصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:34:40
 • پایان برنامه: 07:02:39
 • طول برنامه:27 دقیقه

انداز جہاں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:39
 • پایان برنامه: 07:25:58
 • طول برنامه:23 دقیقه

TOP REPORTS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:25:58
 • پایان برنامه: 07:26:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:26:58
 • پایان برنامه: 07:34:56
 • طول برنامه:7 دقیقه

خلاقیت با رنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:34:56
 • پایان برنامه: 08:02:05
 • طول برنامه:27 دقیقه

قلقلی اور بچے کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:05
 • پایان برنامه: 08:47:25
 • طول برنامه:45 دقیقه

ماں جیسا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:47:25
 • پایان برنامه: 08:47:41
 • طول برنامه:

ارم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:47:41
 • پایان برنامه: 09:08:12
 • طول برنامه:20 دقیقه

چرخه زندگی کا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:08:12
 • پایان برنامه: 09:39:46
 • طول برنامه:31 دقیقه

الف لام میم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:39:46
 • پایان برنامه: 10:29:44
 • طول برنامه:49 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:29:44
 • پایان برنامه: 10:56:53
 • طول برنامه:27 دقیقه

قلقلی اور بچے کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:56:53
 • پایان برنامه: 10:58:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

نقوش عصمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:26
 • پایان برنامه: 11:00:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

زندگی کے اسلوب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:42
 • پایان برنامه: 11:59:22
 • طول برنامه:58 دقیقه

هم قصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:22
 • پایان برنامه: 11:59:45
 • طول برنامه:

ارم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:45
 • پایان برنامه: 12:07:43
 • طول برنامه:7 دقیقه

رنگ کے ساتھ تخلیقی صلاحیت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:07:43
 • پایان برنامه: 12:11:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

منتخب قصے

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:11:10
 • پایان برنامه: 12:13:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعا کی راہ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:13:16
 • پایان برنامه: 12:41:15
 • طول برنامه:27 دقیقه

انداز جہاں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:15
 • پایان برنامه: 12:41:43
 • طول برنامه:

ارم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:43
 • پایان برنامه: 12:42:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس تاریخ اسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:42:52
 • پایان برنامه: 13:06:11
 • طول برنامه:23 دقیقه

TOP REPORTS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:06:11
 • پایان برنامه: 13:51:31
 • طول برنامه:45 دقیقه

ماں جیسا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:51:31
 • پایان برنامه: 14:12:02
 • طول برنامه:20 دقیقه

چرخه زندگی کا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:12:02
 • پایان برنامه: 15:02:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:02:00
 • پایان برنامه: 15:02:16
 • طول برنامه:

ارم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:02:16
 • پایان برنامه: 15:28:25
 • طول برنامه:26 دقیقه

قلقلی اور بچے

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:28:25
 • پایان برنامه: 15:29:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام تصویری 15:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:29:30
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 15:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبریں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 15:58:42
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس کلی 010

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:42
 • پایان برنامه: 15:59:30
 • طول برنامه:

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:30
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 15:59

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اسلامی تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:25:00
 • پایان برنامه: 16:27:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس انداز جهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:27:07
 • پایان برنامه: 16:27:41
 • طول برنامه:

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:27:41
 • پایان برنامه: 16:28:11
 • طول برنامه:

اعلام میانی 16:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:28:11
 • پایان برنامه: 16:59:30
 • طول برنامه:31 دقیقه

بوسیدہ محل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:30
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 16:59

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 17:51:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس تاریخ اسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:51:09
 • پایان برنامه: 17:56:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ 02

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:21
 • پایان برنامه: 17:56:46
 • طول برنامه:

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:46
 • پایان برنامه: 17:59:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس کلی 02

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:30
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 17:59

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:22:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

جام جم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:22:00
 • پایان برنامه: 18:22:30
 • طول برنامه:

اعلام میانی 18:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:22:30
 • پایان برنامه: 18:51:40
 • طول برنامه:29 دقیقه

راز کوهستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:51:40
 • پایان برنامه: 19:26:24
 • طول برنامه:34 دقیقه

یادگار چہرے

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:26:24
 • پایان برنامه: 19:28:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

دنیا 100 سیکنڈ میں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:28:32
 • پایان برنامه: 19:29:30
 • طول برنامه:

اعلام متنی 19:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:29:30
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 19:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

انداز جہاں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:00
 • پایان برنامه: 19:59:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اسلام تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:16
 • پایان برنامه: 19:59:30
 • طول برنامه:

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:30
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 19:59

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:23:09
 • طول برنامه:23 دقیقه

سائنس میگزین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:09
 • پایان برنامه: 20:27:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ امام رضا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:27:37
 • پایان برنامه: 20:27:54
 • طول برنامه:

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:27:54
 • پایان برنامه: 20:29:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:20
 • پایان برنامه: 20:29:50
 • طول برنامه:

اعلام میانی 20:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:50
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبریں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 20:59:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ بهار آیین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:46
 • پایان برنامه: 21:00:16
 • طول برنامه:

اعلام میانی 20:59

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:16
 • پایان برنامه: 21:39:06
 • طول برنامه:38 دقیقه

ماں جیسا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:39:06
 • پایان برنامه: 22:00:28
 • طول برنامه:21 دقیقه

چرخه زندگی کا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:28
 • پایان برنامه: 22:22:28
 • طول برنامه:22 دقیقه

جام جم کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:22:28
 • پایان برنامه: 22:35:08
 • طول برنامه:12 دقیقه

تفسیرقرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:35:08
 • پایان برنامه: 23:00:08
 • طول برنامه:25 دقیقه

اسلامی تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:08
 • پایان برنامه: 23:02:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

دنیا 100 سیکنڈ میں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:02:16
 • پایان برنامه: 23:04:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعا کی راہ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:04:46
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:36:19
 • طول برنامه:31 دقیقه

بوسیدہ محل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:36:19
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:23 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.