جدول پخش

سحر 2
 • شروع برنامه:00:25:03
 • پایان برنامه: 00:33:06
 • طول برنامه:8 دقیقه

ٹہوکہ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:34:53
 • پایان برنامه: 01:25:47
 • طول برنامه:50 دقیقه

The sound of rain

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:25:47
 • پایان برنامه: 01:53:47
 • طول برنامه:28 دقیقه

انداز جہاں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:54:53
 • پایان برنامه: 02:21:06
 • طول برنامه:26 دقیقه

سخن دلنواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:21:06
 • پایان برنامه: 02:29:59
 • طول برنامه:8 دقیقه

ہنر سیکھے

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:29:59
 • پایان برنامه: 03:14:22
 • طول برنامه:44 دقیقه

اٹوٹ بندھن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:14:22
 • پایان برنامه: 03:20:33
 • طول برنامه:6 دقیقه

یہاں ہے رستہ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:20:33
 • پایان برنامه: 03:28:51
 • طول برنامه:8 دقیقه

اسلام کی جانب میرا سفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبریں کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:27:03
 • طول برنامه:27 دقیقه

مغرب اور اسلامی انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:10
 • پایان برنامه: 05:14:33
 • طول برنامه:44 دقیقه

اٹوٹ بندھن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:14:33
 • پایان برنامه: 05:20:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

یہاں ہے رستہ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:20:44
 • پایان برنامه: 05:27:33
 • طول برنامه:6 دقیقه

بیت المقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:20:54
 • طول برنامه:50 دقیقه

The sound of rain

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:25:29
 • پایان برنامه: 06:53:29
 • طول برنامه:28 دقیقه

انداز جہاں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:53:29
 • پایان برنامه: 07:00:09
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ جنایت خاموش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:09
 • پایان برنامه: 07:26:22
 • طول برنامه:26 دقیقه

سخن دلنواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

قلقلی اور بچے کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:59:50
 • پایان برنامه: 08:44:13
 • طول برنامه:44 دقیقه

اٹوٹ بندھن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:44:13
 • پایان برنامه: 08:50:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

یہاں ہے رستہ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:24
 • پایان برنامه: 08:57:13
 • طول برنامه:6 دقیقه

بیت المقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:25:33
 • طول برنامه:25 دقیقه

اوپن ٹاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:20:00
 • پایان برنامه: 10:47:03
 • طول برنامه:27 دقیقه

مغرب اور اسلامی انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:50:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

قلقلی اور بچے کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:20:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ راز نگاهت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:20:12
 • پایان برنامه: 12:11:06
 • طول برنامه:50 دقیقه

The sound of rain

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:11:06
 • پایان برنامه: 12:39:06
 • طول برنامه:28 دقیقه

انداز جہاں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 13:06:13
 • طول برنامه:26 دقیقه

سخن دلنواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:02
 • پایان برنامه: 13:54:25
 • طول برنامه:44 دقیقه

اٹوٹ بندھن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:54:25
 • پایان برنامه: 14:00:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

یہاں ہے رستہ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:36
 • پایان برنامه: 14:08:16
 • طول برنامه:7 دقیقه

بیانات رهبری 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:10:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

قلقلی اور بچے

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبریں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

قرآن اور زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:54:49
 • طول برنامه:24 دقیقه

بی مرز با حجاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 17:55:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ راز نگاهت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:22:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

جام جم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:22:00
 • پایان برنامه: 18:28:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ جنایت خاموش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:02:52
 • طول برنامه:32 دقیقه

The sound of rain

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:02:52
 • پایان برنامه: 19:18:47
 • طول برنامه:15 دقیقه

بر صغیر کی فارسی گو شعرا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:18:47
 • پایان برنامه: 19:25:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

بیانات رهبری -کارکنان مجلس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

انداز جہاں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:17
 • پایان برنامه: 20:25:17
 • طول برنامه:25 دقیقه

شیراز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبریں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:56
 • پایان برنامه: 21:43:18
 • طول برنامه:43 دقیقه

اٹوٹ بندھن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:43:18
 • پایان برنامه: 21:50:20
 • طول برنامه:7 دقیقه

یہاں ہے رستہ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:20
 • پایان برنامه: 21:58:30
 • طول برنامه:8 دقیقه

اسلام کی جانب میرا سفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:22:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

جام جم کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:22:00
 • پایان برنامه: 22:34:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تفسیر قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:34:00
 • پایان برنامه: 22:59:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

قرآن اور زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:04:56
 • پایان برنامه: 23:29:45
 • طول برنامه:24 دقیقه

بی مرز با حجاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:45
 • پایان برنامه: 23:35:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

بیت المقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:35:59
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.