جدول پخش

سحر 2
 • شروع برنامه:00:19:30
 • پایان برنامه: 00:26:08
 • طول برنامه:6 دقیقه

تفسیرقرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:26:08
 • پایان برنامه: 01:28:46
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

ایران کی سیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:28:46
 • پایان برنامه: 01:56:56
 • طول برنامه:28 دقیقه

انداز جہاں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:56:56
 • پایان برنامه: 02:23:08
 • طول برنامه:26 دقیقه

جاویدان شخصیات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:23:08
 • پایان برنامه: 02:23:50
 • طول برنامه:

تیزر مجری های اردو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:23:50
 • پایان برنامه: 03:12:43
 • طول برنامه:48 دقیقه

ستائش 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:12:43
 • پایان برنامه: 03:29:20
 • طول برنامه:16 دقیقه

ایرانی ستارے

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:29:20
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:55:11
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبریں کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:55:11
 • پایان برنامه: 03:57:17
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر زندگی سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:57:17
 • پایان برنامه: 03:58:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس آی فیلم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:58:44
 • پایان برنامه: 03:59:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:59:51
 • پایان برنامه: 04:26:19
 • طول برنامه:26 دقیقه

اپیرچر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:26:19
 • پایان برنامه: 04:28:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس هیجان در ساعت صفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:28:19
 • پایان برنامه: 05:17:12
 • طول برنامه:48 دقیقه

ستائش 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:17:12
 • پایان برنامه: 05:27:22
 • طول برنامه:10 دقیقه

مستند شش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:27:22
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

ایران کی سیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:15:31
 • طول برنامه:45 دقیقه

زندگی سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:31
 • پایان برنامه: 07:17:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

انونس سلام زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:17:46
 • پایان برنامه: 07:27:52
 • طول برنامه:10 دقیقه

تفسیرقرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:27:52
 • پایان برنامه: 07:29:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر زندگی سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:50
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 07:40:22
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبریں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:40:22
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

اقرا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:10:00
 • پایان برنامه: 08:58:53
 • طول برنامه:48 دقیقه

ستائش 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:58:53
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تکرار خبر صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:10:00
 • پایان برنامه: 09:13:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایک دن ایک کتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:13:07
 • پایان برنامه: 09:23:13
 • طول برنامه:10 دقیقه

تفسیرقرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:23:13
 • پایان برنامه: 09:27:17
 • طول برنامه:4 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:27:17
 • پایان برنامه: 09:28:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس آی فیلم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:28:44
 • پایان برنامه: 10:18:14
 • طول برنامه:49 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:18:14
 • پایان برنامه: 10:48:07
 • طول برنامه:29 دقیقه

قلقلی اور بچے کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:48:07
 • پایان برنامه: 10:58:17
 • طول برنامه:10 دقیقه

مستند شش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:17
 • پایان برنامه: 11:00:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

انونس ستایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:15
 • پایان برنامه: 11:25:13
 • طول برنامه:24 دقیقه

جام جم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:25:13
 • پایان برنامه: 11:25:41
 • طول برنامه:

ارم3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:25:41
 • پایان برنامه: 11:29:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ الهنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:29:29
 • پایان برنامه: 12:14:29
 • طول برنامه:45 دقیقه

تکررا برنامه صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:29
 • پایان برنامه: 12:16:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

انونس سلام زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:16:35
 • پایان برنامه: 12:26:41
 • طول برنامه:10 دقیقه

تفسیرقرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:26:41
 • پایان برنامه: 12:29:48
 • طول برنامه:3 دقیقه

کتابهای اردو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:29:48
 • پایان برنامه: 12:56:16
 • طول برنامه:26 دقیقه

اپیرچر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:56:16
 • پایان برنامه: 13:12:53
 • طول برنامه:16 دقیقه

ایرانی ستارے

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:53
 • پایان برنامه: 13:14:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

انونس پیمانهای پنهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:14:29
 • پایان برنامه: 14:03:22
 • طول برنامه:48 دقیقه

ستائش 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:03:22
 • پایان برنامه: 14:52:52
 • طول برنامه:49 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:52:52
 • پایان برنامه: 14:54:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس هیجان در ساعت صفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:54:52
 • پایان برنامه: 14:57:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر زندگی سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:57:07
 • پایان برنامه: 15:26:05
 • طول برنامه:28 دقیقه

قلقلی اور بچے

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:26:05
 • پایان برنامه: 15:28:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

انونس ستایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:28:03
 • پایان برنامه: 15:29:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

انونس ای فیلم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:29:30
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 15:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبریں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 15:56:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس آی فیلم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:56:29
 • پایان برنامه: 15:58:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس هیجان در ساعت صفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:29
 • پایان برنامه: 15:59:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:30
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 15:59

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:28:57
 • طول برنامه:28 دقیقه

اسلامی تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:28:57
 • پایان برنامه: 16:31:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

شوق زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:31:07
 • پایان برنامه: 16:31:37
 • طول برنامه:

اعلام میانی 16:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:31:37
 • پایان برنامه: 16:54:58
 • طول برنامه:23 دقیقه

شیخ سیام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:54:58
 • پایان برنامه: 16:58:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ مادر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:47
 • پایان برنامه: 16:59:30
 • طول برنامه:

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:30
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 16:59

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 17:58:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

خلاقیت با رنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:58:00
 • پایان برنامه: 17:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:00
 • پایان برنامه: 17:59:30
 • طول برنامه:

فوتوموشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:30
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 17:59

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

جام جم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 18:28:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

کتابهای اردو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:00
 • پایان برنامه: 18:28:15
 • طول برنامه:

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:15
 • پایان برنامه: 18:28:45
 • طول برنامه:

اعلام میانی 18:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:45
 • پایان برنامه: 18:41:01
 • طول برنامه:12 دقیقه

زبان عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:41:01
 • پایان برنامه: 18:56:36
 • طول برنامه:15 دقیقه

ایرانی ستارے

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:56:36
 • پایان برنامه: 19:28:32
 • طول برنامه:31 دقیقه

یہ افریقا ہے

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:28:32
 • پایان برنامه: 19:29:30
 • طول برنامه:

اعلام تصویری 15:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:29:30
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 19:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

انداز جہاں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس هیجان در ساعت صفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:00:19
 • طول برنامه:

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:19
 • پایان برنامه: 20:00:49
 • طول برنامه:

اعلام میانی 19:59

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:49
 • پایان برنامه: 20:20:58
 • طول برنامه:20 دقیقه

نئے افق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:58
 • پایان برنامه: 20:29:30
 • طول برنامه:8 دقیقه

ان دیکھی جگہیں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:30
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 20:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:30:10
 • طول برنامه:

شمارش معکوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:10
 • پایان برنامه: 20:55:10
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبریں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:10
 • پایان برنامه: 20:59:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:10
 • پایان برنامه: 20:59:40
 • طول برنامه:

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:40
 • پایان برنامه: 21:00:10
 • طول برنامه:

اعلام میانی 20:59

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:10
 • پایان برنامه: 21:50:28
 • طول برنامه:50 دقیقه

ستائش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:28
 • پایان برنامه: 21:56:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

کاغذ کے پھول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:56:18
 • پایان برنامه: 22:00:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ مادر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:07
 • پایان برنامه: 22:25:07
 • طول برنامه:25 دقیقه

جام جم کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:25:07
 • پایان برنامه: 22:27:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیک آشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:27:07
 • پایان برنامه: 22:30:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایک دن ایک کتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:07
 • پایان برنامه: 22:59:04
 • طول برنامه:28 دقیقه

اسلامی تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:04
 • پایان برنامه: 23:01:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

شوق زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:01:14
 • پایان برنامه: 23:24:35
 • طول برنامه:23 دقیقه

شیخ سیام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:24:35
 • پایان برنامه: 23:32:35
 • طول برنامه:8 دقیقه

رنگ کے ساتھ تخلیقی صلاحیت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:32:35
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:27 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.