جدول پخش

سحر 2
 • شروع برنامه:00:20:14
 • پایان برنامه: 00:33:26
 • طول برنامه:13 دقیقه

ایران جان من و جان شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:33:26
 • پایان برنامه: 01:36:07
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

ایران کی سیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:36:07
 • پایان برنامه: 01:36:52
 • طول برنامه:

فتو کیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:36:52
 • پایان برنامه: 02:05:02
 • طول برنامه:28 دقیقه

انداز جہاں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:05:02
 • پایان برنامه: 02:05:25
 • طول برنامه:

ارم2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:05:25
 • پایان برنامه: 02:31:57
 • طول برنامه:26 دقیقه

Relics OF PERCIA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:31:57
 • پایان برنامه: 03:14:30
 • طول برنامه:42 دقیقه

جلال الدین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:14:30
 • پایان برنامه: 03:28:54
 • طول برنامه:14 دقیقه

شکرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:28:54
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبریں کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:55:00
 • پایان برنامه: 03:59:06
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ الهنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:59:06
 • پایان برنامه: 04:00:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:37
 • پایان برنامه: 04:25:42
 • طول برنامه:25 دقیقه

اسرائیلی رابطے

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:25:42
 • پایان برنامه: 05:26:22
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:26:22
 • پایان برنامه: 06:29:03
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

ایران کی سیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:29:03
 • پایان برنامه: 06:30:01
 • طول برنامه:

اعلام متنی 06:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:01
 • پایان برنامه: 07:15:12
 • طول برنامه:45 دقیقه

زندگی سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:12
 • پایان برنامه: 07:16:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:16:39
 • پایان برنامه: 07:25:33
 • طول برنامه:8 دقیقه

فناوریهای نوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:25:33
 • پایان برنامه: 07:29:22
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ مادر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:22
 • پایان برنامه: 07:29:50
 • طول برنامه:

ارم3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:50
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 07:40:04
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبریں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:40:04
 • پایان برنامه: 07:42:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

نگاره های کهن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:42:29
 • پایان برنامه: 07:47:27
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ سامی یوسف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:47:27
 • پایان برنامه: 08:00:39
 • طول برنامه:13 دقیقه

ایران جان من و جان شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:39
 • پایان برنامه: 08:43:12
 • طول برنامه:42 دقیقه

جلال الدین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:43:12
 • پایان برنامه: 08:57:36
 • طول برنامه:14 دقیقه

شکرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:57:36
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبریں کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:10:00
 • پایان برنامه: 09:35:23
 • طول برنامه:25 دقیقه

انیمیشن محمد امین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:35:23
 • پایان برنامه: 10:09:35
 • طول برنامه:34 دقیقه

یادیں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:09:35
 • پایان برنامه: 10:11:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

انونس هیجان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:11:35
 • پایان برنامه: 10:14:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه شهر چای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:14:21
 • پایان برنامه: 10:28:45
 • طول برنامه:14 دقیقه

شکرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:28:45
 • پایان برنامه: 10:30:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مستند ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:37
 • پایان برنامه: 10:57:05
 • طول برنامه:26 دقیقه

قلقلی اور بچے کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:57:05
 • پایان برنامه: 11:00:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

مشاهیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:24
 • پایان برنامه: 11:25:41
 • طول برنامه:25 دقیقه

جام جم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:25:41
 • پایان برنامه: 11:30:06
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ سامی یوسف 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:06
 • پایان برنامه: 11:31:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اینجا افریقاست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:31:58
 • پایان برنامه: 12:16:58
 • طول برنامه:45 دقیقه

زندگی سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:16:58
 • پایان برنامه: 12:30:10
 • طول برنامه:13 دقیقه

ایران جان من و جان شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:10
 • پایان برنامه: 12:31:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جام جم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:31:41
 • پایان برنامه: 12:56:46
 • طول برنامه:25 دقیقه

اسرائیلی رابطے

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:56:46
 • پایان برنامه: 13:00:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ زعشقت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:52
 • پایان برنامه: 13:50:31
 • طول برنامه:49 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:31
 • پایان برنامه: 13:59:25
 • طول برنامه:8 دقیقه

فناوریهای نوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:25
 • پایان برنامه: 14:41:58
 • طول برنامه:42 دقیقه

جلال الدین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:41:58
 • پایان برنامه: 14:55:10
 • طول برنامه:13 دقیقه

ذخایرفرهنگ و ادب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:55:10
 • پایان برنامه: 14:58:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ مادر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:58:59
 • پایان برنامه: 15:00:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس آی فیلم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:26
 • پایان برنامه: 15:28:25
 • طول برنامه:27 دقیقه

قلقلی اور بچے کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:28:25
 • پایان برنامه: 15:29:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام تصویری 15:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:29:30
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 15:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر بخش اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 15:55:23
 • طول برنامه:

آرم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:23
 • پایان برنامه: 15:58:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

کتابهای اردو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:41
 • پایان برنامه: 15:59:11
 • طول برنامه:

اعلام میانی 15:59

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:11
 • پایان برنامه: 16:28:15
 • طول برنامه:29 دقیقه

قاب خاطره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:28:15
 • پایان برنامه: 16:59:54
 • طول برنامه:31 دقیقه

همچون یک رویا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:54
 • پایان برنامه: 17:00:24
 • طول برنامه:

اعلام میانی 16:59

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:24
 • پایان برنامه: 17:50:31
 • طول برنامه:50 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:31
 • پایان برنامه: 18:00:45
 • طول برنامه:10 دقیقه

فناوریهای نوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:45
 • پایان برنامه: 18:01:15
 • طول برنامه:

اعلام میانی 17:59

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:01:15
 • پایان برنامه: 18:27:07
 • طول برنامه:25 دقیقه

پارسیان زنگبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:07
 • پایان برنامه: 18:29:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس زندگی سلام 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:31
 • پایان برنامه: 18:30:01
 • طول برنامه:

اعلام میانی 18:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:01
 • پایان برنامه: 18:54:02
 • طول برنامه:24 دقیقه

ستارگان ادبیات فارسی در هند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:54:02
 • پایان برنامه: 18:55:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس آدرنالین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:35
 • پایان برنامه: 19:27:01
 • طول برنامه:31 دقیقه

اینجا آفریقاست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:27:01
 • پایان برنامه: 19:28:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جام جم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:28:32
 • پایان برنامه: 19:29:30
 • طول برنامه:

اعلام متنی 19:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:29:30
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 19:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:58:02
 • طول برنامه:28 دقیقه

میزگرد سیاسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:02
 • پایان برنامه: 19:59:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اینجا آفریفاست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:54
 • پایان برنامه: 20:00:24
 • طول برنامه:

اعلام میانی 19:59

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:24
 • پایان برنامه: 20:21:02
 • طول برنامه:20 دقیقه

طلوعی دیگر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:02
 • پایان برنامه: 20:27:34
 • طول برنامه:6 دقیقه

جایی که نمی شناختم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:27:34
 • پایان برنامه: 20:29:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس we the people

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:20
 • پایان برنامه: 20:29:50
 • طول برنامه:

اعلام میانی 20:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:50
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:25
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر بخش دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:25
 • پایان برنامه: 20:55:58
 • طول برنامه:

تیزر یوتیوب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:58
 • پایان برنامه: 20:58:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

نگاره ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:18
 • پایان برنامه: 21:00:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فیلم اردو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:16
 • پایان برنامه: 21:00:46
 • طول برنامه:

اعلام میانی 20:59

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:46
 • پایان برنامه: 21:42:55
 • طول برنامه:42 دقیقه

جلال الدین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:42:55
 • پایان برنامه: 21:58:17
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:58:17
 • پایان برنامه: 22:00:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مستند ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:09
 • پایان برنامه: 22:25:09
 • طول برنامه:25 دقیقه

جام جم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:25:09
 • پایان برنامه: 22:26:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس آدرنالین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:26:42
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

کتابهای اردو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:19:56
 • طول برنامه:49 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:19:56
 • پایان برنامه: 23:51:35
 • طول برنامه:31 دقیقه

همچون یک رویا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:51:35
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:8 دقیقه

قاب خاطره

توضیحات برنامه درج نشده است.