جدول پخش

سحر 2
 • شروع برنامه:00:19:56
 • پایان برنامه: 00:30:14
 • طول برنامه:10 دقیقه

مستند شش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:14
 • پایان برنامه: 01:22:03
 • طول برنامه:51 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:22:03
 • پایان برنامه: 01:33:56
 • طول برنامه:11 دقیقه

تفسیرقرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:33:56
 • پایان برنامه: 01:34:16
 • طول برنامه:

وله اربعین 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:34:16
 • پایان برنامه: 02:02:16
 • طول برنامه:28 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:02:16
 • پایان برنامه: 02:27:40
 • طول برنامه:25 دقیقه

طلوعی دیگر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:27:40
 • پایان برنامه: 02:30:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

کتابهای اردو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:26
 • پایان برنامه: 03:22:44
 • طول برنامه:52 دقیقه

ستایش 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:22:44
 • پایان برنامه: 03:23:04
 • طول برنامه:

وله اربعین 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:23:04
 • پایان برنامه: 03:28:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

کاغذ کے پھول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:28:55
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبریں کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:55:00
 • پایان برنامه: 03:55:33
 • طول برنامه:

تیزر یوتیوب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:55:33
 • پایان برنامه: 03:57:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:57:01
 • پایان برنامه: 04:00:25
 • طول برنامه:3 دقیقه

101 روایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:25
 • پایان برنامه: 04:30:41
 • طول برنامه:30 دقیقه

سرگشته خورشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:41
 • پایان برنامه: 05:22:59
 • طول برنامه:52 دقیقه

ستایش 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:22:59
 • پایان برنامه: 05:24:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:24:56
 • پایان برنامه: 05:30:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

نسیم گل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:35
 • پایان برنامه: 06:22:24
 • طول برنامه:51 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:22:24
 • پایان برنامه: 06:24:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

الی الدعا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:24:45
 • پایان برنامه: 06:27:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ اربعین 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:27:45
 • پایان برنامه: 06:29:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اربعین اردو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:29:34
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:15:10
 • طول برنامه:45 دقیقه

زندگی سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:10
 • پایان برنامه: 07:15:26
 • طول برنامه:

آرم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:26
 • پایان برنامه: 07:25:44
 • طول برنامه:10 دقیقه

جہان دانش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:25:44
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 07:40:17
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبریں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:40:17
 • پایان برنامه: 07:40:50
 • طول برنامه:

تیزر یوتیوب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:40:50
 • پایان برنامه: 08:06:14
 • طول برنامه:25 دقیقه

طلوعی دیگر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:06:14
 • پایان برنامه: 08:58:32
 • طول برنامه:52 دقیقه

ستایش 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:58:32
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تکرار خبر ضبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:10:00
 • پایان برنامه: 09:11:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اربعین اردو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:11:49
 • پایان برنامه: 09:23:41
 • طول برنامه:11 دقیقه

تفسیرقرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:23:41
 • پایان برنامه: 09:26:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ اربعین 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:26:41
 • پایان برنامه: 09:30:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

عبرت آمیز داستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:05
 • پایان برنامه: 10:20:01
 • طول برنامه:49 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:20:01
 • پایان برنامه: 10:22:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

کتابهای اردو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:22:47
 • پایان برنامه: 10:51:10
 • طول برنامه:28 دقیقه

قلقلی اور بچے کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:51:10
 • پایان برنامه: 10:52:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس زنان ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:52:56
 • پایان برنامه: 10:58:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

کاغذ کے پھول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:47
 • پایان برنامه: 10:59:07
 • طول برنامه:

وله اربعین 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:07
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:25:18
 • طول برنامه:25 دقیقه

جام جم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:25:18
 • پایان برنامه: 11:26:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:26:46
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

مشاهیر ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

زندگی سلام کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:20:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:39
 • پایان برنامه: 12:30:57
 • طول برنامه:10 دقیقه

جہان دانش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:57
 • پایان برنامه: 12:32:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اربعین اردو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:32:46
 • پایان برنامه: 13:03:02
 • طول برنامه:30 دقیقه

سرگشته خورشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:03:02
 • پایان برنامه: 13:55:20
 • طول برنامه:52 دقیقه

ستایش 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:20
 • پایان برنامه: 14:07:24
 • طول برنامه:12 دقیقه

صدای کربلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:07:24
 • پایان برنامه: 14:09:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اربعین اردو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:09:13
 • پایان برنامه: 14:59:09
 • طول برنامه:49 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:59:09
 • پایان برنامه: 15:27:31
 • طول برنامه:28 دقیقه

قلقلی اور بچے

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:27:31
 • پایان برنامه: 15:28:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام تصویری 15:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:28:37
 • پایان برنامه: 15:29:20
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:29:20
 • پایان برنامه: 15:29:50
 • طول برنامه:

اعلام میانی 15:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:29:50
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبریں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 15:55:28
 • طول برنامه:

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:28
 • پایان برنامه: 15:57:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

اینفوگرافی اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:57:47
 • پایان برنامه: 15:59:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس هیجان در ساعت صفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:47
 • پایان برنامه: 16:00:17
 • طول برنامه:

اعلام میانی 15:59

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:17
 • پایان برنامه: 16:27:19
 • طول برنامه:27 دقیقه

قرآن اور زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:27:19
 • پایان برنامه: 16:29:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

اینفوگرافی اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:59
 • پایان برنامه: 16:30:29
 • طول برنامه:

اعلام میانی 16:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:29
 • پایان برنامه: 16:59:30
 • طول برنامه:29 دقیقه

سرگشته خورشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:30
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 16:59

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:50:03
 • طول برنامه:50 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:03
 • پایان برنامه: 17:50:27
 • طول برنامه:

آرم 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:27
 • پایان برنامه: 17:55:04
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ جنایت خاموش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:04
 • پایان برنامه: 17:56:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس آی فیلم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:31
 • پایان برنامه: 17:58:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

تایم لپس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:58:07
 • پایان برنامه: 17:59:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

فوتوموشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:45
 • پایان برنامه: 18:00:15
 • طول برنامه:

اعلام میانی 17:59

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:15
 • پایان برنامه: 18:24:54
 • طول برنامه:24 دقیقه

جام جم کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:24:54
 • پایان برنامه: 18:27:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ سامی یوسف 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:44
 • پایان برنامه: 18:29:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

فوتوموشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:30
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 18:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:20:02
 • طول برنامه:50 دقیقه

حسین نور هدایت و سفینه النجاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:20:02
 • پایان برنامه: 19:20:47
 • طول برنامه:

دعا کی راہ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:20:47
 • پایان برنامه: 19:26:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

نسیم گل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:26:32
 • پایان برنامه: 19:28:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس هیجان در ساعت صفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:28:32
 • پایان برنامه: 19:29:30
 • طول برنامه:

اعلام متنی 19:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:29:30
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 19:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:58:09
 • طول برنامه:28 دقیقه

انداز جہاں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:09
 • پایان برنامه: 20:00:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

ایک دن ایک کتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:56
 • پایان برنامه: 20:01:26
 • طول برنامه:

اعلام میانی 19:59

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:01:26
 • پایان برنامه: 20:26:20
 • طول برنامه:24 دقیقه

The Marine Life OF The Persian Gulf

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:20
 • پایان برنامه: 20:29:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

اینفوگرافی اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:20
 • پایان برنامه: 20:29:50
 • طول برنامه:

اعلام میانی 20:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:50
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبریں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 20:55:30
 • طول برنامه:

اعلام میانی 20:59

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:30
 • پایان برنامه: 21:39:19
 • طول برنامه:43 دقیقه

ستائش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:39:19
 • پایان برنامه: 21:45:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

کاغذ کے پھول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:45:09
 • پایان برنامه: 22:01:27
 • طول برنامه:16 دقیقه

ایرانی ستارے

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:01:27
 • پایان برنامه: 22:26:06
 • طول برنامه:24 دقیقه

جام جم کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:26:06
 • پایان برنامه: 22:30:12
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ زعشقت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:12
 • پایان برنامه: 22:57:14
 • طول برنامه:27 دقیقه

قرآن اور زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:14
 • پایان برنامه: 22:59:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

اینفوگرافی اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:16
 • پایان برنامه: 23:28:17
 • طول برنامه:29 دقیقه

سرگشته خورشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:28:17
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:31 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.