جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

سحر 2
 • شروع برنامه:00:00:08
 • پایان برنامه: 00:05:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

ایران کے قابل دید مقامات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:05:18
 • پایان برنامه: 00:33:46
 • طول برنامه:28 دقیقه

سترہ ہزار دن بعد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:35:00
 • پایان برنامه: 01:25:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:25:00
 • پایان برنامه: 01:33:22
 • طول برنامه:8 دقیقه

بیانات رهبری 6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:35:00
 • پایان برنامه: 02:25:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اسپورٹس میگزین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:25:00
 • پایان برنامه: 02:53:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

انداز جہاں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:55:00
 • پایان برنامه: 03:16:37
 • طول برنامه:21 دقیقه

ایرانی دستکاریاں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:16:37
 • پایان برنامه: 03:28:37
 • طول برنامه:12 دقیقه

نئے افق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:12:13
 • طول برنامه:42 دقیقه

سیریل سراب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:12:13
 • پایان برنامه: 04:26:13
 • طول برنامه:14 دقیقه

ایران کے بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبریں کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:28:28
 • طول برنامه:28 دقیقه

سترہ ہزار دن بعد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:12:13
 • طول برنامه:42 دقیقه

سیریل سراب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:13
 • پایان برنامه: 06:26:13
 • طول برنامه:14 دقیقه

ایران کے بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:29:55
 • پایان برنامه: 07:19:55
 • طول برنامه:50 دقیقه

اسپورٹس میگزین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 07:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

انداز جہاں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:21:37
 • طول برنامه:21 دقیقه

ایرانی دستکاریاں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

قلقلی اور بچے کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:42:13
 • طول برنامه:42 دقیقه

سیریل سراب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:42:13
 • پایان برنامه: 09:56:13
 • طول برنامه:14 دقیقه

ایران کے بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:35:26
 • طول برنامه:35 دقیقه

پیام رحمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:35:26
 • پایان برنامه: 11:25:26
 • طول برنامه:50 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:25:26
 • پایان برنامه: 11:53:54
 • طول برنامه:28 دقیقه

سترہ ہزار دن بعد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:53:54
 • پایان برنامه: 12:18:54
 • طول برنامه:25 دقیقه

قلقلی اور بچے کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اسپورٹس میگزین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 13:38:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

انداز جہاں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:40:00
 • پایان برنامه: 14:01:37
 • طول برنامه:21 دقیقه

ایرانی دستکاریاں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:01:37
 • پایان برنامه: 14:09:14
 • طول برنامه:7 دقیقه

کلیپ خدا منو دوست نداره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:10:00
 • پایان برنامه: 14:52:13
 • طول برنامه:42 دقیقه

سیریل سراب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:52:13
 • پایان برنامه: 15:06:13
 • طول برنامه:14 دقیقه

ایران کے بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:10:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

قلقلی اور بچے

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبریں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خطبہ نماز جمعہ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:48:35
 • طول برنامه:18 دقیقه

غلاموں کی تجارت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:48:35
 • پایان برنامه: 17:56:41
 • طول برنامه:8 دقیقه

بیانات رهبری 19

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:00
 • پایان برنامه: 18:57:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

کلیپ خدا منو دوست نداره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:22:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

جام جم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:26:02
 • پایان برنامه: 19:51:02
 • طول برنامه:25 دقیقه

اقتصادنامہ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:02
 • پایان برنامه: 20:27:10
 • طول برنامه:36 دقیقه

قرآن کریم کی تزئین و آرائش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

انداز جہاں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:27:41
 • طول برنامه:27 دقیقه

ایران کی وائلڈ لائف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبریں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:42:52
 • طول برنامه:42 دقیقه

سیریل سراب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:42:52
 • پایان برنامه: 22:54:13
 • طول برنامه:11 دقیقه

ایران دہشت گردی کا شکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:13
 • پایان برنامه: 22:59:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ شهادت 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:22:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

جام جم کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:27:12
 • پایان برنامه: 23:58:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مناسبتهای مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.