جدول پخش

سحر 2
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:16
 • پایان برنامه: 01:29:52
 • طول برنامه:59 دقیقه

Relatively bad guys

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:51
 • پایان برنامه: 01:58:51
 • طول برنامه:28 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:30
 • پایان برنامه: 02:30:15
 • طول برنامه:29 دقیقه

ایران ڈاکیومنٹری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:31:25
 • پایان برنامه: 03:06:58
 • طول برنامه:35 دقیقه

ہمدرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:07:38
 • پایان برنامه: 03:29:15
 • طول برنامه:21 دقیقه

ایرانی دستکاریاں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبریں کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:01:48
 • پایان برنامه: 04:27:21
 • طول برنامه:25 دقیقه

we the peolpe

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:31:02
 • پایان برنامه: 05:06:35
 • طول برنامه:35 دقیقه

ہمدرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:07:31
 • پایان برنامه: 05:29:08
 • طول برنامه:21 دقیقه

ایرانی دستکاریاں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:19
 • پایان برنامه: 06:29:55
 • طول برنامه:59 دقیقه

Relatively bad guys

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:54
 • پایان برنامه: 06:58:54
 • طول برنامه:28 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:51
 • پایان برنامه: 07:29:36
 • طول برنامه:29 دقیقه

ایران ڈاکیومنٹری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:41
 • پایان برنامه: 07:55:55
 • طول برنامه:25 دقیقه

قلقلی اور بچے کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:26
 • پایان برنامه: 08:35:59
 • طول برنامه:35 دقیقه

ہمدرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:37:50
 • پایان برنامه: 08:59:27
 • طول برنامه:21 دقیقه

ایرانی دستکاریاں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:43
 • پایان برنامه: 09:29:17
 • طول برنامه:28 دقیقه

اسلام ٹائم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:22
 • پایان برنامه: 10:20:22
 • طول برنامه:50 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:20:55
 • پایان برنامه: 10:46:28
 • طول برنامه:25 دقیقه

we the peolpe

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:47:54
 • پایان برنامه: 11:13:08
 • طول برنامه:25 دقیقه

قلقلی اور بچے کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:13:50
 • پایان برنامه: 12:13:26
 • طول برنامه:59 دقیقه

Relatively bad guys

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:36
 • پایان برنامه: 12:42:36
 • طول برنامه:28 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:42:52
 • پایان برنامه: 13:12:37
 • طول برنامه:29 دقیقه

ایران ڈاکیومنٹری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:37
 • پایان برنامه: 13:48:10
 • طول برنامه:35 دقیقه

ہمدرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:48:10
 • پایان برنامه: 14:09:47
 • طول برنامه:21 دقیقه

ایرانی دستکاریاں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:10:27
 • پایان برنامه: 15:00:27
 • طول برنامه:50 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:27
 • پایان برنامه: 15:24:24
 • طول برنامه:23 دقیقه

قلقلی اور بچے

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبریں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اقرا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:11
 • پایان برنامه: 16:59:30
 • طول برنامه:30 دقیقه

گلوبل ولیج کے رہائشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:52:07
 • پایان برنامه: 17:57:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ 02

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:22:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

جام جم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:22:00
 • پایان برنامه: 18:28:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ جنایت خاموش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:36
 • پایان برنامه: 19:14:06
 • طول برنامه:44 دقیقه

Relatively bad guys

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:14:06
 • پایان برنامه: 19:28:32
 • طول برنامه:14 دقیقه

ثمرقند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

انداز جہاں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

TOP REPORTS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبریں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:57:08
 • پایان برنامه: 21:40:02
 • طول برنامه:42 دقیقه

ہمدرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:40:02
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

ایرانی دستکاریاں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:22:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

جام جم کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:25:14
 • پایان برنامه: 22:30:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ راز نگاهت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:35:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اقرا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:05:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

ایران کی سیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:26
 • پایان برنامه: 23:35:45
 • طول برنامه:30 دقیقه

گلوبل ولیج کے رہائشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:35:45
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.