جدول پخش

شبکه امید
 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:09
 • پایان برنامه: 06:02:01
 • طول برنامه:

آيه هاي نوراني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:02:01
 • پایان برنامه: 06:12:33
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعاي عهد با حضرت ولي عصر (عج)

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:12:33
 • پایان برنامه: 06:12:54
 • طول برنامه:

اعلام اوقات شرعي امروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:54
 • پایان برنامه: 06:14:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله اميد

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:14:10
 • پایان برنامه: 06:14:28
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:14:28
 • پایان برنامه: 06:15:10
 • طول برنامه:

آنونس وب سايت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:15:10
 • پایان برنامه: 06:15:21
 • طول برنامه:

هم اکنون / صبکوک

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:15:21
 • پایان برنامه: 08:50:21
 • طول برنامه:2 ساعت و 35 دقیقه

صبکوک

[موضوع] برنامه ي صبحگاهي شبکه اميد [خلاصه] صبکوک، بسته ي تصويري شبکه ي اميد براي بخش صبحگاهي مي باشد.

 • شروع برنامه:08:50:21
 • پایان برنامه: 08:50:37
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 1

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:50:37
 • پایان برنامه: 08:51:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس لاک پشت هاي نينجا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:51:59
 • پایان برنامه: 08:53:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس قصه هاي پهلوان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:53:01
 • پایان برنامه: 08:53:08
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:53:08
 • پایان برنامه: 09:00:20
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:20
 • پایان برنامه: 09:00:32
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه دو دوست

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:00:32
 • پایان برنامه: 09:56:06
 • طول برنامه:55 دقیقه

مجموعه دو دوست - قسمت 6

[خلاصه] چاندونگ و خواهرش قصد کشتن فرماندار را دارند و با شورش مردم موفق مي شوند فرمانداري را تصرف کنند که...

 • شروع برنامه:09:56:06
 • پایان برنامه: 09:56:24
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:56:24
 • پایان برنامه: 09:57:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سينمايي پنج بچه و شني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:57:35
 • پایان برنامه: 09:57:42
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:57:42
 • پایان برنامه: 09:59:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:54
 • پایان برنامه: 10:00:05
 • طول برنامه:

هم اکنون / بازي ويزيون

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:00:05
 • پایان برنامه: 10:42:35
 • طول برنامه:42 دقیقه

بازي ويزيون

[موضوع] بازي هاي ويديويي [مجري] عليرضا خنجري [ميهمان] علي ذاکري کارشناس بازي سازي، پدرام بهادري کارشناس تحليل بازي [خلاصه] بررسي بازي هاي روز، آموزش بازي سازي، تحليل بازي تهيه کننده: سيد مهدي حسيني کارگردان: پور ضرغام

 • شروع برنامه:10:42:35
 • پایان برنامه: 10:42:51
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 2

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:42:51
 • پایان برنامه: 10:43:42
 • طول برنامه:

آنونس کاربرانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:43:42
 • پایان برنامه: 10:44:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سينمايي پنج بچه و شني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:44:53
 • پایان برنامه: 10:45:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

جالبه بدونيد که...

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:45:53
 • پایان برنامه: 10:47:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس دو دوست

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:47:07
 • پایان برنامه: 10:48:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس لاک پشت هاي نينجا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:48:29
 • پایان برنامه: 10:49:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس قصه هاي پهلوان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:49:31
 • پایان برنامه: 10:50:13
 • طول برنامه:

آنونس وب سايت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:50:13
 • پایان برنامه: 10:50:20
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:50:20
 • پایان برنامه: 10:59:48
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:48
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / مستند بيوگرافي پله

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:27:20
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند بيوگرافي پله

[خلاصه] مستندي از زندگي فوتباليست افسانه اي، پله

 • شروع برنامه:11:27:20
 • پایان برنامه: 11:30:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مستندها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:30:09
 • پایان برنامه: 11:30:20
 • طول برنامه:

هم اکنون / شکرستان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:30:20
 • پایان برنامه: 11:54:30
 • طول برنامه:24 دقیقه

شکرستان

[موضوع] نمايش عروسکي طنز با داستانهاي آموزنده

 • شروع برنامه:11:54:30
 • پایان برنامه: 11:55:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سينمايي پنج بچه و شني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:55:41
 • پایان برنامه: 11:55:52
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:55:52
 • پایان برنامه: 12:07:28
 • طول برنامه:11 دقیقه

مدرسه حفظ

[موضوع] آموزش حفظ قرآن کريم

 • شروع برنامه:12:07:28
 • پایان برنامه: 12:08:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

بشارت 1452

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:08:52
 • پایان برنامه: 12:12:02
 • طول برنامه:3 دقیقه

کليپ به طاها به ياسين نوجوان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:12:02
 • پایان برنامه: 12:12:50
 • طول برنامه:

احاديث امام زمان ( عج )

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:12:50
 • پایان برنامه: 12:13:41
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:13:41
 • پایان برنامه: 12:17:13
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن نوجوان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:17:13
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:

تواشيح سبحان الله

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:23:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

[موضوع] موذن محمد سجاد سلماني

 • شروع برنامه:12:23:06
 • پایان برنامه: 12:24:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتي امام زمان (عج)

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:24:43
 • پایان برنامه: 12:25:20
 • طول برنامه:

وله صلوات

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:25:20
 • پایان برنامه: 12:27:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

کليپ امام زمان (عج)

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:27:14
 • پایان برنامه: 12:27:28
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:27:28
 • پایان برنامه: 12:27:46
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:27:46
 • پایان برنامه: 12:27:53
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:27:53
 • پایان برنامه: 12:30:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:05
 • پایان برنامه: 12:30:17
 • طول برنامه:

هم اکنون / سينمايي غول آهني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:30:17
 • پایان برنامه: 13:43:52
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

سينمايي غول آهني

[موضوع] انيميشن- تخيلي [خلاصه] هوگارت متوجه مي شود که يک ربات، دکل مخابراتي را خورده است و در همين حين با ربات روبرو مي شود و ماجراهايي برايش به وجود مي آيد که...

 • شروع برنامه:13:43:52
 • پایان برنامه: 13:44:12
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 4

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:44:12
 • پایان برنامه: 13:45:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سينمايي پنج بچه و شني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:45:23
 • پایان برنامه: 13:55:38
 • طول برنامه:10 دقیقه

دوربين اميد

[موضوع] افتتاحيه جشنواره مد و لباس فجر

 • شروع برنامه:13:55:38
 • پایان برنامه: 13:56:02
 • طول برنامه:

وب سايت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:56:02
 • پایان برنامه: 13:56:53
 • طول برنامه:

آنونس کاربرانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:56:53
 • پایان برنامه: 13:57:00
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:57:00
 • پایان برنامه: 13:59:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:50
 • پایان برنامه: 14:00:01
 • طول برنامه:

هم اکنون / لاک پشت هاي نينجا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:00:01
 • پایان برنامه: 14:18:20
 • طول برنامه:18 دقیقه

لاک پشت هاي نينجا- قسمت 2

[موضوع] يک تله موش بهتر [خلاصه] ربات هاي سوسکي، خانهء لاک پشت ها را خراب کرده اند و آنها مجبور شده اند آنجا را ترک کنند و پايگاهشان را به جاي ديگري ببرند

 • شروع برنامه:14:18:20
 • پایان برنامه: 14:18:36
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 5

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:18:36
 • پایان برنامه: 14:21:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

ماايراني ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:21:32
 • پایان برنامه: 14:22:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس خروسخون

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:22:33
 • پایان برنامه: 14:23:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس دو دوست

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:23:47
 • پایان برنامه: 14:24:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

جالبه بدونيد که...

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:24:47
 • پایان برنامه: 14:25:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس قصه هاي پهلوان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:25:49
 • پایان برنامه: 14:26:29
 • طول برنامه:

آنونس نبرد ربات ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:26:29
 • پایان برنامه: 14:27:05
 • طول برنامه:

آنونس چاپارخانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:27:05
 • پایان برنامه: 14:29:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

مزه طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:29:48
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / ما اينيم ديگه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:43:30
 • طول برنامه:13 دقیقه

ما اينيم ديگه

[موضوع] معرفي دستاوردهاي ايران [مجري] دلارام فرهناک [خلاصه] معرفي و بررسي دستاوردهاي ايران در زمينه انرژي خورشيدي و الکتريسيته تهيه کننده و کارگردان: امير نظام آبادي

 • شروع برنامه:14:43:30
 • پایان برنامه: 14:44:21
 • طول برنامه:

آنونس کاربرانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:44:21
 • پایان برنامه: 14:45:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سينمايي پنج بچه و شني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:45:32
 • پایان برنامه: 14:46:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس قصه هاي پهلوان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:46:34
 • پایان برنامه: 14:50:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

مزه هيجان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:50:20
 • پایان برنامه: 14:50:27
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:50:27
 • پایان برنامه: 15:00:04
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:04
 • پایان برنامه: 15:00:15
 • طول برنامه:

هم اکنون / بازي ويزيون

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:00:15
 • پایان برنامه: 15:42:45
 • طول برنامه:42 دقیقه

بازي ويزيون

[موضوع] بازي هاي ويديويي [مجري] عليرضا خنجري [ميهمان] علي ذاکري کارشناس بازي سازي، پدرام بهادري کارشناس تحليل بازي [خلاصه] بررسي بازي هاي روز، آموزش بازي سازي، تحليل بازي تهيه کننده: سيد مهدي حسيني کارگردان: پور ضرغام

 • شروع برنامه:15:42:45
 • پایان برنامه: 15:43:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سينمايي پنج بچه و شني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:43:56
 • پایان برنامه: 15:44:07
 • طول برنامه:

هم اکنون / خنده خانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:44:07
 • پایان برنامه: 15:58:17
 • طول برنامه:14 دقیقه

خنده خانه

[موضوع] وقايع خنده دار همراه با دوربين مخفي

 • شروع برنامه:15:58:17
 • پایان برنامه: 15:58:24
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:58:24
 • پایان برنامه: 16:00:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:36
 • پایان برنامه: 16:00:48
 • طول برنامه:

هم اکنون / آيا مي دانيد؟

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:00:48
 • پایان برنامه: 16:46:05
 • طول برنامه:45 دقیقه

آيا مي دانيد؟

[موضوع] مجله علمي [خلاصه] اين برنامه به بررسي فناوري و دستاوردهاي علمي مي پردازد

 • شروع برنامه:16:46:05
 • پایان برنامه: 16:46:25
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:46:25
 • پایان برنامه: 16:49:17
 • طول برنامه:2 دقیقه

ماايراني ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:49:17
 • پایان برنامه: 16:49:59
 • طول برنامه:

آنونس وب سايت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:49:59
 • پایان برنامه: 16:50:35
 • طول برنامه:

آنونس چاپارخانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:50:35
 • پایان برنامه: 16:52:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

کودکان قربانيان اعتياد

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:52:28
 • پایان برنامه: 16:52:52
 • طول برنامه:

وب سايت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:52:52
 • پایان برنامه: 16:57:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

موسيقي انيميشن

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:57:43
 • پایان برنامه: 16:57:50
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:57:50
 • پایان برنامه: 17:00:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:02
 • پایان برنامه: 17:00:13
 • طول برنامه:

هم اکنون / کاربرانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:00:13
 • پایان برنامه: 17:42:08
 • طول برنامه:41 دقیقه

کاربرانه

[موضوع] فضاي مجازي [مجري] هومن ستوده [خلاصه] گشتي در حوزه فضاي مجازي تهيه کننده: عباس محمد خاني

 • شروع برنامه:17:42:08
 • پایان برنامه: 17:43:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

جالبه بدونيد که...

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:43:08
 • پایان برنامه: 17:43:32
 • طول برنامه:

وب سايت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:43:32
 • پایان برنامه: 17:44:02
 • طول برنامه:

چون در

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:44:02
 • پایان برنامه: 17:44:13
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:44:13
 • پایان برنامه: 17:45:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

بشارت 1452

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:45:37
 • پایان برنامه: 17:57:53
 • طول برنامه:12 دقیقه

مدرسه حفظ

[موضوع] آموزش حفظ قرآن کريم [ميهمان] علي حبيبي

 • شروع برنامه:17:57:53
 • پایان برنامه: 18:03:58
 • طول برنامه:6 دقیقه

کليپ انتظار يار

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:03:58
 • پایان برنامه: 18:04:24
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:04:24
 • پایان برنامه: 18:04:45
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:04:45
 • پایان برنامه: 18:10:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:10:13
 • پایان برنامه: 18:11:00
 • طول برنامه:

تواشيح سبحان الله

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:11:00
 • پایان برنامه: 18:16:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

[موضوع] موذن حسين قلعه نويان-نمايشي

 • شروع برنامه:18:16:07
 • پایان برنامه: 18:17:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتي امام زمان (عج)

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:17:44
 • پایان برنامه: 18:18:21
 • طول برنامه:

وله صلوات

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:18:21
 • پایان برنامه: 18:20:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

کليپ يا ابا صالح

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:20:04
 • پایان برنامه: 18:24:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

يک کتاب- سرباز کوچک امام

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:24:59
 • پایان برنامه: 18:25:13
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:25:13
 • پایان برنامه: 18:25:31
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:31
 • پایان برنامه: 18:26:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس رسانش

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:26:48
 • پایان برنامه: 18:26:55
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:26:55
 • پایان برنامه: 18:29:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:48
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / سينمايي پنج بچه و شني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:46:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 16 دقیقه

سينمايي پنج بچه و شني

[خلاصه] پدر رابرت خلبان است و براي جنگ احضار مي شود و قرار مي شود که فرزندانش پيش عمويشان در روستا زندگي کنند........... کارگردان جان استيفنس-محصول سال 2004

 • شروع برنامه:19:46:34
 • پایان برنامه: 19:46:54
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 6

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:46:54
 • پایان برنامه: 19:48:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولين ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:48:30
 • پایان برنامه: 19:49:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

نگاهي از آسمان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:49:54
 • پایان برنامه: 19:50:14
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:50:14
 • پایان برنامه: 19:51:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس راز جزيره

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:51:30
 • پایان برنامه: 19:52:29
 • طول برنامه:

آنونس بازي ويزيون

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:52:29
 • پایان برنامه: 19:53:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جهان ورزش

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:53:32
 • پایان برنامه: 19:54:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مجموعه دو دوست

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:54:46
 • پایان برنامه: 19:57:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مستند ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:57:35
 • پایان برنامه: 19:57:42
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:57:42
 • پایان برنامه: 19:59:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:54
 • پایان برنامه: 20:00:05
 • طول برنامه:

هم اکنون / ماجراجو

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:00:05
 • پایان برنامه: 20:39:59
 • طول برنامه:39 دقیقه

ماجراجو

[موضوع] مستند مسابقه با موضوع طبيعت گردي [ميهمان] کيوان غلامي- کارشناس طبيعت گردي [خلاصه] تهيه کننده و کارگردان: سيد رضا ميرمحمد

 • شروع برنامه:20:39:59
 • پایان برنامه: 20:40:17
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:40:17
 • پایان برنامه: 20:41:14
 • طول برنامه:

آنونس سر به سر

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:41:14
 • پایان برنامه: 20:42:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس لاک پشت هاي نينجا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:42:36
 • پایان برنامه: 20:42:47
 • طول برنامه:

هم اکنون / خنده خانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:42:47
 • پایان برنامه: 20:56:57
 • طول برنامه:14 دقیقه

خنده خانه

[موضوع] وقايع خنده دار همراه با دوربين مخفي

 • شروع برنامه:20:56:57
 • پایان برنامه: 20:57:04
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:57:04
 • پایان برنامه: 20:59:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:57
 • پایان برنامه: 21:00:09
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه دو دوست

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:00:09
 • پایان برنامه: 21:57:22
 • طول برنامه:57 دقیقه

مجموعه دو دوست - قسمت 7

[خلاصه] چاندونگ ابتدا قصد کشتن فرمانروا راددارد و لي چون با پسر فرماندار رفيق است او را رها مي کند و اجازه مي دهد که فرار کند................

 • شروع برنامه:21:57:22
 • پایان برنامه: 21:57:42
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 9

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:57:42
 • پایان برنامه: 21:57:49
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:57:49
 • پایان برنامه: 22:00:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:01
 • پایان برنامه: 22:00:12
 • طول برنامه:

هم اکنون / لاک پشت هاي نينجا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:00:12
 • پایان برنامه: 22:17:35
 • طول برنامه:17 دقیقه

لاک پشت هاي نينجا- قسمت 3

[خلاصه] در اين قسمت استاکمن پول هارا به سرقت مي برد و خانه قبلي لاک پشت هارا هم خراب کرده است............

 • شروع برنامه:22:17:35
 • پایان برنامه: 22:17:51
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 10

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:17:51
 • پایان برنامه: 22:18:31
 • طول برنامه:

اينفو آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:18:31
 • پایان برنامه: 22:29:32
 • طول برنامه:11 دقیقه

دانستنيها

[خلاصه] آکواريوم هاي دريايي

 • شروع برنامه:22:29:32
 • پایان برنامه: 22:30:31
 • طول برنامه:

آنونس بازي ويزيون

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:30:31
 • پایان برنامه: 22:30:43
 • طول برنامه:

هم اکنون / مستند دغدغه هاي يک عکاس

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:30:43
 • پایان برنامه: 22:50:10
 • طول برنامه:19 دقیقه

مستند دغدغه هاي يک عکاس

[موضوع] اين قسمت: روستاي ورده [خلاصه] در اين مجموعه مستند نيروهاي جوان و خوش ذوق به همراهي استاد سيروس حصاري مدرس عکاسي از زاويه لنز يک عکاس پتانسيل گردشگري استان البرز را به تصوير مي کشند

 • شروع برنامه:22:50:10
 • پایان برنامه: 22:50:34
 • طول برنامه:

اينفو آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:50:34
 • پایان برنامه: 22:51:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس راز جزيره

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:51:50
 • پایان برنامه: 22:52:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جهان ورزش

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:52:53
 • پایان برنامه: 22:53:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس خروسخون

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:53:54
 • پایان برنامه: 22:54:30
 • طول برنامه:

آنونس چاپارخانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:54:30
 • پایان برنامه: 22:55:10
 • طول برنامه:

آنونس نبرد ربات ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:55:10
 • پایان برنامه: 22:57:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

ترافيک از اين مُدلش

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:57:38
 • پایان برنامه: 22:57:45
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:57:45
 • پایان برنامه: 22:59:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:57
 • پایان برنامه: 23:00:08
 • طول برنامه:

هم اکنون / قصه هاي پهلوان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:00:08
 • پایان برنامه: 23:50:46
 • طول برنامه:50 دقیقه

مجموعه قصه هاي پهلوان- قسمت 4

[خلاصه] دزديده شدن دوچرخه بچه ها و پيدا شدنش توسط عمو تيمور و در ادامه خريد تبلت براي يونس

 • شروع برنامه:23:50:46
 • پایان برنامه: 23:52:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مجموعه دو دوست

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:52:00
 • پایان برنامه: 23:53:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس خروسخون

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:53:01
 • پایان برنامه: 23:53:58
 • طول برنامه:

آنونس سر به سر

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:53:58
 • پایان برنامه: 23:54:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

جالبه بدونيد که...

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:54:58
 • پایان برنامه: 23:55:51
 • طول برنامه:

آنونس شبرنگ

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:55:51
 • پایان برنامه: 23:56:15
 • طول برنامه:

اعلام اوقات شرعي فردا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:56:15
 • پایان برنامه: 23:59:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ پاياني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965