جدول پخش

شبکه امید
 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:09
 • پایان برنامه: 08:01:30
 • طول برنامه:

اعلام اوقات شرعي امروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:30
 • پایان برنامه: 08:01:48
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:01:48
 • پایان برنامه: 08:01:55
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:01:55
 • پایان برنامه: 08:04:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:04:07
 • پایان برنامه: 08:04:19
 • طول برنامه:

هم اکنون / خروسخون

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:04:19
 • پایان برنامه: 09:01:10
 • طول برنامه:56 دقیقه

خروسخون

[مدت]56دقيقه[موضوع]تهيه گزارش از دانش آموزان[مجري]محسن محبي- فريبا باقري

 • شروع برنامه:09:01:10
 • پایان برنامه: 09:01:26
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 1

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:01:26
 • پایان برنامه: 09:01:33
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:01:33
 • پایان برنامه: 09:03:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:03:45
 • پایان برنامه: 09:03:57
 • طول برنامه:

هم اکنون / سينمايي سپيد دندان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:03:57
 • پایان برنامه: 10:18:58
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

سينمايي سپيد دندان

[مدت]75دقيقه

 • شروع برنامه:10:18:58
 • پایان برنامه: 10:19:05
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:19:05
 • پایان برنامه: 10:21:17
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:21:17
 • پایان برنامه: 10:21:29
 • طول برنامه:

هم اکنون / سينمايي نابغه هاي متقلب

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:21:29
 • پایان برنامه: 11:52:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سينمايي نابغه هاي متقلب

[مدت]90دقيقه[موضوع]جنايي- ماجراجويي محصول سال 2017 تايلند

 • شروع برنامه:11:52:20
 • پایان برنامه: 11:52:40
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 2

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:52:40
 • پایان برنامه: 11:52:47
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:52:47
 • پایان برنامه: 11:53:19
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:53:19
 • پایان برنامه: 11:53:31
 • طول برنامه:

هم اکنون / سينمايي مبارک

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:53:31
 • پایان برنامه: 12:58:50
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

سينمايي مبارک

[مدت]65دقيقه[ميهمان]کارگردان: محمد رضا نجفي امامي نويسنده بهروز واثقي تهيه‌کننده: علي نجفي امامي، علي پاياب بازيگرها: الناز شاکر دوست- امير رهبري – تورج نصر- منوچهر آذر

 • شروع برنامه:12:58:50
 • پایان برنامه: 12:59:20
 • طول برنامه:

چون در

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:59:20
 • پایان برنامه: 12:59:42
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:59:42
 • پایان برنامه: 13:00:03
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:00:03
 • پایان برنامه: 13:04:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن نوجوان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:04:13
 • پایان برنامه: 13:05:00
 • طول برنامه:

تواشيح سبحان الله

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:09:12
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر-نوجوان

[موضوع]موذن:مهدي مردان مرد

 • شروع برنامه:13:09:12
 • پایان برنامه: 13:10:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتي امام زمان (عج)

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:10:49
 • پایان برنامه: 13:11:26
 • طول برنامه:

وله صلوات

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:11:26
 • پایان برنامه: 13:13:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

نور هدايت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:13:50
 • پایان برنامه: 13:14:08
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:14:08
 • پایان برنامه: 13:15:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد- مجوزها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:15:57
 • پایان برنامه: 13:16:08
 • طول برنامه:

هم اکنون / گنج مثنوي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:16:08
 • پایان برنامه: 13:24:45
 • طول برنامه:8 دقیقه

گنج مثنوي

[موضوع]اين قسمت: اديب بد اخلاق

 • شروع برنامه:13:24:45
 • پایان برنامه: 13:27:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مستند ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:27:35
 • پایان برنامه: 13:27:42
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:27:42
 • پایان برنامه: 13:30:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:40
 • پایان برنامه: 13:30:52
 • طول برنامه:

هم اکنون / سينمايي از زمين به اکو

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:30:52
 • پایان برنامه: 14:47:19
 • طول برنامه:1 ساعت و 16 دقیقه

سينمايي از زمين به اکو

[مدت]76دقيقه[موضوع]ماجراجويي خانوادگي- محصول 2014 آمريکا

 • شروع برنامه:14:47:19
 • پایان برنامه: 14:47:35
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 3

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:47:35
 • پایان برنامه: 14:53:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

چارلي چاپلين

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:53:15
 • پایان برنامه: 14:53:34
 • طول برنامه:

واليبال مدرن

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:53:34
 • پایان برنامه: 14:56:44
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق توليد- رستوران بومي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:56:44
 • پایان برنامه: 14:56:51
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:56:51
 • پایان برنامه: 14:59:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:59:49
 • پایان برنامه: 15:00:01
 • طول برنامه:

هم اکنون / سينمايي دنياي مخفي آرئيتي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:00:01
 • پایان برنامه: 16:27:58
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

سينمايي دنياي مخفي آرئيتي

[مدت]87دقيقه[موضوع]ژانر فانتزي-محصول 2010 کشو ر ژاپن

 • شروع برنامه:16:27:58
 • پایان برنامه: 16:28:14
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 4

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:28:14
 • پایان برنامه: 16:28:21
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:28:21
 • پایان برنامه: 16:30:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:53
 • پایان برنامه: 16:31:05
 • طول برنامه:

هم اکنون / سينمايي مردي که همه چيز مي داند

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:31:05
 • پایان برنامه: 17:50:37
 • طول برنامه:1 ساعت و 19 دقیقه

سينمايي مردي که همه چيز مي داند

[مدت]79دقيقه[ميهمان]کارگردان : استفان آرچي نارد محصول سال 2018 فرانسه

 • شروع برنامه:17:50:37
 • پایان برنامه: 17:51:19
 • طول برنامه:

آنونس وب سايت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:51:19
 • پایان برنامه: 17:52:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس دنياي شيرين دريا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:52:32
 • پایان برنامه: 17:56:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتوي مجري

 • شروع برنامه:17:56:46
 • پایان برنامه: 17:56:53
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:56:53
 • پایان برنامه: 17:59:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:48
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / سينمايي مرد عنکبوتي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 19:21:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

سينمايي مرد عنکبوتي

[مدت]81دقيقه[موضوع]مرد عنکبوتي 1[ميهمان]کارگردان : پيتر رمزي ، باب پرسيچتي محصول سال 2018 آمريکا

 • شروع برنامه:19:21:59
 • پایان برنامه: 19:22:19
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 5

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:22:19
 • پایان برنامه: 19:23:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس دنياي شيرين

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:23:42
 • پایان برنامه: 19:25:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد- مجوزها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:25:31
 • پایان برنامه: 19:29:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتوي مجري

 • شروع برنامه:19:29:27
 • پایان برنامه: 19:29:48
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:29:48
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / تاريخ از اين ور

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:48:06
 • طول برنامه:18 دقیقه

تاريخ از اين ور

[مدت]18دقيقه[موضوع]برادران آل بويه

 • شروع برنامه:19:48:06
 • پایان برنامه: 19:48:48
 • طول برنامه:

آنونس وب سايت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:48:48
 • پایان برنامه: 19:51:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مستندها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:51:38
 • پایان برنامه: 19:54:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

مزه هيجان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:54:09
 • پایان برنامه: 19:59:07
 • طول برنامه:4 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتوي مجري

 • شروع برنامه:19:59:07
 • پایان برنامه: 19:59:49
 • طول برنامه:

اينفو آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:59:49
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / تک زنگ

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:12:57
 • طول برنامه:12 دقیقه

تک زنگ

[مدت]12دقيقه[موضوع]معرفي نوجوانان موفق در عرصه هاي مختلف

 • شروع برنامه:20:12:57
 • پایان برنامه: 20:13:10
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:13:10
 • پایان برنامه: 20:13:21
 • طول برنامه:

هم اکنون / مستند آزمايش ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:13:21
 • پایان برنامه: 20:39:19
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند آزمايش ها

[مدت]25دقيقه[موضوع]مستند علمي

 • شروع برنامه:20:39:19
 • پایان برنامه: 20:39:40
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:39:40
 • پایان برنامه: 20:39:51
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:39:51
 • پایان برنامه: 20:40:15
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:40:15
 • پایان برنامه: 20:43:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تلاوت قرآن

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:43:00
 • پایان برنامه: 20:47:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

[موضوع]موذن نوجوان: محمد مهدي کلانتر

 • شروع برنامه:20:47:25
 • پایان برنامه: 20:49:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتي امام زمان (عج)

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:49:02
 • پایان برنامه: 20:49:39
 • طول برنامه:

وله صلوات

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:49:39
 • پایان برنامه: 20:49:53
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:49:53
 • پایان برنامه: 20:50:11
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:50:11
 • پایان برنامه: 20:52:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

ماايراني ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:52:24
 • پایان برنامه: 20:52:37
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:52:37
 • پایان برنامه: 20:57:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

قاب اميد

[زنده]

 • شروع برنامه:20:57:30
 • پایان برنامه: 20:57:37
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:57:37
 • پایان برنامه: 20:59:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:49
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه آنشرلي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:42:41
 • طول برنامه:42 دقیقه

مجموعه آن شرلي- قسمت 3

[مدت]42دقيقه

 • شروع برنامه:21:42:41
 • پایان برنامه: 21:42:59
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:42:59
 • پایان برنامه: 21:45:41
 • طول برنامه:2 دقیقه

دانستنآميد

[موضوع]طرز تهيه ميان وعده هاي مفيد

 • شروع برنامه:21:45:41
 • پایان برنامه: 21:45:56
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:45:56
 • پایان برنامه: 21:56:16
 • طول برنامه:10 دقیقه

خنده خانه

[مدت]10دقيقه[موضوع]وقايع خنده دار همراه با دوربين مخفي

 • شروع برنامه:21:56:16
 • پایان برنامه: 21:57:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

مزه طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:57:34
 • پایان برنامه: 21:57:41
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:57:41
 • پایان برنامه: 21:59:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:59:53
 • پایان برنامه: 22:00:05
 • طول برنامه:

هم اکنون / کارستان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:00:05
 • پایان برنامه: 22:19:47
 • طول برنامه:19 دقیقه

کارستان

[مدت]19دقيقه

 • شروع برنامه:22:19:47
 • پایان برنامه: 22:20:02
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:20:02
 • پایان برنامه: 22:22:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد- کشت گندم

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:22:28
 • پایان برنامه: 22:22:41
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:22:41
 • پایان برنامه: 22:25:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسيقي ملل

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:25:52
 • پایان برنامه: 22:26:13
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:26:13
 • پایان برنامه: 22:30:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

چارلي چاپلين

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:30:09
 • پایان برنامه: 22:30:24
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:30:24
 • پایان برنامه: 22:30:36
 • طول برنامه:

هم اکنون / مستند ايران

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:30:36
 • پایان برنامه: 22:55:48
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند ايران

[مدت]25دقيقه[موضوع]گردشگري و طبيعت گردي در نقاط ديدني ايران

 • شروع برنامه:22:55:48
 • پایان برنامه: 22:56:12
 • طول برنامه:

وب سايت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:56:12
 • پایان برنامه: 22:56:31
 • طول برنامه:

واليبال مدرن

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:56:31
 • پایان برنامه: 22:57:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

جالبه بدونيد که...

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:57:31
 • پایان برنامه: 22:57:38
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:57:38
 • پایان برنامه: 22:59:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:50
 • پایان برنامه: 23:00:02
 • طول برنامه:

هم اکنون / نبرد ربات ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:00:02
 • پایان برنامه: 23:27:44
 • طول برنامه:27 دقیقه

نبرد ربات ها

[مدت]27دقيقه[موضوع]مسابقه ربات هاي جنگجو

 • شروع برنامه:23:27:44
 • پایان برنامه: 23:28:26
 • طول برنامه:

آنونس وب سايت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:28:26
 • پایان برنامه: 23:29:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

نگاهي از آسمان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:29:32
 • پایان برنامه: 23:29:47
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:29:47
 • پایان برنامه: 23:29:58
 • طول برنامه:

هم اکنون / مستند شصت جانور مرگبار

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:29:58
 • پایان برنامه: 23:57:23
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند شصت جانور مرگبار

[مدت]27دقيقه[موضوع]معرفي حيوانات خطرناک

 • شروع برنامه:23:57:23
 • پایان برنامه: 23:57:47
 • طول برنامه:

وب سايت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:57:47
 • پایان برنامه: 23:58:11
 • طول برنامه:

اعلام اوقات شرعي فردا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:58:11
 • پایان برنامه: 23:59:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ پاياني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965