جدول پخش

شبکه امید
 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:09
 • پایان برنامه: 06:01:57
 • طول برنامه:

آيه هاي نوراني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:01:57
 • پایان برنامه: 06:12:29
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعاي عهد با حضرت ولي عصر (عج)

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:12:29
 • پایان برنامه: 06:12:50
 • طول برنامه:

اعلام اوقات شرعي امروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:50
 • پایان برنامه: 06:14:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله اميد

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:14:06
 • پایان برنامه: 06:14:24
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:14:24
 • پایان برنامه: 06:14:54
 • طول برنامه:

چون دُر

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:14:54
 • پایان برنامه: 06:15:05
 • طول برنامه:

هم اکنون / خروسخون

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:15:05
 • پایان برنامه: 07:12:24
 • طول برنامه:57 دقیقه

خروسخون

[مدت]57دقيقه[موضوع]برنامه صبحگاهي[مجري]فريبا باقري- محسن محبي

 • شروع برنامه:07:12:24
 • پایان برنامه: 07:12:40
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 1

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:12:40
 • پایان برنامه: 07:13:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس بزرگ مرد کوچک

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:13:55
 • پایان برنامه: 07:14:49
 • طول برنامه:

وله اميد

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:14:49
 • پایان برنامه: 07:15:01
 • طول برنامه:

هم اکنون / مثل نامه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:15:01
 • پایان برنامه: 07:26:29
 • طول برنامه:11 دقیقه

مثل نامه

[مدت]11دقيقه[موضوع]پويانمايي- ضرب المثل هاي ايراني[تهيه کننده]رضا تقدسي

 • شروع برنامه:07:26:29
 • پایان برنامه: 07:27:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس ميخک

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:27:38
 • پایان برنامه: 07:28:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس لاک پشت هاي نينجا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:28:44
 • پایان برنامه: 07:29:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله اميد

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:29:49
 • پایان برنامه: 07:30:01
 • طول برنامه:

هم اکنون / تک زنگ

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:30:01
 • پایان برنامه: 07:55:59
 • طول برنامه:25 دقیقه

تک زنگ

[مدت]25دقيقه[موضوع]معرفي نوجوانان موفق در عرصه هاي مختلف

 • شروع برنامه:07:55:59
 • پایان برنامه: 07:58:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

کليپ صبح تو

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:58:09
 • پایان برنامه: 07:58:16
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:58:16
 • پایان برنامه: 07:59:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:59:50
 • پایان برنامه: 08:00:01
 • طول برنامه:

هم اکنون / مستند مسابقه خانه ما

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:00:01
 • پایان برنامه: 08:47:59
 • طول برنامه:47 دقیقه

مستند مسابقه خانه ما

[مدت]47دقيقه[موضوع]مستند مسابقه اي در جهت بهينه کردن هزينه هاي خانواده

 • شروع برنامه:08:47:59
 • پایان برنامه: 08:48:19
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 2

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:48:19
 • پایان برنامه: 08:49:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس ميخک

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:49:28
 • پایان برنامه: 08:50:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس لاک پشت هاي نينجا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:50:34
 • پایان برنامه: 08:53:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مستندها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:53:24
 • پایان برنامه: 08:58:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

گزارش ايران

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:58:43
 • پایان برنامه: 08:58:50
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:58:50
 • پایان برنامه: 09:00:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:21
 • پایان برنامه: 09:00:32
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه ميخک

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:00:32
 • پایان برنامه: 09:50:03
 • طول برنامه:49 دقیقه

مجموعه ميخک-قسمت 18

[مدت]49دقيقه

 • شروع برنامه:09:50:03
 • پایان برنامه: 09:50:21
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:21
 • پایان برنامه: 09:51:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس لاک پشت هاي نينجا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:51:27
 • پایان برنامه: 09:52:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سينمايي دايناسوري از اقيانوس ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:52:38
 • پایان برنامه: 09:53:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس بزرگ مرد کوچک

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:53:53
 • پایان برنامه: 09:58:54
 • طول برنامه:5 دقیقه

گروه تحقيق

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:58:54
 • پایان برنامه: 09:59:01
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:59:01
 • پایان برنامه: 09:59:55
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:55
 • پایان برنامه: 10:00:06
 • طول برنامه:

هم اکنون / جهان ورزش

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:00:06
 • پایان برنامه: 10:57:06
 • طول برنامه:57 دقیقه

جهان ورزش

[مدت]57دقيقه[موضوع]انعکاس و تحليل و بررسي دستاوردها و رويدادهاي ورزشي[مجري]هوتن خداپرست . هادي خضاب

 • شروع برنامه:10:57:06
 • پایان برنامه: 10:57:22
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 3

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:57:22
 • پایان برنامه: 10:58:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

جالبه بدونيد که...

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:58:22
 • پایان برنامه: 10:58:29
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:58:29
 • پایان برنامه: 11:00:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:03
 • پایان برنامه: 11:00:15
 • طول برنامه:

هم اکنون / مستند شهر وحشي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:00:15
 • پایان برنامه: 11:20:18
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند شهر وحشي

[مدت]20دقيقه

 • شروع برنامه:11:20:18
 • پایان برنامه: 11:21:00
 • طول برنامه:

اينفو آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:21:00
 • پایان برنامه: 11:23:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

شيرين سرا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:23:46
 • پایان برنامه: 11:24:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس ميخک

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:24:55
 • پایان برنامه: 11:26:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس لاک پشت هاي نينجا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:26:01
 • پایان برنامه: 11:27:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سينمايي دايناسوري از اقيانوس ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:27:12
 • پایان برنامه: 11:29:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

ترافيک از اين مُدلش

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:29:35
 • پایان برنامه: 11:29:56
 • طول برنامه:

اعلام اوقات شرعي امروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:29:56
 • پایان برنامه: 11:30:08
 • طول برنامه:

هم اکنون / شکرستان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:30:08
 • پایان برنامه: 11:56:51
 • طول برنامه:26 دقیقه

شکرستان

[مدت]26دقيقه[موضوع]نمايش عروسکي طنز با داستانهاي آموزنده

 • شروع برنامه:11:56:51
 • پایان برنامه: 11:58:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سينمايي دايناسوري از اقيانوس ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:58:02
 • پایان برنامه: 11:58:09
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:58:09
 • پایان برنامه: 11:59:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:49
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / کاوش

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:25:16
 • طول برنامه:25 دقیقه

کاوش

[مدت]25دقيقه[موضوع]مستند علمي

 • شروع برنامه:12:25:16
 • پایان برنامه: 12:25:40
 • طول برنامه:

وب سايت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:25:40
 • پایان برنامه: 12:27:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

مزه خلاقيت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:27:46
 • پایان برنامه: 12:28:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس ميخک

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:28:55
 • پایان برنامه: 12:30:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس بزرگ مرد کوچک

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:30:10
 • پایان برنامه: 12:30:22
 • طول برنامه:

هم اکنون / تک زنگ

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:30:22
 • پایان برنامه: 12:56:20
 • طول برنامه:25 دقیقه

تک زنگ

[مدت]25دقيقه[موضوع]معرفي نوجوانان موفق در عرصه هاي مختلف

 • شروع برنامه:12:56:20
 • پایان برنامه: 12:56:46
 • طول برنامه:

بهار زندگي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:56:46
 • پایان برنامه: 12:57:08
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:57:08
 • پایان برنامه: 12:57:54
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:57:54
 • پایان برنامه: 13:02:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن نوجوان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:02:13
 • پایان برنامه: 13:03:00
 • طول برنامه:

تواشيح سبحان الله

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:03:00
 • پایان برنامه: 13:07:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر-نوجوان

[موضوع]موذن نوجوان: مهدي شيروي

 • شروع برنامه:13:07:30
 • پایان برنامه: 13:08:07
 • طول برنامه:

وله صلوات

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:08:07
 • پایان برنامه: 13:09:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات شعبانيه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:09:25
 • پایان برنامه: 13:12:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

مناجات شعبانيه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:12:47
 • پایان برنامه: 13:13:01
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:13:01
 • پایان برنامه: 13:13:19
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:13:19
 • پایان برنامه: 13:13:26
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:13:26
 • پایان برنامه: 13:15:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:06
 • پایان برنامه: 13:15:17
 • طول برنامه:

هم اکنون / ماجراجو

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:15:17
 • پایان برنامه: 13:54:22
 • طول برنامه:39 دقیقه

ماجراجو

[مدت]39دقيقه[موضوع]مستند مسابقه با موضوع طبيعت گردي[ميهمان]کيوان غلامي- کارشناس طبيعت گردي

 • شروع برنامه:13:54:22
 • پایان برنامه: 13:54:38
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 4

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:54:38
 • پایان برنامه: 13:57:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مستندها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:57:28
 • پایان برنامه: 13:57:59
 • طول برنامه:

اينفو آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:57:59
 • پایان برنامه: 13:58:06
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:58:06
 • پایان برنامه: 13:59:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:49
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / لاک پشت هاي نينجا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:19:35
 • طول برنامه:19 دقیقه

لاک پشت هاي نينجا- قسمت 63

[مدت]19دقيقه[موضوع]اين قسمت: دارو دسته ي اژدها

 • شروع برنامه:14:19:35
 • پایان برنامه: 14:19:51
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 5

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:19:51
 • پایان برنامه: 14:21:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس بزرگ مرد کوچک

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:21:06
 • پایان برنامه: 14:21:24
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:21:24
 • پایان برنامه: 14:27:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

دبيرستان

[موضوع]اين قسمت: استقلال

 • شروع برنامه:14:27:02
 • پایان برنامه: 14:29:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

امدادرساني به مردم اهواز

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:29:32
 • پایان برنامه: 14:29:51
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:29:51
 • پایان برنامه: 14:30:03
 • طول برنامه:

هم اکنون / ديدار

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:30:03
 • پایان برنامه: 14:41:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

ديدار

[مدت]11دقيقه

 • شروع برنامه:14:41:43
 • پایان برنامه: 14:42:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس ميخک

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:42:52
 • پایان برنامه: 14:43:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس لاک پشت هاي نينجا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:43:58
 • پایان برنامه: 14:45:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس بزرگ مرد کوچک

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:45:13
 • پایان برنامه: 14:45:27
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:45:27
 • پایان برنامه: 14:45:39
 • طول برنامه:

هم اکنون / مثل نامه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:45:39
 • پایان برنامه: 14:57:07
 • طول برنامه:11 دقیقه

مثل نامه

[مدت]11دقيقه[موضوع]پويانمايي- ضرب المثل هاي ايراني[تهيه کننده]رضا تقدسي

 • شروع برنامه:14:57:07
 • پایان برنامه: 14:58:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سينمايي دايناسوري از اقيانوس ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:58:18
 • پایان برنامه: 14:58:25
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:58:25
 • پایان برنامه: 14:59:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:59:56
 • پایان برنامه: 15:00:07
 • طول برنامه:

هم اکنون / جهان ورزش

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:00:07
 • پایان برنامه: 15:57:07
 • طول برنامه:57 دقیقه

جهان ورزش

[مدت]57دقيقه[موضوع]انعکاس و تحليل و بررسي دستاوردها و رويدادهاي ورزشي[مجري]هوتن خداپرست . هادي خضاب

 • شروع برنامه:15:57:07
 • پایان برنامه: 15:57:25
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:57:25
 • پایان برنامه: 15:58:05
 • طول برنامه:

شاعرانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:58:05
 • پایان برنامه: 15:58:12
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:58:12
 • پایان برنامه: 15:59:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:52
 • پایان برنامه: 16:00:03
 • طول برنامه:

هم اکنون / خروسخون

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:00:03
 • پایان برنامه: 16:23:55
 • طول برنامه:23 دقیقه

خروسخون

[مدت]23دقيقه[مجري]فريبا باقري- محسن محبي

 • شروع برنامه:16:23:55
 • پایان برنامه: 16:24:11
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 6

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:24:11
 • پایان برنامه: 16:25:01
 • طول برنامه:

کمک هاي مردمي براي سيل زدگان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:25:01
 • پایان برنامه: 16:30:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتوي مجري

 • شروع برنامه:16:30:01
 • پایان برنامه: 16:30:13
 • طول برنامه:

هم اکنون / تلاش ايراني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:30:13
 • پایان برنامه: 16:41:38
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاش ايراني

[مدت]11دقيقه[موضوع]مستندي درباره مشاغل مختلف و تلاش افراد در اين حرفه ها

 • شروع برنامه:16:41:38
 • پایان برنامه: 16:45:08
 • طول برنامه:3 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتوي مجري

 • شروع برنامه:16:45:08
 • پایان برنامه: 16:45:20
 • طول برنامه:

هم اکنون / ما اينيم ديگه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:45:20
 • پایان برنامه: 16:58:50
 • طول برنامه:13 دقیقه

ما اينيم ديگه

[مدت]13دقيقه[موضوع]معرفي دستاوردهاي ايران[تهيه کننده]امير نظام آبادي[مجري]دلارام فرهناک

 • شروع برنامه:16:58:50
 • پایان برنامه: 16:58:57
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:58:57
 • پایان برنامه: 17:00:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:37
 • پایان برنامه: 17:00:48
 • طول برنامه:

هم اکنون / رسانش

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:00:48
 • پایان برنامه: 17:42:48
 • طول برنامه:42 دقیقه

رسانش

[مدت]42دقيقه[موضوع]نقد و بررسي سينماي نوجوان (اين برنامه نقد فيلم چپي)[تهيه کننده]محمودرضا منتظري[مجري]سينا هوشمندي نژاد

 • شروع برنامه:17:42:48
 • پایان برنامه: 17:43:04
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 7

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:43:04
 • پایان برنامه: 17:44:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس بزرگ مرد کوچک

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:44:19
 • پایان برنامه: 17:44:49
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:44:49
 • پایان برنامه: 17:45:01
 • طول برنامه:

هم اکنون / مثل نامه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:45:01
 • پایان برنامه: 17:56:29
 • طول برنامه:11 دقیقه

مثل نامه

[مدت]11دقيقه[موضوع]پويانمايي- ضرب المثل هاي ايراني[تهيه کننده]رضا تقدسي

 • شروع برنامه:17:56:29
 • پایان برنامه: 17:58:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتوي مجري

 • شروع برنامه:17:58:59
 • پایان برنامه: 17:59:06
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:59:06
 • پایان برنامه: 18:00:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:37
 • پایان برنامه: 18:00:49
 • طول برنامه:

هم اکنون / سينمايي مدرسه هندي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:00:49
 • پایان برنامه: 19:42:32
 • طول برنامه:1 ساعت و 41 دقیقه

سينمايي مدرسه هندي

[مدت]101دقيقه

 • شروع برنامه:19:42:32
 • پایان برنامه: 19:42:43
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:42:43
 • پایان برنامه: 19:58:55
 • طول برنامه:16 دقیقه

مدرسه حفظ

[مدت]16دقيقه[موضوع]آموزش حفظ قرآن کريم[ميهمان]علي حبيبي حافظ قرآن

 • شروع برنامه:19:58:55
 • پایان برنامه: 19:59:21
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:59:21
 • پایان برنامه: 19:59:51
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:59:51
 • پایان برنامه: 20:03:13
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:03:13
 • پایان برنامه: 20:04:00
 • طول برنامه:

تواشيح سبحان الله

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:04:00
 • پایان برنامه: 20:08:14
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

[موضوع]موذن نوجوان: محمد مهدي پرهيزکار

 • شروع برنامه:20:08:14
 • پایان برنامه: 20:09:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتي امام زمان (عج)

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:09:51
 • پایان برنامه: 20:10:05
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:10:05
 • پایان برنامه: 20:10:23
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:10:23
 • پایان برنامه: 20:13:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتوي مجري

 • شروع برنامه:20:13:53
 • پایان برنامه: 20:14:00
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:14:00
 • پایان برنامه: 20:15:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:40
 • پایان برنامه: 20:15:51
 • طول برنامه:

هم اکنون / ماجراجو

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:15:51
 • پایان برنامه: 20:53:53
 • طول برنامه:38 دقیقه

ماجراجو

[مدت]38دقيقه[موضوع]مستند مسابقه با موضوع طبيعت گردي[ميهمان]کيوان غلامي- کارشناس طبيعت گردي

 • شروع برنامه:20:53:53
 • پایان برنامه: 20:54:09
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 8

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:54:09
 • پایان برنامه: 20:58:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتوي مجري

 • شروع برنامه:20:58:09
 • پایان برنامه: 20:58:16
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:58:16
 • پایان برنامه: 20:59:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:50
 • پایان برنامه: 21:00:02
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه ميخک

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:00:02
 • پایان برنامه: 21:42:17
 • طول برنامه:42 دقیقه

مجموعه ميخک-قسمت 19

[مدت]42دقيقه

 • شروع برنامه:21:42:17
 • پایان برنامه: 21:42:35
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:42:35
 • پایان برنامه: 21:44:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

امداد رساني به مردم اهواز

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:44:26
 • پایان برنامه: 21:53:21
 • طول برنامه:8 دقیقه

هنر ايراني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:53:21
 • پایان برنامه: 21:54:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سينمايي دايناسوري از اقيانوس ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:54:32
 • پایان برنامه: 21:55:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس بزرگ مرد کوچک

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:55:47
 • پایان برنامه: 21:58:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مستندها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:58:37
 • پایان برنامه: 21:58:44
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:58:44
 • پایان برنامه: 22:00:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:15
 • پایان برنامه: 22:00:27
 • طول برنامه:

هم اکنون / لاک پشت هاي نينجا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:00:27
 • پایان برنامه: 22:21:34
 • طول برنامه:21 دقیقه

لاک پشت هاي نينجا- قسمت 64

[مدت]21دقيقه

 • شروع برنامه:22:21:34
 • پایان برنامه: 22:21:50
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 9

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:21:50
 • پایان برنامه: 22:22:10
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:22:10
 • پایان برنامه: 22:27:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

دبيرستان

[موضوع]ايسن قسمت: خود آگاهي

 • شروع برنامه:22:27:40
 • پایان برنامه: 22:28:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس ميخک

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:28:49
 • پایان برنامه: 22:29:31
 • طول برنامه:

آنونس وب سايت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:29:31
 • پایان برنامه: 22:29:52
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:29:52
 • پایان برنامه: 22:30:04
 • طول برنامه:

هم اکنون / مستند سازه هاي برتر جهان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:30:04
 • پایان برنامه: 22:52:08
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند سازه هاي برتر جهان

[مدت]22دقيقه

 • شروع برنامه:22:52:08
 • پایان برنامه: 22:54:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مستندها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:54:58
 • پایان برنامه: 22:58:23
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسيقي انيميشن

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:58:23
 • پایان برنامه: 22:58:30
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:58:30
 • پایان برنامه: 23:00:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:13
 • پایان برنامه: 23:00:24
 • طول برنامه:

هم اکنون / رسانش

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:00:24
 • پایان برنامه: 23:42:24
 • طول برنامه:42 دقیقه

رسانش

[مدت]42دقيقه[موضوع]نقد و بررسي سينماي نوجوان (اين برنامه نقد فيلم چپي)[تهيه کننده]محمودرضا منتظري[مجري]سينا هوشمندي نژاد

 • شروع برنامه:23:42:24
 • پایان برنامه: 23:43:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سينمايي دايناسوري از اقيانوس ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:43:35
 • پایان برنامه: 23:44:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس بزرگ مرد کوچک

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:44:50
 • پایان برنامه: 23:45:02
 • طول برنامه:

هم اکنون / ما اينيم ديگه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:45:02
 • پایان برنامه: 23:58:32
 • طول برنامه:13 دقیقه

ما اينيم ديگه

[مدت]13دقيقه[موضوع]معرفي دستاوردهاي ايران[تهيه کننده]امير نظام آبادي[مجري]دلارام فرهناک

 • شروع برنامه:23:58:32
 • پایان برنامه: 23:58:56
 • طول برنامه:

اعلام اوقات شرعي فردا

توضیحات برنامه درج نشده است.