جدول پخش

رادیو مناسبتی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:6 ساعت

رله رادیو قرآن

اذان صبح: 04:14

 • شروع برنامه:06:03:00
 • پایان برنامه: 07:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره های نساء و مائده

 • شروع برنامه:07:05:00
 • پایان برنامه: 08:06:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره های نساء و مائده

 • شروع برنامه:08:06:00
 • پایان برنامه: 09:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره های نساء و مائده

 • شروع برنامه:09:10:00
 • پایان برنامه: 10:04:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره های نساء و مائده

 • شروع برنامه:10:04:00
 • پایان برنامه: 11:04:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت استاد محمد عباسی

سوره های نساء و مائده

 • شروع برنامه:11:04:00
 • پایان برنامه: 12:02:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

تلاوت استاد محمد عكاشه

سوره های نساء و مائده

 • شروع برنامه:12:02:00
 • پایان برنامه: 13:11:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

تلاوت استاد محمدرضا پورزرگری

سوره های نساء و مائده

 • شروع برنامه:13:11:00
 • پایان برنامه: 14:14:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

تلاوت استاد خلیل الحصری

سوره های نساء و مائده

 • شروع برنامه:14:14:00
 • پایان برنامه: 15:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

تلاوت استاد قاسم رضیعی

سوره های نساء و مائده

 • شروع برنامه:15:20:00
 • پایان برنامه: 16:24:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

تلاوت استاد علی حجاج السویسی

سوره های نساء و مائده

 • شروع برنامه:16:24:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره های نساء و مائده

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های نساء و مائده

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:32:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره های نساء و مائده

 • شروع برنامه:19:32:00
 • پایان برنامه: 20:46:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

تلاوت استاد احمد عامر

سوره های نساء و مائده

 • شروع برنامه:20:46:00
 • پایان برنامه: 21:41:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

سوره های نساء و مائده

 • شروع برنامه:21:41:00
 • پایان برنامه: 22:52:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

تلاوت استاد پرهیزگار

سوره های نساء و مائده

 • شروع برنامه:22:52:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

تلاوت استاد قاسم رضیعی

سوره های نساء و مائده