جدول پخش

رادیو مناسبتی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

گفتگوی سیاسی

مجلس كارآمد، نماینده اصلح و مشاركت حداكثری

 • شروع برنامه:00:50:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

پخش موسیقی و آنونس شبكه

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

انقلاب تا آزادی

تاریخ شفاهی و سیاسی چهره های موثر در انقلاب

 • شروع برنامه:01:40:00
 • پایان برنامه: 01:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

راه اینجاست

كلام امام و رهبری درباره انتخابات

 • شروع برنامه:01:45:00
 • پایان برنامه: 01:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پخش موسیقی و آنونس شبكه

 • شروع برنامه:01:50:00
 • پایان برنامه: 01:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

رصد

شیوه های تاثیرگذاری فضای مجازی در انتخابات

 • شروع برنامه:01:55:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پخش موسیقی و آنونس شبكه

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

بهارستان

ابعاد و ویژگی های مجلس كارآمد و نمایندگان تاثیرگذار

 • شروع برنامه:02:50:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

پخش موسیقی و آنونس شبكه

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

جستار

تاریخ مجلس در دوره های پهلوی

 • شروع برنامه:03:25:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پخش موسیقی و آنونس شبكه

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

انتخاب پر ماجرا

نمایش رادیویی در خصوص انتخابات

 • شروع برنامه:03:55:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پخش موسیقی و آنونس شبكه

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حضور

مجله رادیویی انتخابات

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

نمای نزدیك

انتخابات مجلس یازدهم در استان های كشور

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

پخش موسیقی و آنونس شبكه

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

پارلمان

تاریخ شفاهی شكل گیری مجالس دهگانه و مشاركت مردم در فرآیند انتخابات

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:45:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اذان

اذان صبح به افق تهران، ساعت: 05:26

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

یك اشاره

هنجارهای اخلاقی و تاثیرات اجتماعی آن

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

برداشت دوم

نمایش طنز در خصوص شیوه های تبلیغاتی و وعده های دروغین كاندیداها

 • شروع برنامه:05:55:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پخش موسیقی و آنونس شبكه

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

راه امام كلام امام

انتخابات و ویژگی های مجلس و نماینده مطلوب در كلام امام خمینی(ره)

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

رو به آینه

مجله انتخاباتی

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صحن علنی

انتخابات در كشور

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

پارلمان

تاریخ شفاهی شكل گیری مجالس دهگانه و مشاركت مردم در فرآیند انتخابات

 • شروع برنامه:06:50:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پخش موسیقی و آنونس شبكه

 • شروع برنامه:06:55:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

یك نكته

یك نكته در خصوص انتخابات، الگوهای تبلیغ و نماینده اصلح

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 55 دقیقه

متولد ایران

جنگ شاد صبحگاهی با محوریت سیاسی و اجتماعی

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پخش موسیقی و آنونس شبكه

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار انتخاباتی

مهم ترین اخبار و رویدادهای انتخاباتی كشور

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 09:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پخش موسیقی و آنونس شبكه

 • شروع برنامه:09:20:00
 • پایان برنامه: 09:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

حق و تكلیف

انتخابات مطلوب و نماینده اصلح

 • شروع برنامه:09:25:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پخش موسیقی و آنونس شبكه

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

یك قدم به جلو

الگوهای انتخاب مطلوب و برتر

 • شروع برنامه:09:35:00
 • پایان برنامه: 09:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پخش موسیقی و آنونس شبكه

 • شروع برنامه:09:40:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

یك نكته

یك نكته در خصوص انتخابات، الگوهای تبلیغ و نماینده اصلح

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نبض انتخابات استانی

مهم ترین اقدامات انتخاباتی صورت گرفته در استان ها

 • شروع برنامه:09:55:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پخش موسیقی و آنونس شبكه

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 55 دقیقه

زنده باد مردم

مجله انتخاباتی با محوریت بانوان، جوانان و رای اولی ها

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پخش موسیقی و آنونس شبكه

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

راه امام كلام امام

انتخابات و ویژگی های مجلس و نماینده مطلوب در كلام امام خمینی(ره)

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اذان

اذان ظهر به افق تهران، ساعت: 12:18

 • شروع برنامه:12:25:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

یك اشاره

هنجارهای اخلاقی و تاثیرات اجتماعی آن

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نبض انتخابات كشوری

مهم ترین اقدامات انتخاباتی صورت گرفته در سطح كشور

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

نمای نزدیك

انتخابات مجلس یازدهم در استان های كشور

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار انتخاباتی

مهم ترین اخبار و رویدادهای انتخاباتی كشور

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

برداشت دوم

نمایش طنز در خصوص شیوه های تبلیغاتی و وعده های دروغین كاندیداها

 • شروع برنامه:13:20:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

پخش موسیقی و آنونس شبكه

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نبض انتخابات استانی

مهم ترین اقدامات انتخاباتی صورت گرفته در استان ها

 • شروع برنامه:13:40:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

پارلمان

تاریخ شفاهی شكل گیری مجالس دهگانه و مشاركت مردم در فرآیند انتخابات

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نبض انتخابات استانی

مهم ترین اقدامات انتخاباتی صورت گرفته در استان ها

 • شروع برنامه:14:10:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

میزگرد سیاسی

مجلس كارآمد، نماینده اصلح و مشاركت حداكثری

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 50 دقیقه

برگ برنده

جنگ شاد عصرگاهی با محوریت سیاسی و اجتماعی

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 18:11:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

اذان

اذان مغرب به افق تهران، ساعت: 18:05

 • شروع برنامه:18:11:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آقای مكعبی

طنز انتخاباتی

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نبض انتخابات استانی

مهم ترین اقدامات انتخاباتی صورت گرفته در استان ها

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پخش موسیقی و آنونس شبكه

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار انتخاباتی

مهم ترین اخبار و رویدادهای انتخاباتی كشور

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

پخش موسیقی و آنونس شبكه

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

بهارستان

ابعاد و ویژگی های مجلس كارآمد و نمایندگان تاثیرگذار

 • شروع برنامه:19:20:00
 • پایان برنامه: 19:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پخش موسیقی و آنونس شبكه

 • شروع برنامه:19:25:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

یك قدم به جلو

الگوهای انتخاب مطلوب و برتر

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نبض انتخابات استانی

مهم ترین اقدامات انتخاباتی صورت گرفته در استان ها

 • شروع برنامه:19:40:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

پارلمان

تاریخ شفاهی شكل گیری مجالس دهگانه و مشاركت مردم در فرآیند انتخابات

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 50 دقیقه

افق های نو

مجلس طراز و گام دوم انقلاب اسلامی

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

پخش موسیقی و آنونس شبكه

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار انتخاباتی

مهم ترین اخبار و رویدادهای انتخاباتی كشور

 • شروع برنامه:22:15:00
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پخش موسیقی و آنونس شبكه

 • شروع برنامه:22:20:00
 • پایان برنامه: 22:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

برداشت دوم

نمایش طنز در خصوص شیوه های تبلیغاتی و وعده های دروغین كاندیداها

 • شروع برنامه:22:25:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پخش موسیقی و آنونس شبكه

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نبض انتخابات خبرگان رهبری

مهم ترین اقدامات انتخاباتی صورت گرفته در حوزه خبرگان رهبری

 • شروع برنامه:22:40:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

انتخاب با شماست

مجله انتخاباتی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

انتخاب پر ماجرا

نمایش رادیویی در خصوص انتخابات

 • شروع برنامه:23:25:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پخش موسیقی و آنونس شبكه

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

نمای نزدیك

انتخابات مجلس یازدهم در استان های كشور

 • شروع برنامه:23:50:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

پخش موسیقی و آنونس شبكه