جدول پخش

رادیو مناسبتی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:16:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:16:00
 • پایان برنامه: 01:17:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

تلاوت جزء 13 قرآن كریم

 • شروع برنامه:01:17:00
 • پایان برنامه: 02:21:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

تلاوت جزء 13 قرآن كریم

 • شروع برنامه:02:21:00
 • پایان برنامه: 03:19:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

تلاوت استاد محمد عكاشه

تلاوت جزء 13 قرآن كریم

 • شروع برنامه:03:19:00
 • پایان برنامه: 04:27:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

تلاوت جزء 13 قرآن كریم

 • شروع برنامه:04:27:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 33 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

تلاوت جزء 13 قرآن كریم

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 07:04:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

تلاوت استاد كریم منصوری

تلاوت جزء 13 قرآن كریم

 • شروع برنامه:07:04:00
 • پایان برنامه: 08:01:00
 • طول برنامه:57 دقیقه

تلاوت استاد احمد عامر

تلاوت جزء 13 قرآن كریم

 • شروع برنامه:08:01:00
 • پایان برنامه: 09:02:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

تلاوت استاد محمد عباسی

تلاوت جزء 13 قرآن كریم

 • شروع برنامه:09:02:00
 • پایان برنامه: 10:01:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

تلاوت جزء 13 قرآن كریم

 • شروع برنامه:10:01:00
 • پایان برنامه: 11:04:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

تلاوت استاد محمدرضا پورزرگری

تلاوت جزء 13 قرآن كریم

 • شروع برنامه:11:04:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

تلاوت جزء 13 قرآن كریم

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:06:00
 • پایان برنامه: 13:07:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

تلاوت استاد پرهیزگار

تلاوت جزء 13 قرآن كریم

 • شروع برنامه:13:07:00
 • پایان برنامه: 14:08:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

تلاوت استاد خلیل الحصری

تلاوت جزء 13 قرآن كریم

 • شروع برنامه:14:08:00
 • پایان برنامه: 15:05:00
 • طول برنامه:57 دقیقه

تلاوت استاد قاسم رضیعی

تلاوت جزء 13 قرآن كریم

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 16:03:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

تلاوت استاد احمد عامر

تلاوت جزء 13 قرآن كریم

 • شروع برنامه:16:03:00
 • پایان برنامه: 17:02:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

تلاوت استاد عباس امام جمعه

تلاوت جزء 13 قرآن كریم

 • شروع برنامه:17:02:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت جزء 13 قرآن كریم

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:10:00
 • پایان برنامه: 19:18:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

تلاوت استاد كریم منصوری

تلاوت جزء 13 قرآن كریم

 • شروع برنامه:19:18:00
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

تلاوت جزء 13 قرآن كریم

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 21:37:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

تلاوت جزء 13 قرآن كریم

 • شروع برنامه:21:37:00
 • پایان برنامه: 22:38:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

تلاوت جزء 13 قرآن كریم

 • شروع برنامه:22:38:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

تلاوت استاد علی حجاج سویسی

تلاوت جزء 13 قرآن كریم