جدول پخش

رادیو مناسبتی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:10:00
 • پایان برنامه: 00:59:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

تلاوت جزء 29 قرآن كریم

 • شروع برنامه:00:59:00
 • پایان برنامه: 02:04:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

تلاوت جزء 29 قرآن كریم

 • شروع برنامه:02:04:00
 • پایان برنامه: 03:08:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

تلاوت استاد محمد عكاشه

تلاوت جزء 29 قرآن كریم

 • شروع برنامه:03:08:00
 • پایان برنامه: 04:23:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

تلاوت جزء 29 قرآن كریم

 • شروع برنامه:04:23:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 37 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

تلاوت جزء 29 قرآن كریم

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

تلاوت استاد كریم منصوری

تلاوت جزء 29 قرآن كریم

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:58:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

تلاوت استاد احمد عامر

تلاوت جزء 29 قرآن كریم

 • شروع برنامه:07:58:00
 • پایان برنامه: 08:59:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

تلاوت استاد محمد عباسی

تلاوت جزء 29 قرآن كریم

 • شروع برنامه:08:59:00
 • پایان برنامه: 09:59:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

تلاوت جزء 29 قرآن كریم

 • شروع برنامه:09:59:00
 • پایان برنامه: 10:58:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

تلاوت استاد محمدرضا پورزرگری

تلاوت جزء 29 قرآن كریم

 • شروع برنامه:10:58:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

تلاوت جزء 29 قرآن كریم

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 13:11:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

تلاوت استاد پرهیزگار

تلاوت جزء 29 قرآن كریم

 • شروع برنامه:13:11:00
 • پایان برنامه: 14:10:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

تلاوت استاد خلیل الحصری

تلاوت جزء 29 قرآن كریم

 • شروع برنامه:14:10:00
 • پایان برنامه: 15:08:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

تلاوت استاد قاسم رضیعی

تلاوت جزء 29 قرآن كریم

 • شروع برنامه:15:08:00
 • پایان برنامه: 16:09:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

تلاوت استاد احمد عامر

تلاوت جزء 29 قرآن كریم

 • شروع برنامه:16:09:00
 • پایان برنامه: 17:07:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

تلاوت استاد عباس امام جمعه

تلاوت جزء 29 قرآن كریم

 • شروع برنامه:17:07:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت جزء 29 قرآن كریم

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 19:39:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

تلاوت استاد كریم منصوری

تلاوت جزء 29 قرآن كریم

 • شروع برنامه:19:39:00
 • پایان برنامه: 20:54:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

تلاوت جزء 29 قرآن كریم

 • شروع برنامه:20:54:00
 • پایان برنامه: 21:56:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

تلاوت جزء 29 قرآن كریم

 • شروع برنامه:21:56:00
 • پایان برنامه: 22:53:00
 • طول برنامه:57 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

تلاوت جزء 29 قرآن كریم

 • شروع برنامه:22:53:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

تلاوت استاد علی حجاج سویسی

تلاوت جزء 29 قرآن كریم