جدول پخش

رادیو خلیج فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار رادیو ایران

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران

آداب ورسوم وفرهنگ مردم استان خراسان جنوبی

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شنیدنیهای تاریخ

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:02:15:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نغمه ها

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

کنچیل ستاره

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:03:55:00
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:04:25:00
 • پایان برنامه: 04:35:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قول و غزل

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 اشعار متون کهن فارسی

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

رازو نیاز

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 تنظیمی اذان صبح + تلاوت یک حزب قران

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اعلام برنامه ها

معرفی برنامه های رادیو خلیج فارس تا ساعت 14/30 شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:25:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

صبح بالا شهر

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:06:25:00
 • پایان برنامه: 06:34:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

ورزش باستانی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:06:34:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:54:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

بیست

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:06:54:00
 • پایان برنامه: 06:59:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

یک نکته از این معنی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:06:59:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار رادیو ایران

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:11:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:07:11:00
 • پایان برنامه: 07:59:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

صبح بخیر هرمزگان

پویش حافظان آب

 • شروع برنامه:07:59:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار رادیو ایران

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:36:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:08:36:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

پیام ساحل

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

هشت و چهل و پنج

محیط زیست

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر90 ثانیه علمی و پزشکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:02:00
 • پایان برنامه: 09:12:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

مکث

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 فرهنگ اپارتمان نشینی

 • شروع برنامه:09:12:00
 • پایان برنامه: 09:40:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

آهنگ تندرستی

سلامت محور

 • شروع برنامه:09:40:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

غنچه ها

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:14:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

پیام ساحل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:14:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

کلودنگ عشق

موضوع:گردشگری

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار اقتصادی رادیو ایران

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:11:20:00
 • پایان برنامه: 11:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

لاله های بهشتی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 معرفی شهدای استان

 • شروع برنامه:11:25:00
 • پایان برنامه: 12:10:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

برآستان جانان

موضوع: توسل

 • شروع برنامه:12:10:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

در ساحت خورشید

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 سخنان امام خمینی(ره)

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:12:25:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

در مسیر قانون

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایران 626

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 حمایت از کالای ایرانی

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر 90 ثانیه ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:02:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

پیام ساحل

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مسابقه سبک و سنگین

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

راه ولایت

بخشی از بیانات رهبر انقلاب شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اخبار رادیو ایران

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پیام ساحل

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر 90 ثانیه مهمترین راویدادها

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:15:02:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

باغ سخن

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نغمه ها

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبراستان

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:16:10:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:16:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:16:16:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

پسین هرمزگان

شاخ های مجازی

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

بسوی نور

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:17:55:00
 • پایان برنامه: 18:10:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

با ستاره ها

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:18:10:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

صحیفه سجادیه

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:17:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر90ثانیه حوادث

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:18:17:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:18:31:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

وقتی جوونی

موضوع:سلام

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر 90 ثانیه فرهنگی هنری

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:19:02:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

ورزش هرمزگان

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پیام ساحل

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

هشت و چهل و پنج

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:03:00
 • پایان برنامه: 20:13:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گوهر دریا

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 سخنان ایت اله نعیم ابادی

 • شروع برنامه:20:13:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر 90 ثانیه اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:16:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:20:16:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

زیرسرگ بالاشهر

محصول سالم

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار رادیو ایران

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

کنچیل ستاره

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:22:20:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گنجینه

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

چیچیکا

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:23:50:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:23:55:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

اعلام پایان

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076