جدول پخش

رادیو خلیج فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شب های ایران

معرفی و آداب ورسوم و فرهنگ ایلام

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شاهکارعاشقانه

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:02:15:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نغمه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

کنچیل ستاره

بازپخش برنامه شب قبل

 • شروع برنامه:03:55:00
 • پایان برنامه: 04:10:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دنیای زیر آب

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 ماهی دیسکت

 • شروع برنامه:04:10:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 سخنران حجت الاسلام رفیعی درباره درسهایی از زندگی حضرت زهرا(س)

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

رازونیاز

درباره انتظار فرج شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:49:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:49:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:05:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

خونه به خونه

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

کاشانه مهر

مهاباد خانم ژیان

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

لبخند ایرانی

خلیج فارس

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

راویان عشق

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 درباره رزمنده غلامرضا قربانی

 • شروع برنامه:11:20:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

برآستان جانان

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

سازیان

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

داستان هفته

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میراث کهن

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 باورهای زنان کنگ

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سراب

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 با موضوع مواد مخدر

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تا جمعه ظهور

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مسابقه تک و دو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

فردای بهتر

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

از لاک جیغ تا خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شنیدنی های تاریخ

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

بسوی نور

اذان مغرب به افق بندرعباس 17/54

 • شروع برنامه:18:10:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نغمه ها

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:18:55:00
 • پایان برنامه: 19:25:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قندو عسل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:25:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

رد پای حادثه

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:20:03:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

آواها و نواها

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 نواهای مختلف ایران

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گلپنگ

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سازیان

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 باغ سیب

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 سخنران حجت الاسلام رفیعی درباره درسهایی از زندگی حضرت زهرا(س)

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گلستان حکمت

در اخلاق درویشان شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076