جدول پخش

رادیو خلیج فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار رادیو ایران

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران

اداب و رسوم مردم ایران

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:41:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

کنچیل ستاره

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:02:41:00
 • پایان برنامه: 02:54:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

باغ سخن

ادبی

 • شروع برنامه:02:54:00
 • پایان برنامه: 03:47:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

سازیان

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:03:47:00
 • پایان برنامه: 03:57:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پارسایان

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:03:57:00
 • پایان برنامه: 03:59:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:03:59:00
 • پایان برنامه: 05:10:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

راز و نیاز

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:05:10:10
 • پایان برنامه: 05:24:10
 • طول برنامه:14 دقیقه

تالار آیینه

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:05:24:10
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

دریای معرفت

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اعلام برنامه های صبحگاهی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

ورزش باستانی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

صبح بالاشهر

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 06:57:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

بیست

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:06:57:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اگهی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار رادیو ایران

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:11:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:07:11:00
 • پایان برنامه: 07:59:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

صبح بخیر هرمزگان

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:07:59:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار رادیو ایران

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:36:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:08:36:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

پخش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پایش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبرهای 90ثانیه علمی و پزشکی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:09:02:00
 • پایان برنامه: 09:22:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

پخش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:09:22:00
 • پایان برنامه: 09:42:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

آهنگ تندرستی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:09:42:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

غنچه ها

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

مکث

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:13:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:10:13:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اگهی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

کلودنگ عشق

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:11:05:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

براستان جانان

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار استان

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:12:10:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

در مسیر قانون

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:12:20:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

سراب

اعتیاد

 • شروع برنامه:12:58:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر90ثانیه ای ورزشی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:13:02:00
 • پایان برنامه: 13:05:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند اربعین

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:13:25:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:43:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

شنیدنی های تاریخ

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:13:43:00
 • پایان برنامه: 13:52:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

پخش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:13:52:00
 • پایان برنامه: 13:59:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

راه ولایت

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:13:59:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اخبار رادیو ایران

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پیام ساحل

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر90ثانیه ای مهمترین رویدادها

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:15:02:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

باغ سخن

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نغمه ها

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

ورزش هرمزگان

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:16:55:00
 • پایان برنامه: 16:57:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر 90ثانیه ای شهرستانها و حوادث

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:16:57:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اگهی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

وقتی جوونی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:17:35:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پارسایان

دین

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 17:48:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

لاله های بهشتی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:17:48:00
 • پایان برنامه: 17:57:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

بسوی نور

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:17:57:00
 • پایان برنامه: 18:05:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

اذان مغرب و ادعیه

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 18:07:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبرهای 90 ثانیه فرهنگی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:18:07:00
 • پایان برنامه: 18:08:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:18:08:00
 • پایان برنامه: 19:23:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

پسین هرمزگان

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:19:23:00
 • پایان برنامه: 19:33:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:19:33:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

سراب

اعتیاد

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

صلوات خاصه

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:20:03:00
 • پایان برنامه: 20:13:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دفتر حکمت

بررسی نهج البلاغه

 • شروع برنامه:20:13:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر90ثانیه ای اقتصادی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

زیر سرگ بالاشهر

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار رادیو ایران

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

شب های فیروزه ای

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تقویت خبر 23 tv

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

نغمه ها

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:23:55:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

اعلام پایانی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076