جدول پخش

رادیو خلیج فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار رادیو ایران

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 01:59:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

شبهای ایران

اداب و رسوم مردم ایران

 • شروع برنامه:01:59:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم ایستگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شنیدنیهای تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

رویای کاغذی

معرفی کتاب

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سازیان

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

صد داستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:25:00
 • پایان برنامه: 04:27:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:04:27:00
 • پایان برنامه: 04:55:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

دریای معرفت

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:04:55:00
 • پایان برنامه: 05:01:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:05:01:00
 • پایان برنامه: 05:06:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:06:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادعیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ترتیل قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اعلام برنامه های صبحگاهی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

ورزش باستانی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قند پارسی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نیلوفرانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

به وقت حضور

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار رادیو ایران

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم ایستگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:31:00
 • پایان برنامه: 11:20:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 49 دقیقه

به وقت حضور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:20:00
 • پایان برنامه: 11:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

لاله های بهشتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:25:00
 • پایان برنامه: 11:59:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

برآستان جانان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:00
 • پایان برنامه: 12:04:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

موقع اذان ظهر 11:59:00

 • شروع برنامه:12:04:00
 • پایان برنامه: 12:10:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

ادامه برآستان جانان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:10:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 50 دقیقه

به وقت حضور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار رادیو ایران

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم ایستگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:31:00
 • پایان برنامه: 14:35:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 17:37:00
 • طول برنامه:3 ساعت و 2 دقیقه

به وقت حضور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:37:00
 • پایان برنامه: 17:42:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

لاله های بهشتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:42:00
 • پایان برنامه: 17:57:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

بسوی نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:00
 • پایان برنامه: 18:02:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:02:00
 • پایان برنامه: 18:05:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

ادامه به سوی نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 55 دقیقه

به وقت حضور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

صلوات خاصه

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:20:03:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:57 دقیقه

به وقت حضور

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار رادیو ایران

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم ایستگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:31:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

به وقت حضور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تقویت خبر 23 tv

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

نغمه ها

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:23:55:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

بخش پایانی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076