جدول پخش

رادیو خلیج فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار رادیو ایران

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران

اداب و رسوم مردم ایران

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

کنچیل ستاره

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سازیان

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پارسایان

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:03:40:00
 • پایان برنامه: 05:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

رازو نیاز

تظیمی اذان صبح+تلاوت یک حزب قران

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تالار ایینه

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دریای معرفت

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اعلام برنامه های صبحگاهی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

ورزش باستانی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

صبح بالاشهر

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 06:57:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

بیست

ورزش صبحگاهی

 • شروع برنامه:06:57:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اگهی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار رادیو ایران

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:11:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:07:11:00
 • پایان برنامه: 07:59:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

صبح بخیر هرمزگان

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:07:59:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار رادیو ایران

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:36:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:08:36:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

پخش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پایش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبرهای 90ثانیه علمی و پزشکی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:09:02:00
 • پایان برنامه: 09:20:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

پخش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:09:20:00
 • پایان برنامه: 09:22:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:09:22:00
 • پایان برنامه: 09:42:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

آهنگ تندرستی

اگزما پوستی

 • شروع برنامه:09:42:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

غنچه ها

میان وعده های مامان

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:13:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نگارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:13:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اگهی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

کلودنگ عشق

نظارت بربوفه مدارس

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:11:05:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

براستان جانان

اسامی قیامت

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار استان

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:12:10:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

در مسیر قانون

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:12:20:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

محراب عشق

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر90ثانیه ای ورزشی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:13:02:00
 • پایان برنامه: 13:51:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

مردم ومسئولان

ستاد هماهنگی اربعین حسینی

 • شروع برنامه:13:51:00
 • پایان برنامه: 13:59:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

راه ولایت

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:13:59:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اخبار رادیو ایران

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:58:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

پخش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:14:58:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر90ثانیه ای مهمترین رویدادها

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

باغ سخن

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نغمه ها

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

ورزش هرمزگان

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:16:55:00
 • پایان برنامه: 16:57:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر 90ثانیه ای شهرستانها و حوادث

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:16:57:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اگهی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

وقتی جوونی

دوست

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:17:35:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پارسایان

دین

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 17:48:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

لاله های بهشتی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:17:48:00
 • پایان برنامه: 17:57:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

بسوی نور

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:17:57:00
 • پایان برنامه: 18:05:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

اذان مغرب و ادعیه

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 18:07:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبرهای 90 ثانیه فرهنگی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:18:07:00
 • پایان برنامه: 18:08:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:18:08:00
 • پایان برنامه: 19:23:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

پسین هرمزگان

خلاقیت و نواوری

 • شروع برنامه:19:23:00
 • پایان برنامه: 19:35:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

پخش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:19:35:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

محراب عشق

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

صلوات خاصه

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:20:03:00
 • پایان برنامه: 20:13:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دفتر حکمت

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:20:13:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر90ثانیه ای اقتصادی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:59:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

زیر سرگ بالاشهر

استفاده از کالای ایرانی

 • شروع برنامه:20:59:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

اخبار رادیو ایران

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 22:35:00
 • طول برنامه:1 ساعت

کنچیل ستاره

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:22:35:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

چی چی کا

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نگارستان

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تقویت خبر 23 tv

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

نغمه ها

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:23:55:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

بخش پایانی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076