جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

رادیو خلیج فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شب های ایران

معرفی و آداب ورسوم و فرهنگ مردم

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

یک مثل یک نمایش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333386-076

 • شروع برنامه:02:15:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نغمه ها

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

کنجیل ستاره

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333386-076

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

رازو نیاز

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 تلاوت یک حزب قرآن+ تنظیمی اذان صبح

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قول و غزل

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:05:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

خونه به خونه

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

چشمام بازه

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 درباره ورزش حرفه ای

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

لبخند ایرانی

تقویت رادیو کرمانشاه شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333386-076

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سینما هویت

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 درباره سینما هالیوود

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

کاشانه مهر

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333386-076 درباره خانواده

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

راویان عشق

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 درباره ایثارگران

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

برآستان جانان

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 امام زمان(عج)

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 از چشم گرگ -قسمت 5- انقلابی

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

پرسمان مهدوی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 سوالات مهدویت

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سراب

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333386-076

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گلستان حکمت

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 حکایتی از گلستان سعدی

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سازیان

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شنیدنی های تاریخ

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 درباره انقلاب

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

رد پای حادثه

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333386-076

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مسابقه تک و دو

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قند و عسل

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:18:40:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نیلوفرانه

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 انتظار فرج

 • شروع برنامه:19:10:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تنظیمی اذان مغرب

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 اذان مغرب به افق بندرعباس 19/38

 • شروع برنامه:19:55:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

از لاک جیغ تا خدا

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 درباره حجاب

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خداحافظ رمادی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 بازگشت ازادگان به میهن

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گلپنگ

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

نوای شرجی

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

شب های تابستان

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076 جنگ میدانی