جدول پخش

رادیو آذرباییجان غربی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار سراسری (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شب های ایران آذربایجان شرقی (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سازیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

ناغیل لار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:10:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

نمایش چرخ گردون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نستوه و پایدار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شکوه پایمردان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سحرله سجاده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

استقبال از اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آیه ها و نکته ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:55:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تنظیمی پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:08:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

سرود ملی - قرآن - آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:08:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

ارتش قهرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

چراغ مطالعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ورزش و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار سراسری (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سلام یاشایش (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار سراسری (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

رژه نیروهای مسلح (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اخبار استانی (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ادامه رژه نیروهای مسلح (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ارتش قهرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ائل سوزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:10:00
 • پایان برنامه: 12:50:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

مردم مسئولار (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:00
 • پایان برنامه: 13:29:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

اجابت چاغلاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:29:00
 • پایان برنامه: 13:36:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

استقبال از اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:36:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تنظیمی پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

راه امام کلام امام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اخبار سراسری (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قاصدک (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:10:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

نمایش چرخ گردون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نغمه لر (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استانی (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ایستگاه ورزش (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ائل سوزی (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ناغیل لار (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بیر آخشام بیر سلام (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار استانی (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:10:00
 • پایان برنامه: 19:40:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ادامه بیر آخشام بیر سلام (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:40:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

چراغ مطالعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تنظیمی پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:21:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

کندیمیز (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:00
 • پایان برنامه: 20:34:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

استقبال از اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:34:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

ادامه کندیمیز (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار سراسری (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

این فصل را با من بخوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شب بخیر (کردی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

برون مرزی (آشوری)

توضیحات برنامه درج نشده است.