جدول پخش

رادیو آذرباییجان غربی
  • شروع برنامه:00:00:00
  • پایان برنامه: 00:30:00
  • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:00:30:00
  • پایان برنامه: 02:00:00
  • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شب های ایران (فارس)

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:02:00:00
  • پایان برنامه: 03:00:00
  • طول برنامه:1 ساعت

سازیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:03:00:00
  • پایان برنامه: 03:15:00
  • طول برنامه:15 دقیقه

ناغیل لار

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:03:15:00
  • پایان برنامه: 04:00:00
  • طول برنامه:45 دقیقه

روز پرواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:04:00:00
  • پایان برنامه: 04:45:00
  • طول برنامه:45 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:04:45:00
  • پایان برنامه: 05:15:00
  • طول برنامه:30 دقیقه

ترنم وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:05:15:00
  • پایان برنامه: 05:30:00
  • طول برنامه:15 دقیقه

آیه ها و نکته ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:05:30:00
  • پایان برنامه: 06:02:00
  • طول برنامه:32 دقیقه

سحرله سجاده

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:06:02:00
  • پایان برنامه: 06:22:00
  • طول برنامه:20 دقیقه

استقبال از اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:06:23:00
  • پایان برنامه: 07:00:00
  • طول برنامه:37 دقیقه

از محراب تا ملکوت

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:07:00:00
  • پایان برنامه: 07:10:00
  • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:07:10:00
  • پایان برنامه: 08:00:00
  • طول برنامه:50 دقیقه

سلام یاشایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:08:00:00
  • پایان برنامه: 08:35:00
  • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:08:35:00
  • پایان برنامه: 09:00:00
  • طول برنامه:25 دقیقه

ایستکلر

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:09:00:00
  • پایان برنامه: 09:20:00
  • طول برنامه:20 دقیقه

قاصدک

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:09:20:00
  • پایان برنامه: 09:30:00
  • طول برنامه:10 دقیقه

تنظیمی پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:09:30:00
  • پایان برنامه: 10:00:00
  • طول برنامه:30 دقیقه

شهریمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:10:05:00
  • پایان برنامه: 11:00:00
  • طول برنامه:55 دقیقه

سئوگی سارایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:11:00:00
  • پایان برنامه: 11:30:00
  • طول برنامه:30 دقیقه

مردم و مالیات

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:11:35:00
  • پایان برنامه: 12:23:00
  • طول برنامه:48 دقیقه

اجابت چاغلاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:12:23:00
  • پایان برنامه: 12:30:00
  • طول برنامه:7 دقیقه

استقبال از اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:12:30:00
  • پایان برنامه: 13:10:00
  • طول برنامه:40 دقیقه

خطبه های نماز جمعه شهرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:13:15:00
  • پایان برنامه: 13:50:00
  • طول برنامه:35 دقیقه

ائل سوزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:13:50:00
  • پایان برنامه: 14:00:00
  • طول برنامه:10 دقیقه

تنظیمی پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:14:00:00
  • پایان برنامه: 14:45:00
  • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:14:45:00
  • پایان برنامه: 15:00:00
  • طول برنامه:15 دقیقه

چراغ مطالعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:15:00:00
  • پایان برنامه: 15:20:00
  • طول برنامه:20 دقیقه

قاصدک

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:15:25:00
  • پایان برنامه: 16:00:00
  • طول برنامه:35 دقیقه

نغمه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:16:00:00
  • پایان برنامه: 16:10:00
  • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:16:10:00
  • پایان برنامه: 16:30:00
  • طول برنامه:20 دقیقه

جوانه های چی چست

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:16:30:00
  • پایان برنامه: 17:10:00
  • طول برنامه:40 دقیقه

عصر جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:17:15:00
  • پایان برنامه: 17:23:00
  • طول برنامه:8 دقیقه

بیرآخشام بیرسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:17:23:00
  • پایان برنامه: 17:39:00
  • طول برنامه:16 دقیقه

استقبال از اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:17:39:00
  • پایان برنامه: 19:00:00
  • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

بیرآخشام بیرسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:19:00:00
  • پایان برنامه: 19:10:00
  • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:19:15:00
  • پایان برنامه: 20:00:00
  • طول برنامه:45 دقیقه

کندیمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:20:00:00
  • پایان برنامه: 20:45:00
  • طول برنامه:45 دقیقه

ائل سوزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:20:45:00
  • پایان برنامه: 21:00:00
  • طول برنامه:15 دقیقه

ناغیل لار

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:21:00:00
  • پایان برنامه: 21:35:00
  • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:21:35:00
  • پایان برنامه: 21:45:00
  • طول برنامه:10 دقیقه

گلچین

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:21:45:00
  • پایان برنامه: 22:00:00
  • طول برنامه:15 دقیقه

خبر کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:22:00:00
  • پایان برنامه: 23:00:00
  • طول برنامه:1 ساعت

شب بخیر کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:23:00:00
  • پایان برنامه: 23:59:59
  • طول برنامه:59 دقیقه

برون مرزی - آشوری

توضیحات برنامه درج نشده است.