جدول پخش

سحر1
 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:54:30
 • طول برنامه:24 دقیقه

خبر کرومانجی-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:54:30
 • پایان برنامه: 01:18:06
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند هالیوود کات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:18:06
 • پایان برنامه: 01:39:10
 • طول برنامه:21 دقیقه

ایران تو دی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:39:10
 • پایان برنامه: 01:44:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

پک آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:44:35
 • پایان برنامه: 02:34:42
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده سورانی - مهاباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:35:27
 • پایان برنامه: 03:23:10
 • طول برنامه:47 دقیقه

از یاد رفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:26:17
 • پایان برنامه: 04:20:17
 • طول برنامه:54 دقیقه

خبر کرومانجی-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:21:46
 • پایان برنامه: 05:06:46
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر کرومانجی-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:08:12
 • پایان برنامه: 05:53:58
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال همه چیز آنجاست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:55:43
 • پایان برنامه: 06:59:16
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

ترتیل قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:01
 • پایان برنامه: 07:28:45
 • طول برنامه:26 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:28:45
 • پایان برنامه: 07:58:59
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:50:07
 • طول برنامه:50 دقیقه

مجله ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:07
 • پایان برنامه: 08:55:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

پک آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:55:42
 • پایان برنامه: 09:41:28
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال همه چیز آنجاست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:43:43
 • پایان برنامه: 10:28:43
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجله ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:31:07
 • پایان برنامه: 11:25:07
 • طول برنامه:54 دقیقه

مجله ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:28:45
 • پایان برنامه: 11:49:49
 • طول برنامه:21 دقیقه

ایران تودی - سورانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:51:36
 • پایان برنامه: 11:56:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:32
 • پایان برنامه: 12:23:08
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند هالیوود کات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:08
 • پایان برنامه: 12:28:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

پک آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:43
 • پایان برنامه: 12:55:27
 • طول برنامه:26 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:02:26
 • پایان برنامه: 13:52:33
 • طول برنامه:50 دقیقه

مجله ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:56:23
 • پایان برنامه: 14:44:06
 • طول برنامه:47 دقیقه

از یاد رفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:51
 • پایان برنامه: 15:39:51
 • طول برنامه:54 دقیقه

مجله ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:41:20
 • پایان برنامه: 16:27:06
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال همه چیز آنجاست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:38:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

خبر کورمانجی تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:39:00
 • پایان برنامه: 17:00:04
 • طول برنامه:21 دقیقه

ایران تودی - سورانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:03:56
 • پایان برنامه: 17:29:50
 • طول برنامه:25 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:31:16
 • پایان برنامه: 19:13:55
 • طول برنامه:1 ساعت و 42 دقیقه

تله فیلم فرزند چهارم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:16:10
 • پایان برنامه: 19:27:03
 • طول برنامه:10 دقیقه

بیت و بیت خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:55:08
 • طول برنامه:25 دقیقه

ده نگ ووباس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:56:08
 • پایان برنامه: 20:11:07
 • طول برنامه:14 دقیقه

شکرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:13:17
 • پایان برنامه: 20:46:57
 • طول برنامه:33 دقیقه

جستجوگران پارسه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:49:07
 • پایان برنامه: 20:54:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

پک آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:54:42
 • پایان برنامه: 20:59:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:24:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

خبر کورمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:29:51
 • پایان برنامه: 22:26:38
 • طول برنامه:56 دقیقه

به دنبال سایه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:44:51
 • طول برنامه:14 دقیقه

ده نگ ووباس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:44:51
 • پایان برنامه: 22:50:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

پک آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:16
 • پایان برنامه: 22:55:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:31
 • پایان برنامه: 23:09:31
 • طول برنامه:12 دقیقه

نماز جمعه تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:10:31
 • پایان برنامه: 23:21:24
 • طول برنامه:10 دقیقه

بیت و بیت خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:18
 • پایان برنامه: 23:28:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

پک آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:23
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سریال همه چیز آنجاست

توضیحات برنامه درج نشده است.