جدول پخش

سحر1
 • شروع برنامه:00:26:24
 • پایان برنامه: 01:16:24
 • طول برنامه:50 دقیقه

ساباتی نوور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:21:10
 • پایان برنامه: 01:56:33
 • طول برنامه:35 دقیقه

نفس گرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر کرمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:15:00
 • پایان برنامه: 02:20:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:22:29
 • پایان برنامه: 03:12:43
 • طول برنامه:50 دقیقه

مجله ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:12:43
 • پایان برنامه: 04:01:52
 • طول برنامه:49 دقیقه

مستند عقیق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:04:34
 • پایان برنامه: 05:08:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

ترتیل قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:10:30
 • پایان برنامه: 05:46:48
 • طول برنامه:36 دقیقه

مامور بدرقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:51:39
 • پایان برنامه: 06:14:30
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند زعفران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:17:45
 • پایان برنامه: 07:07:36
 • طول برنامه:49 دقیقه

ساباتی نوور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:07:36
 • پایان برنامه: 07:42:59
 • طول برنامه:35 دقیقه

نفس گرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:42:59
 • پایان برنامه: 08:08:26
 • طول برنامه:25 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:08:26
 • پایان برنامه: 08:57:45
 • طول برنامه:49 دقیقه

خانواده سورانی - مهاباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:42
 • پایان برنامه: 09:45:42
 • طول برنامه:45 دقیقه

ویژه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:55:42
 • پایان برنامه: 10:32:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

مامور بدرقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:41:09
 • پایان برنامه: 11:04:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند زعفران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:07:52
 • پایان برنامه: 11:57:43
 • طول برنامه:49 دقیقه

ساباتی نوور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:03:29
 • پایان برنامه: 12:53:29
 • طول برنامه:50 دقیقه

مجله ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:56:31
 • پایان برنامه: 13:31:54
 • طول برنامه:35 دقیقه

نفس گرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:37:13
 • پایان برنامه: 14:22:13
 • طول برنامه:45 دقیقه

ویژه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:22:13
 • پایان برنامه: 14:58:31
 • طول برنامه:36 دقیقه

مامور بدرقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:01
 • پایان برنامه: 16:00:43
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:08:43
 • پایان برنامه: 16:58:43
 • طول برنامه:50 دقیقه

مجله ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:43
 • پایان برنامه: 17:03:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:04:29
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:20:10
 • طول برنامه:50 دقیقه

ساباتی نوور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:37:57
 • طول برنامه:7 دقیقه

خبر کورمانجی تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:39:42
 • پایان برنامه: 19:33:41
 • طول برنامه:53 دقیقه

ایرانگرد(کورمانجی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:40:37
 • پایان برنامه: 20:20:50
 • طول برنامه:40 دقیقه

نفس گرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:50
 • پایان برنامه: 20:26:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:51:56
 • طول برنامه:21 دقیقه

ده نگ ووباس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:53:12
 • پایان برنامه: 21:36:15
 • طول برنامه:43 دقیقه

ژرفا - تروسکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:36:15
 • پایان برنامه: 21:59:50
 • طول برنامه:23 دقیقه

دست آفریده ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر کورمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:15:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ویژه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:05
 • طول برنامه:15 دقیقه

ده نگ و باس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:18:20
 • پایان برنامه: 23:42:56
 • طول برنامه:24 دقیقه

پیامبران سرزمین ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:44:34
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:15 دقیقه

مامور بدرقه

توضیحات برنامه درج نشده است.