جدول پخش

سحر1
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:18:53
 • طول برنامه:18 دقیقه

دزد و پلیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:29:50
 • پایان برنامه: 00:54:50
 • طول برنامه:25 دقیقه

تکرار خبر کرمانجی 20:30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:37
 • پایان برنامه: 01:35:37
 • طول برنامه:35 دقیقه

ژرفا - تروسکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:39:04
 • پایان برنامه: 02:29:04
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده کرمانجی - مهاباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:31:42
 • پایان برنامه: 03:21:40
 • طول برنامه:49 دقیقه

دردسرهای عظیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:26:35
 • پایان برنامه: 04:21:35
 • طول برنامه:55 دقیقه

سه حه ر و بینه ران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:23:12
 • پایان برنامه: 05:08:12
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجله خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:14:20
 • پایان برنامه: 05:53:54
 • طول برنامه:39 دقیقه

دزد و پلیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:55:23
 • پایان برنامه: 06:55:30
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:10
 • پایان برنامه: 07:23:10
 • طول برنامه:27 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:24:10
 • پایان برنامه: 07:59:10
 • طول برنامه:35 دقیقه

ژرفا - تروسکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده کرمانجی - مهاباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:54:18
 • پایان برنامه: 09:33:52
 • طول برنامه:39 دقیقه

دزد و پلیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:42:51
 • پایان برنامه: 10:27:51
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجله خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:04
 • پایان برنامه: 11:25:04
 • طول برنامه:55 دقیقه

سه حه ر و بینه ران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:26:53
 • پایان برنامه: 11:32:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:33:06
 • پایان برنامه: 11:59:18
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند ایران - تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:01:33
 • پایان برنامه: 12:36:33
 • طول برنامه:35 دقیقه

ژرفا - تروسکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:39:41
 • پایان برنامه: 13:06:41
 • طول برنامه:27 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:07:41
 • پایان برنامه: 13:57:45
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده کرمانجی - مهاباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:28
 • پایان برنامه: 14:49:26
 • طول برنامه:49 دقیقه

دردسرهای عظیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:52:33
 • پایان برنامه: 15:47:33
 • طول برنامه:55 دقیقه

سه حه ر و بینه ران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:49:36
 • پایان برنامه: 16:29:10
 • طول برنامه:39 دقیقه

دزد و پلیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:38:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

خبر کورمانجی تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:44:05
 • پایان برنامه: 16:59:05
 • طول برنامه:15 دقیقه

شکرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:41
 • پایان برنامه: 17:27:43
 • طول برنامه:27 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده - تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:26
 • پایان برنامه: 19:13:37
 • طول برنامه:45 دقیقه

فرقه های سری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:14:17
 • پایان برنامه: 19:22:56
 • طول برنامه:8 دقیقه

مستند آفتابگردان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:55:04
 • طول برنامه:25 دقیقه

ده نگ و باس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:46
 • پایان برنامه: 20:12:50
 • طول برنامه:14 دقیقه

ثمرقند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:45:29
 • طول برنامه:30 دقیقه

طنین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:50:17
 • پایان برنامه: 20:55:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر کورمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:27:00
 • طول برنامه:57 دقیقه

شب چراغ 4 - تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجله خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:19:18
 • پایان برنامه: 23:27:57
 • طول برنامه:8 دقیقه

مستند آفتابگردان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:33:39
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:26 دقیقه

دزد و پلیس

توضیحات برنامه درج نشده است.