جدول پخش

سحر1
 • شروع برنامه:00:20:54
 • پایان برنامه: 00:21:24
 • طول برنامه:

اعلام میانی 13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:21:24
 • پایان برنامه: 00:58:30
 • طول برنامه:37 دقیقه

ساباتی نوور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:58:30
 • پایان برنامه: 00:59:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

انونس اینستاگرام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:59:30
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:22:08
 • طول برنامه:22 دقیقه

خبر کرمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:22:08
 • پایان برنامه: 01:22:24
 • طول برنامه:

ارم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:22:24
 • پایان برنامه: 02:11:41
 • طول برنامه:49 دقیقه

خانواده سورانی - مهاباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:11:41
 • پایان برنامه: 02:13:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:13:03
 • پایان برنامه: 03:11:28
 • طول برنامه:58 دقیقه

نوای شب چراغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:11:28
 • پایان برنامه: 03:34:14
 • طول برنامه:22 دقیقه

لاک جیغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:34:14
 • پایان برنامه: 04:03:54
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند آب و رنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:03:54
 • پایان برنامه: 04:42:40
 • طول برنامه:38 دقیقه

مهرآباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:42:40
 • پایان برنامه: 05:49:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

ترتیل قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:49:30
 • پایان برنامه: 05:51:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس طنین - نیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:51:02
 • پایان برنامه: 06:37:34
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال گذر از رنج ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:37:34
 • پایان برنامه: 06:39:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس خانواده کورمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:39:39
 • پایان برنامه: 07:08:37
 • طول برنامه:28 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:08:37
 • پایان برنامه: 07:10:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس سحر و بینندگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:43
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

خانواده سورانی - مهاباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام 01 تصویری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:06
 • پایان برنامه: 08:39:52
 • طول برنامه:38 دقیقه

مهرآباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:39:52
 • پایان برنامه: 08:40:08
 • طول برنامه:

ارم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:40:08
 • پایان برنامه: 08:43:22
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس سایت - نیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:43:22
 • پایان برنامه: 09:13:02
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند آب و رنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:13:02
 • پایان برنامه: 09:15:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس خانواده کورمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:15:07
 • پایان برنامه: 09:19:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:19:40
 • پایان برنامه: 09:56:40
 • طول برنامه:37 دقیقه

ساباتی نوور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:56:40
 • پایان برنامه: 09:57:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:57:40
 • پایان برنامه: 10:56:05
 • طول برنامه:58 دقیقه

نوای شب چراغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:56:05
 • پایان برنامه: 10:57:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اینستاگرام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:57:05
 • پایان برنامه: 11:43:37
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال گذر از رنج ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:43:37
 • پایان برنامه: 11:44:00
 • طول برنامه:

ارم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:44:00
 • پایان برنامه: 11:45:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:22
 • پایان برنامه: 12:21:30
 • طول برنامه:36 دقیقه

مجله خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:30
 • پایان برنامه: 12:22:26
 • طول برنامه:

آنونس یوتیوب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:22:26
 • پایان برنامه: 12:51:24
 • طول برنامه:28 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:51:24
 • پایان برنامه: 12:52:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس طنین - نیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:52:56
 • پایان برنامه: 13:42:13
 • طول برنامه:49 دقیقه

خانواده سورانی - مهاباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:42:13
 • پایان برنامه: 13:43:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس ایران کورمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:43:36
 • پایان برنامه: 14:22:22
 • طول برنامه:38 دقیقه

مهرآباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:22:22
 • پایان برنامه: 14:22:50
 • طول برنامه:

ارم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:22:50
 • پایان برنامه: 14:45:36
 • طول برنامه:22 دقیقه

لاک جیغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:36
 • پایان برنامه: 14:47:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس سحر و بینندگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:47:42
 • پایان برنامه: 15:46:07
 • طول برنامه:58 دقیقه

نوای شب چراغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:46:07
 • پایان برنامه: 15:47:03
 • طول برنامه:

اعلام 02 متنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:47:03
 • پایان برنامه: 16:33:35
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال گذر از رنج ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:33:35
 • پایان برنامه: 16:34:05
 • طول برنامه:

اعلام میانی 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:34:05
 • پایان برنامه: 16:59:30
 • طول برنامه:25 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:30
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:08:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

خبر کورمانجی تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:08:00
 • پایان برنامه: 17:08:56
 • طول برنامه:

آنونس یوتیوب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:08:56
 • پایان برنامه: 17:13:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:13:54
 • پایان برنامه: 17:15:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس ما و مخاطبان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:40
 • پایان برنامه: 17:29:30
 • طول برنامه:13 دقیقه

بازاره کانی ئیران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:29:30
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده - تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:00
 • پایان برنامه: 18:21:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اپلیکیشن رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:21:50
 • پایان برنامه: 18:27:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:35
 • پایان برنامه: 18:28:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام 03 تصویری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:45
 • پایان برنامه: 18:31:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس سایت - نیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:31:59
 • پایان برنامه: 18:32:29
 • طول برنامه:

اعلام میانی 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:32:29
 • پایان برنامه: 19:18:20
 • طول برنامه:45 دقیقه

مهرآباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:18:20
 • پایان برنامه: 19:19:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:19:42
 • پایان برنامه: 19:25:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:25:12
 • پایان برنامه: 19:29:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:29:20
 • پایان برنامه: 19:29:50
 • طول برنامه:

اعلام میانی 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:29:50
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:52:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

ده نگ ووباس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:00
 • پایان برنامه: 19:58:04
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:04
 • پایان برنامه: 19:59:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فیس بوک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:30
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دنگودان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:32:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر 100 ثانیه سورانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:32:10
 • پایان برنامه: 20:35:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:03
 • پایان برنامه: 20:35:33
 • طول برنامه:

اعلام میانی 7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:33
 • پایان برنامه: 20:55:57
 • طول برنامه:20 دقیقه

پرندگان ماهی خوار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:57
 • پایان برنامه: 20:59:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:20
 • پایان برنامه: 20:59:50
 • طول برنامه:

اعلام میانی 8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:50
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:22:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

خبر کورمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:22:00
 • پایان برنامه: 21:24:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس به رنگ کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:24:00
 • پایان برنامه: 21:29:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:29:08
 • پایان برنامه: 21:29:38
 • طول برنامه:

اعلام میانی 9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:29:38
 • پایان برنامه: 21:54:36
 • طول برنامه:24 دقیقه

مسابقه هیجان در ساعت صفر-مسیر طلایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:54:36
 • پایان برنامه: 21:59:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:59:30
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:36:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

مجله خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:36:00
 • پایان برنامه: 22:37:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس آوا و نما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:37:29
 • پایان برنامه: 22:37:59
 • طول برنامه:

اعلام میانی 11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:37:59
 • پایان برنامه: 23:34:59
 • طول برنامه:57 دقیقه

نوای شب چراغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:34:59
 • پایان برنامه: 23:37:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس سحر و بینندگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:37:05
 • پایان برنامه: 23:38:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 100 ثانیه کورمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:38:45
 • پایان برنامه: 23:39:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام 04 متنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:39:45
 • پایان برنامه: 23:40:15
 • طول برنامه:

اعلام میانی 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:40:15
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:19 دقیقه

مهرآباد

توضیحات برنامه درج نشده است.