جدول پخش

سحر1
 • شروع برنامه:00:09:58
 • پایان برنامه: 00:54:25
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:59:50
 • پایان برنامه: 01:21:50
 • طول برنامه:22 دقیقه

تکرار خبر کرمانجی 21:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:22:50
 • پایان برنامه: 02:12:50
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده - تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:12:50
 • پایان برنامه: 02:21:31
 • طول برنامه:8 دقیقه

بیت و بیت خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:22:31
 • پایان برنامه: 02:48:39
 • طول برنامه:26 دقیقه

مسیری به مریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:48:39
 • پایان برنامه: 03:22:24
 • طول برنامه:33 دقیقه

موسیقی اقوام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:24:36
 • پایان برنامه: 04:09:03
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:09:44
 • پایان برنامه: 05:13:04
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

ترتیل قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:18:30
 • پایان برنامه: 06:00:33
 • طول برنامه:42 دقیقه

جراحت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:33
 • پایان برنامه: 06:30:33
 • طول برنامه:30 دقیقه

طنین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:32:19
 • پایان برنامه: 06:58:13
 • طول برنامه:25 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:13
 • پایان برنامه: 07:03:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ موسیقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:03:49
 • پایان برنامه: 07:53:49
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده - تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:53:49
 • پایان برنامه: 07:59:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:06
 • پایان برنامه: 08:45:33
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:45:33
 • پایان برنامه: 09:21:33
 • طول برنامه:36 دقیقه

مجله خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:21:33
 • پایان برنامه: 09:50:38
 • طول برنامه:29 دقیقه

ایران (سورانی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:38
 • پایان برنامه: 10:20:38
 • طول برنامه:30 دقیقه

طنین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:22:23
 • پایان برنامه: 10:56:08
 • طول برنامه:33 دقیقه

موسیقی اقوام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:57:29
 • پایان برنامه: 11:23:37
 • طول برنامه:26 دقیقه

مسیری به مریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:24:43
 • پایان برنامه: 11:50:37
 • طول برنامه:25 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:53:17
 • پایان برنامه: 12:35:20
 • طول برنامه:42 دقیقه

جراحت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:36:43
 • پایان برنامه: 13:26:43
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده - تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:29:19
 • پایان برنامه: 14:13:46
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:15:02
 • پایان برنامه: 14:44:07
 • طول برنامه:29 دقیقه

ایران (سورانی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:44:52
 • پایان برنامه: 15:14:52
 • طول برنامه:30 دقیقه

طنین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:16:38
 • پایان برنامه: 15:42:46
 • طول برنامه:26 دقیقه

مسیری به مریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:43:02
 • پایان برنامه: 16:16:47
 • طول برنامه:33 دقیقه

موسیقی اقوام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:19:55
 • پایان برنامه: 17:01:58
 • طول برنامه:42 دقیقه

جراحت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:02:28
 • پایان برنامه: 17:28:23
 • طول برنامه:25 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:38:09
 • طول برنامه:8 دقیقه

خبر کورمانجی تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده سورانی - مهاباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:33:30
 • پایان برنامه: 19:14:30
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:16:45
 • پایان برنامه: 19:29:20
 • طول برنامه:12 دقیقه

بیت و بیت خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:52:10
 • طول برنامه:22 دقیقه

ده نگ و باس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ساباتی نوور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:44:09
 • پایان برنامه: 20:54:09
 • طول برنامه:10 دقیقه

لاک جیغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:54:09
 • پایان برنامه: 20:59:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:22:25
 • طول برنامه:22 دقیقه

خبر کورمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:27:55
 • پایان برنامه: 21:57:40
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند ژیوان و ژیوار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:36:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

مجله خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:36:30
 • پایان برنامه: 23:34:10
 • طول برنامه:57 دقیقه

شب چراغ 4 - تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:37:50
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:22 دقیقه

ساباتی نوور

توضیحات برنامه درج نشده است.