جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

سحر1
  • شروع برنامه:01:29:33
  • پایان برنامه: 02:00:00
  • طول برنامه:30 دقیقه

مسافران

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:02:00:00
  • پایان برنامه: 02:22:00
  • طول برنامه:22 دقیقه

تکرار خبر کرمانجی 22:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:02:23:00
  • پایان برنامه: 02:53:00
  • طول برنامه:30 دقیقه

طنین

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:02:53:00
  • پایان برنامه: 03:54:58
  • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

شب چراغ 4 - تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:03:54:58
  • پایان برنامه: 04:21:02
  • طول برنامه:26 دقیقه

حیات خانه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:04:21:02
  • پایان برنامه: 04:48:26
  • طول برنامه:27 دقیقه

ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:04:48:26
  • پایان برنامه: 05:18:53
  • طول برنامه:30 دقیقه

مسافران

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:05:18:53
  • پایان برنامه: 06:25:57
  • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

ترتیل قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:06:25:57
  • پایان برنامه: 07:10:01
  • طول برنامه:44 دقیقه

طلسم شدگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:07:10:01
  • پایان برنامه: 07:40:01
  • طول برنامه:30 دقیقه

طنین

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:07:40:01
  • پایان برنامه: 08:08:32
  • طول برنامه:28 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:08:08:32
  • پایان برنامه: 08:58:24
  • طول برنامه:49 دقیقه

خانواده - تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:09:00:00
  • پایان برنامه: 09:30:27
  • طول برنامه:30 دقیقه

مسافران

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:09:30:27
  • پایان برنامه: 09:42:51
  • طول برنامه:12 دقیقه

بیت و بیت خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:09:42:51
  • پایان برنامه: 10:18:51
  • طول برنامه:36 دقیقه

مجله خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:10:18:51
  • پایان برنامه: 10:46:15
  • طول برنامه:27 دقیقه

ایران - سورانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:10:46:15
  • پایان برنامه: 11:16:15
  • طول برنامه:30 دقیقه

طنین

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:11:17:00
  • پایان برنامه: 12:18:58
  • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

شب چراغ 4 - تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:12:18:58
  • پایان برنامه: 12:45:02
  • طول برنامه:26 دقیقه

حیات خانه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:12:45:02
  • پایان برنامه: 13:13:33
  • طول برنامه:28 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:13:13:33
  • پایان برنامه: 13:57:37
  • طول برنامه:44 دقیقه

طلسم شدگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:13:59:09
  • پایان برنامه: 14:35:09
  • طول برنامه:36 دقیقه

مجله خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:14:37:29
  • پایان برنامه: 15:07:56
  • طول برنامه:30 دقیقه

مسافران

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:15:07:56
  • پایان برنامه: 15:20:20
  • طول برنامه:12 دقیقه

بیت و بیت خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:15:21:18
  • پایان برنامه: 16:11:10
  • طول برنامه:49 دقیقه

خانواده - تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:16:12:10
  • پایان برنامه: 17:14:08
  • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

شب چراغ 4 - تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:17:15:13
  • پایان برنامه: 17:59:17
  • طول برنامه:44 دقیقه

طلسم شدگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:18:00:17
  • پایان برنامه: 18:28:54
  • طول برنامه:28 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:18:30:00
  • پایان برنامه: 18:38:00
  • طول برنامه:8 دقیقه

خبر کورمانجی تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:18:40:00
  • پایان برنامه: 19:30:00
  • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده سورانی - مهاباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:19:30:00
  • پایان برنامه: 19:35:13
  • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:19:40:01
  • پایان برنامه: 20:08:10
  • طول برنامه:28 دقیقه

مسافران

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:20:10:05
  • پایان برنامه: 20:22:57
  • طول برنامه:12 دقیقه

بیت و بیت خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:20:23:57
  • پایان برنامه: 20:29:50
  • طول برنامه:5 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:20:30:00
  • پایان برنامه: 20:52:00
  • طول برنامه:22 دقیقه

ده نگ و باس

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:21:00:00
  • پایان برنامه: 21:40:07
  • طول برنامه:40 دقیقه

ساباتی نوور

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:21:42:17
  • پایان برنامه: 21:58:41
  • طول برنامه:16 دقیقه

لاک جیغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:22:00:00
  • پایان برنامه: 22:22:00
  • طول برنامه:22 دقیقه

خبر کورمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:22:26:54
  • پایان برنامه: 22:55:25
  • طول برنامه:28 دقیقه

چهره های ماندگار

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:23:00:00
  • پایان برنامه: 23:36:16
  • طول برنامه:36 دقیقه

مجله خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

  • شروع برنامه:23:38:11
  • پایان برنامه: 23:59:59
  • طول برنامه:21 دقیقه

شب چراغ 4 - تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.