جدول پخش

سحر1
 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:54:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

خبر کرمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:54:59
 • پایان برنامه: 00:58:13
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس سایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:58:13
 • پایان برنامه: 01:48:38
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده - تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:48:38
 • پایان برنامه: 01:50:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس شب چراغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:50:18
 • پایان برنامه: 02:30:18
 • طول برنامه:40 دقیقه

مسابقه قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:18
 • پایان برنامه: 03:09:20
 • طول برنامه:39 دقیقه

مادرانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:09:20
 • پایان برنامه: 03:32:11
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند زعفران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:32:11
 • پایان برنامه: 03:50:29
 • طول برنامه:18 دقیقه

لاک جیغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:50:29
 • پایان برنامه: 04:27:25
 • طول برنامه:36 دقیقه

باران رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:27:25
 • پایان برنامه: 05:28:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

ترتیل قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:28:40
 • پایان برنامه: 05:34:48
 • طول برنامه:6 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:34:48
 • پایان برنامه: 06:32:30
 • طول برنامه:57 دقیقه

شب چراغ 4 - تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:32:30
 • پایان برنامه: 07:08:01
 • طول برنامه:35 دقیقه

نفس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:08:01
 • پایان برنامه: 07:09:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس طنین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:09:35
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده - تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام 01 تصویری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:06
 • پایان برنامه: 08:41:11
 • طول برنامه:40 دقیقه

مجله خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:41:11
 • پایان برنامه: 08:43:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مسابقه قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:43:47
 • پایان برنامه: 08:44:35
 • طول برنامه:

احادیث نبوی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:44:35
 • پایان برنامه: 09:23:37
 • طول برنامه:39 دقیقه

مادرانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:23:37
 • پایان برنامه: 09:25:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فیس بوک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:25:03
 • پایان برنامه: 09:29:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:29:50
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:44:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

ده نگ ووباس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:44:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اینستاگرام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:25:02
 • طول برنامه:40 دقیقه

روزی نو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:25:02
 • پایان برنامه: 10:28:16
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس سایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:28:16
 • پایان برنامه: 10:29:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس طنین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:29:50
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 10:44:15
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر کرمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:44:15
 • پایان برنامه: 10:46:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس سایت کورمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:46:18
 • پایان برنامه: 11:21:49
 • طول برنامه:35 دقیقه

نفس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:21:49
 • پایان برنامه: 11:31:11
 • طول برنامه:9 دقیقه

سفر من به اسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:31:11
 • پایان برنامه: 11:33:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

الی الدعا (نیایش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:33:37
 • پایان برنامه: 12:24:02
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده - تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:24:02
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:40:17
 • طول برنامه:10 دقیقه

ده نگ ووباس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:17
 • پایان برنامه: 12:42:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اپلیکیشن رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:42:02
 • پایان برنامه: 12:44:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مسابقه قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:44:38
 • پایان برنامه: 13:23:40
 • طول برنامه:39 دقیقه

مادرانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:23:40
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:40:08
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر کرمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:40:08
 • پایان برنامه: 13:41:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

انونس شب چراغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:41:48
 • پایان برنامه: 14:18:44
 • طول برنامه:36 دقیقه

باران رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:18:44
 • پایان برنامه: 14:19:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

انونس اینستاگرام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:19:44
 • پایان برنامه: 15:17:26
 • طول برنامه:57 دقیقه

شب چراغ 4 - تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:17:26
 • پایان برنامه: 15:20:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس سایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:20:40
 • پایان برنامه: 15:56:11
 • طول برنامه:35 دقیقه

نفس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:56:11
 • پایان برنامه: 15:57:07
 • طول برنامه:

اعلام 02 متنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:57:07
 • پایان برنامه: 15:58:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فیس بوک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:33
 • پایان برنامه: 16:03:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:03:49
 • پایان برنامه: 16:04:19
 • طول برنامه:

اعلام میانی 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:04:19
 • پایان برنامه: 16:29:30
 • طول برنامه:25 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:30
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر کورمانجی تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:40:00
 • پایان برنامه: 16:41:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس طنین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:41:34
 • پایان برنامه: 16:43:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

الی الدعا (نیایش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:43:47
 • پایان برنامه: 16:45:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس آب و رنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:18
 • پایان برنامه: 16:53:25
 • طول برنامه:8 دقیقه

پلهای تاریخی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:53:25
 • پایان برنامه: 16:59:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:30
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده - تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 17:51:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام 03 تصویری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:51:10
 • پایان برنامه: 17:53:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

الی الدعا (نیایش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:53:43
 • پایان برنامه: 17:54:13
 • طول برنامه:

اعلام میانی 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:54:13
 • پایان برنامه: 18:33:18
 • طول برنامه:39 دقیقه

در مکتبی ملقب به اصفهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:33:18
 • پایان برنامه: 18:35:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

شب نامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:35:56
 • پایان برنامه: 18:59:30
 • طول برنامه:23 دقیقه

جریان زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:30
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

ده نگ و باس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:10:00
 • پایان برنامه: 19:12:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

الی الدعا (نیایش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:12:16
 • پایان برنامه: 19:12:46
 • طول برنامه:

اعلام میانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:12:46
 • پایان برنامه: 19:53:59
 • طول برنامه:41 دقیقه

مادرانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:59
 • پایان برنامه: 19:54:52
 • طول برنامه:

احادیث نبوی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:54:52
 • پایان برنامه: 19:59:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:20
 • پایان برنامه: 19:59:50
 • طول برنامه:

اعلام میانی 7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:50
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:25:21
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر کورمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:21
 • پایان برنامه: 20:26:14
 • طول برنامه:

احادیث نبوی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:14
 • پایان برنامه: 20:27:10
 • طول برنامه:

آنونس یوتیوب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:27:10
 • پایان برنامه: 20:29:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

الی الدعا (نیایش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:30
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:59:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

دنگوه دان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:00
 • پایان برنامه: 20:59:30
 • طول برنامه:

اعلام میانی 9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:30
 • پایان برنامه: 21:29:30
 • طول برنامه:30 دقیقه

ترنم باران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:29:30
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:10:15
 • طول برنامه:40 دقیقه

مجله خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:10:15
 • پایان برنامه: 22:12:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مسابقه قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:12:51
 • پایان برنامه: 22:13:21
 • طول برنامه:

اعلام میانی 11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:13:21
 • پایان برنامه: 23:10:21
 • طول برنامه:57 دقیقه

شب چراغ 4 - تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:10:21
 • پایان برنامه: 23:12:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر 100 ثانیه سورانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:12:31
 • پایان برنامه: 23:13:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام 04 متنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:13:31
 • پایان برنامه: 23:19:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

شب نامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:19:12
 • پایان برنامه: 23:19:42
 • طول برنامه:

اعلام میانی 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:19:42
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:40 دقیقه

نفس

توضیحات برنامه درج نشده است.