جدول پخش

سحر1
 • شروع برنامه:00:29:50
 • پایان برنامه: 00:54:50
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر کورمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:55:50
 • پایان برنامه: 01:25:50
 • طول برنامه:30 دقیقه

دنگودان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:37
 • پایان برنامه: 02:20:37
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده - تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:22:52
 • پایان برنامه: 03:11:49
 • طول برنامه:48 دقیقه

از یاد رفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:12:49
 • پایان برنامه: 04:09:49
 • طول برنامه:57 دقیقه

شب چراغ 4 - تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:11:17
 • پایان برنامه: 04:56:17
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجله خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:57:32
 • پایان برنامه: 05:27:32
 • طول برنامه:30 دقیقه

ما و شما ( کرمانجی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:27:32
 • پایان برنامه: 06:06:02
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال همه چیز آنجاست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:02
 • پایان برنامه: 07:06:10
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:06:10
 • پایان برنامه: 07:33:10
 • طول برنامه:27 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:34:10
 • پایان برنامه: 07:59:10
 • طول برنامه:25 دقیقه

ایران تودی - کرمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده - تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 08:55:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

پک آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:55:45
 • پایان برنامه: 09:34:15
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال همه چیز آنجاست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:37:22
 • پایان برنامه: 10:22:22
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجله خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:25:05
 • پایان برنامه: 11:22:05
 • طول برنامه:57 دقیقه

شب چراغ 4 - تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:23:47
 • پایان برنامه: 11:53:47
 • طول برنامه:30 دقیقه

دنگودان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:04
 • پایان برنامه: 12:29:04
 • طول برنامه:30 دقیقه

ما و شما ( کرمانجی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:31:19
 • پایان برنامه: 12:58:19
 • طول برنامه:27 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:57
 • پایان برنامه: 13:51:17
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده - تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:51:17
 • پایان برنامه: 13:56:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

پک آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:53
 • پایان برنامه: 14:49:50
 • طول برنامه:48 دقیقه

از یاد رفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:51:40
 • پایان برنامه: 15:48:40
 • طول برنامه:57 دقیقه

شب چراغ 4 - تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:49:40
 • پایان برنامه: 16:28:10
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال همه چیز آنجاست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:38:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

خبر کورمانجی تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:38:00
 • پایان برنامه: 17:03:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ایران تودی - کرمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:03:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:20:16
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده کرمانجی - مهاباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:16
 • پایان برنامه: 18:25:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

پک آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:05:06
 • طول برنامه:35 دقیقه

ژرفا - تروسکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:07:49
 • پایان برنامه: 19:28:14
 • طول برنامه:20 دقیقه

دار زندگی (کورمانجی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ده نگ ووباس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:56:50
 • پایان برنامه: 20:11:22
 • طول برنامه:14 دقیقه

شکرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مجله اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:25:33
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر کورمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:25:08
 • طول برنامه:55 دقیقه

سه حه ر و بینه ران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجله خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:20:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

پک آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:25
 • پایان برنامه: 23:40:50
 • طول برنامه:20 دقیقه

دار زندگی (کورمانجی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:42:24
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:17 دقیقه

سریال همه چیز آنجاست

توضیحات برنامه درج نشده است.