جدول پخش

سحر1
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

در مکتبی ملقب به اصفهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:54:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

خبر کرمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:54:00
 • پایان برنامه: 00:57:14
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس سایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:57:14
 • پایان برنامه: 01:44:40
 • طول برنامه:47 دقیقه

خانواده-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:44:40
 • پایان برنامه: 02:10:05
 • طول برنامه:25 دقیقه

یک روح در دو بدن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:10:05
 • پایان برنامه: 02:11:01
 • طول برنامه:

اربعین اینفو کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:11:01
 • پایان برنامه: 02:50:38
 • طول برنامه:39 دقیقه

مادرانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:50:38
 • پایان برنامه: 02:51:34
 • طول برنامه:

آنونس یوتیوب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:51:34
 • پایان برنامه: 03:21:34
 • طول برنامه:30 دقیقه

خانواده-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:21:34
 • پایان برنامه: 03:23:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس طنین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:23:08
 • پایان برنامه: 03:41:41
 • طول برنامه:18 دقیقه

لاک جیغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:41:41
 • پایان برنامه: 03:42:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جستجو گران پارسه 01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:42:52
 • پایان برنامه: 04:24:44
 • طول برنامه:41 دقیقه

در مکتبی ملقب به اصفهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:24:44
 • پایان برنامه: 04:25:33
 • طول برنامه:

اربعین اینفو کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:25:33
 • پایان برنامه: 05:33:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

ترتیل قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:33:01
 • پایان برنامه: 05:37:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:37:10
 • پایان برنامه: 06:36:06
 • طول برنامه:58 دقیقه

شب چراغ 4 - تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:36:06
 • پایان برنامه: 07:11:27
 • طول برنامه:35 دقیقه

نفس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:11:27
 • پایان برنامه: 07:58:53
 • طول برنامه:47 دقیقه

خانواده-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:53
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام 01 تصویری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:06
 • پایان برنامه: 08:04:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس سایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:04:20
 • پایان برنامه: 08:44:38
 • طول برنامه:40 دقیقه

مجله خبری-تکرارذزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:44:38
 • پایان برنامه: 08:46:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فیس بوک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:46:04
 • پایان برنامه: 09:25:41
 • طول برنامه:39 دقیقه

مادرانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:25:41
 • پایان برنامه: 09:29:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:29:50
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:44:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

ده نگ ووباس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:44:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اینستاگرام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:25:04
 • طول برنامه:40 دقیقه

روزی نو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:25:04
 • پایان برنامه: 10:26:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پیام مخاطبان کرومانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:26:57
 • پایان برنامه: 10:29:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه خوشه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:29:50
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 10:44:17
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر کرمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:44:17
 • پایان برنامه: 10:45:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس طنین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:51
 • پایان برنامه: 10:50:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:50:13
 • پایان برنامه: 11:25:34
 • طول برنامه:35 دقیقه

نفس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:25:34
 • پایان برنامه: 11:26:28
 • طول برنامه:

اربعین اینفو کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:26:28
 • پایان برنامه: 11:34:31
 • طول برنامه:8 دقیقه

سفر من به اسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:34:31
 • پایان برنامه: 11:36:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس آب ورنگ 02

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:36:00
 • پایان برنامه: 12:23:26
 • طول برنامه:47 دقیقه

مجله خبری-تکرارذزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:26
 • پایان برنامه: 12:25:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پیام مخاطبان کرومانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:19
 • پایان برنامه: 12:28:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:13
 • پایان برنامه: 12:29:04
 • طول برنامه:

اربعین اینفو کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:29:04
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:

آنونس یوتیوب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:40:16
 • طول برنامه:10 دقیقه

مجله خبری-تکرارذزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:16
 • پایان برنامه: 12:41:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:16
 • پایان برنامه: 12:42:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

اربعین اینفو کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:42:32
 • پایان برنامه: 12:45:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مسابقه قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:08
 • پایان برنامه: 13:24:45
 • طول برنامه:39 دقیقه

مادرانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:24:45
 • پایان برنامه: 13:28:34
 • طول برنامه:3 دقیقه

ترانه کورمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:28:34
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فیس بوک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

مجله خبری-تکرارذزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:40:00
 • پایان برنامه: 13:41:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس طنین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:41:34
 • پایان برنامه: 13:42:30
 • طول برنامه:

اربعین اینفو کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:42:30
 • پایان برنامه: 14:24:22
 • طول برنامه:41 دقیقه

در مکتبی ملقب به اصفهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:24:22
 • پایان برنامه: 15:23:18
 • طول برنامه:58 دقیقه

شب چراغ 4 - تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:23:18
 • پایان برنامه: 15:58:39
 • طول برنامه:35 دقیقه

نفس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:39
 • پایان برنامه: 15:59:35
 • طول برنامه:

اعلام 02 متنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:35
 • پایان برنامه: 16:00:05
 • طول برنامه:

اعلام میانی 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:05
 • پایان برنامه: 16:27:59
 • طول برنامه:27 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:27:59
 • پایان برنامه: 16:28:55
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:28:55
 • پایان برنامه: 16:29:30
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:30
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:38:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

خبر کورمانجی تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:38:00
 • پایان برنامه: 16:39:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اپلیکیشن رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:39:50
 • پایان برنامه: 16:43:49
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:43:49
 • پایان برنامه: 16:52:09
 • طول برنامه:8 دقیقه

پلهای تاریخی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:52:09
 • پایان برنامه: 16:53:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:53:13
 • پایان برنامه: 16:59:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:30
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:50:07
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده - تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:07
 • پایان برنامه: 17:52:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس خانواده کورمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:52:10
 • پایان برنامه: 17:53:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فیس بوک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:53:36
 • پایان برنامه: 17:54:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام 03 تصویری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:54:46
 • پایان برنامه: 17:59:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:53
 • پایان برنامه: 18:00:23
 • طول برنامه:

اعلام میانی 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:23
 • پایان برنامه: 18:43:14
 • طول برنامه:42 دقیقه

ژرفا - تروسکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:43:14
 • پایان برنامه: 18:45:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مسابقه قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:50
 • پایان برنامه: 18:59:20
 • طول برنامه:13 دقیقه

آوای صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:20
 • پایان برنامه: 18:59:50
 • طول برنامه:

اعلام میانی 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:50
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

ده نگ ووباس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:10:00
 • پایان برنامه: 19:10:30
 • طول برنامه:

اعلام میانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:10:30
 • پایان برنامه: 19:57:30
 • طول برنامه:47 دقیقه

مادرانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:30
 • پایان برنامه: 19:59:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اپلیکیشن رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:20
 • پایان برنامه: 19:59:50
 • طول برنامه:

اعلام میانی 7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:50
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:25:06
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر کورمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:06
 • پایان برنامه: 20:26:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس خانواده سورانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:16
 • پایان برنامه: 20:29:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس سایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:30
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:04
 • طول برنامه:30 دقیقه

زایه له

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:04
 • پایان برنامه: 21:01:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اینستاگرام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:04
 • پایان برنامه: 21:03:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر 100 ثانیه سورانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:03:14
 • پایان برنامه: 21:03:44
 • طول برنامه:

اعلام میانی 9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:03:44
 • پایان برنامه: 21:28:34
 • طول برنامه:24 دقیقه

چهل سال هنر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:28:34
 • پایان برنامه: 21:29:30
 • طول برنامه:

آنونس یوتیوب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:29:30
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

مجله خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 22:13:49
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:13:49
 • پایان برنامه: 22:22:09
 • طول برنامه:8 دقیقه

پلهای تاریخی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:22:09
 • پایان برنامه: 22:23:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:23:13
 • پایان برنامه: 22:29:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:29:30
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

آوا و نما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:16:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس شب چراغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:16:41
 • پایان برنامه: 23:18:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر 100 ثانیه کورمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:18:51
 • پایان برنامه: 23:19:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام 04 متنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:19:51
 • پایان برنامه: 23:23:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس سایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:05
 • پایان برنامه: 23:28:04
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:28:04
 • پایان برنامه: 23:28:34
 • طول برنامه:

اعلام میانی 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:28:34
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:31 دقیقه

نفس

توضیحات برنامه درج نشده است.