جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

سحر1
 • شروع برنامه:01:22:15
 • پایان برنامه: 01:57:53
 • طول برنامه:35 دقیقه

مسافران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:59:50
 • پایان برنامه: 02:22:05
 • طول برنامه:22 دقیقه

تکرار خبر کرمانجی 22:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:25:19
 • پایان برنامه: 02:55:19
 • طول برنامه:30 دقیقه

دنگودان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:56:19
 • پایان برنامه: 03:46:59
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند وهابیت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:48:04
 • پایان برنامه: 04:12:15
 • طول برنامه:24 دقیقه

دست آفریده ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:12:15
 • پایان برنامه: 04:17:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:17:58
 • پایان برنامه: 04:46:10
 • طول برنامه:28 دقیقه

مسابقه هیجان در ساعت صفر-مسیر طلایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:48:30
 • پایان برنامه: 05:24:08
 • طول برنامه:35 دقیقه

مسافران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:24:49
 • پایان برنامه: 06:24:30
 • طول برنامه:59 دقیقه

ترتیل قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:26:50
 • پایان برنامه: 07:08:47
 • طول برنامه:41 دقیقه

طلسم شدگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:40:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دنگودان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:40:41
 • پایان برنامه: 08:09:32
 • طول برنامه:28 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:09:32
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده - تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:02:20
 • پایان برنامه: 09:37:58
 • طول برنامه:35 دقیقه

مسافران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:37:58
 • پایان برنامه: 09:45:24
 • طول برنامه:7 دقیقه

بیت و بیت خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:24
 • پایان برنامه: 10:21:24
 • طول برنامه:36 دقیقه

مجله خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:21:24
 • پایان برنامه: 10:49:36
 • طول برنامه:28 دقیقه

مسابقه هیجان در ساعت صفر-مسیر طلایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:49:36
 • پایان برنامه: 11:19:36
 • طول برنامه:30 دقیقه

دنگودان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:19:36
 • پایان برنامه: 11:24:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

اعلام تابستان 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:24:37
 • پایان برنامه: 12:15:17
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند وهابیت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:16:17
 • پایان برنامه: 12:40:28
 • طول برنامه:24 دقیقه

دست آفریده ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:41
 • پایان برنامه: 13:10:32
 • طول برنامه:28 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:52
 • پایان برنامه: 13:54:49
 • طول برنامه:41 دقیقه

طلسم شدگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:54:49
 • پایان برنامه: 13:59:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

اعلام تابستان 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:50
 • پایان برنامه: 14:35:28
 • طول برنامه:35 دقیقه

مسافران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:36:33
 • پایان برنامه: 15:27:01
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده - تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:28:01
 • پایان برنامه: 15:52:12
 • طول برنامه:24 دقیقه

دست آفریده ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:26
 • پایان برنامه: 16:46:06
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند وهابیت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:47:17
 • پایان برنامه: 17:15:29
 • طول برنامه:28 دقیقه

مسابقه هیجان در ساعت صفر-مسیر طلایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:17:49
 • پایان برنامه: 17:59:46
 • طول برنامه:41 دقیقه

طلسم شدگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:01:16
 • پایان برنامه: 18:28:47
 • طول برنامه:27 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:38:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

خبر کورمانجی تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:40:22
 • پایان برنامه: 19:30:25
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده کرمانجی - مهاباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:32:27
 • پایان برنامه: 20:12:21
 • طول برنامه:39 دقیقه

مسافران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:12:21
 • پایان برنامه: 20:17:51
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:18:33
 • پایان برنامه: 20:26:36
 • طول برنامه:8 دقیقه

بیت و بیت خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:52:05
 • طول برنامه:22 دقیقه

ده نگ و باس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مجله ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:22:08
 • طول برنامه:22 دقیقه

خبر کورمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:24:59
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اعلام تابستانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:58:13
 • طول برنامه:28 دقیقه

ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر سورانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:44 دقیقه

سه حه ر و بینه ران

توضیحات برنامه درج نشده است.