جدول پخش

سحر1
 • شروع برنامه:00:09:30
 • پایان برنامه: 00:59:20
 • طول برنامه:49 دقیقه

سریال کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:22:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

خبر کورمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:23:30
 • پایان برنامه: 02:13:30
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده سورانی - مهاباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:16:44
 • پایان برنامه: 03:13:44
 • طول برنامه:57 دقیقه

شب چراغ 4 - تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:18:10
 • پایان برنامه: 03:45:57
 • طول برنامه:27 دقیقه

مسابقه هیجان در ساعت صفر-مسیر طلایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:47:26
 • پایان برنامه: 04:37:26
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:27
 • پایان برنامه: 05:45:46
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:47:44
 • پایان برنامه: 06:36:20
 • طول برنامه:48 دقیقه

در چشم باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:36:20
 • پایان برنامه: 06:42:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:44:03
 • پایان برنامه: 07:08:14
 • طول برنامه:24 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده سورانی - مهاباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:10
 • پایان برنامه: 08:51:10
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:53:24
 • پایان برنامه: 09:29:24
 • طول برنامه:36 دقیقه

مجله خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:35:41
 • پایان برنامه: 10:03:28
 • طول برنامه:27 دقیقه

مسابقه هیجان در ساعت صفر-مسیر طلایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:26
 • پایان برنامه: 10:35:26
 • طول برنامه:30 دقیقه

مجله اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:37:31
 • پایان برنامه: 11:34:31
 • طول برنامه:57 دقیقه

شب چراغ 4 - تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:36:17
 • پایان برنامه: 12:00:28
 • طول برنامه:24 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:01:44
 • پایان برنامه: 12:50:20
 • طول برنامه:48 دقیقه

در چشم باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:53:34
 • پایان برنامه: 13:43:34
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده سورانی - مهاباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:44:47
 • پایان برنامه: 14:34:47
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:38:20
 • پایان برنامه: 15:08:20
 • طول برنامه:30 دقیقه

مجله اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:10:10
 • پایان برنامه: 16:07:17
 • طول برنامه:57 دقیقه

شب چراغ 4 - تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:07:17
 • پایان برنامه: 16:12:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:13:59
 • پایان برنامه: 17:02:35
 • طول برنامه:48 دقیقه

در چشم باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:03:05
 • پایان برنامه: 17:29:20
 • طول برنامه:26 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:38:09
 • طول برنامه:8 دقیقه

خبر کورمانجی تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:00
 • پایان برنامه: 18:30:01
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده - تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:35:37
 • پایان برنامه: 19:17:37
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:19:35
 • پایان برنامه: 19:27:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

بیت و بیت خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:52:01
 • طول برنامه:22 دقیقه

ده نگ ووباس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:30
 • پایان برنامه: 19:59:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

طنین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:34:38
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

دار زندگی (کورمانجی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:22:27
 • طول برنامه:22 دقیقه

خبر کورمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:24:25
 • پایان برنامه: 21:30:57
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:31:27
 • پایان برنامه: 21:56:27
 • طول برنامه:25 دقیقه

ایران (سورانی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:36:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

مجله خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:39:14
 • پایان برنامه: 22:44:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:20:05
 • طول برنامه:35 دقیقه

آوا و نما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:24:45
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:35 دقیقه

خانواده - تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.