جدول پخش

سحر1
 • شروع برنامه:00:01:45
 • پایان برنامه: 00:41:56
 • طول برنامه:40 دقیقه

کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:49:45
 • پایان برنامه: 00:59:34
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه اخلاقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:22:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

خبر کورمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:23:57
 • پایان برنامه: 02:14:11
 • طول برنامه:50 دقیقه

طنین-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:16:31
 • پایان برنامه: 03:01:26
 • طول برنامه:44 دقیقه

زمانی برای عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:07:22
 • پایان برنامه: 03:32:56
 • طول برنامه:25 دقیقه

حیات خانه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:34:09
 • پایان برنامه: 04:14:20
 • طول برنامه:40 دقیقه

کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:18:18
 • پایان برنامه: 05:22:32
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

ترتیل قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:22:32
 • پایان برنامه: 06:23:43
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

سریال مختارنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:23:43
 • پایان برنامه: 06:53:50
 • طول برنامه:30 دقیقه

طنین-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:54:50
 • پایان برنامه: 07:09:03
 • طول برنامه:14 دقیقه

قصه های آسمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:09:03
 • پایان برنامه: 07:59:17
 • طول برنامه:50 دقیقه

طنین-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:40:11
 • طول برنامه:40 دقیقه

کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:47:35
 • پایان برنامه: 09:23:35
 • طول برنامه:36 دقیقه

مجله خبری-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:29:10
 • پایان برنامه: 09:59:17
 • طول برنامه:30 دقیقه

مجله خبری-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:03:22
 • پایان برنامه: 10:48:17
 • طول برنامه:44 دقیقه

زمانی برای عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:49:30
 • پایان برنامه: 11:15:04
 • طول برنامه:25 دقیقه

حیات خانه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:49
 • پایان برنامه: 11:30:02
 • طول برنامه:14 دقیقه

قصه های آسمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:31:59
 • پایان برنامه: 12:33:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

سریال مختارنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:33:10
 • پایان برنامه: 13:23:24
 • طول برنامه:50 دقیقه

مجله خبری-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:27:39
 • پایان برنامه: 14:07:50
 • طول برنامه:40 دقیقه

کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:09:35
 • پایان برنامه: 14:32:14
 • طول برنامه:22 دقیقه

ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:32:14
 • پایان برنامه: 15:17:09
 • طول برنامه:44 دقیقه

زمانی برای عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:21:19
 • پایان برنامه: 15:46:53
 • طول برنامه:25 دقیقه

حیات خانه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:46:53
 • پایان برنامه: 15:56:42
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه اخلاقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:56:42
 • پایان برنامه: 16:57:53
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

سریال مختارنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:32
 • پایان برنامه: 17:25:53
 • طول برنامه:25 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:38:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

خبر کورمانجی تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده سورانی - مهاباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:34:35
 • پایان برنامه: 19:21:43
 • طول برنامه:47 دقیقه

کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:24:18
 • پایان برنامه: 19:29:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:52:22
 • طول برنامه:22 دقیقه

ده نگ و باس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ساباتی نوور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:40:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

لاک جیغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:22:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

خبر کورمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:24:00
 • پایان برنامه: 21:50:38
 • طول برنامه:26 دقیقه

هنر عاشورایی(سورانی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:54:08
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:36:16
 • طول برنامه:36 دقیقه

مجله خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:41:27
 • پایان برنامه: 23:27:09
 • طول برنامه:45 دقیقه

زمانی برای عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:19
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:30 دقیقه

ساباتی نوور

توضیحات برنامه درج نشده است.