جدول پخش

سحر1
 • شروع برنامه:00:15:30
 • پایان برنامه: 01:05:50
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده کرمانجی - مهاباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:08:10
 • پایان برنامه: 01:43:13
 • طول برنامه:35 دقیقه

مسافران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:43:58
 • پایان برنامه: 01:52:51
 • طول برنامه:8 دقیقه

بیت و بیت خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:59:50
 • پایان برنامه: 02:21:50
 • طول برنامه:22 دقیقه

تکرار خبر کرمانجی 22:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:21:50
 • پایان برنامه: 03:11:50
 • طول برنامه:50 دقیقه

مجله ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:11:50
 • پایان برنامه: 04:06:50
 • طول برنامه:55 دقیقه

سه حه ر و بینه ران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:06:50
 • پایان برنامه: 04:35:48
 • طول برنامه:28 دقیقه

ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:35:48
 • پایان برنامه: 05:10:51
 • طول برنامه:35 دقیقه

مسافران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:10:51
 • پایان برنامه: 06:17:51
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

ترتیل قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:17:51
 • پایان برنامه: 06:56:38
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال یادآوری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:38
 • پایان برنامه: 07:46:49
 • طول برنامه:50 دقیقه

مجله ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:46:49
 • پایان برنامه: 08:12:31
 • طول برنامه:25 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:12:31
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

خانواده کرمانجی - مهاباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:02:20
 • پایان برنامه: 09:37:23
 • طول برنامه:35 دقیقه

مسافران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:38:34
 • پایان برنامه: 09:47:27
 • طول برنامه:8 دقیقه

بیت و بیت خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:03
 • پایان برنامه: 10:40:03
 • طول برنامه:50 دقیقه

مجله ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:40:03
 • پایان برنامه: 10:45:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:16
 • پایان برنامه: 11:14:14
 • طول برنامه:28 دقیقه

ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:44
 • پایان برنامه: 12:10:44
 • طول برنامه:55 دقیقه

سه حه ر و بینه ران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:44
 • پایان برنامه: 12:41:26
 • طول برنامه:25 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:43:46
 • پایان برنامه: 13:22:33
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال یادآوری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:23:33
 • پایان برنامه: 13:58:36
 • طول برنامه:35 دقیقه

مسافران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:58:36
 • پایان برنامه: 14:07:29
 • طول برنامه:8 دقیقه

بیت و بیت خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:07:29
 • پایان برنامه: 14:54:58
 • طول برنامه:47 دقیقه

خانواده کرمانجی - مهاباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:59:55
 • پایان برنامه: 15:49:55
 • طول برنامه:50 دقیقه

مجله ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:51:30
 • پایان برنامه: 16:20:28
 • طول برنامه:28 دقیقه

ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:21:44
 • پایان برنامه: 17:16:53
 • طول برنامه:55 دقیقه

سه حه ر و بینه ران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:19:13
 • پایان برنامه: 17:58:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال یادآوری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:25:33
 • طول برنامه:25 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:38:12
 • طول برنامه:8 دقیقه

خبر کورمانجی تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:39:57
 • پایان برنامه: 19:38:48
 • طول برنامه:58 دقیقه

ایرانگرد(کورمانجی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:39:48
 • پایان برنامه: 20:21:53
 • طول برنامه:42 دقیقه

مسافران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:53
 • پایان برنامه: 20:28:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

بیت و بیت خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:50:14
 • طول برنامه:20 دقیقه

ده نگ ووباس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:50:14
 • پایان برنامه: 21:33:21
 • طول برنامه:43 دقیقه

ژرفا - تروسکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:33:21
 • پایان برنامه: 21:59:50
 • طول برنامه:26 دقیقه

شکوفه های زیتون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:21:52
 • طول برنامه:21 دقیقه

خبر کورمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:24:28
 • پایان برنامه: 22:56:20
 • طول برنامه:31 دقیقه

موسیقی اقوام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ده نگ و باس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:16:45
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:43 دقیقه

فیلم سینمایی بادیگارد

توضیحات برنامه درج نشده است.