جدول پخش

سحر1
 • شروع برنامه:00:14:55
 • پایان برنامه: 00:58:30
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:22:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

طنین-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:23:00
 • پایان برنامه: 02:12:30
 • طول برنامه:49 دقیقه

طنین-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:14:07
 • پایان برنامه: 02:42:04
 • طول برنامه:27 دقیقه

ایران (سورانی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:44:10
 • پایان برنامه: 03:05:47
 • طول برنامه:21 دقیقه

نیل دوستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:05:47
 • پایان برنامه: 03:49:22
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:49:22
 • پایان برنامه: 04:00:11
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه اخلاقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:11
 • پایان برنامه: 05:06:12
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

ترتیل قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:08:02
 • پایان برنامه: 05:58:53
 • طول برنامه:50 دقیقه

در چشم باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:07
 • پایان برنامه: 06:30:07
 • طول برنامه:30 دقیقه

طنین-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:31:22
 • پایان برنامه: 06:56:40
 • طول برنامه:25 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:18
 • پایان برنامه: 07:09:07
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه اخلاقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:09:30
 • پایان برنامه: 07:59:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

طنین-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:06
 • پایان برنامه: 08:44:41
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:46:13
 • پایان برنامه: 09:22:13
 • طول برنامه:36 دقیقه

مجله خبری-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:23:28
 • پایان برنامه: 09:51:25
 • طول برنامه:27 دقیقه

ایران (سورانی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:51:25
 • پایان برنامه: 10:21:25
 • طول برنامه:30 دقیقه

مجله خبری-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:22:51
 • پایان برنامه: 10:57:51
 • طول برنامه:35 دقیقه

مجله خبری-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:13
 • پایان برنامه: 11:20:50
 • طول برنامه:21 دقیقه

نیل دوستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:21:13
 • پایان برنامه: 11:46:31
 • طول برنامه:25 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:48:08
 • پایان برنامه: 12:38:59
 • طول برنامه:50 دقیقه

در چشم باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:38:59
 • پایان برنامه: 13:28:29
 • طول برنامه:49 دقیقه

مجله خبری-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:28:29
 • پایان برنامه: 14:12:04
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:12:32
 • پایان برنامه: 14:42:32
 • طول برنامه:30 دقیقه

مجله خبری-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:43:32
 • پایان برنامه: 15:11:29
 • طول برنامه:27 دقیقه

ایران (سورانی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:11:29
 • پایان برنامه: 15:33:06
 • طول برنامه:21 دقیقه

نیل دوستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:34:06
 • پایان برنامه: 16:09:06
 • طول برنامه:35 دقیقه

مجله خبری-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:09:06
 • پایان برنامه: 16:59:57
 • طول برنامه:50 دقیقه

در چشم باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:03:29
 • پایان برنامه: 17:26:59
 • طول برنامه:23 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:38:04
 • طول برنامه:8 دقیقه

خبر کورمانجی تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده سورانی - مهاباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:33:30
 • پایان برنامه: 19:16:15
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:17:49
 • پایان برنامه: 19:29:20
 • طول برنامه:11 دقیقه

بیت و بیت خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:52:07
 • طول برنامه:22 دقیقه

ده نگ ووباس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:54:21
 • پایان برنامه: 19:59:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:40:03
 • طول برنامه:40 دقیقه

ساباتی نوور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:42:43
 • پایان برنامه: 20:58:20
 • طول برنامه:15 دقیقه

لاک جیغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:22:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

خبر کورمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:25:44
 • پایان برنامه: 21:56:08
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند ژیوان و ژیوار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:35:50
 • طول برنامه:35 دقیقه

مجله خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:36:20
 • پایان برنامه: 23:33:20
 • طول برنامه:57 دقیقه

شب چراغ 4 - تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:37:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:22 دقیقه

ساباتی نوور

توضیحات برنامه درج نشده است.