جدول پخش

سحر3
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:24:06
 • طول برنامه:24 دقیقه

حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:24:06
 • پایان برنامه: 00:29:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

XƏBƏRLƏR-(20:30)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:55:34
 • پایان برنامه: 01:45:34
 • طول برنامه:50 دقیقه

روبریکا-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:45:41
 • پایان برنامه: 02:33:36
 • طول برنامه:47 دقیقه

ÇƏTİNLİKLƏRİN AŞILMASI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:33:43
 • پایان برنامه: 03:12:47
 • طول برنامه:39 دقیقه

شرق - دیوار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:12:54
 • پایان برنامه: 03:41:22
 • طول برنامه:28 دقیقه

FRANSA ŞİƏLƏRİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:41:22
 • پایان برنامه: 04:07:43
 • طول برنامه:26 دقیقه

ترنم باران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:07:50
 • پایان برنامه: 04:33:24
 • طول برنامه:25 دقیقه

روبریکا-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:33:31
 • پایان برنامه: 05:01:15
 • طول برنامه:27 دقیقه

حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:03:10
 • پایان برنامه: 05:10:24
 • طول برنامه:7 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:10:24
 • پایان برنامه: 05:30:08
 • طول برنامه:19 دقیقه

NEYŞABUR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:33:00
 • پایان برنامه: 06:27:27
 • طول برنامه:54 دقیقه

ویژه اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:28:40
 • پایان برنامه: 07:32:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:32:17
 • پایان برنامه: 07:52:17
 • طول برنامه:20 دقیقه

روبریکا-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:49
 • پایان برنامه: 08:50:49
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:35
 • پایان برنامه: 09:27:35
 • طول برنامه:27 دقیقه

خانواده-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:28:52
 • پایان برنامه: 10:07:56
 • طول برنامه:39 دقیقه

شرق - دیوار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:08:03
 • پایان برنامه: 10:31:32
 • طول برنامه:23 دقیقه

کودک تبریز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:31:39
 • پایان برنامه: 10:59:23
 • طول برنامه:27 دقیقه

حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:38
 • پایان برنامه: 11:20:38
 • طول برنامه:20 دقیقه

خانواده-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:22:24
 • پایان برنامه: 11:27:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:25:39
 • طول برنامه:55 دقیقه

ویژه اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:26:58
 • پایان برنامه: 12:55:26
 • طول برنامه:28 دقیقه

FRANSA ŞİƏLƏRİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:05
 • پایان برنامه: 13:49:05
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:49:12
 • پایان برنامه: 14:28:16
 • طول برنامه:39 دقیقه

شرق - دیوار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:28:23
 • پایان برنامه: 15:17:44
 • طول برنامه:49 دقیقه

ساختمان پزشکان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:17:54
 • پایان برنامه: 15:28:33
 • طول برنامه:10 دقیقه

GÜNƏŞ BAĞİ VƏ SARAYI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

XƏBƏRLƏR- (15:30)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:50:10
 • پایان برنامه: 16:02:10
 • طول برنامه:12 دقیقه

Quran təfsiri

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:02:20
 • پایان برنامه: 16:27:20
 • طول برنامه:25 دقیقه

غنچه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:40
 • پایان برنامه: 16:58:40
 • طول برنامه:28 دقیقه

DİN-HƏYAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:47
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

hayat aynasi

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:52:10
 • پایان برنامه: 17:58:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

دیدنیهای تاریخی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:10
 • پایان برنامه: 18:27:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:50
 • پایان برنامه: 18:51:50
 • طول برنامه:22 دقیقه

OTUZÜÇ GÜNLÜK MÜHARİBƏ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:21:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

İRAN KƏNDLƏRİ MUZEYİ-2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:29:50
 • پایان برنامه: 20:17:50
 • طول برنامه:48 دقیقه

ÇƏTİNLİKLƏRİN AŞILMASI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

XƏBƏRLƏR-(20:30)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:26:50
 • طول برنامه:26 دقیقه

HÜQUQİ ASPEKT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:40:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

Ay İşığında

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:10
 • پایان برنامه: 22:50:10
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:20
 • پایان برنامه: 22:57:20
 • طول برنامه:7 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:30
 • پایان برنامه: 23:50:30
 • طول برنامه:50 دقیقه

ساختمان پزشکان

توضیحات برنامه درج نشده است.