جدول پخش

سحر3
 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:55:27
 • پایان برنامه: 01:47:05
 • طول برنامه:51 دقیقه

عصر بخیر خانواده - اردبیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:47:05
 • پایان برنامه: 02:22:29
 • طول برنامه:35 دقیقه

ZAMANƏ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:22:29
 • پایان برنامه: 02:32:30
 • طول برنامه:10 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:32:30
 • پایان برنامه: 02:54:13
 • طول برنامه:21 دقیقه

دریچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:54:13
 • پایان برنامه: 03:02:21
 • طول برنامه:8 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:02:21
 • پایان برنامه: 03:29:21
 • طول برنامه:27 دقیقه

İRAN- sənədli film

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:33:30
 • پایان برنامه: 03:54:16
 • طول برنامه:20 دقیقه

İran Bu Gün

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:07
 • پایان برنامه: 04:26:37
 • طول برنامه:26 دقیقه

انتظار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:26:37
 • پایان برنامه: 04:43:12
 • طول برنامه:16 دقیقه

FƏRŞDƏN ƏRŞƏ QƏDƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:43:12
 • پایان برنامه: 04:48:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

پک آنونس 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:48:25
 • پایان برنامه: 04:59:05
 • طول برنامه:10 دقیقه

SƏHƏRİN NƏVASI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:55:24
 • طول برنامه:55 دقیقه

ویژه اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:55:24
 • پایان برنامه: 07:02:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:01
 • پایان برنامه: 07:29:01
 • طول برنامه:27 دقیقه

İRAN- sənədli film

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:31:29
 • پایان برنامه: 07:51:29
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:51:29
 • پایان برنامه: 07:59:37
 • طول برنامه:8 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:26
 • پایان برنامه: 08:52:04
 • طول برنامه:51 دقیقه

حیات آیناسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:52:04
 • پایان برنامه: 09:02:05
 • طول برنامه:10 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:02:12
 • پایان برنامه: 09:22:58
 • طول برنامه:20 دقیقه

İran Bu Gün

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:24:09
 • پایان برنامه: 09:34:49
 • طول برنامه:10 دقیقه

QURANDA VİLAYƏT AYƏLƏRİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:34:56
 • پایان برنامه: 09:56:39
 • طول برنامه:21 دقیقه

دریچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:01:50
 • پایان برنامه: 10:25:26
 • طول برنامه:23 دقیقه

QÖNÇƏLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:31:49
 • پایان برنامه: 10:58:19
 • طول برنامه:26 دقیقه

انتظار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:59
 • پایان برنامه: 11:19:59
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:19:59
 • پایان برنامه: 11:28:07
 • طول برنامه:8 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:28:07
 • پایان برنامه: 11:38:47
 • طول برنامه:10 دقیقه

SƏHƏRİN NƏVASI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:43:46
 • طول برنامه:58 دقیقه

ویژه اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:43:53
 • پایان برنامه: 13:10:53
 • طول برنامه:27 دقیقه

İRAN- sənədli film

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:56
 • پایان برنامه: 14:07:39
 • طول برنامه:54 دقیقه

İDMAN JURNALI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:07:46
 • پایان برنامه: 14:29:29
 • طول برنامه:21 دقیقه

دریچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:31:37
 • پایان برنامه: 15:11:21
 • طول برنامه:39 دقیقه

CABİR İBNİ HƏYYAN

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:11:21
 • پایان برنامه: 15:20:21
 • طول برنامه:9 دقیقه

پک آنونس 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:20:21
 • پایان برنامه: 15:28:33
 • طول برنامه:8 دقیقه

پلهای تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:50:00
 • پایان برنامه: 15:59:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

QURANDA VİLAYƏT AYƏLƏRİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:17
 • پایان برنامه: 16:24:17
 • طول برنامه:24 دقیقه

QÖNÇƏLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:24
 • پایان برنامه: 16:59:24
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:28
 • پایان برنامه: 17:50:28
 • طول برنامه:50 دقیقه

HƏYAT AYNASI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:28
 • پایان برنامه: 17:59:28
 • طول برنامه:9 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:00
 • پایان برنامه: 18:27:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:47
 • پایان برنامه: 18:56:47
 • طول برنامه:27 دقیقه

GƏNCLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:51
 • پایان برنامه: 19:29:51
 • طول برنامه:30 دقیقه

Çörək, Pendir və Püstə

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:08
 • پایان برنامه: 20:07:08
 • طول برنامه:37 دقیقه

ZAMANƏ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:07:08
 • پایان برنامه: 20:27:08
 • طول برنامه:20 دقیقه

İRAN ŞİRNİYATLARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:17
 • پایان برنامه: 21:27:17
 • طول برنامه:27 دقیقه

کمپاس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:29:44
 • پایان برنامه: 22:59:44
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

فیلم سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:51
 • پایان برنامه: 23:19:51
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:19:58
 • پایان برنامه: 23:59:53
 • طول برنامه:39 دقیقه

CABİR İBNİ HƏYYAN

توضیحات برنامه درج نشده است.