جدول پخش

سحر3
 • شروع برنامه:00:07:59
 • پایان برنامه: 00:56:29
 • طول برنامه:48 دقیقه

ستایش (سری اول )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:56:29
 • پایان برنامه: 01:04:18
 • طول برنامه:7 دقیقه

پلهای تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:05:45
 • پایان برنامه: 01:29:33
 • طول برنامه:23 دقیقه

FƏRŞDƏN ƏRŞƏ QƏDƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 01:55:22
 • طول برنامه:25 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:55:49
 • پایان برنامه: 02:47:25
 • طول برنامه:51 دقیقه

HƏYAT AYNASI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:49:51
 • پایان برنامه: 03:14:44
 • طول برنامه:24 دقیقه

خط و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:15:00
 • پایان برنامه: 04:30:06
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

SƏHƏRİN TƏRƏNNÜMÜ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:06
 • پایان برنامه: 05:32:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:32:05
 • پایان برنامه: 05:55:53
 • طول برنامه:23 دقیقه

FƏRŞDƏN ƏRŞƏ QƏDƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:42
 • پایان برنامه: 06:05:57
 • طول برنامه:6 دقیقه

دیدنیهای تاریخی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:57
 • پایان برنامه: 06:57:15
 • طول برنامه:51 دقیقه

PAYTAXT- 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:16
 • پایان برنامه: 07:06:05
 • طول برنامه:7 دقیقه

پلهای تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:06:05
 • پایان برنامه: 07:54:35
 • طول برنامه:48 دقیقه

ستایش (سری اول )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:54:35
 • پایان برنامه: 08:14:43
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:15:53
 • پایان برنامه: 08:50:41
 • طول برنامه:34 دقیقه

HƏSRƏT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:51:42
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

قصه های ماندگار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:49
 • پایان برنامه: 09:52:25
 • طول برنامه:51 دقیقه

خانواده تبریز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:08
 • پایان برنامه: 10:26:55
 • طول برنامه:26 دقیقه

KOMPAS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:29:15
 • پایان برنامه: 10:54:05
 • طول برنامه:24 دقیقه

خط زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:08
 • پایان برنامه: 11:00:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:47
 • پایان برنامه: 11:23:39
 • طول برنامه:22 دقیقه

غنچه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:26:12
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

FƏRŞDƏN ƏRŞƏ QƏDƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:51:20
 • پایان برنامه: 11:59:38
 • طول برنامه:8 دقیقه

قصه های ماندگار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:45
 • پایان برنامه: 12:19:53
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:08
 • پایان برنامه: 12:27:57
 • طول برنامه:7 دقیقه

پلهای تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:31:46
 • پایان برنامه: 12:44:06
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلنگر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:40:20
 • طول برنامه:55 دقیقه

İlahi Nəsim

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:44:09
 • پایان برنامه: 13:50:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

دیدنیهای تاریخی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:31
 • پایان برنامه: 14:15:21
 • طول برنامه:24 دقیقه

خط زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:07
 • پایان برنامه: 15:21:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

QURAN TİLAVƏTİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:22:37
 • پایان برنامه: 15:32:30
 • طول برنامه:9 دقیقه

بیانات رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:34:05
 • پایان برنامه: 16:25:43
 • طول برنامه:51 دقیقه

ستایش (سری اول )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 16:56:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلنگر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:22:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

QÖNÇƏLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:29:37
 • پایان برنامه: 17:59:37
 • طول برنامه:30 دقیقه

انتظار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:31
 • پایان برنامه: 18:50:31
 • طول برنامه:50 دقیقه

حیات آیناسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:21
 • پایان برنامه: 19:20:38
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:20:55
 • پایان برنامه: 19:57:55
 • طول برنامه:37 دقیقه

HƏSRƏT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 21:15:07
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

BAL- ŞƏKƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:15:07
 • پایان برنامه: 21:21:07
 • طول برنامه:6 دقیقه

بیانات رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:17
 • پایان برنامه: 22:30:17
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:32:44
 • پایان برنامه: 23:22:44
 • طول برنامه:50 دقیقه

İDMAN JURNALI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:22:51
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:37 دقیقه

PAYTAXT- 4

توضیحات برنامه درج نشده است.