جدول پخش

سحر3
 • شروع برنامه:00:00:27
 • پایان برنامه: 00:29:37
 • طول برنامه:29 دقیقه

پوزوتیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:29:37
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:

ارم2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:54:56
 • طول برنامه:24 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:54:56
 • پایان برنامه: 01:46:09
 • طول برنامه:51 دقیقه

HƏYAT AYNASI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:46:09
 • پایان برنامه: 01:47:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

انونس شما و سحر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:47:19
 • پایان برنامه: 02:22:48
 • طول برنامه:35 دقیقه

مرد نقره ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:22:48
 • پایان برنامه: 02:49:20
 • طول برنامه:26 دقیقه

راز کوهستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:49:20
 • پایان برنامه: 03:05:06
 • طول برنامه:15 دقیقه

تروریسم دولتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:05:06
 • پایان برنامه: 04:09:18
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

MUTXARNAMƏ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:09:18
 • پایان برنامه: 04:38:28
 • طول برنامه:29 دقیقه

پوزوتیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:38:28
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:36:53
 • طول برنامه:51 دقیقه

İLAHİ NƏSİM

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:36:53
 • پایان برنامه: 06:38:53
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:38:53
 • پایان برنامه: 07:04:33
 • طول برنامه:25 دقیقه

تولد در سرزمین سوخته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:04:33
 • پایان برنامه: 07:24:27
 • طول برنامه:19 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:24:27
 • پایان برنامه: 07:24:43
 • طول برنامه:

ارم1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:24:43
 • پایان برنامه: 08:00:12
 • طول برنامه:35 دقیقه

مرد نقره ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:12
 • پایان برنامه: 08:44:08
 • طول برنامه:43 دقیقه

SƏHƏR SƏLAMI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:44:08
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

EŞQ NAXIŞI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:10:00
 • پایان برنامه: 09:37:32
 • طول برنامه:27 دقیقه

HÜQUQİ ASPEKT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:37:32
 • پایان برنامه: 09:38:00
 • طول برنامه:

انونس اسلام پلاس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:38:00
 • پایان برنامه: 10:04:36
 • طول برنامه:26 دقیقه

QÖNÇƏLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:04:36
 • پایان برنامه: 10:55:49
 • طول برنامه:51 دقیقه

HƏYAT AYNASI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:49
 • پایان برنامه: 10:56:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس گونیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:56:57
 • پایان برنامه: 11:00:08
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه چغا خور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:08
 • پایان برنامه: 11:20:02
 • طول برنامه:19 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:20:02
 • پایان برنامه: 11:22:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

انونس خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:22:27
 • پایان برنامه: 11:28:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:28:59
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

İNTİZAR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:21:50
 • طول برنامه:51 دقیقه

İLAHİ NƏSİM

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:50
 • پایان برنامه: 12:23:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیک آشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:56
 • پایان برنامه: 12:50:28
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند راز کوهستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:28
 • پایان برنامه: 12:51:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

انونس پوزتیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:51:31
 • پایان برنامه: 13:34:10
 • طول برنامه:42 دقیقه

شایدبرای شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:34:10
 • پایان برنامه: 13:35:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

انونس ازاد ارئنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:35:12
 • پایان برنامه: 14:00:52
 • طول برنامه:25 دقیقه

تولد در مسیر سوخته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:52
 • پایان برنامه: 14:02:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

انونس روبریکا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:02:02
 • پایان برنامه: 14:17:55
 • طول برنامه:15 دقیقه

EŞQ NAXIŞI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:17:55
 • پایان برنامه: 14:20:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

انونس شما و سحر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:16
 • پایان برنامه: 15:22:35
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

MUTXARNAMƏ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:22:35
 • پایان برنامه: 15:23:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

انونس لاک جیغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:23:53
 • پایان برنامه: 15:27:03
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه تنیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:27:03
 • پایان برنامه: 15:29:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

انونس خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:29:28
 • پایان برنامه: 15:29:51
 • طول برنامه:

ارم2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:29:51
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:50:00
 • پایان برنامه: 15:51:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:51:10
 • پایان برنامه: 15:58:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:10
 • پایان برنامه: 15:59:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

İLAHİ HƏYAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:10
 • پایان برنامه: 15:59:40
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:40
 • پایان برنامه: 16:25:40
 • طول برنامه:26 دقیقه

QÖNÇƏLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:25:40
 • پایان برنامه: 16:27:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

DEYLƏMNA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:27:40
 • پایان برنامه: 16:28:38
 • طول برنامه:

KOMPAS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:28:38
 • پایان برنامه: 16:29:08
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:08
 • پایان برنامه: 16:59:08
 • طول برنامه:30 دقیقه

هرکس اویرنسین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:08
 • پایان برنامه: 17:00:05
 • طول برنامه:

اعلام 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:05
 • پایان برنامه: 17:00:35
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:35
 • پایان برنامه: 17:45:35
 • طول برنامه:45 دقیقه

SİZ VƏ SƏHƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:35
 • پایان برنامه: 17:53:35
 • طول برنامه:8 دقیقه

پلهای تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:53:35
 • پایان برنامه: 17:54:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس گونیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:54:35
 • پایان برنامه: 17:56:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

Film və Serial

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:30
 • پایان برنامه: 17:58:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

İDMAN JURNALI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:58:45
 • پایان برنامه: 17:59:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:45
 • پایان برنامه: 18:00:15
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:15
 • پایان برنامه: 18:20:15
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:15
 • پایان برنامه: 18:31:15
 • طول برنامه:11 دقیقه

شور معاش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:31:15
 • پایان برنامه: 18:31:45
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:31:45
 • پایان برنامه: 19:04:45
 • طول برنامه:33 دقیقه

DEYLƏMAN

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:04:45
 • پایان برنامه: 19:05:15
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:05:15
 • پایان برنامه: 19:31:15
 • طول برنامه:26 دقیقه

گونیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:31:15
 • پایان برنامه: 19:31:45
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:31:45
 • پایان برنامه: 20:10:45
 • طول برنامه:39 دقیقه

مرد نقره ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:10:45
 • پایان برنامه: 20:26:45
 • طول برنامه:16 دقیقه

تروریسم دولتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:45
 • پایان برنامه: 20:27:43
 • طول برنامه:

KOMPAS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:27:43
 • پایان برنامه: 20:28:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:28:43
 • پایان برنامه: 20:29:30
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:30
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 20:58:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیک آشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:00
 • پایان برنامه: 20:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

AZAD ARENA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

İRAN DİYARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:00:30
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:30
 • پایان برنامه: 21:27:30
 • طول برنامه:27 دقیقه

KOMPAS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:27:30
 • پایان برنامه: 21:35:30
 • طول برنامه:8 دقیقه

پلهای تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:30
 • پایان برنامه: 21:37:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

Film və Serial

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:37:25
 • پایان برنامه: 21:39:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

YÜZ SANIYƏ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:39:35
 • پایان برنامه: 21:40:05
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:40:05
 • پایان برنامه: 22:15:05
 • طول برنامه:35 دقیقه

شایدبرای شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:15:05
 • پایان برنامه: 22:30:05
 • طول برنامه:15 دقیقه

EŞQ NAXIŞI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:05
 • پایان برنامه: 22:30:35
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:35
 • پایان برنامه: 22:50:35
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:35
 • پایان برنامه: 22:52:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

Film və Serial

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:52:30
 • پایان برنامه: 22:53:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مرد نقره ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:30
 • پایان برنامه: 22:54:27
 • طول برنامه:

اعلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:27
 • پایان برنامه: 22:54:57
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:57
 • پایان برنامه: 23:57:57
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

MUTXARNAMƏ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:57:57
 • پایان برنامه: 23:58:27
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:58:27
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

هرکس اویرنسین

توضیحات برنامه درج نشده است.