جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

سحر3
 • شروع برنامه:00:47:14
 • پایان برنامه: 00:56:39
 • طول برنامه:9 دقیقه

QIZIL ƏLLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:56:46
 • پایان برنامه: 01:29:43
 • طول برنامه:32 دقیقه

حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:29:50
 • پایان برنامه: 01:55:04
 • طول برنامه:25 دقیقه

تکرار خبر 21:30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:55:31
 • پایان برنامه: 02:45:01
 • طول برنامه:49 دقیقه

خانواده - تکرار زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:45:01
 • پایان برنامه: 03:34:37
 • طول برنامه:49 دقیقه

ستایش (2)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:34:37
 • پایان برنامه: 04:02:46
 • طول برنامه:28 دقیقه

İLAHİ NƏĞMƏLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:02:46
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

NAİLİYYƏTLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:25:42
 • طول برنامه:55 دقیقه

İLAHİ NƏSİM

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:42
 • پایان برنامه: 06:27:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:27:59
 • پایان برنامه: 07:00:56
 • طول برنامه:32 دقیقه

حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:56
 • پایان برنامه: 07:47:03
 • طول برنامه:46 دقیقه

در چشم باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:47:03
 • پایان برنامه: 08:07:03
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:08:52
 • پایان برنامه: 08:58:28
 • طول برنامه:49 دقیقه

ستایش (2)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:49
 • پایان برنامه: 09:50:19
 • طول برنامه:49 دقیقه

خانواده - تکرار زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:53:18
 • پایان برنامه: 09:59:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

İRAN - ( intervaL)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:51
 • پایان برنامه: 10:26:51
 • طول برنامه:27 دقیقه

KOMPAS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:31:41
 • پایان برنامه: 10:58:55
 • طول برنامه:27 دقیقه

NAİLİYYƏTLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:02
 • پایان برنامه: 11:24:11
 • طول برنامه:25 دقیقه

QÖNÇƏLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:27:24
 • پایان برنامه: 12:00:21
 • طول برنامه:32 دقیقه

حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:28
 • پایان برنامه: 12:20:28
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:11
 • پایان برنامه: 12:38:07
 • طول برنامه:12 دقیقه

بازارهای زنجان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:42:26
 • طول برنامه:57 دقیقه

İLAHİ NƏSİM

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:47:16
 • پایان برنامه: 14:15:25
 • طول برنامه:28 دقیقه

İLAHİ NƏĞMƏLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:15:32
 • پایان برنامه: 15:05:33
 • طول برنامه:50 دقیقه

AY İŞIĞINDA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:11:08
 • پایان برنامه: 15:38:22
 • طول برنامه:27 دقیقه

NAİLİYYƏTLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:40:18
 • پایان برنامه: 16:26:09
 • طول برنامه:45 دقیقه

در چشم باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:17
 • پایان برنامه: 17:25:17
 • طول برنامه:25 دقیقه

غنچه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:34
 • پایان برنامه: 17:57:34
 • طول برنامه:27 دقیقه

DİN-HƏYAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

hayat aynasi

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:00
 • پایان برنامه: 18:58:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

İRAN - ( intervaL)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:17
 • پایان برنامه: 19:20:17
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:20:17
 • پایان برنامه: 19:26:17
 • طول برنامه:6 دقیقه

قصه های ماندگار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:14
 • پایان برنامه: 19:50:14
 • طول برنامه:20 دقیقه

YARADAN ƏLLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:31
 • پایان برنامه: 20:24:31
 • طول برنامه:26 دقیقه

VİLAYT GÜNƏŞİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:48
 • پایان برنامه: 21:14:28
 • طول برنامه:49 دقیقه

Setayeş (2)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:14:28
 • پایان برنامه: 21:29:28
 • طول برنامه:15 دقیقه

بازارهای زنجان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:17
 • پایان برنامه: 22:27:17
 • طول برنامه:27 دقیقه

HÜQUQİ ASPEKT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:40:04
 • پایان برنامه: 23:30:04
 • طول برنامه:50 دقیقه

AY İŞIĞINDA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:11
 • پایان برنامه: 23:50:11
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:50:11
 • پایان برنامه: 23:56:11
 • طول برنامه:6 دقیقه

قصه های ماندگار

توضیحات برنامه درج نشده است.