جدول پخش

سحر3
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:00:27
 • طول برنامه:

روبریکا-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:00:27
 • پایان برنامه: 00:00:55
 • طول برنامه:

آرم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:00:55
 • پایان برنامه: 00:01:54
 • طول برنامه:

Verilişlərin Porqramı

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:01:54
 • پایان برنامه: 00:02:25
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:02:25
 • پایان برنامه: 00:29:44
 • طول برنامه:27 دقیقه

هرکس اویرنسین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:29:44
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:55:00
 • پایان برنامه: 00:55:28
 • طول برنامه:

آنونس اکو ژورنال 03

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:55:28
 • پایان برنامه: 01:46:58
 • طول برنامه:51 دقیقه

روبریکا-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:46:58
 • پایان برنامه: 02:25:42
 • طول برنامه:38 دقیقه

بالهای خیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:25:42
 • پایان برنامه: 02:56:17
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند ژیوان و ژیوار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:56:17
 • پایان برنامه: 03:42:16
 • طول برنامه:45 دقیقه

خسوف ناتمام یک مرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:42:16
 • پایان برنامه: 03:43:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس بالهای خیس 04

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:43:37
 • پایان برنامه: 04:47:06
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

ساختمان پزشکان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:47:06
 • پایان برنامه: 04:53:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

داستان منتخب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:53:04
 • پایان برنامه: 04:54:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس از سرزمین شمالی 04

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:54:08
 • پایان برنامه: 05:02:02
 • طول برنامه:7 دقیقه

پلهای تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:02:02
 • پایان برنامه: 05:22:17
 • طول برنامه:20 دقیقه

روبریکا-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:22:17
 • پایان برنامه: 05:29:26
 • طول برنامه:7 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:29:26
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:

İNTERVAL

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:23:06
 • طول برنامه:53 دقیقه

İLAHİ NƏSİM

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:23:06
 • پایان برنامه: 07:23:08
 • طول برنامه:1 ساعت

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:23:08
 • پایان برنامه: 07:24:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اسلام پلاس 01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:24:32
 • پایان برنامه: 07:27:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه بند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:27:33
 • پایان برنامه: 07:28:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نسیم الهی 04

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:28:54
 • پایان برنامه: 07:59:29
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند ژیوان و ژیوار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:59:29
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.