جدول پخش

سحر3
 • شروع برنامه:00:23:14
 • پایان برنامه: 00:29:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

انونس فصلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:29:44
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:55:11
 • طول برنامه:25 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:55:11
 • پایان برنامه: 01:45:21
 • طول برنامه:50 دقیقه

HƏYAT AYNASI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:45:21
 • پایان برنامه: 01:47:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

انونس کلی فیلم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:47:13
 • پایان برنامه: 02:27:42
 • طول برنامه:40 دقیقه

İSTİ NƏFƏS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:27:42
 • پایان برنامه: 02:50:50
 • طول برنامه:23 دقیقه

40 İL İNCƏSƏNƏT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:50:50
 • پایان برنامه: 03:13:31
 • طول برنامه:22 دقیقه

TOP REPORT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:13:31
 • پایان برنامه: 03:20:50
 • طول برنامه:7 دقیقه

QURANDA VİLAYƏT AYƏLƏRİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:20:50
 • پایان برنامه: 04:04:09
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال انقلاب زیبا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:04:09
 • پایان برنامه: 04:24:36
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:24:36
 • پایان برنامه: 04:27:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

انونس چهل سالگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:27:09
 • پایان برنامه: 04:54:49
 • طول برنامه:27 دقیقه

DİN-HƏYAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:54:49
 • پایان برنامه: 05:01:57
 • طول برنامه:7 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:01:57
 • پایان برنامه: 05:08:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:08:27
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیامبر اعظم در نهج البلاغه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 06:05:37
 • طول برنامه:50 دقیقه

İLAHİ NƏSİM

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:37
 • پایان برنامه: 07:04:52
 • طول برنامه:59 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:04:52
 • پایان برنامه: 07:11:22
 • طول برنامه:6 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:11:22
 • پایان برنامه: 07:31:49
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:31:49
 • پایان برنامه: 07:40:36
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلنگر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:40:36
 • پایان برنامه: 07:44:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

مهارتهای زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:44:51
 • پایان برنامه: 07:55:29
 • طول برنامه:10 دقیقه

مهد قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:55:29
 • پایان برنامه: 08:01:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:59
 • پایان برنامه: 08:02:56
 • طول برنامه:

Verilişlərin Porqramı

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:56
 • پایان برنامه: 08:03:27
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:03:27
 • پایان برنامه: 08:53:37
 • طول برنامه:50 دقیقه

HƏYAT AYNASI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:53:37
 • پایان برنامه: 09:00:07
 • طول برنامه:6 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:07
 • پایان برنامه: 09:01:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سریال نفس گرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:10
 • پایان برنامه: 09:02:06
 • طول برنامه:

TEZLİKLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:02:06
 • پایان برنامه: 09:02:37
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:02:37
 • پایان برنامه: 09:29:55
 • طول برنامه:27 دقیقه

HÜQUQİ ASPEKT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:29:55
 • پایان برنامه: 09:30:11
 • طول برنامه:

ارم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:11
 • پایان برنامه: 09:32:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

انونس مهتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:32:29
 • پایان برنامه: 09:33:00
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:33:00
 • پایان برنامه: 09:56:08
 • طول برنامه:23 دقیقه

40 İL İNCƏSƏNƏT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:56:08
 • پایان برنامه: 09:57:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

انونس لاک جیغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:57:27
 • پایان برنامه: 09:59:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

گزیده بیانات امام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:27
 • پایان برنامه: 10:00:10
 • طول برنامه:

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:10
 • پایان برنامه: 10:00:41
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:41
 • پایان برنامه: 10:24:07
 • طول برنامه:23 دقیقه

Qelqelinin macəraları

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:24:07
 • پایان برنامه: 10:28:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

UŞAQ TƏRBİYƏSİ BACARIĞI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:28:22
 • پایان برنامه: 10:34:52
 • طول برنامه:6 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:34:52
 • پایان برنامه: 10:35:23
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:35:23
 • پایان برنامه: 11:03:03
 • طول برنامه:27 دقیقه

DİN-HƏYAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:03:03
 • پایان برنامه: 11:03:34
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:03:34
 • پایان برنامه: 11:24:01
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:24:01
 • پایان برنامه: 11:32:48
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلنگر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:48
 • پایان برنامه: 11:39:18
 • طول برنامه:6 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:39:18
 • پایان برنامه: 11:46:26
 • طول برنامه:7 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:46:26
 • پایان برنامه: 11:47:21
 • طول برنامه:

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:47:21
 • پایان برنامه: 11:57:59
 • طول برنامه:10 دقیقه

مهد قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:57:59
 • پایان برنامه: 11:58:27
 • طول برنامه:

ارم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:58:27
 • پایان برنامه: 11:59:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

AZAD ARENA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:29
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:51:27
 • طول برنامه:51 دقیقه

ویژه اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:51:27
 • پایان برنامه: 12:57:57
 • طول برنامه:6 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:57:57
 • پایان برنامه: 12:58:28
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:58:28
 • پایان برنامه: 13:21:09
 • طول برنامه:22 دقیقه

TOP REPORT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:21:09
 • پایان برنامه: 13:22:07
 • طول برنامه:

انونس کمپاس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:22:07
 • پایان برنامه: 13:29:26
 • طول برنامه:7 دقیقه

امام علی در قران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:29:26
 • پایان برنامه: 13:29:57
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:29:57
 • پایان برنامه: 14:19:57
 • طول برنامه:50 دقیقه

AY İŞIĞINDA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:19:57
 • پایان برنامه: 14:26:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:26:27
 • پایان برنامه: 14:26:58
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:26:58
 • پایان برنامه: 15:05:12
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال انقلاب زیبا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:12
 • پایان برنامه: 15:22:24
 • طول برنامه:17 دقیقه

QANQESTERLƏR KANALI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:22:24
 • پایان برنامه: 15:22:48
 • طول برنامه:

ارم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:22:48
 • پایان برنامه: 15:29:21
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیامبر در نهج البلاغه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:29:21
 • پایان برنامه: 15:29:52
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:29:52
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:50:00
 • پایان برنامه: 15:51:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:51:10
 • پایان برنامه: 15:57:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:57:40
 • پایان برنامه: 15:59:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

HƏR KƏS ÖYRƏNSİN

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:04
 • پایان برنامه: 15:59:30
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:30
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:22:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

QÖNÇƏLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:22:00
 • پایان برنامه: 16:27:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

مهارتهای زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:27:00
 • پایان برنامه: 16:28:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:28:00
 • پایان برنامه: 16:28:30
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:28:30
 • پایان برنامه: 16:58:33
 • طول برنامه:30 دقیقه

هرکس اویرنسین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:33
 • پایان برنامه: 16:59:30
 • طول برنامه:

اعلام 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:30
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

hayat aynasi

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 17:56:21
 • طول برنامه:6 دقیقه

İRANDA SƏYAHƏT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:21
 • پایان برنامه: 17:57:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

RUBRİKA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:26
 • پایان برنامه: 17:58:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سریال نفس گرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:58:34
 • پایان برنامه: 17:59:30
 • طول برنامه:

TEZLİKLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:30
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:00
 • پایان برنامه: 18:26:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:26:30
 • پایان برنامه: 18:27:25
 • طول برنامه:

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:25
 • پایان برنامه: 18:29:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

AY İŞIĞINDA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:44
 • پایان برنامه: 18:30:14
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:14
 • پایان برنامه: 18:55:14
 • طول برنامه:25 دقیقه

حیات وحش خراسان شمالی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:14
 • پایان برنامه: 18:56:12
 • طول برنامه:

KOMPAS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:56:12
 • پایان برنامه: 18:57:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:57:12
 • پایان برنامه: 18:58:08
 • طول برنامه:

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:08
 • پایان برنامه: 18:59:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:08
 • پایان برنامه: 19:00:04
 • طول برنامه:

TEZLİKLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:04
 • پایان برنامه: 19:00:34
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:34
 • پایان برنامه: 19:24:34
 • طول برنامه:24 دقیقه

کار آوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:24:34
 • پایان برنامه: 19:31:04
 • طول برنامه:6 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:31:04
 • پایان برنامه: 19:31:34
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:31:34
 • پایان برنامه: 20:11:34
 • طول برنامه:40 دقیقه

İSTİ NƏFƏS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:11:34
 • پایان برنامه: 20:12:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:12:54
 • پایان برنامه: 20:13:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

İLAHİ HƏYAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:13:54
 • پایان برنامه: 20:15:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

Qelqelinin macəraları

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:05
 • پایان برنامه: 20:17:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

AY İŞIĞINDA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:17:24
 • پایان برنامه: 20:24:24
 • طول برنامه:7 دقیقه

زنان موفق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:24
 • پایان برنامه: 20:26:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

Film və Serial

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:19
 • پایان برنامه: 20:27:17
 • طول برنامه:

KOMPAS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:27:17
 • پایان برنامه: 20:28:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:28:55
 • پایان برنامه: 20:29:30
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:30
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 20:57:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

AY İŞIĞINDA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:57:19
 • پایان برنامه: 20:59:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

İDMAN JURNALI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:34
 • پایان برنامه: 21:00:04
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:04
 • پایان برنامه: 21:27:04
 • طول برنامه:27 دقیقه

KOMPAS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:27:04
 • پایان برنامه: 21:29:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

YÜZ SANIYƏ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:29:14
 • پایان برنامه: 21:35:35
 • طول برنامه:6 دقیقه

İRANDA SƏYAHƏT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:35
 • پایان برنامه: 21:37:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

Film və Serial

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:37:30
 • پایان برنامه: 21:39:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

İDMAN JURNALI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:39:45
 • پایان برنامه: 21:40:15
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:40:15
 • پایان برنامه: 22:30:15
 • طول برنامه:50 دقیقه

AY İŞIĞINDA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:15
 • پایان برنامه: 22:30:45
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:45
 • پایان برنامه: 22:50:45
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:45
 • پایان برنامه: 22:57:45
 • طول برنامه:7 دقیقه

زنان موفق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:45
 • پایان برنامه: 22:58:42
 • طول برنامه:

اعلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:42
 • پایان برنامه: 22:59:12
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:12
 • پایان برنامه: 23:37:12
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال انقلاب زیبا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:37:12
 • پایان برنامه: 23:55:12
 • طول برنامه:18 دقیقه

QANQESTERLƏR KANALI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:55:12
 • پایان برنامه: 23:56:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

İRAN DİYARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:56:12
 • پایان برنامه: 23:57:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:57:12
 • پایان برنامه: 23:58:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

İLAHİ HƏYAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:58:12
 • پایان برنامه: 23:58:42
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:58:42
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

هرکس اویرنسین

توضیحات برنامه درج نشده است.