جدول پخش

سحر3
 • شروع برنامه:00:29:50
 • پایان برنامه: 00:55:05
 • طول برنامه:25 دقیقه

تکرار خبر 20:30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:55:05
 • پایان برنامه: 01:43:47
 • طول برنامه:48 دقیقه

خانواده - تکرار زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:45:30
 • پایان برنامه: 02:31:49
 • طول برنامه:46 دقیقه

KİMİYA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:36:42
 • پایان برنامه: 03:06:54
 • طول برنامه:30 دقیقه

BOYALARIN TƏRƏNNÜMÜ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:06:54
 • پایان برنامه: 03:33:03
 • طول برنامه:26 دقیقه

40 İL İNCƏSƏNƏT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:33:03
 • پایان برنامه: 04:20:42
 • طول برنامه:47 دقیقه

DOST ÜÇÜN BİR PAY

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:42
 • پایان برنامه: 04:48:27
 • طول برنامه:27 دقیقه

ZİYA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:48:27
 • پایان برنامه: 04:56:30
 • طول برنامه:8 دقیقه

پلهای تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:54:59
 • طول برنامه:54 دقیقه

İLAHİ NƏSİM

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:55:40
 • پایان برنامه: 07:02:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:34
 • پایان برنامه: 07:22:34
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:23:32
 • پایان برنامه: 08:09:51
 • طول برنامه:46 دقیقه

KİMİYA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:11:18
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

خانواده - تکرار زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:31
 • پایان برنامه: 09:27:35
 • طول برنامه:27 دقیقه

KOMPAS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:28:48
 • پایان برنامه: 09:59:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

BOYALARIN TƏRƏNNÜMÜ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:31
 • پایان برنامه: 10:26:04
 • طول برنامه:26 دقیقه

QÖNÇƏLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:31:44
 • پایان برنامه: 10:59:29
 • طول برنامه:27 دقیقه

ZİYA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:20:59
 • پایان برنامه: 11:28:32
 • طول برنامه:7 دقیقه

جایی که نمی شناختم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:25:25
 • طول برنامه:55 دقیقه

İLAHİ NƏSİM

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:31:05
 • پایان برنامه: 12:57:14
 • طول برنامه:26 دقیقه

40 İL İNCƏSƏNƏT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:01:36
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

İRANDA SƏYAHƏT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:31
 • پایان برنامه: 14:00:37
 • طول برنامه:50 دقیقه

AY İŞIĞINDA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:03:12
 • پایان برنامه: 14:33:24
 • طول برنامه:30 دقیقه

BOYALARIN TƏRƏNNÜMÜ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:33:55
 • پایان برنامه: 15:18:29
 • طول برنامه:44 دقیقه

DOST ÜÇÜN BİR PAY

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:24:01
 • پایان برنامه: 15:29:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

جایی که نمی شناختم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:51:10
 • پایان برنامه: 16:04:10
 • طول برنامه:13 دقیقه

قصه های ماندگار مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:04:40
 • پایان برنامه: 16:29:40
 • طول برنامه:25 دقیقه

غنچه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:10
 • پایان برنامه: 16:57:10
 • طول برنامه:27 دقیقه

DİN-HƏYAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

hayat aynasi

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

درسهایی از نهج البلاغه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:30
 • پایان برنامه: 18:57:30
 • طول برنامه:27 دقیقه

İLAHİ NƏĞMƏLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:00
 • پایان برنامه: 19:28:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

TOP REPORT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:28:30
 • پایان برنامه: 20:11:30
 • طول برنامه:43 دقیقه

KİMİYA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:11:30
 • پایان برنامه: 20:19:30
 • طول برنامه:8 دقیقه

جایی که نمی شناختم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:27:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

HÜQUQİ ASPEKT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:31:10
 • پایان برنامه: 21:39:30
 • طول برنامه:8 دقیقه

پلهای تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:40:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

AY İŞIĞINDA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:30
 • پایان برنامه: 22:50:30
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:30
 • پایان برنامه: 22:58:30
 • طول برنامه:8 دقیقه

جایی که نمی شناختم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:57
 • پایان برنامه: 23:44:57
 • طول برنامه:45 دقیقه

DOST ÜÇÜN BİR PAY

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:44:57
 • پایان برنامه: 23:57:57
 • طول برنامه:13 دقیقه

قصه های ماندگار مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.