جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

سحر3
 • شروع برنامه:00:47:30
 • پایان برنامه: 01:00:20
 • طول برنامه:12 دقیقه

بازارهای زنجان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:27
 • پایان برنامه: 01:27:47
 • طول برنامه:27 دقیقه

هرکس اویرنسین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:29:50
 • پایان برنامه: 01:54:50
 • طول برنامه:25 دقیقه

تکرار خبر 21:30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:55:17
 • پایان برنامه: 02:45:28
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده - تکرار زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:47:17
 • پایان برنامه: 03:41:02
 • طول برنامه:53 دقیقه

ستایش سری 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:41:02
 • پایان برنامه: 04:09:20
 • طول برنامه:28 دقیقه

TOP REPORT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 05:11:20
 • طول برنامه:56 دقیقه

İLAHİ NƏSİM

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:11:20
 • پایان برنامه: 06:15:57
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:20:40
 • پایان برنامه: 06:33:30
 • طول برنامه:12 دقیقه

بازارهای زنجان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:33:30
 • پایان برنامه: 06:53:49
 • طول برنامه:20 دقیقه

YARADAN ƏLLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:53:49
 • پایان برنامه: 07:40:06
 • طول برنامه:46 دقیقه

در چشم باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:44:49
 • پایان برنامه: 08:04:57
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:04:57
 • پایان برنامه: 08:58:42
 • طول برنامه:53 دقیقه

ستایش سری 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:49
 • پایان برنامه: 09:51:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده - تکرار زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:19
 • پایان برنامه: 10:27:22
 • طول برنامه:27 دقیقه

KOMPAS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:36
 • پایان برنامه: 11:22:29
 • طول برنامه:51 دقیقه

KOMANDİR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:24:55
 • پایان برنامه: 11:32:34
 • طول برنامه:7 دقیقه

قصه های ماندگار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:41
 • پایان برنامه: 11:55:10
 • طول برنامه:22 دقیقه

QÖNÇƏLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:20:08
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:08
 • پایان برنامه: 12:32:58
 • طول برنامه:12 دقیقه

بازارهای زنجان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:32:58
 • پایان برنامه: 12:44:30
 • طول برنامه:11 دقیقه

QIZIL ƏLLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:39:29
 • طول برنامه:54 دقیقه

İLAHİ NƏSİM

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:46:35
 • پایان برنامه: 14:14:53
 • طول برنامه:28 دقیقه

TOP REPORT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:19:43
 • پایان برنامه: 15:09:55
 • طول برنامه:50 دقیقه

AY İŞIĞINDA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:10:02
 • پایان برنامه: 15:30:21
 • طول برنامه:20 دقیقه

YARADAN ƏLLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:32:17
 • پایان برنامه: 16:18:30
 • طول برنامه:46 دقیقه

در چشم باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:49:54
 • طول برنامه:19 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:49:54
 • پایان برنامه: 17:01:49
 • طول برنامه:11 دقیقه

QIZIL ƏLLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:02:06
 • پایان برنامه: 17:30:52
 • طول برنامه:28 دقیقه

غنچه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:31:54
 • پایان برنامه: 17:53:07
 • طول برنامه:21 دقیقه

FƏRŞDƏN ƏRŞƏ QƏDƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:53:07
 • پایان برنامه: 18:01:01
 • طول برنامه:7 دقیقه

سفر من به اسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:02:00
 • پایان برنامه: 18:50:45
 • طول برنامه:48 دقیقه

حیات آیناسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:51:56
 • پایان برنامه: 18:57:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

İRAN - ( intervaL)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:20:21
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:20:42
 • پایان برنامه: 19:29:16
 • طول برنامه:8 دقیقه

قصه های ماندگار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:34
 • پایان برنامه: 19:59:16
 • طول برنامه:28 دقیقه

İRANLI KORİFEYLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:01:04
 • پایان برنامه: 20:20:32
 • طول برنامه:19 دقیقه

BALIQ YEYƏN QUŞLAR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:40
 • پایان برنامه: 20:40:30
 • طول برنامه:15 دقیقه

عکاسخانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:40:47
 • پایان برنامه: 21:29:35
 • طول برنامه:48 دقیقه

Setayeş(2)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:05:13
 • پایان برنامه: 22:32:23
 • طول برنامه:27 دقیقه

KOMPAS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:40:06
 • پایان برنامه: 23:30:06
 • طول برنامه:50 دقیقه

AY İŞIĞINDA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:13
 • پایان برنامه: 23:50:13
 • طول برنامه:20 دقیقه

روبریکا-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.