جدول پخش

سحر3
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:29:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

MİNBƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

Xəbərlər

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:55:27
 • پایان برنامه: 01:45:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

HƏYAT AYNASI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:45:00
 • پایان برنامه: 02:26:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

FƏRAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

KƏRBƏLA VAQEƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

ORTAQ DUYĞU

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:18:00
 • پایان برنامه: 03:27:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

Quranda vilayət ayələri

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

NEYNƏVA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:55:00
 • پایان برنامه: 04:08:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

آوای صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت

İLAHİ NƏSİM

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت

QURAN

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:58:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

PƏRDƏ ARXASINDA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

HÜSEYNÇİLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:50:00
 • پایان برنامه: 07:57:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:47
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

HƏYAT AYNASI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 09:01:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

QURAN RAYİHƏLƏRİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:00
 • پایان برنامه: 09:31:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

KOMPAS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:31:00
 • پایان برنامه: 09:56:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

NEYNƏVA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:22:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

QÖNÇƏLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:29:00
 • پایان برنامه: 10:59:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

KƏRBƏLA VAQEƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:00
 • پایان برنامه: 11:19:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

Axşam Rubrikaları

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:19:00
 • پایان برنامه: 11:26:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

İlahi Nəsim

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:44:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

MƏSCİD İLAHİ DƏRGAH

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:00
 • پایان برنامه: 13:40:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

HÜSEYNÇİLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:40:00
 • پایان برنامه: 13:59:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

ORTAQ DUYĞU

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

NEYNƏVA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:26:00
 • پایان برنامه: 15:14:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

FƏRAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:14:00
 • پایان برنامه: 15:21:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

TƏKAN

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:21:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

YADİGAR HEKAYƏLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

Xəbərlər

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:50:00
 • پایان برنامه: 16:03:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

Quran təfsiri

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:03:00
 • پایان برنامه: 16:25:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

QÖNÇƏLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

QURAN OXUYAQ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:47
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

HƏYAT AYNASI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 17:59:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

Quranda vilayət ayələri

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

Axşam Rubrikaları

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:00
 • پایان برنامه: 18:27:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:01:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

KƏRBƏLA VAQEƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:01:00
 • پایان برنامه: 19:19:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

ORTAQ DUYĞU

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:19:00
 • پایان برنامه: 19:32:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

SƏHƏRİN NƏVASI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:32:00
 • پایان برنامه: 20:14:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

PƏRDƏ ARXASINDA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:14:00
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

QURAN RAYİHƏLƏRİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

Xəbərlər

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:29:50
 • طول برنامه:29 دقیقه

HÜQUQİ ASPEKT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:32:00
 • پایان برنامه: 21:57:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

NEYNƏVA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

HÜSEYNÇİLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 23:10:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

Axşam Rubrikaları

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:10:00
 • پایان برنامه: 23:58:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

FƏRAT

توضیحات برنامه درج نشده است.