جدول پخش

سحر3
 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:55:00
 • پایان برنامه: 00:55:28
 • طول برنامه:

آرم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:55:28
 • پایان برنامه: 01:46:28
 • طول برنامه:51 دقیقه

روبریکا-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:46:28
 • پایان برنامه: 01:48:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس شما وسحر 01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:48:49
 • پایان برنامه: 02:26:14
 • طول برنامه:37 دقیقه

مرد نقره ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:26:14
 • پایان برنامه: 02:48:14
 • طول برنامه:22 دقیقه

HƏFTƏMİZ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:48:14
 • پایان برنامه: 03:12:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

BOYALARIN TƏRƏNNÜMÜ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:12:59
 • پایان برنامه: 04:14:53
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

MUTXARNAMƏ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:14:53
 • پایان برنامه: 04:44:24
 • طول برنامه:29 دقیقه

ZİYA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:44:24
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:35:31
 • طول برنامه:50 دقیقه

İLAHİ NƏSİM

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:35:31
 • پایان برنامه: 06:39:23
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:39:23
 • پایان برنامه: 06:40:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اسلام پلاس 01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:40:47
 • پایان برنامه: 06:51:10
 • طول برنامه:10 دقیقه

شور معاش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:51:10
 • پایان برنامه: 06:52:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس لاک جیغ 01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:52:28
 • پایان برنامه: 06:59:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:00
 • پایان برنامه: 07:00:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس آزاد آرئنا 01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:02
 • پایان برنامه: 07:20:02
 • طول برنامه:20 دقیقه

روبریکا-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:20:02
 • پایان برنامه: 07:21:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پوزتیو 01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:21:05
 • پایان برنامه: 07:58:30
 • طول برنامه:37 دقیقه

مرد نقره ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:30
 • پایان برنامه: 07:59:25
 • طول برنامه:

آنون مجله حقوقی01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:59:25
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:

İNTERVAL

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:43:17
 • طول برنامه:43 دقیقه

صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:43:17
 • پایان برنامه: 08:43:45
 • طول برنامه:

آرم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:43:45
 • پایان برنامه: 08:59:50
 • طول برنامه:16 دقیقه

EŞQ NAXIŞI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:50
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:10:00
 • پایان برنامه: 09:11:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پوزتیو 01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:11:03
 • پایان برنامه: 09:38:03
 • طول برنامه:27 دقیقه

کمپاس-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:38:03
 • پایان برنامه: 09:39:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس گونیا 01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:39:11
 • پایان برنامه: 09:42:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه سیلوانا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:42:04
 • پایان برنامه: 10:06:53
 • طول برنامه:24 دقیقه

QÖNÇƏLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:06:53
 • پایان برنامه: 10:09:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس شما وسحر 01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:09:14
 • پایان برنامه: 11:00:14
 • طول برنامه:51 دقیقه

کمپاس-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:14
 • پایان برنامه: 11:01:09
 • طول برنامه:

آنونس مجله حقوقی01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:01:09
 • پایان برنامه: 11:21:09
 • طول برنامه:20 دقیقه

کمپاس-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:21:09
 • پایان برنامه: 11:22:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس لاک جیغ 01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:22:27
 • پایان برنامه: 11:28:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:28:59
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:23:54
 • طول برنامه:53 دقیقه

İLAHİ NƏSİM

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:54
 • پایان برنامه: 12:25:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اسلام پلاس 01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:18
 • پایان برنامه: 12:30:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

جایی که نمی شناختم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:39
 • پایان برنامه: 12:52:39
 • طول برنامه:22 دقیقه

HƏFTƏMİZ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:52:39
 • پایان برنامه: 12:55:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس شما وسحر 01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:55:00
 • پایان برنامه: 13:37:02
 • طول برنامه:42 دقیقه

شایدبرای شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:37:02
 • پایان برنامه: 13:39:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس خانواده 01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:39:27
 • پایان برنامه: 14:04:12
 • طول برنامه:24 دقیقه

BOYALARIN TƏRƏNNÜMÜ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:04:12
 • پایان برنامه: 14:05:07
 • طول برنامه:

آنونس مجله حقوقی01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:05:07
 • پایان برنامه: 14:20:59
 • طول برنامه:15 دقیقه

EŞQ NAXIŞI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:59
 • پایان برنامه: 15:25:11
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

MUTXARNAMƏ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:25:11
 • پایان برنامه: 15:28:21
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه نقده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:28:21
 • پایان برنامه: 15:29:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس گونیا 01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:29:29
 • پایان برنامه: 15:29:50
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:29:50
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:50:00
 • پایان برنامه: 15:51:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:51:10
 • پایان برنامه: 15:58:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:10
 • پایان برنامه: 15:59:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

İLAHİ HƏYAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:10
 • پایان برنامه: 15:59:40
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:40
 • پایان برنامه: 16:25:40
 • طول برنامه:26 دقیقه

QÖNÇƏLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:25:40
 • پایان برنامه: 16:26:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

RUBRİKA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:26:45
 • پایان برنامه: 16:28:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

Film və Serial

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:28:40
 • پایان برنامه: 16:29:10
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:10
 • پایان برنامه: 16:59:10
 • طول برنامه:30 دقیقه

پوزوتیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:10
 • پایان برنامه: 17:00:07
 • طول برنامه:

اعلام 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:07
 • پایان برنامه: 17:00:37
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:37
 • پایان برنامه: 17:50:37
 • طول برنامه:50 دقیقه

hayat aynasi

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:37
 • پایان برنامه: 17:58:37
 • طول برنامه:8 دقیقه

پلهای تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:58:37
 • پایان برنامه: 17:59:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس راز کوهستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:37
 • پایان برنامه: 18:00:07
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:07
 • پایان برنامه: 18:20:07
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:07
 • پایان برنامه: 18:31:07
 • طول برنامه:11 دقیقه

شور معاش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:31:07
 • پایان برنامه: 18:31:37
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:31:37
 • پایان برنامه: 18:58:37
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند راز کوهستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:37
 • پایان برنامه: 18:59:07
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:07
 • پایان برنامه: 19:25:07
 • طول برنامه:26 دقیقه

تولد در سرزمین سوخته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:25:07
 • پایان برنامه: 19:27:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

Film və Serial

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:27:02
 • پایان برنامه: 19:27:58
 • طول برنامه:

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:27:58
 • پایان برنامه: 19:28:53
 • طول برنامه:

HÜQUQİ ASPEKT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:28:53
 • پایان برنامه: 19:29:23
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:29:23
 • پایان برنامه: 20:05:23
 • طول برنامه:36 دقیقه

مرد نقره ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:05:23
 • پایان برنامه: 20:21:23
 • طول برنامه:16 دقیقه

تروریسم دولتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:23
 • پایان برنامه: 20:23:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

Film və Serial

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:18
 • پایان برنامه: 20:24:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس گونیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:18
 • پایان برنامه: 20:26:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

DEYLƏMNA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:18
 • پایان برنامه: 20:27:16
 • طول برنامه:

KOMPAS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:27:16
 • پایان برنامه: 20:28:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مرد نقره ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:28:16
 • پایان برنامه: 20:29:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:16
 • پایان برنامه: 20:29:30
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:30
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 20:58:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیک آشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:00
 • پایان برنامه: 20:59:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

Film və Serial

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:55
 • پایان برنامه: 21:00:25
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:25
 • پایان برنامه: 21:27:25
 • طول برنامه:27 دقیقه

HÜQUQİ ASPEKT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:27:25
 • پایان برنامه: 21:29:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

YÜZ SANIYƏ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:29:35
 • پایان برنامه: 21:37:35
 • طول برنامه:8 دقیقه

پلهای تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:37:35
 • پایان برنامه: 21:38:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:38:35
 • پایان برنامه: 21:39:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

HƏFTƏMİZ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:39:35
 • پایان برنامه: 21:40:05
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:40:05
 • پایان برنامه: 22:23:05
 • طول برنامه:43 دقیقه

شایدبرای شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:23:05
 • پایان برنامه: 22:30:05
 • طول برنامه:7 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:05
 • پایان برنامه: 22:30:35
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:35
 • پایان برنامه: 22:50:35
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:35
 • پایان برنامه: 22:51:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس گونیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:51:35
 • پایان برنامه: 22:52:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

İRAN DİYARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:52:35
 • پایان برنامه: 22:53:31
 • طول برنامه:

TEZLİKLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:31
 • پایان برنامه: 22:54:28
 • طول برنامه:

اعلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:28
 • پایان برنامه: 22:54:58
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:58
 • پایان برنامه: 23:58:58
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

MUTXARNAMƏ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:58:58
 • پایان برنامه: 23:59:28
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:59:28
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

پوزوتیو

توضیحات برنامه درج نشده است.