جدول پخش

سحر3
 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:55:28
 • پایان برنامه: 01:44:58
 • طول برنامه:49 دقیقه

روبریکا-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:45:21
 • پایان برنامه: 02:30:04
 • طول برنامه:44 دقیقه

KİMİYA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:31:06
 • پایان برنامه: 02:54:45
 • طول برنامه:23 دقیقه

40 İL İNCƏSƏNƏT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:56:04
 • پایان برنامه: 03:24:22
 • طول برنامه:28 دقیقه

VİLAYƏT GÜNƏŞİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:25:27
 • پایان برنامه: 04:14:51
 • طول برنامه:49 دقیقه

مدار صفر درجه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:15:49
 • پایان برنامه: 04:35:49
 • طول برنامه:20 دقیقه

روبریکا-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:36:13
 • پایان برنامه: 05:05:48
 • طول برنامه:29 دقیقه

ZİYA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:48
 • پایان برنامه: 05:28:55
 • طول برنامه:23 دقیقه

AYRI SƏFƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:21:47
 • طول برنامه:51 دقیقه

ویژه اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:21:47
 • پایان برنامه: 07:22:21
 • طول برنامه:1 ساعت

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:26:09
 • پایان برنامه: 07:46:09
 • طول برنامه:20 دقیقه

روبریکا-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:47:39
 • پایان برنامه: 07:57:26
 • طول برنامه:9 دقیقه

درسهایی از نهج البلاغه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:25
 • پایان برنامه: 08:50:55
 • طول برنامه:49 دقیقه

خانواده-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:51:18
 • پایان برنامه: 09:00:27
 • طول برنامه:9 دقیقه

مستند شش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:58
 • پایان برنامه: 09:27:58
 • طول برنامه:27 دقیقه

خانواده-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:31
 • پایان برنامه: 09:54:10
 • طول برنامه:23 دقیقه

40 İL İNCƏSƏNƏT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:43
 • پایان برنامه: 10:22:32
 • طول برنامه:22 دقیقه

QÖNÇƏLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:22:32
 • پایان برنامه: 10:28:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

İRAN - ( intervaL)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:29:42
 • پایان برنامه: 10:59:17
 • طول برنامه:29 دقیقه

ZİYA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:31
 • پایان برنامه: 11:20:31
 • طول برنامه:20 دقیقه

خانواده-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:24:48
 • طول برنامه:54 دقیقه

ویژه اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:27:24
 • پایان برنامه: 12:55:42
 • طول برنامه:28 دقیقه

VİLAYƏT GÜNƏŞİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:58:52
 • پایان برنامه: 13:43:06
 • طول برنامه:44 دقیقه

شاید برای شما هم اتفاق بیافتد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:44:01
 • پایان برنامه: 13:53:48
 • طول برنامه:9 دقیقه

درسهایی از نهج البلاغه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:38
 • پایان برنامه: 14:24:17
 • طول برنامه:23 دقیقه

40 İL İNCƏSƏNƏT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:05
 • پایان برنامه: 15:16:24
 • طول برنامه:46 دقیقه

مدار صفر درجه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:17:19
 • پایان برنامه: 15:26:28
 • طول برنامه:9 دقیقه

مستند شش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

QÖNÇƏLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:31:30
 • پایان برنامه: 16:58:33
 • طول برنامه:27 دقیقه

DİN-HƏYAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

hayat aynasi

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 17:55:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

İRAN - ( intervaL)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:10
 • پایان برنامه: 18:57:10
 • طول برنامه:27 دقیقه

İLAHİ NƏĞMƏLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:40
 • پایان برنامه: 19:25:40
 • طول برنامه:25 دقیقه

TOP REPORT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:31:10
 • پایان برنامه: 20:16:10
 • طول برنامه:45 دقیقه

KİMİYA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:16:10
 • پایان برنامه: 20:26:50
 • طول برنامه:10 دقیقه

مستند شش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:30
 • پایان برنامه: 21:27:30
 • طول برنامه:27 دقیقه

مجله حقوقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:40:45
 • پایان برنامه: 22:30:45
 • طول برنامه:50 دقیقه

AY İŞIĞINDA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:31:15
 • پایان برنامه: 22:51:15
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:51:15
 • پایان برنامه: 23:01:45
 • طول برنامه:10 دقیقه

مستند شش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:03:12
 • پایان برنامه: 23:50:12
 • طول برنامه:47 دقیقه

مدار صفر درجه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:50:12
 • پایان برنامه: 23:55:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

İRAN - ( intervaL)

توضیحات برنامه درج نشده است.