جدول پخش

سحر3
 • شروع برنامه:00:06:43
 • پایان برنامه: 00:27:11
 • طول برنامه:20 دقیقه

AZƏRBAYCAN ALİMLƏRİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:55:27
 • پایان برنامه: 01:45:27
 • طول برنامه:50 دقیقه

روبریکا-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:46:08
 • پایان برنامه: 02:30:56
 • طول برنامه:44 دقیقه

کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:32:41
 • پایان برنامه: 03:36:13
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

MƏHƏRRƏM AZƏRBAYCANDA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:41:06
 • پایان برنامه: 03:57:06
 • طول برنامه:16 دقیقه

EŞQ NAXIŞI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:54:20
 • طول برنامه:54 دقیقه

ویژه اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:55:39
 • پایان برنامه: 05:56:07
 • طول برنامه:1 ساعت

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:50:56
 • طول برنامه:49 دقیقه

پرده نشین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:51:54
 • پایان برنامه: 07:10:33
 • طول برنامه:18 دقیقه

روبریکا-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:12:23
 • پایان برنامه: 07:57:11
 • طول برنامه:44 دقیقه

کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:49
 • پایان برنامه: 08:50:49
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:51:52
 • پایان برنامه: 08:59:36
 • طول برنامه:7 دقیقه

کلید سعادت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:34
 • پایان برنامه: 09:27:34
 • طول برنامه:27 دقیقه

خانواده-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:28:46
 • پایان برنامه: 10:32:18
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

MƏHƏRRƏM AZƏRBAYCANDA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:33:15
 • پایان برنامه: 10:57:21
 • طول برنامه:24 دقیقه

QÖNÇƏLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:11
 • پایان برنامه: 11:18:50
 • طول برنامه:18 دقیقه

خانواده-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:20:09
 • پایان برنامه: 11:27:54
 • طول برنامه:7 دقیقه

سفر من به اسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:24:34
 • طول برنامه:54 دقیقه

ویژه اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:35
 • پایان برنامه: 12:33:19
 • طول برنامه:7 دقیقه

کلید سعادت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:38:19
 • پایان برنامه: 12:54:34
 • طول برنامه:16 دقیقه

ORTAQ DUYĞU

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:55:58
 • پایان برنامه: 13:02:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلنگر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:03:40
 • پایان برنامه: 13:53:22
 • طول برنامه:49 دقیقه

EŞQ KARVANI İLƏ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:54:41
 • پایان برنامه: 14:10:41
 • طول برنامه:16 دقیقه

EŞQ NAXIŞI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:10:41
 • پایان برنامه: 14:21:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

QIZIL ƏLLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:21:43
 • پایان برنامه: 14:29:28
 • طول برنامه:7 دقیقه

سفر من به اسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:38
 • پایان برنامه: 15:19:31
 • طول برنامه:48 دقیقه

PƏRDƏ ARXASI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:50:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قصه های ماندگار مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:17
 • پایان برنامه: 16:25:17
 • طول برنامه:25 دقیقه

غنچه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:34
 • پایان برنامه: 16:57:56
 • طول برنامه:27 دقیقه

DİN-HƏYAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

hayat aynasi

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 17:57:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

کلید سعادت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:17
 • پایان برنامه: 18:20:17
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:17
 • پایان برنامه: 18:27:17
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلنگر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:34
 • پایان برنامه: 18:57:34
 • طول برنامه:27 دقیقه

TOP REPORT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:51
 • پایان برنامه: 19:24:51
 • طول برنامه:24 دقیقه

ORTAQ DUYĞU

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:24:51
 • پایان برنامه: 19:40:51
 • طول برنامه:16 دقیقه

EŞQ NAXIŞI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:41:08
 • پایان برنامه: 20:28:08
 • طول برنامه:47 دقیقه

KİMİYA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:17
 • پایان برنامه: 21:27:17
 • طول برنامه:27 دقیقه

HÜQUQİ ASPEKT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:29:27
 • پایان برنامه: 21:39:27
 • طول برنامه:10 دقیقه

QIZIL ƏLLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:39:58
 • پایان برنامه: 22:29:58
 • طول برنامه:50 دقیقه

EŞQ KARVANI İLƏ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:05
 • پایان برنامه: 22:50:05
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:05
 • پایان برنامه: 22:57:05
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلنگر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:52
 • پایان برنامه: 23:48:52
 • طول برنامه:49 دقیقه

PƏRDƏ ARXASI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:48:52
 • پایان برنامه: 23:58:52
 • طول برنامه:10 دقیقه

قصه های ماندگار مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.