جدول پخش

سحر3
 • شروع برنامه:00:01:20
 • پایان برنامه: 00:51:23
 • طول برنامه:50 دقیقه

ستایش (سری اول )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:23:28
 • طول برنامه:23 دقیقه

FƏRŞDƏN ƏRŞƏ QƏDƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:29:52
 • پایان برنامه: 01:55:13
 • طول برنامه:25 دقیقه

تکرار خبر 21:30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:55:13
 • پایان برنامه: 02:44:04
 • طول برنامه:48 دقیقه

HƏYAT AYNASI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:45:53
 • پایان برنامه: 03:27:59
 • طول برنامه:42 دقیقه

MƏNİM ASMANIM

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:24:28
 • طول برنامه:54 دقیقه

İLAHİ NƏSİM

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:25:09
 • پایان برنامه: 05:25:18
 • طول برنامه:1 ساعت

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:18
 • پایان برنامه: 05:48:46
 • طول برنامه:23 دقیقه

FƏRŞDƏN ƏRŞƏ QƏDƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:49:56
 • پایان برنامه: 06:20:23
 • طول برنامه:30 دقیقه

İRANLI KORİFEYLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:21:53
 • پایان برنامه: 06:51:04
 • طول برنامه:29 دقیقه

ایران دیاری برای تمام فصول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:52:53
 • پایان برنامه: 07:42:56
 • طول برنامه:50 دقیقه

ستایش (سری اول )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:44:57
 • پایان برنامه: 08:04:48
 • طول برنامه:19 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:08:33
 • پایان برنامه: 08:50:39
 • طول برنامه:42 دقیقه

MƏNİM ASİMANIM

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:39
 • پایان برنامه: 08:57:02
 • طول برنامه:6 دقیقه

جایی که نمی شناختم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:48:51
 • طول برنامه:48 دقیقه

HƏYAT AYNASI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:51:24
 • پایان برنامه: 09:56:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:37
 • پایان برنامه: 10:27:50
 • طول برنامه:27 دقیقه

KOMPAS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:28:35
 • پایان برنامه: 10:59:02
 • طول برنامه:30 دقیقه

İRANLI KORİFEYLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:12
 • پایان برنامه: 11:26:12
 • طول برنامه:26 دقیقه

غنچه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:19
 • پایان برنامه: 11:55:47
 • طول برنامه:23 دقیقه

FƏRŞDƏN ƏRŞƏ QƏDƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:19:51
 • طول برنامه:19 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:47
 • پایان برنامه: 12:37:05
 • طول برنامه:15 دقیقه

باغ ها ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:37:05
 • پایان برنامه: 12:43:28
 • طول برنامه:6 دقیقه

جایی که نمی شناختم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:41:35
 • طول برنامه:56 دقیقه

İlahi Nəsim

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:43:36
 • پایان برنامه: 14:12:47
 • طول برنامه:29 دقیقه

ایران دیاری برای تمام فصول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:14:17
 • پایان برنامه: 15:04:21
 • طول برنامه:50 دقیقه

AY İŞIĞINDA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:37
 • پایان برنامه: 15:36:04
 • طول برنامه:30 دقیقه

İRANLI KORİFEYLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:37:53
 • پایان برنامه: 16:29:50
 • طول برنامه:51 دقیقه

ستایش (سری اول )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:50:15
 • طول برنامه:20 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:15
 • پایان برنامه: 16:58:50
 • طول برنامه:8 دقیقه

جایی که نمی شناختم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:50
 • پایان برنامه: 17:21:58
 • طول برنامه:23 دقیقه

QÖNÇƏLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:26:54
 • پایان برنامه: 17:54:46
 • طول برنامه:27 دقیقه

انتظار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:54:46
 • پایان برنامه: 18:48:46
 • طول برنامه:54 دقیقه

حیات آیناسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:53:29
 • پایان برنامه: 18:58:44
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:19:59
 • طول برنامه:19 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:22:00
 • پایان برنامه: 20:00:58
 • طول برنامه:38 دقیقه

BƏDİİ ÇƏRÇİVƏ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:02:47
 • پایان برنامه: 20:29:51
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:51
 • پایان برنامه: 21:09:05
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال آسمان من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:09:05
 • پایان برنامه: 21:24:38
 • طول برنامه:15 دقیقه

باغ ها ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:54:58
 • طول برنامه:24 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:57:18
 • پایان برنامه: 22:56:21
 • طول برنامه:59 دقیقه

İDMAN JURNALI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:31
 • پایان برنامه: 23:30:20
 • طول برنامه:31 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:20
 • پایان برنامه: 23:38:55
 • طول برنامه:8 دقیقه

جایی که نمی شناختم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:38:55
 • پایان برنامه: 23:58:55
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.