جدول پخش

سحر3
 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:54:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:55:05
 • پایان برنامه: 01:44:22
 • طول برنامه:49 دقیقه

خانواده-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:46:02
 • پایان برنامه: 02:34:41
 • طول برنامه:48 دقیقه

TƏPƏ ÜSTÜNDƏ EV

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:36:21
 • پایان برنامه: 03:02:39
 • طول برنامه:26 دقیقه

ایران دیاری برای تمام فصول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:02:39
 • پایان برنامه: 03:27:44
 • طول برنامه:25 دقیقه

Çörək, Pendir və Püstə

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:27:44
 • پایان برنامه: 04:01:20
 • طول برنامه:33 دقیقه

MİNBƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:01:20
 • پایان برنامه: 04:28:02
 • طول برنامه:26 دقیقه

İNTİZAR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:25:15
 • طول برنامه:55 دقیقه

ویژه اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:26:26
 • پایان برنامه: 06:30:09
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:31:04
 • پایان برنامه: 07:04:39
 • طول برنامه:33 دقیقه

GƏNCLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:04:39
 • پایان برنامه: 07:29:44
 • طول برنامه:25 دقیقه

Çörək, Pendir və Püstə

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:44
 • پایان برنامه: 07:50:47
 • طول برنامه:20 دقیقه

خانواده-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:52:17
 • پایان برنامه: 07:59:18
 • طول برنامه:7 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:49:17
 • طول برنامه:49 دقیقه

خانواده-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:20
 • پایان برنامه: 08:58:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

پلهای تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:10
 • پایان برنامه: 09:27:10
 • طول برنامه:27 دقیقه

خانواده-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:28:10
 • پایان برنامه: 10:01:45
 • طول برنامه:33 دقیقه

GƏNCLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:01:45
 • پایان برنامه: 10:26:55
 • طول برنامه:25 دقیقه

QÖNÇƏLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:27:58
 • پایان برنامه: 11:01:34
 • طول برنامه:33 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:01:34
 • پایان برنامه: 11:21:37
 • طول برنامه:20 دقیقه

خانواده-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:22:37
 • پایان برنامه: 11:29:38
 • طول برنامه:7 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:42
 • پایان برنامه: 11:41:42
 • طول برنامه:11 دقیقه

SƏHƏRİN NƏVASI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:41:59
 • طول برنامه:56 دقیقه

ویژه اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:43:10
 • پایان برنامه: 13:08:15
 • طول برنامه:25 دقیقه

Çörək, Pendir və Püstə

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:09:15
 • پایان برنامه: 14:39:37
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی داستان بازنده ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:40:40
 • پایان برنامه: 15:28:14
 • طول برنامه:47 دقیقه

هوش سیاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:50:00
 • پایان برنامه: 15:59:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

QURANDA VİLAYƏT AYƏLƏRİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:17
 • پایان برنامه: 16:25:17
 • طول برنامه:25 دقیقه

غنچه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:54
 • پایان برنامه: 17:00:54
 • طول برنامه:30 دقیقه

خطبه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:01:58
 • پایان برنامه: 17:31:11
 • طول برنامه:29 دقیقه

SİZ VƏ SƏHƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:31:28
 • پایان برنامه: 17:56:28
 • طول برنامه:25 دقیقه

در حصار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:00
 • پایان برنامه: 18:27:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:47
 • پایان برنامه: 18:56:47
 • طول برنامه:27 دقیقه

NİCAT YOLU

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:44
 • پایان برنامه: 19:25:44
 • طول برنامه:25 دقیقه

EKO JURNAL

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:29:31
 • پایان برنامه: 20:08:31
 • طول برنامه:39 دقیقه

TƏPƏ ÜSTÜNDƏ EV

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:14:01
 • پایان برنامه: 20:27:01
 • طول برنامه:13 دقیقه

QIZIL ƏLLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:17
 • پایان برنامه: 21:27:17
 • طول برنامه:27 دقیقه

AZAD ARENA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:29:27
 • پایان برنامه: 21:35:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:40:44
 • پایان برنامه: 22:30:44
 • طول برنامه:50 دقیقه

AY İŞIĞINDA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:51
 • پایان برنامه: 22:50:51
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:51
 • پایان برنامه: 22:57:51
 • طول برنامه:7 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:08
 • پایان برنامه: 23:46:08
 • طول برنامه:48 دقیقه

هوش سیاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:46:15
 • پایان برنامه: 23:59:15
 • طول برنامه:13 دقیقه

QIZIL ƏLLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.