جدول پخش

رادیو مرکزی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مشروح خبرهای ایران و جهان

تقویت شبکه سراسری صدای ایران

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران(ایلام)

شبهای ایران از صدای مراکز استانها هر شب از یک مرکز

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

آوای کتاب

باز پخش دیشب شماره های ارتباطی صدای شبکه آفتاب: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

افق روشن

باز پخش دیشب شماره های ارتباطی صدای شبکه آفتاب: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادبیات کهن(گلشن خیال)

شماره های ارتباطی صدای شبکه آفتاب: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:03:15:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

چهارفصل(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ترنم وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:32:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

سپیده وصل قرآن وترجمه

اذان صبح اراک05:32

 • شروع برنامه:05:37:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تعقیبات نماز صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

صدای روستا(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

گلبانگ صبح

دعای ندبه شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه(حدیث ولایت،)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مشروح اخبار ایران و جهان

مشروح خبرها از صدای ایران شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

میان برنامه

شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

کانون مهر

شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

رادیو تعاملی

شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

شاخه نبات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:35:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

پاسخ

پرسش وپاسخ با مسئولین استان وبیان مشکلات مردم شماره های ارتباطی 08634132112 30000861

 • شروع برنامه:11:05:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلنگر(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

درحریم نور و قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تعقیبات اذان ظهر

دعا و نیایش شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ما میتوانیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

دوگوله خونه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مشروح خبرهای نیم روزی ایران و جهان

مشروح خبرهای ایران و جهان شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

چهارفصل

شعر وموسیقی شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

بچه های آفتاب

برنامه ویژه خردسالان شماره های تماس صدای استان مرکزی تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

همگام با ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مشروح خبر استان

مجله طنز اجتماعی شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

امیدهای فردا

برنامه امیدهای فردا همراه با نوجوانان هم استانی

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ایستگاه جوانی

پلهای ارتباطی 3000086 و34132112

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه پیامهای شهرداری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:35:00
 • پایان برنامه: 18:05:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ترنم وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

برآستان جانان وقرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تعقیبات اذان مغرب

شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شاخه طوبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:10:00
 • پایان برنامه: 20:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت

موج آشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صدای سرزمین من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه وزیارت امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مشروح خبرهای شبانگاهی ایران و جهان

مشروح خبرها از صدای ایران شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 22:25:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

شوخیز

شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

شجره طیبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سفید وسیاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:35:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قصه های سرزمین من

توضیحات برنامه درج نشده است.