جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

رادیو مرکزی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شب های ایران مرکزآذر بایجان شرقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

شب چراغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:50:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادبیات کهن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه و اعلام ساعت 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

آوای کتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سپیده وصل و قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 05:32:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تعقیبات نماز صبح دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:32:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

عید بندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

یک نکته یک سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:50:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

پخش زنده نماز عید قربان از مصلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شاخه نبات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قربانی نفس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

عید بندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

بر ساحل سخن (علامه جوادی آملی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:46:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:46:00
 • پایان برنامه: 13:14:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

درحریم نور وقرآن

التماس دعا

 • شروع برنامه:13:19:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

تعقیبات نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قصه های سرزمین من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

یک نکته یک سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مسابقه شش در هفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:55:00
 • پایان برنامه: 17:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 55 دقیقه

بازپخش ویژه برنامه عید بندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مشروح اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قند و عسل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:04:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

باز پخش خطبه های نماز عید قربان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:14:00
 • پایان برنامه: 20:39:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تعقیبات نماز مغرب و به سوی او

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:39:00
 • پایان برنامه: 20:57:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شب چراغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حکیم هزاره (بوعلی سینا)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:40:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادبیات کهن

توضیحات برنامه درج نشده است.