جدول پخش

رادیو مرکزی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران از مرکز اصفهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

چهره ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:25:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه نگارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش شب روز واقعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

شب چراغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:50:00
 • پایان برنامه: 04:02:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه پله های آسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:02:00
 • پایان برنامه: 04:24:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

گام دوم و نگارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:24:00
 • پایان برنامه: 04:54:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سپیده وصل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:54:00
 • پایان برنامه: 04:59:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

موقع اذان صبح 04:54:00

 • شروع برنامه:04:59:00
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

تعقیبات دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

یک نکته یک ترانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود ج ا ایران و اعلام بخش اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

صدای روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

امیدهای فردا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

گلبانگ صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبرهای سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

موکب اربعین و صدای شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام امروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 09:40:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

پاسخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:40:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

بچه های آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

کانون مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام امروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:05:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

صدای شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

در حریم نور و قران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:57:00
 • پایان برنامه: 12:02:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

موقع اذان ظهر 11:57:00

 • شروع برنامه:12:02:00
 • پایان برنامه: 12:12:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تعقیبات اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:12:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

میان برنامه تصنیف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

قصه های سرزمین من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه راه امام کلام امام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اعلام بخش دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صدای شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام امروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

یک نکته یک ترانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مشروح خبرهای استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

موج جوونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام امروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

هر روز با ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

موکب اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 17:56:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

بر آستان جانان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:00
 • پایان برنامه: 18:01:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب

موقع اذان مغرب 17:56:00

 • شروع برنامه:18:01:00
 • پایان برنامه: 18:11:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:11:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

موج آشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گپ و گشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام امروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:05:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سیاه سفید خاکستری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

صدای روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صدای شهر من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

شب چراغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

گزیده خبرهای استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:02:00
 • پایان برنامه: 23:27:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گفتگوی ویژه خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:27:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

قصه های سرزمین من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:55:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.