جدول پخش

رادیو مرکزی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران از استان کهکیلویه و بویراحمد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گام دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:25:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نمایش شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:55:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس کلام امام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

شب چراغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:50:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

یک نکته یک ترانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 05:05:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

قصه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:28:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

سپیده وصل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:28:00
 • پایان برنامه: 05:33:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

موقع اذان صبح 05:28:00

 • شروع برنامه:05:33:00
 • پایان برنامه: 05:43:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تعقیبات اذان صبح و دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:43:00
 • پایان برنامه: 06:33:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:33:00
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

آنونس انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

یه صبح تازه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ویژه برنامه روز انتخاب 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ادامه روز انتخاب 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبرهای استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ادامه روز انتخاب 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبرهای استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ادامه روز انتخاب 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبرهای استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:05:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ویژه برنامه روز انتخاب 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبرهای استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ادامه روز انتخاب 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

موقع اذان ظهر 12:25:00

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تعقیبات اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه روز انتخاب 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبرهای استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ادامه روز انتخاب 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبرهای سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه روز انتخاب 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبرهای استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ویژه برنامه روز انتخاب 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبرهای استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ادامه روز انتخاب 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبرهای استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ادامه روز انتخاب 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبرهای استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 18:18:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

اعلام وقت شرعی مغرب و دعا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:18:00
 • پایان برنامه: 18:23:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب

موقع اذان مغرب 18:18:00

 • شروع برنامه:18:23:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تعقیبات اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ادامه روز انتخاب 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبرهای استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:05:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ویژه برنامه روز انتخاب 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبرهای استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:05:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ادامه روز انتخاب 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبرهای سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ادامه روز انتخاب 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خطبه های نماز جمعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

قصه های سرزمین من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:55:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.