جدول پخش

رادیو مرکزی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران(لرستان)

شبهای ایران برنامه شبانگاهی به از صدای مراکز استانهای سراسر کشور، هر شب یک مرکز شماره های ارتباطی صدای شبکه آفتاب: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مشروح خبرهای ایران و جهان

تقویت شبکه سراسری صدای ایران

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

آوای کتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

افق روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادبیات کهن(گلشن خیال)

شماره های ارتباطی صدای شبکه آفتاب: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:03:15:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش سی سردار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

چهارفصل(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ترنم وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:49:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

سپیده وصل قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:54:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

تعقیبات نماز صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند(حکایتهای ماندگار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

گلبانگ صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مشروح اخبار ایران و جهان

مشروح خبرها از صدای ایران شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

میان برنامه وپیامهای شهرداری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

کانون مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

رادیوتعاملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شاخه نبات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:35:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اقتصادپایدار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:10:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سپید وسیاه(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

میان برنامه شعر و موسیقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:57:00
 • پایان برنامه: 12:23:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

در حریم نور و قرآن

ویژه برنامه اذان ظهر و تلاوت قرآن کریم شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:12:28:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تعقیبات نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مامی توانیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

دوگوله خونه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مشروح خبرهای نیم روزی ایران و جهان

مشروح خبرهای ایران و جهان شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

چهارفصل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

بچه های آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

همگام باورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبراستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ایستگاه جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیامهای شهرداری انگلیسی سریع(1)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:00
 • پایان برنامه: 17:51:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

بر آستان جانان وقرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

موج آشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخباراستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

امیدهای فردا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

یک نفس تازه

34132112 30000861

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

فضای شیشه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

شجره طیبه(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مشروح خبرهای شبانگاهی ایران و جهان

مشروح خبرها از صدای ایران شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

صدای روستا

اجرای رادیویی داستان همراه با معرفی کتاب

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

شوخیز

شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صدای سرزمین من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

شوقات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:50:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.