جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

رادیو مرکزی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شب های ایران مرکز ایلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

شب چراغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:50:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادبیات کهن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه و اعلام ساعت 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

آوای کتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:25:00
 • پایان برنامه: 04:35:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 05:05:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سپیده وصل و قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سازیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

حکایت های ماندگار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 07:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

مجله علمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

لبخند ایرانی از گیلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:05:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

شاخه نبات

طنز اجتماعی

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بر ساحل سخن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

شاخه نبات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:47:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:47:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

ویژه اذان ظهر و انتظار

التماس دعا

 • شروع برنامه:13:20:00
 • پایان برنامه: 13:33:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تعقیبات نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:33:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

قصه های سرزمین من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

فرهنگ مردم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

یک نکته یک سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 16:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه و پیام امروز ساعت 16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نشست هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 17:05:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه و پیام امروز ساعت 17

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

مسابقه شش در هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

قند و عسل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

یار مهربان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:40:00
 • پایان برنامه: 19:48:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:48:00
 • پایان برنامه: 20:08:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

دعای سمات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:08:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

برآستان جانان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تعقیبات نماز مغرب و به سوی او

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:40:00
 • پایان برنامه: 20:57:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

خطبه های نماز جمعه اراک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اردیبهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نمایش شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:40:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادبیات کهن

توضیحات برنامه درج نشده است.