جدول پخش

رادیو مرکزی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ابران(خراسان جنوبی)

هرشب پخش از یکی از مراکز استانها

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

آوای کتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اقتضاد پایدار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

برنامه ادبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:15:00
 • پایان برنامه: 03:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:25:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:55:00
 • پایان برنامه: 04:35:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

چهارفصل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سپیده وصل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:31:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تعقیبات نماز صبح دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:31:00
 • پایان برنامه: 05:51:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

گامی به سوی نور (2)

آموزش غیرحضور حفظ قرآن کریم این برنامه جزء اول قرآن کریم

 • شروع برنامه:05:51:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

حکایت های ماندگار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:25:00
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

امیدهای فردا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبرهای سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

گلبانگ صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

میان برنامه رادیو مجازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

پاسخ

پرسش وپاسخ با مسئولین استان

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شکوفه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:50:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

کانون مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:50:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

شاخه نبات

طنز اجتماعی

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مجله علمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند باد مامور خداست (1)

مستند به مناسبت شکست عملیات نظامی آمریکا در صحرای طبس

 • شروع برنامه:12:25:00
 • پایان برنامه: 12:44:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:44:00
 • پایان برنامه: 13:09:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

درحریم نور وقرآن

التماس دعا

 • شروع برنامه:13:14:00
 • پایان برنامه: 13:29:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تعقیبات نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:29:00
 • پایان برنامه: 13:49:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قصه های سرزمین من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:49:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه و راه امام کلام امام ره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

چهار فصل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند عبرت آمریکا

مستندی به مناسبت شکست نظامی آمریکا در صحرای طبس در سال 1359

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ایستگاه جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

هرروزبا ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

قند و عسل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

دو گوله خونه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:10:00
 • پایان برنامه: 19:40:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دو گوله خونه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:40:00
 • پایان برنامه: 20:01:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

قصه های سرزمین من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:01:00
 • پایان برنامه: 20:09:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

قرآن وترجمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:14:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تعقیبات نماز مغرب و میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ما می توانیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری و میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

شوخیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

عبرت آمریکا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش شب (پارچه نگار) قسمت 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:40:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادبیات کهن (داستان بیژن)

توضیحات برنامه درج نشده است.