جدول پخش

رادیو زنجان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار سراسری

اخبار سراسری

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران

شبهای ایران

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آوا نوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قصه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

روشنا

روشنا

 • شروع برنامه:03:18:00
 • پایان برنامه: 04:33:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

اوباشدانلار

ویژه لحظات ناب سحر گاهان

 • شروع برنامه:04:33:00
 • پایان برنامه: 05:33:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل...

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:33:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

بانگ نای ..... سرگذشت ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

کندیمیز

کندیمیزاطلاع رسانی.آموزشی

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

زلال تاریخ و دعای ندبه

زلال تاریخ و دعای ندبه

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری 8 صبح

اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:08:40:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سلسله صالحان

معرفی علما

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

پخش همزمان از رادیو ایران لبخند ایرانی

پخش همزمان از رادیو ایران لبخند ایرانی

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

4 باکس پخش(آنونس....رهنمود سال...آگهی....گنج سخن..

4 باکس پخش(آنونس....رهنمود سال...آگهی....گنج سخن...)

 • شروع برنامه:11:10:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

رنگ زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صحیفه مهدویت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شعر کوچه سی

شعر کوچه سی

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

شریعت یولی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

در انتظار نور

در انتظار نور

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قول و غزل

قول و غزل(پخش)

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری 14

خبر سراسری 14

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

7مطلب از استفاده کابردی و درست از فضاهای مجازی

.استفاده کابردی و درست از فضاهای مجازی

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گل نرگس

گل نرگس

 • شروع برنامه:15:25:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ال لره سلام

ال لره سلام

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ژله

ژله

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شعر کوچه سی

شعر کوچه سی

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

5مطلب از ایام زندگی.....گذر عمر ....قدردانی.....

5مطلب از ایام زندگی.....گذر عمر ....قدردانی....

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

افق روشن

افق روشن

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت

پخش صدا

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زورق باران

زورق باران

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

پخش زنده جمع خوانی قرآن کریم از حسینه اعظم زنجان

پخش زنده

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خطبه نماز جمه زنجان و شهرستانها(پخش)

خطبه نماز جمه زنجان و شهرستانها(پخش)

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

آیلار آیی

ویژه برنامه لحظات زیبای افطار

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری 21 شب

خبر سراسری 21 شب

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

کندیمیز

کندیمیزاطلاع رسانی.آموزشی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

پژوهشهای قرآنی

پژوهشهای قرآنی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سرچشمه کوثر

دوزدان

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

ترنم وحی

ترنم وحی