جدول پخش

رادیو گیلان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:01:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

فرهنگ گیلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

نمایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:58:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تالشونه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

سبزه اوخان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:58:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گلستان قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

پرچمداران عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نکته های ناب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زمزمه های عارفانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اذانگاهی صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ترتیل قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:28:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:28:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی خدمات عمومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:32:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

شروع برنامه های شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:32:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

گیل گردش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:58:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

شناسنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:29:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

اخبار سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:29:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 31 دقیقه

شناسنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اخبار فارسی استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:07:00
 • پایان برنامه: 10:09:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:09:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 51 دقیقه

شناسنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اخبار گیلکی استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:07:00
 • پایان برنامه: 12:09:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:09:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

شناسنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مراسم اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

شناسنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:31:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

شناسنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اخبار فارسی استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:07:00
 • پایان برنامه: 16:09:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:09:00
 • پایان برنامه: 18:07:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 58 دقیقه

شناسنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:00
 • پایان برنامه: 18:09:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:09:00
 • پایان برنامه: 18:26:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

مراسم اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:26:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 34 دقیقه

شناسنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اخبار فارسی استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:07:00
 • پایان برنامه: 20:09:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:09:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

شناسنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:31:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

زرد ملیجه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اخبار فارسی استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:07:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

درسهایی از قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سبزه اوخان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:58:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

چای سرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:58:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.