جدول پخش

رادیو گیلان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:31:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

شبهای ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:01:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

فرهنگ گیلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

نمایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:58:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تالشونه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

سبزه اوخان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:58:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

نشانه ایستگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

کربلایی شویم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

پرچمداران عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:25:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نکته های ناب + قرار عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زمزمه های عارفانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:07:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

مراسم اذانگاهی صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:07:00
 • پایان برنامه: 05:37:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ترتیل قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:37:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

رادیو قافله + کربلایی شویم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

شروع برنامه های شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

زرد ملیجه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گیل گردش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

صبح بخیر گیلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:55:00
 • پایان برنامه: 07:58:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:36:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشانه ایستگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:36:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

پیام گیلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:28:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

شهر ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:28:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

پنج ترانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 09:56:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

آنونس اربعین + پیام گیلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:56:00
 • پایان برنامه: 09:58:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی خدمات اجتماعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اخبار فارسی استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایش کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تی تی گول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 10:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

فرهنگ گیلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:43:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

آئینه زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:43:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

زمزم نیاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار گیلکی استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 12:59:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

پرچمداران عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشانه ایستگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

صدای مردم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:40:00
 • پایان برنامه: 13:42:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:42:00
 • پایان برنامه: 13:56:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

دانش در زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:56:00
 • پایان برنامه: 13:58:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:58:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اخبار سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:46:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:46:00
 • پایان برنامه: 14:53:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام گیلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:53:00
 • پایان برنامه: 14:58:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

کربلایی شویم + آنونس اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:58:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گلستان قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

سبزه اوخان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار فارسی استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

جوانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

ساعت جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:43:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

گیلانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:43:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مراسم اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:27:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

گیلانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

رادیو نقره ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مجله ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

گیل گردش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:28:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

زرد ملیجه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:28:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تالشونه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی خدمات اجتماعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 21:36:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:36:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

کربلایی شویم + آنونس اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 21:58:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

دانش در زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:58:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مسیر عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

دعای کمیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:58:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.